[zaloguj się]

CHCIWOŚĆ (361) sb f

o jasne.

Fleksja
sg pl
N chciwość chciwości
G chciwości chciwości
D chciwości chciwościåm, chciwości(o)m
A chciwość chciwości
I chciwością chciwościami
L chciwości chciwościach

sg N chciwość (121).G chciwości (50).D chciwości (19).A chciwość (75).I chciwością (42).L chciwości (8).pl N chciwości (9).G chciwości (4).D chciwościåm (7), chciwości(o)m (1) GórnRozm; -åm (5), -ąm (1), -(a)m (1); -åm : -ąm GórnDworz (1 : 1).A chciwości (21).I chciwościami (3).L chciwościach (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Silne pragnienie czegoś; z odcieniem dodatnim lub ujemnym w zależności od kontekstu: chęć, skłonność, ochota, gorliwość, skwapliwość, żądanie; cupiditas, cupido Mącz, Calag, Cn; aviditas Mącz, Calep, Cn; appetitio Calep, Calag, Cn; amor, appetitus Mącz, Cn; affectus BartBydg; alachritas, ardor, avaritia, observantia, sitis, studium Mącz; voluntas Calep; aestus, animus, appetentia, concupiscentia, cupedo, impetus, impulsio, inhiatio, libido Cn (361): ktora rzecz aczkolwye wyelką trudność wſobie miáłá á vkázowáłá/ á wſſákoż yá [...] tymem wyętſſą chćiwoźć myał. March1 Av, Av; nye waſząc ſie to chcywośćią ſtało ale bożą wolą izem tu poſlań HistJóz D4v; BartBydg 6; Taka chciwoſć y poſluga: iż iedna [pszczoła] chcze być nad drugą ſwoię ochotnoſć krolewi okazuiącz FalZioł IV 27d; BielŻyw 29, 67; Kmiotek proſty ná robotę Wſſytkę wydał ſwą proſtotę A to iego wſſytká chćiwoſć Mieć pokoy á ſpráwiedliwoſć RejRozpr G, E4v; RejKup b5, x6, aa4v, bb2; BielKom C6v; Ty wołaſz ná złośćiwego áby przeſtał ſwey złośći/ A w oney nádętey myſli ſwych przewrotnych chćiwośći LubPs R4; To máią Obrázy/ iż ludzi przywodzą w błędy/ [,..] Abowiem pátrzánie na nie pobudza ku chćiwośći ludzi głupie. KrowObr 116v; Bądźże iedno w ſwych myſlach ſtáłym/ bo ćirpliwość/ To iey vrząd iż wytrwa káżdą ſwiecką chćiwość. RejWiz 34v; Cżyńże ſobie ſyropek z roſtropney mądrośći/ A nie dáy ſie vwodzić nikcżemney chćiwośći. RejWiz 79; Coż ieſt Pánu milſzego/ iedno ſpráwiedliwość/ A to iego ná ſwiecie/ ieſt nawiętſza chćiwość/ Aby nędznik w krzywdzye ſwey nie był vćiśniony RejWiz 162, 7v, 36v, 43v, 56v, 63 (16); Swarow ſie chroniąc/ ſwym też chćiwośćiam nie folguiąc/ łathwie od ſwiáthá y od dyiabłá odſtąpiemy Leop Iac 4 arg; Bowiem co ieſt ſwiętſzego/ iáko ſpráwiedliwość/ Ktora ſkromi ludzką złość/ y wſzetecżną chćiwość. RejZwierz 111, 48v, 80, 111, 132v; BibRadz Num 11/4, Eph 4/19; BielKron 120v, 449; Bo rzecż oko wſzetecżna/ chćiwośći przywodźi/ Co ſie ćiáłu podoba/ rozumowi ſzkodźi. BielKronCies Mmmm3; Mącz 15b [2 r.], 20a, 72d, 143d, 389c, 397b, 492c; Chćiwośćiam ſwym nie mądrym każćie mowić ćiſzey Prot A3; prze onę nieſpoſobność (choćiaż chciwość w nich przedſię nie zgáſłá) wſzytki zábáwy/ wſzytki krotochwile zdádzą ſie im nieſmácżne GórnDworz H6v; ábowiem ieſliż białągłowę pánem zowiemy/ przyſtoi áby káżdy z nas myſli ſwe wſzytki/ y chćiwośći/ poddał pod moc iey GórnDworz Cc2v, E8v, S3, Dd3; HistRzym 127; KuczbKat 280, 345, 360, 370; Trąbá w káżdą potrzebę dodawa chćiwośći. RejZwierc 120; Zeznay tho káżdy prze dwu ſpornych chćiwość/ Kreẃ lać niewinną co zá ſpráwiedliwość. RejZwierc 228v, B4v, 66, 215v, 225 [2 r.], 228 (11); BielSpr b3v; WujJudConf 154; Gniew ieſt gwałthowne poruſzenie vmyſłu z złey chćiwośći RejPosWstaw [1103 ]; MycPrz II C4v; PaprPan X2v; ModrzBaz 53; SkarJedn 185; KochPs 161; ArtKanc 014v; Bá to v mnie nowa/ iżby Rzeczpoſpolita ktora ieſt niema/ bez oczu/ bez vſzu/ zá czym oney nie pánuią chćiwośći/ grżechy/ Páná Bogá obrażáć miáłá. GórnRozm M2v, B2v; Calep 115b, 1138b; Phil 14 [3 r.], 14v, K, P, R [3 r.]; OrzJan 9, 17, 46, 93, 95; RybGęśli D2v; WujNT 2. Tim 2/22; SkarKazSej 694a; Ale porządek ná wyſokim niebie/ Nie ták pátrzących myśl ćiągnie do śiebie/ Iák zakon/ Pánie/ twoy ku przyſtoynośći Nákłánia ſmyſły/ y pſuie chćiwośći. SzarzRyt A3v, Av.

