[zaloguj się]

BEZPIECZNIE (673) av

bezpiecznie (599), bezpieczno (3), biezpiecznie (1), bezpiecznie a. bezpieczno (70); bezpieczno DiarDop. SkarKazSej; bezpiecznie : bezpieczno : biezpiecznie BielŻyw (2 : 1 i 1).

beſ- (566), beś- (63), bez- (34), besz- (6), bezs- (2), be(z)- (2).

Wszystkie e jasne; o prawdopodobnie jasne.

comp i sup (63 + 7) -bezpieczniéj; -éj (4) Strum, KochPs, SarnStat, GosłCast, -ej (2) OpecŻyw, Mącz, -(e)j (64). sup nå- (5), nåj- (2); nå- (4), na- (1); nå- ReszPrz; nå- : na- RejZwierc (3 : 1); nåj- NiemObr, RybGęśli.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Bez zagrożenia niebezpieczeństwem, bez szwanku, bez szkody; tuto Mącz, Calep (103): BierEz 02; Pytan [...] iaka łodzia nabezpiecżnieyſza, rzekł która na ziemi bezpiecżnie leżi. BielŻyw 22, 37; MiechGlab 27; LibLeg 11/72v; RejPs 56, 69v, 193; aby się mogły naleźć takie ubezpieczenia, jakoby i osobam naszym i RP dosyć bezpieczno być tu mogło. DiarDop 118; Ktoryś ſtárł głowy ſmokow w ſrogich morſkich wodách/ Wywodząc wierne twoye beſpyecżnye w przygodach LubPs R3, ktv, D, Ev, T5, dd6 marg (8); BibRadz 4.Esdr 9/7; BielKron 66, 140v, 175v, 366; Mącz 305c, 468a, 477d; RejAp 137; RejPos A4v, 131, 184v, 186v; RejZwierc 179, 185v, 247v, 254v; BudBib 4.Esdr 9/7; StryjWjaz B; ModrzBaz 44v, 48; SkarJedn 386; W ćieniu ſwych ſkrzydeł záchowa ćię wiecznie/ Pod iego pióry vlężeſz beſpiecznie. KochPs 138, 139; StryjKron 5, 397; KochPieś 48; ActReg 148; Calep 1092a; Phil F2, S4v; GórnTroas 37; GrabowSet Bv, Tv; CzahTr Fv; KlonFlis F2.
Przysłowie: Kto ſie zawſze ſtrzeże ten biezpiecżno chodzi. BielŻyw 41.
Zwroty: »(prze)brnąć bezpiecznie« [szyk zmienny] (3): OrzRozm Iv; RejZwierc 177; przez ogniów ſrogich oſtrych mieczów trwogi Niech brnie beſpiecznie/ kto ſie twoiéy dźierży drogi. GosłCast 56.

»bezpiecznie chodzić, iść, przejść, przyjść« [szyk zmienny] (14): BielŻyw 41; LibLeg 6/159v; á beſpiecznie będzieſz chodził miedzy ſrogimi y iádowitemi zwierzęty RejPs 136v; RejKup t7v; LubPs Y, bbv; RejWiz 172v; Leop *A3v; BielKron 107v, 113v; Mącz 217a; RejZwierc 138v; KochPs 128; Kto idźie proſto/ mowi Mędrzec/ ten idźie beśpieczno SkarKazSej 662a. Cf Przysłowie.

»bezpiecznie (prze)jachać, przyjachać« (5): LibLeg 9/53v, 11/42, 131v; na ktoryby [miejsce ściągnienia] yego K. M. beſpiecznie zludzmy ſwymy oſobą ſwą yachacz mogl. ConPiotr 33; BielKron 54.

»bezpiecznie pływać, płynąć« [szyk zmienny] (10): RejWiz 3, 37v; RejZwierc Av [2 r.], [28_2], 177, 198v, 263; Neptune/ nie burz morzá: beſpiecznie okręty Niech po nim płyną PudłFr 67; GórnTroas 74.

»bezpiecznie wędrować« (3): Beſpiecżnie káżdy po ſwiáthu wędruie/ Kto ſobie cnotą gośćiniec toruie. RejZwierc 220v, 118, 271v.

»(za)chować, schować bezpiecznie« [szyk zmienny] (8): A záchowa ie [wiernych] beſpyecżnie od káżdey ich trwogi LubPs Bv, K2, M4, aa3, ee4, gg3v, hh6; BibRadz 2. Mach 1/19.

