[zaloguj się]

CZYJKOLWIEK (20) pron

o oraz e jasne.

Fleksja

sg m N czyjkolwiek (5).G czyjegokolwiek (1).f N czyjakolwiek (1).G czyj(e)jkolwiek (1).D czy(e)jkolwiek (2).I czyjąkolwiek (1).L czyj(e)jkolwiek (1).n G czyjégokolwiek (1).A czyjekolwiek (1).I czyimkolwiek (3).pl N subst czyjekolwiek (3).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Zaimek przymiotny, dzierżawczy, nieokreślony (uogólniający); cuiusquam Vulg (20): Diar 62; Leop Prov 6/35; I coż tedy napominanim czyimkolwiek mocniey możeſz być w zacnych náukách á cnotách powyſzſzon álbo inſzych náſládowánim więcey zápalon? KwiatKsiąż A4; Niech w ktorey Rzecżypoſpolitey/ wſzytek lud/ nikogo niewyjmuiąc/ ma to ſobie zá rzecż pewną [...] że prawdźiwa cżeść/ iákom pirwey powiedźiał/ ieſt dobre mnimánie ludzkie o cżyieykolwiek cnoćie ModrzBaz 40; ActReg 149; KSiądz Myſzkowſki/ Biſkup Płocki/ kiedy ſie tráfiło komu przez zdrowié czyiekolwiek v iego ſtołu pić/ prośił áby to śiedząc odpráwowano. KochAp 8; LatHar 115; CZęſtokroć zwykło ſie przydáwáć: iż ſzláchtá álbo proſtégo ſtanu ludźie/ do boru/ láſu/ zapuſtu czyiegokolwiek przyſzedſzy/ chcąc/ álbo z przygody/ pożarem lás zápaláią. SarnStat 670, 118, 656, 662, 935, 1064 1193, 1199.
a. Wprowadza zdanie podrzędne okolicznikowe przyzwolenia (5): Cziyekolwiek owcze abo ynsche bidlo chadzalo ony ze wſchitkiego tego dzieſſieczynę na sye bieraly LibLeg 11/84; KuczbKat 215; Czyykolwiek naprzód los wynidźie/ wśiaday Wiecżny wygnáncze/ áni więc odkłáday. KochPieś 43; GórnTroas 69; czyiákolwiek kiedy Tá wioſká byłá, niemáſz żadnego ktoremu Zleby ſię tám powodzić nie miáło od dawná CiekPotr 42.

Cf CZYJKOLE, CZYJKOLI

KN