chciwość czego (47): March1 Av; Spania chciwoſć wielką oddala. FalZioł ‡‡b, I 143b; BielŻyw 117; Takież y nogi ieſtli na wierzchu koſmate będą vkazuią pſotę y chciwoſć niewſtrzymawania GlabGad P7; Po ſmierci Otomanowey naſtał iego ſin Archanes w chciwoſci panowania y wſmiałoſci oyczu podobien MiechGlab 65; KromRozm I Av; BibRadz I 3b marg; Máxym Grácyanow márſzałek/ dla chćiwośći Ceſárſtwá na zmowie obległ Grácyaná BielKron 157v, 118v, 130, 158v, 169, 172v; A w vcżeniu bywa to wielom na przeſzkodzie/ coby ku wielkiey pomocy miało być/ wielka chćiwość vcżenia KwiatKsiąż K4; Mącz 145d, 183d, 297d, 486a; GórnDworz C6, 14, Ee; BielSpr 28; MycPrz I B4v, II A4, B2v; Bo ludźie chćiwośćią vrzędow zápaleni/ vpornie ſię ich domagáią ModrzBaz 55v; Poty tedy chćiwość sławy ma być chwaloná/ pokiby ſię o cnotę opieráłá ModrzBaz 59; Acżkolwiek tedy niemamy ſię tego dopuſzcżáć/ żeby [...] też chćiwość sławy y zacność/ do woyny nas pobudzáć miáłá ModrzBaz 108, 55v, 56, 68v; KochOdpr Cv; SkarŻyw 212; y dla tego dla chćiwośći woyny y ochoty zbytnie przeważney do bitwy/ wyginęli. StryjKron 205, 225, 416; CzechEp 46; Calep 59b; Phil S; OrzJan 8, 28; Chćiwość przełożeńſtwá ieſt rzecz ſzkodliwa. WujNT Bbbbbb2v, Mar 4/19, s. 232, 807, 836.

chciwość do czego (6): MycPrz II C4; Phil D3; SkarKaz 314a; Potym záſię ieſt drugi wiátr Gniew: to ieſt chćiwość do ſzkodzenia ludźiom y prágnienie pomſty. KlonFlis A4v; KlonWor 52. Cf Wyrażenie.

chciwość około czego (1): Potym Sálomon pocżął też ſobie dom krolewſki budowáć/ [...] ktorego ledwa dokońcżył zá trzynaſcie lat/ bo nie táka byłá chćiwość poſpolitego robotniká około niego/ iáko gdy kościoł budowáli. BielKron 77v.

chciwość k(u) czemu (10): KlerPow 2; A wielka tam kłaſcze chcziwoſcz RejKup ee3; KromRozm I N marg; KromRozm III G8; BielKron 225v; Philomathia, amator [lege: amor] discendi, Chćiwość pilność ku naukóm. Mącz 297d, 297d, 453d; SienLek 30; Phil H4.

chciwość na co (2): DZiwna yeſt chćiwoſć Czártowſka na zágubyenye ludźi KromRozm III Av; MycPrz II B.