»żyć bezpiecznie« [szyk zmienny] (4): Ale w miernem doſtátku ludzie [...] żywą beſpiecżnie/ á ieden pod drugim dołu nie kopa GórnDworz Hh8; MycPrz I A4; GórnRozm D3v; GrabowSet X3v.

Szeregi: »bezpiecznie i bez podejźrzenia«: Lecz áby tym beſpieczniey y bez podeyźrzenia Mogł dáć CiekPotr 2.

»bezpiecznie i przystojnie«: Potrzebá tedy vcżćiwemu cżłowiekowi w ktorąkolwiek batę ábo łodź wſtąpić: ieſli ſię chce beśpiecżnie y przyſtoynie potym morzu woźić. KlonFlis A4v.

a. Ostrożnie (1): Ktoregoć iakolwiek pocáłuię/ tenći ieſt/ imayćież go á wiedźćie beſpiecznie [tuto (marg) caute (‒)]. BibRadz Mar 14/44.
2. Bez obawy, beztrosko, spokojnie, pogodnie, z czystym sumieniem; nie spodziewając się złego, ufnie; odważnie; jawnie, wprost; libere Mącz, Cn; aperte, ingenue, intrepide, ociose, plane, sine metu Mącz; confidenter, familiariter, fidenter Cn (227): Bárzo beśpiecżnie ſobie ſtał/ A ſrogo na nie poglądał. BierEz Bv; RejPs 31, 45v, 77v, I74v, 200v; Też dał pan Bog iaſny wżrok/ bych my iem potrzali Na każdego beſpiecżnie/ a oczu nie kryli RejJóz Ev; LubPs I3, T5, aav, aa2, aa3v (10); GroicPorz h4v, o; A z luzkich [!] ſie poſtráchow beſpiecżnie pośmiewa Gdy ſumnienie á cnotę ná wſzem ſpełná miewa. RejWiz 103, 7, 32, 124v, 126v; Leop 2.Reg 19/33; RejZwierz 22v, 132; BibRadz I 346; iedno w táńcu komu nogę podmiátáć/ áby ſye potknął beśpiecżnie táńcuiąc. OrzRozm K4; BielKron 11v, 52v, 89v, 100v, 105 (7); Mącz 147a, 369d; RejAp 198; GórnDworz E8v, Hh7v; RejPos 68v, 124, 133, I74v, 296, 298; GrzegŚm A2; KuczbKat 360, 380; RejZwierc 64, 68, [78_2], 136v, 177 (9); BudBib Lev 25/18, 19, Is 14/30; áby [...] pod iego rządem/ ſtrażą y opátrznośćią/ iáko owce pod Páſterzem/ á ſłudzy pod Pánem beſpiecżnie żyli. CzechRozm 259v, 10,161v, 220v, 223v; PaprPan K, Xv; ModrzBaz 126v; SkarJedn 401; KochPs 213; StryjKron 572; CzechEp 276, 339; KochFr 64; KochMRot B4v; ArtKanc Q20; ActReg 96; GrabowSet B4; WyprPl C; LatHar 644; Ieśli chceſz vżyć świátá długo y beſpiecżnie/ Głupiego zbytku ſię ſtrzeż RybGęśli Cv; WujNT Act 24/10, s. 655; VotSzl B2v; CzahTr K2; GosłCast 26, 65; SzarzRyt D4.
Przysłowie: Gdy kto ná ſwiecie nábeſpiecżniey chodzi/ Ten iáko dudek ſam w śidło vgodzi. RejZwierc 230.
Zwroty: »bezpiecznie chodzić, iść, przyść, przystąpić« [szyk zmienny] (27): BierEz F; OpecŻyw 97; RejPs 46, 171; RejKup z6; BibRadz Prov 3/23; BielKron 28v; Prot B; RejAp 184; HistRzym 104v; RejPos 63v, 110v, 158v, 198, 207 (11); RejZwierc 136v, 198v; wſzákże Bárnábáſz ś. [...] beśpiecżnie mu ſzedł wręce/ śmierći ſię [...] nieboiąc. SkarŻyw 535, 261; GosłCast 73. Cf Przysłowie.

