[zaloguj się]

[CZYSTOTNY ai

Fleksja

N sg f czystotnå.

stp, Cn brak.

Jasny, wyraźny, zrozumiały: Kłam ma w ſobie wiele obłudnoſci/ By też náuki/ ludſkie niewiem/ iákie około tego były/ tedy to nie ieſt náuká Boża/ która náuká/ álbo mądroſć/ wedle náuki ſwiętego Iákubá/ niepochodźi zwyſokoſći/ ktora nieuczy/ áni ma wſobie żadney chytroſći/ żadney przewrotnoſći/ żadnych ſwarow [...] ále ieſt náuká Boża/ czyſtotna [Quae autem desursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta Vulg Iac 3/17]/ mierna/ vkłádna/ [...] Tákiey Bożey náuki niema nikt iedno kto wierzy/ piſmu ſwiętemu ErazmJęzyk Q7 (Linde).]

BZ