W charakterystycznych połączeniach: chciwość dziwna (4), marna (2), nienasycona, świecka (3), wielka (14), wszeteczna (6), zbytnia (6), zła (6); chciwość chwały (2), czci, panowania (16), przełożeństwa (2), sławy (3), urzędow (3).

Wyrażenie: »chciwość do boju« (1): Cżuyność Luferuſowá y chćiwość do boiu PaprPan C3v.
Szeregi: »chciwość i ambicyja« (1): kſyęża ſámi temu przyczynę dáli ſwą chćiwoſcyą y ámbicią. KromRozm III 17 v.

»chuć, (i) chciwość« (3): ACzkolwyek zá chućyą y chćiwośćyą vznánya prawdy y rzeczy zbáwyennych [...] národźiło ſye wſſędy piſánya o wyerze álbo religiey KromRozm I Av; Mącz 15b, 423c.

»chciwość a łakomstwo« (1): Respirasset cupiditas atque avaritia paululum, Znienackáby ták tá chciwość á łákomſtwo vſtáło Mącz 409b.

»pożądliwość, (i) chciwość« [szyk 2 : 1) (3): Calag 64a; Calep 83b; żeby żaden o to do cżegoby go iego chćiwość y pożądliwość ciągnęłá/ nie kuśił ſie Phil R.

»serce i chciwość« (1): otoż tyſz ſerczá y chćiwośći/ kthore gotowi ſam pokazáć záwżdi przed ocżymá W. K. Z. LeszczRzecz A6v.

a. Chęć posiadania dóbr materialnych: łapczywość, zachłanność; cupido habendi Mącz (77): Chćiwość to cżyni łákomſtwá BierEz I4; RejWiz 102, 125v, 172v, 191v, 193v; BibRadz Sap 16/21; Abowiem gdzie w powadze złoto/ tám chćiwość bywa: a gdzie chćiwość/ tám łákomſtwo BielKron 296v, 82, 231; KochSat B2; KwiatKsiąż P3v; Prot D; á to zá nieſtworą á bezeczną chćiwoſcią Krześćiáńſkich pánow/ ktorzy wolą tho/ iżby lud wſzytek Boży zginął/ niż áby namniey co ſwego [...] dla zgody vpuśćić mieli. GórnDworz Ii4v, G5v, Aav; RejZwierc 211 v; WujJudConf 146; Widząc Acháb iż nie mógł/ nigdy temu ſproſtáć/ Iákby oney winnice/ mógł od niego doſtáć. Vkładſzy ſie ná łożu/ bárzo ſie rozchorzał/ A więcey iey żáłuiąc/ ták w chćiwośći gorzał. HistHel Dv, Dv; ModrzBaz 55v; KochMRot B, B2; KochPieś 6, 18, 37; KochWr 31, 32; Phil L [2 r.], P2; GrabowSet N3, V3; KochFrag 14; RybGęśli B3v; WujNT 1.Tim 6/10; KlonKr A3v; PowodPr 38, 78; SkarKazSej 668b, 675a marg, 693b; Okręt napierwey wymyśliłá chćiwość/ Nie ták potrzebá ábo dolegliwość KlonFlis C4v, D4; KlonWor 9; SzarzRyt C3v.

chciwość czego (16): March1 Av; Abowiem v Páná Bogá náſzego/ nie ieſt złoſć/ áni brákowánie perſon/ áni chćiwoſć dárow. GroicPorz pp2; BibRadz Mar 4/19; BielKron 42v, [842]; GórnDworz G5v; BudBib Sap 14/2; Niełokiećći/ iáko poſpolićie mnimáią/ ktorym kto mierzy ſukno/ ále zyſku chćiwość/ ktora ćię do kupowánia y przedawáni [!] záwodźi/ Kupcem cżyni. ModrzBaz 34v, 34, 108, 127v; Calep 799b; Phil O; OrzJan 55; KlonKr Dv; SkarKazSej 664b.