»(odpoczywać i) (prze)mieszk(iw)ać bezpiecznie, (odpoczywający i) mieszkający bezpiecznie« [szyk zmienny] (26): LubPs F3v, Qv; Leop Ez 38 arg, 38/8, 42/11; prziydę do tych kthorzy odpocżywáią á mieſżkáią beśpiecżnie BibRadz Ez 38/11, Lev 26/5, Ier 32/37, Ez 34/25, 38/8, 14 (8); BudBib Deut 12/10, 33/28, 1.Reg 12/11, Ier 32/37, 49/31 (9); SkarŻyw 363; StryjKron 335; CzechEp 298; ArtKanc Q6v.

»bezpiecznie mowić (mawiać, namowić sie, (wy)powiedzieć, rzec, rozmawiać), bezpiecznie mowiący« [szyk zmienny] (33): Nie ſmiem mowic beſpiecznie miłoſćiwy krolu RejJóz K3v; LubPs Ov; KrowObr 200; RejWiz 132; RejZwierz 72; BibRadz Gen 18/27; RejPos 72; RejZwierc 46, 88v; BudBib 2.Mach 7/11; BudNT Act 9/29, Eph 6/20; CzechRozm 88v, 89; PaprPan A3; co rozumie być dobrego bezpiecżnie powie ModrzBaz 30v; SkarJedn 135; SkarŻyw 131, 151, 243, 484; CzechEp 24; GórnRozm E; KochSz B4; ZawJeft 47; LatHar 330; WujNT Act 2/29, 9/27, 13/46, 19/8, 26/26, Eph 6/20; GosłCast 57.

»bezpiecznie (sobie) poczynać« [szyk zmienny] (8): GliczKsiąż K7v; Mącz 454b; GórnDworz Kv; CzechRozm 22; PaprPan N; Przetoż niemáły czás ſtrawili beśpiecżnie ſobie poczynáiąc [fiducialiter agentes] w Pánu WujNT Act 14/3, 9/28, 18/26. Cf »śmiele, bezpiecznie«.

»bezpiecznie [na co] spać (przespać się, wysypiać się, usnąć), bezpiecznie śpiący« [szyk zmienny] (14): RejRozpr E4v; RejWiz 54; Mącz 259a; RejZwierc 72v, 168, 198v, 227v; CzechRozm 220v; Przetoż y dźiś będę ſpał ná to beſpiecznie/ Bo pan żywotá mego ſtrzeże koniecznie KochPs 5, 6; StryjKron 215; GórnRozm A3v, I2v; CiekPotr 46.

»bezpiecznie (upominać i) strofować« (4): [Heliasz] káżdego beſpiecżnie z iego wyſtępkow vpominał y ſtrofował. CzechRozm 107v; NiemObr 41 [2 r.]; WujNT 97. Cf »bezpiecznie i w oczy«.

Szeregi: »głośno i bezpiecznie«: Głośno widzę y beſpiecznie mowiſz o tey wolnośći GórnRozm A.

»jaśnie i bezpiecznie« (2): iżby ni o cżym inym iedno o cznocie/ á przyſtoinośći myſlić/ á iáſnie/ y beſpiecżnie káżdą rzecż cżynić mogłá. GórnDworz Mm2v; CzechEp [415].

»jawnie (śmiele) (a, i) bezpiecznie (całą gębą)« (3): Mącz 303a; RejPos 152; owſzem ná thákie mátáctwo chytre y zdrádliwe Pápieſkie/ iáwnie/ śmiele y beſpiećżnie cáłą gębą wołáią. CzechRozm 81v.

»bezpiecznie i w oczy«: Y ktożby dźiś Papieżá Rzymſkiego beſpiecżnie/ y w ocży ſtrofowáć/ y iemu ſię ſprzećiwić śmiał NiemObr 41.

»bezpiecznie a w opatrzności«: iákobychmy beſpiecżnie á w opátrzności twoiey pływáli w łodce twoiey RejPos 177 v.

»bezpiecznie ale prawdziwie«: pewnie tey więtſzey rzecży nie vcżynimy doſyć/ bychmy ſię też/ iáko beſpiecżnie/ ále prawdźiwie mowi on wierny ſługá Boży/ Thomás Kempizyuſz/ cáły rok do tey świątośći gotowáli LatHar 246.

