[zaloguj się]

CZYŚCIEC (250) sb m

W N i A sg czyściec (101). W pozostałych przypadkach czyśc- (145), czyjsc- (3) SkarJedn, SkarŻyw (2), czyśćc- (2) FalZioł, ReszPrz.

e jasne.

Fleksja
sg pl
N czyściec
G czyśca, czyścu czyśc(o)w
D czyścowi
A czyściec czyśce
I czyścem
L czyścu czyścoch

sg N czyściec (70).G czyśca (47), czyścu (); -a OpecŻyw, KromRozm I, GrzegŚm, WujJud, CzechRozm, NiemObr, LatHar, WujNT (5); -u FalZioł, SeklWyzn, SeklKat (3), BielKron, RejPos, WujJudConf, SkarJedn, CzechEp, ReszPrz, SkarKaz; -a :-u KrowObr (22 : 1), GrzegRożn (2 : 2), WysKaz (11 : 1).D czyścowi (3).A czyściec (31).I czyścem (9); -em (1), -(e)m (3).L czyścu (70).pl G czyśc(o)w (1).A czyśce (1).L czyścoch (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Według religii rzymskokatolickiej miejsce pozagrobowej kary, trwającej określony czas; purgatorium Cn (247): A yeſtliby nyektora duſcka. myala czyerpyecz wczyſczyv [...] thaka przeſz thy modlitwi bądzye wyſzwolona. PowUrb +4, +4v; OpecŻyw 191v; PatKaz III 124 [3 r.], 125, 140; SeklWyzn a2v [2 r.], a3v, f4v [2 r.], Gv [2 r.] (11); KromRozm I A4v, F2v, I4v [4 r.], K [2 r.], Kv (10); MurzHist C2, D2; ieſliżeby ludzie/ po ſmierći w Cżyſcu mieli być/ y tám niewiem dokąd ſię ſmáżyć? KrowObr 75v; Lotrá Kryſtus do Cżyſcá niepoſlał. KrowObr Ss3, 18v, 74v [5 r.], 75 [4 r.], 75v, 76 (32); RejWiz 159v, 163v [2 r.], 164, Cc5, [Cc8]; BibRadz II 93 marg; BielKron 194v, 212v, 213v marg, 276v, 462; GrzegRóżn Ev [4 r.], E2v, E3, E3v [2 r.], F3 (12); RejAp 124, Dd2v; Przyſlichmy też byli ktemu/ żechmy gonili duſze po ſwiáthu/ ſłucháliſmy ſtękánia ich w cżyścoch ich RejPos A5, 163v; GrzegŚm [A4] [2 r.], 28; Mocnie trzymam że Cżyśćiec ieſt/ y że duſze tám zátrzymáne/ modlitwámi wiernych ludźi bywaią wſpomagáne. WujJud 26v, B7, 26v, 200, 203, 203 żp (13); WujJudConf 203 [3 r.], 203v [4 r.]; Cżyśćiec ieſt do ktorego po śmierći ći idą ktorzy tu w pokućie y włáſce Bożey ſtego świátá zchodzą/ ná wypłácenie docżeſnego karánia SkarJedn 274; Trzymáią [Grecy] iż żadnego cżyiſcu niemáſz/ a przedſię ſię zá vmárłe modlą SkarJedn 343, D4v; SkarŻyw 278, 279, 337 [2 r.], 580 marg, 581; CzechEp 83; ReszPrz 40; LatHar 76, 285, 748; áby oſtátki grzechow odpuſzczonych/ áffekty ziemſkie y ćieleſne/ y grzechy powſzednie oczyśćił: albo ná tym świećie/ przez godne owoce pokuty/ [...] ábo Więc ná onym świećie/ w czyścu muśi nogi vmyć WujNT 361; Kogo Bog miłuie tego w czyścu karze. WujNT Yyyyy2, 51, 171, 263, 403, Yyyyy2 (19); A przeto Cżyścá ſam Pan Bog ieſt budownicżym. WysKaz 34, 3, 14 [3 r.], 19 [4 r.], 20, 31 marg (48); Duſzom w czyścu iáko ſłużym. SkarKaz 637a marg, 634b [ 2 r.], 637a, Oooob.

Tytuł utworu M. Reja (1): Piſał też ſpectrum álbo nowy cżyſciec/ áby ſie ludzie s ſthárych błędow obacżáli. RejZwierc Aaav.

Zwroty: »czyścić się, polerować się w czyścu« [szyk zmienny] (2 : 1): KrowObr 76v; O tych też wiem ktorzy ſie w cżyścu poleruią/ Też o ſobie nádzyeię y ći nie złą cżuią. RejWiz 159v; Czyli ſye w czyscu czyśćiſz/ ieſli z ſtrony ciáłá Iákakolwiek zmázeczká na tobie zoſtáłá. KochTr 10.

»do czyśca iść (a. pojść)« [szyk zmienny] (5): Powiedz mi? ieſli to ieſt Ewánieliey vtzyć/ [...] iż po ſmierći muſzą wſzyſcy do Cżyscá iść? KrowObr 75v; A wżdy mu Pan nierzekl: Poydzieſz Lotrze pierwey do Cżyscá KrowObr 77v, 75; WujJud 202; WysKaz 19.

»w czyścu się smażyć« [szyk zmienny] (2): I coſz by to było zá odpuſztzenie grzechow/ ieſlibyſmy ſię mieli ieſztze zá nie ſmáżyć w Cżyścu? KrowObr 76v, 76.