chciwość do czego (4): Gdzie tedy chćiwość do rzecży cudzych przyſtąpi/ tám zgodá długo trwáć nie może Phil R4; KlonWor 20, 29, 64.

chciwość ku czemu (2) Cupido habendi, Chćywość ku bogáctwóm. Mącz 72d, 102c.

W charakterystycznych połączeniach: chciwość marna (2), niesyta (3), wielka, zbytnia (2); chciwość bogactw (2), darow (2), mienia (3), zysku (3).

Szeregi: »chciwość, (a, i) łakomstwo« [szyk 6 : 1] (7): GórnDworz Ggv; SkarŻyw 582; CzechEp 206; BielRozm 4; KochWr 32; Phil O; Ieſt ieſzcze inna przyczyná bárzo głowna niezgod ludzkich/ chćiwość y łákomſtwo/ y inne pożądliwośći świeckie SkarKazSej 675a.

»chciwość albo pożądanie« (1): Bo ſąśiedztwo ktore licżą iákoby cżęśćią przyiáźni/ z miłośći w nienawiść śie obráca/ dla złey chćiwośći albo złego pożądáńia. KuczbKat 350.

»skępstwo i chciwość« (1): Vyźrzyſz znáki nie máłé wrodzonéy hoynośći/ Y cnoty: á nie vyźrzyſz ſkęmpſtwá y chćiwośći. KochDz 106.

b. Namiętność, żądza, lubieżność; cupiditas Mącz; cupido, flamma, voluptas Cn (76): Niektórzy ludzie chczącz być cżyſci/ zawſze ſobie czinią łoſzko ſtego drzewka/ albo ie kładą włożko á cżini ie iakoby wałachy. á niekthorzy tak ſobie odeymuią chciwoſćFalZioł I 16d; GlabGad D, E4v; Kupidę boginią być mnimaſz/ iż nierządna á niecżyſta byłá/ powiádaſz iż w ręku pochodnią goráiącą trzyma ktorą chćiwoſć pobudza y zápala/ á thák ią boginią oſierdzia być mnimáſz. HistAl Kv, K3; BielKom C3v; KochZuz A2v; KochSat B4v; Iracundias et cupiditates restinguere, Gniewu y nierządnym chćiwościam ſie odyąć. Mącz 416b; A ták/ iáko każdy ten młody cżłowiek/ ktory chćiwośći ſwe ma ná wodzy/ á miłuie rozumnie/ v mnie ieſt máło nie Anyołem: thák záſię mam zá wymowionego tego/ kthory da ſie zwyciężyć tey źwirzęcey miłośći GórnDworz L13v; á záſię ták wſzythki drogi ſmyſłom zámknąć/ y chćiwoſcziąm/ áby/ áni gwałthem/ áni przez zdrádę wniść do ſercá mogły. GórnDworz Mmv, Z8v [2 r.], Aa2v, Aa5v, Aa6, Aa7 (22); HistRzym 117; BiałKat 190v [2 r.], 366v; KuczbKat 350; RejZwierc 76v; Dla tegoſz y ćiáło od złey żądzey wolne/ dwa miáło wielkie przywileie. [...] bo we wſzytkim duchowi y rozumowi powolne było/ zápalenia żadnego y chćiwośći przećiw woley rozumney niemáiąc. SkarŻyw 260; ArtKanc 015, T6; GórnRozm A3, B; WujNT 543; CzahTr C4.

chciwość czego (3): To bywa dla chciwoſci złącżenia przyrodzonego z ſamiczą GlabGad D, P7; GórnDworz L1.

chciwość ku czemu (5): Theż chciwoſc cżyni ku cieleſnem ſkutkom. FalZioł I 35b; GlabGad P7. Cf »chciwość ku rzeczam cielesnym«.

W charakterystycznych połączeniach: chciwość świecka, wielka, zbytnia (2).