»bezpiecznie i spokojnie«: ták Krol y ſam około Rzeczypoſpolitey [...] beśpieczniey y ſpokoyniey rádźić będźie/ nie rozrywáiąc ſye OrzRozm T3.

»bezpiecznie i swobodnie« (2): á potykayćie ſię z nimi [nieprzyjaciółmi]/ ábyśćie pothym bespiecżnie y ſwobodnie [cum securitate] pozbieráli łupy. BibRadz 1.Mach 4/18; Mącz 145d.

»śmiele (z więtszą śmiałością) (i) bezpiecznie« (6): gdyby ſie tráfiło/ álbo do Krolá/ álbo do yákyego Kſiążęcyá/ [...] o cokolwyek rzecż myeć/ ſmyele y beſpyecżnye ſobye pocżynáć mogli/ áby im nie pikáło/ [...] pod kolány GliczKsiąż K7v; RejZwierz 86v; Mącz 463b; CzechRozm 81v; przeto ia też/ z więtſzą ſmiáłośćią/ beſpiecżniey do ćiebie idę CzechRozm 205, 78. Cf »jawnie, bezpiecznie«.

»bezpiecznie i wesoło, bezpiecznie wesoły; wesoło a bezpiecznie, wesoły bezpiecznie« (3 : 2): á on go przywiodł nád Amálechity goduiące/ y weſołe beſpiecżnie BielKron 68, 62v; RejZwierc 103; GrabowSet Vv; LatHar 143.

»bezpiecznie i (abo) wolnie; wolno (wolnie) (i) bezpiecznie« (2 : 3): A o przećiwnikach beſpiecżnie y wolnie muśi ſię mowić GrzegRóżn C4v; GórnDworz Ee7; CzechEp [414]; Niemoże ſpráwiedliwie ſądźić/ áni prawdźiwey rády bezpiecżnie ábo wolnie dáć [nec verum concilium libere dare]/ ktory ſam ſobą niewłada ModrzBaz 27; SarnStat 205.

3. Lekkomyślnie, bez rozwagi; zuchwale, bezczelnie, bezecnie, bezwstydnie; audenter, nimium familiariter, licenter, praelicenter, procaciter, temere Cn (77): BierEz Nv; RejKup b3v [2 r.], c4v, y3 [2 r.], K, aa4; LubPs O4v, hh5v; GroicPorz kk3v; RejWiz 8v, 95v, 104v, 135, 188v; LeszczRzecz A4; RejZwierz 42, 124v; BibRadz II 90v marg; BielKron 104; OrzQuin N4v; RejAp 15v; Przecż nic nie dbaſz á beſpiecżnie leżyſz. RejPos B, 177, 280, 330, 342; KuczbKat 361 marg; RejZwierc A3, 34v, 55, 210v, 249v (8); BielSpr 27; KochMon 19; WujJud A8v, 5v; możemy beśpiecżnie grzeſzyć/ á o Pokutę nie bárzo ſie fráſowáć. WujJudConf 91; BudNT b, c2v; CzechRozm 183v, 220, 228; KochPs 141; á iedli/ pili/ żenili ſię beśpiecżnie y ſwowolnośći płodzili SkarŻyw 270; nie tylko Bogi me/ ále y mnie/ ták beśpiecżnie lży SkarŻyw 444, 118, 389; StryjKron 240; CzechEp 7, 178; NiemObr 52, 64, 90, 170; będźiemyli chcieli ták beſpiecżnie iáko ſzaleni żyć WerGośc 230; ArtKanc P3; GrabowSet H4; OrzJan 74; WujNT 4 przedm; SkarKaz 82a; GosłCast 67; KlonWor 62.
Zwroty: »bezpiecznie sobie poczynać« (2): LibMal 1548/145v; Wſzákoż potym beſpiecżniey ſobie pocżynáłá/ Yprzyſięgi oney ſwey záraz zápomniáłá. PudłDydo A4.

»bezpiecznie się ważyć«: Bezpiecznie ſſie tego ważił Iż kogo chczał tego ſtłocził RejKup aa4v.

Szeregi: »bezpiecznie i nieprzystojnie«: A on zápomniawſzy tego/ ięzyk ſwoy beśpiecżnie y nieprzyſtoynie roſpuśćił NiemObr 68.

»bezpiecznie i owszem niewstydliwie«: [ja grzesznik] ktorym ták ćięſzko/ y ták cżęſto/ y ták bespiecżnie/ y owſzem ták niewſtydliwie zgrzeſzył LatHar 144.

