[zaloguj się]

ĆWIECZEK (8) sb m

ćwieczek (7), ćwioczek (1); ćwieczek RejWiz, Mącz (3), BielSat, BielRozm; ćwieczek : ćwioczek RejZwierc (1 : 1).

Oba e jasne, tekst nie oznacza ó.

Fleksja
sg pl
N ćwieczek ćwieczki
I ćwieczki, ćwieczkami

sg N ćwieczek (1).pl N ćwieczki (1).I ćwieczki (5) RejWiz, BielSat, RejZwierc (2), BielRozm, ćwieczkami (1) Mącz.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) i XVIII w.

Znaczenia
Dem. odćwiek; clavulus Mącz, Cn; clavus Mącz; claviculus Cn (8): Clavi caligares, a caligis militaribus quibus suffigebantur. Podkówki álbo ćwieczki. Mącz 56d; Millum vel Millus, Obróz ná pſy oſtremi á kończátemi ćwieczkámi nábita dla wilká chárty zá ſzyyę łápáyącego. Mącz 221c, 56d; Muśiſz dobrze zápłácic y ono kopyto/ Ktore cżwiecżki [szewc] popſował/ gdy twe boty ſzyto. BielSat C2v [idem] BielRozm 19.
W przen (3): By więc ćwiecżki przybijał do rozumu ſłowá/ Tedy ſnádnie odpádną gdy ſzáleie głowá. RejWiz 68 [idem RejZwierc 214v]; A nálazſzy dobrego/ cnotliwego cżłowieká/ [...] á przypáthruy ſie pilno y ſpráwam/ y poſtáwam/ y wſzytkim poſthępkom iego/ ábyś także ſwe obycżáie onemiſz ćwiocżki iego zákował á moczno záhartował w ſobie RejZwierc 20, 214v.

Synonim: gwoździczek.

KN