[zaloguj się]

DOŁOŻYĆ SIĘ (31) vb pf

się (25), sie (6).

Oba o jasne.

Fleksja
inf dołożyć się
praet
sg
3 m dołożył się
imperativus
sg pl
2 doł(o)ż się doł(o)żcie się
conditionalis
pl
3 m pers by się dołożyli
impersonalis
praet dołożyło się, dołoż(e)ło się
fut dołoży się
participia
part praet act dołożywszy się

inf dołożyć się (7).fut 3 sg dołoży się (2).1 pl dołożymy się (1).praet 3 sg m dołożył się (3).imp 2 sg doł(o)ż się (1).2 pl doł(o)żcie się (1).con 3 pl m pers by się dołożyli (1).impers fut dołoży się (1).praet dołożyło się (3) SkarJedn, SkarŻyw, CzechEp, dołoż(e)ło się (1) ActReg.part praet act dołożywszy się (10).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXVII w. (z Cn) s.v. dołożyć.

1. Poradzić się, zasięgnąć czyjegoś zdania, porozumieć się z kim, uzyskać zezwolenie, zapytać się; porównać, zestawić, sprawdzić z czym; przestudiować, przeczytać; consulere Modrz [kogo (16), czego (9)] (25): gdy kto chce ich [Apostołów] allegatią wyrozumieć/ muśi śię mieśca tego ſkorego [!] ieſt wzięta dołożyć/ abo gdżie indżie co takowégoſz ieſli ieſt ſzérzyi abo łatwiéi powiedżiáno/ przytoczyć MurzNT 8v; BielKron 330v; Ná koniecem y ſam ſłow niektorych nierozumiał/ áż ſie ábo drugich zopytawſzy/ ábo ſie inſzych przekłádow dołożywſzy CzechRozm 127v; ModrzBaz 75v, 137; SkarJedn 11; SkarŻyw 87, 452; CzechEp 92; KochWz 137; ReszPrz 10, 63; ActReg 82, 170; OrzJan 60; iż pierwey niżli ſię obaczy/ y niżli ſię rozumu dołoży/ człowiek vwiedzion bywa. WujNT 546; WOZNI nie máią pozywáć nie dołożywſzy ſie Sędźiégo. SarnStat 574; Ale ktoby chćiał wiedźiéć iáko dawna y wielka przyiaźń ieſt miedzy domem Rákuſkim, á Królmi Polſkimi, trzebá ſie dołożyć piſmá, któré conſignował Przyłuſki SarnStat 1226, 1276; Woyny Moyzeſz bez modlitwy/ y Dawid nie dołożywſzy ſię P. Bogá niezáczynał. SkarKaz 609b.

dołożyć się o czym (1): ſam ćię P. Chryſtus náucżyć tego racżył przy oſtátecżney wiecżerzy/ iedno ſię dołoż o tym S. Ewángeliſtow LatHar 75.

dołożyć się w czym (4): Zdało się im potrzebno, aby się w tym senatorow dołożyli Diar 61, 26; Nád to ieſzcże/ ieſli ſię w tem Filozofow dołożymy/ wiele od nich vsłyſzymy o hámowániu gniewu ModrzBaz 68; SkarŻyw 332.

2. W funkcji strony biernej oddołożyć (6):
a. Być dodanym, uzupełnionym [na kim] (1): O Bierzmowániu wtymże liśćie Cap. 2. mowi: iſz ći ktorzy od Heretykow Chrzcżeni ſą/ znowu chrzcżeni być nie máią: iedno to co ſię v Heretykow opuſzcża/ dołożyć ſię ná nich ma SkarŻyw 320.
b. Być, zostać dopowiedzianym albo dopisanym; także ogolnie: być powiedzianym, zakomunikowanym, podanym, przedstawionym (5): Pátrz w żywoćie S. Witaliſa/ acż nie tymi ſłowy/ ále táſz rzecż. To tylko przydam co ſię tám niedołożyło. SkarŻyw 566; ey/ toć ieſzcże tego byłá potrzebá dołożyć: ey/ toć ſię w tym ſzkodá ſtáłá/ iż ſię nie dołożyło: iż ſię wſzytko cále nie wypiſáło. CzechEp [385].

dołożyć się w czym (1): To ſię w tym rozdziale dołożyło/ ná obrzydzenie błędu tych Heretykow SkarJedn 53.

Fraza: »jako się niżej (a. wyżej) dołoży(ło)« (2): Przeto iedność kośćiołá Bożego y duchowny wnim porządek/ nic ćierpieć nie miał: iáko ſię niżey dołoży. SkarJedn 170; ActReg 21.

Synonimy: 1. poradzić się, porownać, porozumieć się, zapytać się.

Formacje pochodne cf ŁOŻYĆ.

BZ