»nie prędko ani bezpiecznie«: A nie ták prętko/ áni ták beſpiecżnie/ zá iedno ſie mieyſce iąwſzy ono ták nieprzyſtoynie ná ſwą dumę kierowáć CzechRozm 39.

»bezpiecznie i swobodnie«: przed ktorym [cesarzem] nie mogł [papież] beſpiecżnie y ſwobodnie ſkrzydeł ſwoich rozpierzyć. NiemObr 169.

»swowolnie (i) bezpiecznie (a bez wszego rozmysłu); bezpiecznie a bez rozmysłu« (2 : 1): RejPos 192; KuczbKat a2; á niżli go [żywota] ſwowolnie/ beſpiecżnie/ á bez wſzego rozmyſłu ſłuſznego [...] vżywa. RejZwierc 157.

4. Pewnie, niezawodnie, niezachwianie, niewątpliwie, bezsprzecznie, bez wahania; bez ryzyka; skutecznie; explorate Mącz (266): BielŻyw 19; GlabGad B8; BierRozm 10; RejPs 22, 29, 37, 88, 188v (7); KromRozm I K4; MrowPieś A3, A4v; LubPs D3, E3, F4, F4v, G4 (16); GroicPorz v3v; KrowObr 109; RejWiz 7, 8v; RejZwierz 76; BibRadz I *5v, 438v marg; Potym Atheńſcy rádzili ſie bogá Apoliná v Delfow/ iákoby ſie beſpiecżniey bronić mieli tey wielkośći nieprzyiacioł. BielKron 117; GrzegRóżn C4v, L3v, M3v; SienLek 17; RejAp 3v, 16, 193v; beſpiecżniey mi ſie widzi/ pomagáć tego temu/ kthory tho naprzod wywrze/ niż ſámemu być pocżąthkiem GórnDworz C, Kk8; A przeto tu káżdy beſpiecżnie może ſtać przy tey obietnicy Páná ſwego RejPos 293v, 6, 78v, 101, 172v, 207 (18); BiałKat 371; RejZwierc 9, 127v [2 r.], 168, 184, 216; WujJud 185; WujJudConf 44v; á byłáliby ná ónę Groblą źiemiá wolna/ możeſz beśpiecżnie dáć od ſztuki po 12 złotych. Strum E, A4v [2 r.] D2, N3v, P4; BudNT d2; CzechRozm A3v, 65v, 96v, 144v, 208, 261; PaprPan A2, D2v, O2, P3, P3v (7); SkarJedn 385; KochDryas A2; KochPs 180; SkarŻyw A5, 69, 392, 544, 570; CzechEp 6, 209, 233, [381]; NiemObr 19; ReszPrz 56, 71; A mógł by mi beſpiecżnie káżdy głupſtwo zádáć KochPieś 26; PudłFr 45; ArtKanc N11, N12, N16; GostGospGroch kt; GórnTroas 22; GrabowSet Hv; OrzJan 123; LatHar 122, 202, 287, 331, 386, 513; RybGęśli C; WysKaz 19, 40; PowodPr 19, 57, 58; CzahTr E3.
Zwroty: »bezpiecznie dufać, ufać, nadziewać się, spodziewać się, tuszyć sobie, dufający« [szyk zmienny] (10): RejPs 61; Diar 37; LubPs H3 marg, L4v; RejAp 137; RejPos 286; RejZwierc 120v; Beſpiecżniéy bogu dufáć/ niżli człowiekowi KochPs 177; CzechEp 19; KochPij C3.

