[zaloguj się]

BIEDAĆ (14) vb impf

biedać (8), biadać (6); biedać RejKup, RejWiz, OrzRozm (5), RejPos; biadać GliczKsiąż, BielSat, WerGośc, BielRozm, KochFrag, ZbylPrzyg.

Oba a jasne; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
inf biedać
indicativus
praes
sg pl
3 biedå biadają
fut
sg
3 m będzie biedać

inf biedać (2).praes 3 sg biedå (9).3 pl biadają (1).fut 3 sg m będzie biedać (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Narzekać, wyrzekać, skarżyć się, żalić się, lamentować; vae ingeminare Cn (14): RejKup ſ7; Cżáſem Koń porwie wodzą/ muśi z nowu wſiádáć/ Muśi zá dobre przyiąć/ choćia będźie biádáć. BielSat C4v [idem BielRozm 22]; Iuż ono márne kſiążę ſwátá [!] thego [...]. muśi biedáć/ nárzekáć/ á vciekáć/ gdy iuż mocnieyſzy przyſzedł/ á połamał zbroię iego RejPos 115; Co też nie bez przycżyny vtyſkuie ná tákie cżáſy y ná ludźie opiłe Izáiaſz Prorok/ y bárzo biáda WerGośc 204; BielRozm 22.

biedać na kogo (4): Bo kto ſie wda w trudnośći/ iuż wolność záprzeda/ Acż cżáſem y ſam ná ſię rozmyſliwſzy bieda. RejWiz 54v; Iż Polſká na Kápłaná bieda/ ſą wielprzyczyny biedánia tego OrzRozm G3v, G3; To mu ſzpetnie náłáie/ to nań ćięſzko biáda. ZbylPrzyg A4.

biedać przed kim (4): przed ktorymi [fałszerzami] iuż bieda Krol/ bieda Rádá/ bieda Koroná OrzRozm E2; Támże y krzywdá/ y zazdrość przeklęta/ Przed którą biáda záwżdy cnotá święta. KochFrag 14.

Szereg: »biadać i lamentować«: s cżego byádáyą y lámentuyą/ że ſie kyedy nye vcżyli/ cżego wżdam wthen cżás rádziby nábyli GliczKsiąż I4.

Synonimy: lamentować, narzekać, utyskować.

Formacje pochodne: pobiedzać, zabiedać, biedzić się.

Cf BIEDANIE

ZZie