[zaloguj się]

BOLĄCY (155) part praes act impf

o jasne.

Fleksja
sg
mNbolący fNbolącå nNboląc(e)
Gboląc(e)go Gbolącéj, bolący G
Dboląc(e)mu Dbolącéj, bolący D
Abolący Abolącą Aboląc(e)
Lbolącym L L
pl
N subst boląc(e)
G bolących
D bolącym
A subst bolące
inne formy
sg n G skostn - do boląca

sg m N bolący (6).G boląc(e)go (2).D boląc(e)mu (1).A bolący (23).L bolącym (3).f N bolącå (9).G bolącéj (1) SarnStat, bolący ZapKościer (4).D bolącéj (5) SienLek (2), SarnStat (3), bolący (1) ZapKościer; -éj (3), -(e)j (2).A bolącą (17).n N boląc(e) (2).A boląc(e) (32).pl N subst boląc(e) (6).G bolących (3).D bolącym (1).A subst bolące (38); -e (1) -(e) (37).G sg n skostn do boląca (1).

stp s.v. 2. boleć, Cn brak, Linde XVII w. s.v. boleć.

1. Bolesny, sprawiający ból, chory, przykry, dotkliwy; dolens Mącz (143): Gdy korzeń gorcżycżny włożyſz na bolączy ząb/ vſpokoia bol. FalZioł I 124d; Ty wſzytki rzecży zmieſzawſzy: wpuſć na bawełnie w maciczę chorą á bolączą. FalZioł V 28v, I 21b, 30b, 33b, 34d, 46a (64); GlabGad D2v [2 r.]; Mącz 332d; Niektorzy ząb bolący leczą/ zębem zmartwey człowieczey głowy SienLek 77, 17v, 23, 40v, 51 [2 r.], 76 [2 r.] (25); RejZwierc 79v [2 r.], 165, 267, Aaa4v; Oczko 17, 17v, 25.
Wyrażenia: »bolączka boląca; boląca bolączka« (6 : 1): Wſadz na bolącżkę bolączą Bańkę wielką FalZioł V 70v, ‡‡3c, I 33a, 34d, 74a, 82d (7).

»mies(t)ee bolące; bolące mie(j)s(t)ce« (23 : 8): tem zielem chori cżłowiek bedzie ſobie mieſcza bolącze naparzał. FalZioł I 54d, I 5b, 26b, 30b, 65b, 65c (21); Scarificare dolorem id est locum dolentem, Puſzczádłkiem pośiekáć bolące mieyſce. Mącz 371a; Gorczyce náwierć á na bolące mieſtce przyłoż SienLek 87v, 88, 94, 120,, 122, 122v [2 r.] (10).

Wyrażenie przyimkowe: »do boląca«: Tu ſtárość káźi ciáłá źimná y gorącá/ Ze więc cżáſem przepali áż y do boląca. RejWiz 136v.
W przen (3): W koſciele Páná Kryſthuſowvm/ á w tym ćiele iego/ więcey záwżdy záráźliwych a bolących Krzeſćian/ niż prawdziwych á zdrowych cżłonkow. RejPos 92 marg.; Ano cnothá/ áno ſtráſzna przyſięgá/ áno bolącze ſumnienie/ áno pocżćiwa powinność iáko młotem pocżćiwego cżłowieká tłucże RejZwierc 41v.
Zwrot: »trefić w bolące miejsce«: niechay oſtrożnie mowi/ áby miáſto zátrefnowánia/ nie obráźił: álbo chcąc k ſmáku czo powiedzieć/ áby nie trefił w bolące mieyſce. GórnDworz K6v.
2. Bolejący (1): Passibilis, in Bibliis tantum legitur, Lutośćiwy/ Bolący/ Vżálayący ſie. Mącz 284b.
3. praw. Skrzywdzony, pozywający (11):
Wyrażenie: »strona boląca; boląca strona« (6 : 5): a tak bolączą strona nyebronyela thego przeſz ten czaſz ZapKościer 47v, 7v, 47v [2 r.], 48 [2 r.], 64v; byłby pozwan przed ſąd źiemſki od ſtrony bolącéy SarnStat 497, 497 [2 r.], 809.

Synonimy: 1. chorujący, chory, chorzejący.

Cf 1. BOLEĆ, BOLEJĄCY, BOLESNY

TZ