»bezpiecznie mowić, (opowiadać, opowiedzieć, powiedzieć, rzec, twierdzić, zeznać)« [szyk zmienny] (72): RejPs 132v, 171v; LubPs T5v, gg5v; KrowObr Bv, B3v, 6v, 10v, 108; RejZwierz 40; OrzQuin A4, K3, K3v, Q3v, Y3; O beſpiecżnieć teraz może Páńſthwo Rzymſkie mowić ſiedzę iáko krolowa RejAp 150v, 77, 78, 118v, 171; RejPos Bv, 31v, 51, 70v, 71v, (11); RejPosWiecz3 98; A iż miedzy wſzyſtkiemi cnotámi beſpiecżnie to káżdy rzec muśi/ iż to ieſt naprzednieyſza cnotá ſpráwiedliwość RejZwierc 54, A5, 11 [2 r.], 103, 105 (10); WujJud 250; CzechRozm 130v, 163v; SkarJedn 388; SkarŻyw A4v, A5v; CzechEp 19, 78, 110, 204; NiemObr 15, 30, 144, 166; PudłFr 30, 39, 40, 57; ZawJeft 46; Phil O; LatHar +10v, +11, 5, 110, 120, 260, 329; RybGęśli B4; Nie vmárł Stephan, zyie w Polſcze wiecznie Przez ſłáwę, mogę twierdzić to beſpiecznie. KlonKr F3v; SkarKaz 384a.

»bezpiecznie nazwać, nazwany, zwać« [szyk zmienny] (8): Może to beſpiecżnie zwáć Wenecką robotą. RejWiz 4, 4v; RejPos 109v; RejPosRozpr c3; CzechRozm 162; CzechEp 19, 327; WisznTr 32.

»bezpiecznie (z)rozumieć« (11): RejAp [14], 50, 77, 142, 144 (7); beſpiecżnie to y naproſtſzy zrozumieć może RejPos 231v, 51, 275v, 325v.

»bezpiecznie (się) [na kogo, co] (s)puścić, kazać, [na kim] polegać« [szyk zmienny] (6): KarnNap D2v; KochTarn 74; ArtKanc K3; SkarKaz 206b, 488a; Puść się ná mię beſpiecznie: wierz mi CiekPotr 41.

»bezpiecznie (się) (z)wierzyć, dać wiarę« [szyk zmienny] (10): RejWiz 58; RejAp [14]; RejZwierc 9; Nie wątpię iż beſpiecznie w tym mi wiárę dacie. PaprPan Z3, L3v, M; SkarJedn 393; KochFr 10; SiebRozmyśl K3; PudłDydo B2v.

»bezpiecznie (za)wołać« [szyk zmienny] (9): RejAp 148; gdy iuż zeſłał Pan Syná ſwego miłego/ [...] tu dopierko możemy beſpiecżnye záwołáć do Páná Bogá ſwoiego: Boże Oycże náſz. RejPos 33, 31v, 33, 110, 110v, 181, 202; RejZwierc 12.

Szeregi: »jaśnie a bezpiecznie«: To theż znamy yáśnye á beſpyecżnye/ Iáko Páńſka ſwyęta prawdá wdzyęcżnye/ Trwa LubPs aa2v.

»lepiej (uważniej) i bezpieczniej« (2): lepiey tedy/ y beſpiecżniey trzymáć ſię rzecży pewney/ to ieſt piſmá świętego NiemObr 76; ActReg 136.

»pewnie i bezpiecznie« (3): Mącz 306b; iż [Bóg] ie [bóstwo swoje] napewniey y nabeſpiecżniey miał okázáć w oſobie á w podobieńſtwie cżłowiecżeńſtwá thego ſwoiego ſyná namileyſzego. RejPos 294, 235.

»bezpiecznie a prawie«: beſpiecżnie á práwie tráfiſz do onego wiecżnego z dawná tobie obiecánego domu ſwego. RejPos 184v.

»prosto a bezpiecznie«: iż nie przydzie ná błędne á ná omylne drogi/ iedno iż proſto á beſpiecżnie ſobie iedzie RejZwierc 173.

»bezpieczniej i skuteczniej«: á to iż miał po práwicy Bożey ſiedzieć/ áby ták/ tym beſpiecżniey y ſkutecżniey mogł w pośrzod ſwych nieprzyiaćioł pánowáć CzechRozm 180v.

»snadniej i bezpieczniej; bezpieczniej i łacniej« (3 : 1): á dla tego iſzby tym ſnádniey y beſpieczniey tám wleźli/ páznogćiámi Ryſimi myſlili ſobie pomagáć. StryjKron 155; CzechEp 120, [415]; VotSzl E4.

Synonimy: 1. cało; 2. jaśnie, jawnie, niebojaźnie, spokojnie, śmiele, świebodnie, wolno; 3. nierozmyślnie, swowolnie, upornie, wszetecznie; 4. jaśnie, pewnie, prawie, skutecznie.

Cf NIEBEZPIECZNO, PRZEZPIECZNIE

BC