Wyrażenia: »chciwość cielesna, ku rzeczam cielesnym« [szyk 21 : 3] (21 : 3): tedy to picie odeymuie chciwoſć cieleſną FalZioł I 16d; Też korzenie polney marchwie w karmiach pożywane/ pobudza chciwoſć ku rzecżam cieleſnym FalZioł I 105a, I 17a, 100b, 105c [2 r.], d, 122a (17); BielKom E6v; GórnDworz Ff4, Ff4v, Mm6; HistRzym 5v; BiałKat 190v; SkarŻyw 47.

»chciwość gamracka« (1): y też ma mocz odeymuiączą chciwoſć cieleſną y gamraczką FalZioł I 16b.

Szeregi: »chęć a chciwość« (1): Powiada A1bertus w taiemnoſciach niewieſcich [...] iż chciwoſć złączenia przyrodzonego ku wywiedzieniu płodu po nogach ſie ſprawuie, tak iż trudno kto może mieć chęć á chciwoſć ku temu aż mu ſie nogi zagrzeią. GlabGad P7.

»żądza a (abo, i) chciwość« [szyk 3 : 1] (4): á zá tą [światłoscią]/ (zewlekſzy s ſiebie żądze/ y chćiwośći cieleſne/ w ktoreſmy ſie tu ná ziemi oblekli/) [...] idźmy áż do onego naiwyſzſzego gmáchu GórnDworz Mm6, Hh4; WujNT 302 marg, 546.

c. Apetyt, łakomstwo; appetitus edendi, bulimia Mącz (20): Cżemu żołądek ociąża pokarm nowy, iako ſie to przidawa w wielką noc. (‒) Bowiem takiey karmiey z więtſzą chciwoſcią pożywamy GlabGad E8v, C7; Mącz 295c; ZawJeft 7; SkarKaz 120b.

W charakterystycznym połączeniu: chciwość wielka.

Wyrażenie: »chciwość ku jedzeniu, jedzenia« (10 : 4): Ma mocz chciwoſć zginęłą ku iedzeniu prziwraczać FalZioł I 100d, I 81d [2 r.], 120c, III 6c, 14a, 22b, V 13v [2 r.]; Appetitus edendi, Chćiwość ku yedzeniu. Mącz 295c, 28a, 268c; Niemáſz nie gorſzego w niemocách/ iedno ſkáżenie chćiwośći iedzenia SienLek 22, 21v.
Zestawienie: »Groby chciwości« n-loc = sepulchraconcupiscentiae Vulg Num 33/16, 17 (1): Y przezwano ono mieyſce groby chćiwośći/ bo tám pochowáli 1ud ktorzy chcieli mięſá. BielKron 40.
d. O potrzebie fizjologicznej: intensywna potrzeba (9): Też kto ma wydymanie/ á stolcza nie może mieć/ á chciwoſć ma iżby gi miał/ tedy warz to ziele weſpołek zbyliczą w wodzie y z dziewanną FalZioł I 15b, 22b.

chciwość ku czemu (1): Theż kto ma chciwoſć ku ſtolczom á niemoże gich mieć/ warz rutę z dziewanną w winie á w oliwie FalZioł I 118b.

chciwość na co (6): Też kto ma chciwoſć na ſtolcze á niemoże gich mieć/ thedy vwarz korzenie ſthłukſzy ye z dziewanną/ tym ſobie naparzay zadniczę. FalZioł 1 97d, I 83c, 94a, 129d, III 12c. Cf Wyrażenie.

W charakterystycznym połączeniu: chciwość wielka.

Wyrażenie: peryfr. »chciwość na wielki dwor« = potrzeba wypróżnienia (1): Też ktory człowiek miewa/ Tenaſmonem/ to ieſt chciwoſć wielką na wielki dwor [...]/ Thedy taki niechay bierze zadkiem dym FalZioł I 9b.

Synonimy: apetyt, awarycyja, chcenie, chęć, chętkość, chuć, chutliwość, chytrość, gorącość, gorliwość, łakomość, łakomstwo, miłość, namiętność, ochota, pożądanie, pożądliwość, pragnienie, skępstwo, skłonność, skwapliwość, żądanie, żądza.

Cf NIECHCIWOŚĆ

MM