[zaloguj się]

CYRULIK (8) sb m

Fleksja
sg pl
N cyrulik
G cyrulik(o)w
D cyrulikowi
A cyrulika cyruliki
I cyrulikami

sg N cyrulik (2).D cyrulikowi (1).A cyrulika (2).pl G cyrulik(o)w (1).A cyruliki (1).I cyrulikami (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Znaczenia
Lekarz, felczer; archiatros, chirurgus, iatraliptes, vulnerarius Cn (8): ABowiem pátrz gdy kto nogę złamie/ [...] pewnie iuż nie ſzuka áni málárzá/ áni háwtarzá/ iedno co narychley co miſternieyſzego Cyruliká RejZwierc 20v; Abowiem káżdy kto obacży iáki wrzod ſzkodliwy ná ciele ſwoim/[...] nic ſie nie gniewa ná cyruliká chociay go pali RejZwierc 76v, 34 [2 r.], 85.
Szeregi: »cyrulik i balwierz« [szyk 1 : 1] (2): RejZwierc 60; Samiż Apoſtołowie/ iáko ś. Márek nápiſał/ chore oleiem pomázowáli: ktorzy cyrulikámi/ y bálwierzámi nie byli/ y pewnie to wiedźieli/ że ſámá oliwá ćięſzkich chorob nie lecży. LatHar 648.

»doktor abo cyrulik« (1): Doktor też ábo Cyrulik mądry nie iedno ſobie dobry/ ále y owym dobry czo iego rády potrzebuią. RejZwierc 71v.

Synonimy: barwierz, chirurg, doktor, lekarz, medyk.

MM