[zaloguj się]

BYWAŁOŚĆ (4) sb f

a oraz o jasne

Fleksja
sg
N bywałość
I bywałością

sg N bywałość (3).I bywałością (1).

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Biegłość, doświadczenie, obeznanie, obycie; gnaritas Calep (4): A thák thu ſtháry [...] dáleko ſie záwżdy więcey może przygodzić z rádą á s pámięcią á z bywáłoſcią ſwoią/ niżli wiele młodych co nic nie vmieią RejZwierc 163v; Calep 459b; á wſzędźie porty/ okręty/ żeglárſtwá/ bywáłość/ przewagá/ w tych wſzytkich kráiach. GostGospSieb + 4.
Szereg: »biegłość, sprawa [= sprawność], bywałość« (1): [w panu Kryskim i Wapowskim] byłá biegłość/ ſpráwá/ bywáłość: byłá náuká wielka GórnDworz Dd8v.

Synonimy: biegłość, ćwiczenie, doświadczenie, sprawa, umiejętność, wiadomość, znajomość.

Cf [NIEBYWAŁOŚĆ]

BC