»z czyśca wybawi(a)ć, wyciągać, wykupić, wykupienie itp.« [szyk 14 : 7] (21): SeklKat Y4 [3 r.]; I prośiłá potym onego Kxiędzá/ áby zá nię Kryſtuſá znowu offiárował/ y onę duſzę s Cżyscá wybáwił. KrowObr 75v; Ieſliże by vbogi żebrak vmárł/ zleby onim było/ boby ſię nie miał tzym wykupić s Cżyscá? KrowObr 75v, 75v, 76 [3 r.], 123 [2 r.], 183 [2 r.], Tt3; to ieſt w mocy v niego/ iż cie może zbáwić y potępić/ á s cżyścu wykupić duſzę twoię. RejPos 124, 163v; CzechRozm 73; NiemObr 153; Z Cżyścá odpuſty wybawiáią. LatHar 285 marg; WujNT 263, Yyyyy2.

»z czyścu wyniść« [szyk zmienny] (2): KrowObr 75v; yż vkázowáły ſie przez ſen duſzycżki przyiaćielow zmárłych/ vpomináiąc ie/ áby [...] Tricezymy naymowáli/ áby rychley z Cżyſcu wyſzły BielKron 212v.

Wyrażenia: »czyściec duszny« (1): tudzieſz teſz cżyśćiec duſzny ieſt nie przę. SkarJedn 294.

»mniszy czyśeiec« (1): Niektorzy ludźie vcżeni mienią Piekło cżworákie/ iedno na głępſze w ktorym ludźie wiecżnie potępieni ſą. Drugie wyſzſzey/ w ktorym dźieći nie krzeżone. Trzećie wyizſzey/ ktore zową mniſzy Cżyśćiec. Cżwarte ktore zową Limbus/ tám to byli ſwięći Oycowie BielKron 467.

Szeregi: »(ani) czyściec i (ani) limbus« [szyk 1 : 1] (2): iż y ſámi odſzczepieńcy wyznawáią/ że áni Limbuſá/ áni czyśca záprzeć y zgłádzić nie mogli WujNT 404, 856.

»czyśce a doczesne męki« (1): powiedaiącz nam o odpuſciech/ o tricezimach/ o dziwnych rzecżach/ iáko ie s tych cżyścow á s tych docżeſnych mąk wybáwiáć tám mieli. RejPos 163v.

»czyściec, (i) niebo, (i) piekło« [szyk zmienny] (3): GrzegŚm [A2]v; iż duſze ludzi świętych po w niebo wſtąpieniu Páńſkim proſto idą do niebá/ [...] y tám z nim mieſzkáią: á nie w iákimśi więzieniu/ ábo otchłániách nowych/ ktore Kálwin wymyſla: tworząc iákieś inſze mieyſce dla duſz/ oprocz niebá/ y czyśca/ y piekłá. WujNT 684; SkarKaz 6a.

W przen (1):
Zwrot: »czyścem wyczyściać« (1): A ták nábudował [Antykryst] Kośćiołow Káplic/ Ołtharzow/ ná káżdym mieyſcu/ [...] doiąc thák głupi á zniewolony lud/ y thym Cżyſcem wycżyśćiáiąc/ obory/ mieſzki/ y kálety vbogich ludkow. GrzegŚm [A4v].
Przen (3):
a) Zwrot: »mieć czyściec« = przeżywać męki (1): Bo co raz to go bábá pocáłuie/ A on záś mnichá: Więc mu ſię ſtyſkuie. Miał czysćiec práwy ieſcze ná tym świećie KochFr 25.
b) Zwrot: »mieć czyściec« = odbywać za życia pokutę zagrzechy (1): Ma wielki ij pożytecżny cżyſcietz cirpliwy cżlowiek/ ktoryż cirpiątz krzywdy ij mierżącżki/ więcéy żaluie ijnſſégo zloſci/ niżli ſwé krzywdy/ ktory też rád ſie modli za ſwé przeciwniki OpecŻyw 191.
c) Zwrot: »na czyściec obrocić« = spalić, obrócić w perzynę (1): O nędzny prawco co ták rozumieſz/ nie bacżyſz iż podobno muſiáły być inſze cżáſy y inſze pokoie/ gdy ták wiele wśi y miaſt/ ſkąd ſzłá obroná poſpolita/ na Cżyſciec obrocono. RejZwierc 188.
a. U protestantów: zadośćuczynienie, pokuta za grzechy za życia (2): O cżyſczv też to trzymam/ gdy ocżyſcim zgrzechow/ przes wiarę naſzę/ y miłoſierdzie boże/ ſvmnienie naſze/ żywiemy wpocieſzeniv ſpokoinego ſvmnienia/ y w weſelv dvcha ſwiętego/ To ieſt cżyſciec. SeklWyzn f4v; á to iego czifciec ieſt że fię iuż oczifcił y miedźi krzeſcieani [!] prziyęt. SeklKat X3.
2. Gorące źrodła (1): Co w prawdźie ácz nie zawżdy zwiérzchu tego widźieć/ áby wody ćiepliczné wfzędy ćiepło ćiekły/ y iedno to Neápołfkié/ Padewſkié/ [...] owych nieprzepomniawfzy w Węgrzéch/ co ié od gorącá zbytniego Purgatorium/ iákoby czyścem zowią Oczko 10v.
3. bot. Geum urbanum L., Gratiola officinalis L., Linaria vulgaris Mill. (Rost); roślina lecznicza używana jako składnik leków; sanamunda Cn (2): Drugie lekarzftwo k temuſz: dofwiadczone. Wezmi korzenia ziela Trzemdały/ przerwipępowego/ goricżkowego Iałowczu/ korzenia kozłkowego, Cżyſćczu/ każdego z nieh Czo złothy zaważy FalZioł V 72v; A omywala krowy cziſczem ſzwyączonym y woda fzwyączona y prząſthalo LibMal 1544/89v.

Synonimy: 1. ciemnica, czeluść, otchłań.

Cf [CZYŚCICA], CZYŚCISZ

BZ