[zaloguj się]

DEKRETAŁY (48) sb pl t

-k- (46), -c- (2); -t- (45), -th- (3); najczęstszy zapis dekreta- (44), najbardziej spolszczony zapis dekretał- (1).

Pierwsze e jasne, drugie e oraz a pochylone.

Fleksja
pl
N dekrétåły
G dekrétåłów, dekrétåł(o)w
D dekrétåł(o)m
A dekrétåły
I dekrétåłmi, dekrétåły
L dekrétål(e)ch

N dekrétåły (4).G dekrétåłów (1), dekrétåł(o)w (13).D dekrétåł(o)m (1).A dekrétåły (12).I dekrétåłmi (3) KromRozm I, KromRozm II, KromRozm III, dekrétåły (2) Diar.L dekrétål(e)ch (12).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

praw. Ustawy, rozporządzenia, orzeczenia papieża [decretales Łac śr] (48): A to ſye wſſyſtko nye przyrodzonemi wywody z Dyálektyki álbo Philizophiey [!] áni dekretałmi [...] ále piſmem S. [...] wywyodło KromRozm II a2; KromRozm III M [2 r.], Mv; A cisną nas [księża] do tego tak jakiemiś prawy cudzoziemskiemi, ktore oni dekretały zowią DiarDop 75, 75 [2 r.], 78; KrowObr 59v; vrádźili między ſobą według ſwego práwá Pápieſkiego/ to ieſt według dekretałow/ Luterſkie kſięgi popálić BielKron 196, 196, 220; A ktoby themu nie wierzył/ niecha cżyta dekretały RejAp 116, 36, 92, 144v, 191; RejPos 89v, 339, 345v, 346, 347; Gdyż on [Chrystus] nie wołá ná nas/ kto nie ſłucha Liry/ Bedy/ Szkothá/ Dormiſekure/ ábo inych wymyſłow/ ábo Dekretałow Rzymſkich/ ten nie wnidzie do kroleſtwa moiego. RejZwierc 195v, 187 [3 r.]; Dekretały niemáią nic práwey wierze y obyczaiom dobrym przećiwnego WujJud 33v marg [idem L18], 33v, 140, 170v, L18; WujJudConf 33v, 170v; CzechEp 31; NiemObr 156, 171; A poſpolićie v kśiąg Dekrétałów práwá Duchownégo tákié przykłády wybiéráli. SarnStat 1265.
Szeregi: »dekrety i dekretały« (3): KromRozm I Lv; [papież] ſwoie dekretá y dekretały y inſze vſtáwy ná to mieyſce wyſtáwił. CzechRozm 73; CzechEp [380].

»ustawy, (i, albo) dekretały« [szyk 5 : 3] (8): KromRozm I B3; tedybyście uſtaw ludzkich y Dekretałow Papieſkich utzyć/ chowáć/ y ſtrzec nieobiecowáli KrowObr 129, 127, 129v, 130; RejZwierc 192; Zależy tedy tá iedność Powſzechna [...] nie na uſtáwách álbo Dekretalech Biſkupá Rzymſkiego WujJudConf 140; CzechRozm 73.

»ustawy, dekretały i reguły« (3): [biskupi] uſtaw, dekretałow/ y reguł Papieſkich ſtrzegą. KrowObr 130, 43, 129v.

LW