[zaloguj się]

DOTYCHMIAST (80) av

o jasne, a pochylone.

dotychmiast (41), do tych miast (18), do tychmiast (18), dotych miast (3).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

1. Do tego czasu, do tej pory, do dziś, do obecnej chwili, dotychczas; hactenus BartBydg, Cn; hucusque BartBydg; adhuc, eatenus quoad, eo ad dum, eousque, etiamdum, etiamnum, etiam nunc, istac tenus, tandiu donec a. dum a. quandiu a. quoad, tantisper dum a. quoad, usque ad a. adeo donec a. adeo dum a. eo dum a. eo quoad Cn (79): HistJóz D3v; BartBydg 244b; FalZioł +2v; LibLeg 7/32v, 33, 8/133v, 10/123, 11/41v (10); Perſowie dothychmiaſt będąc krnąbrni pod moc ſie náſzę poddáli HistAl G6v; KromRozm II t3v; gdźye rzecz ſámá w ſobye yáſna yeſt/ z tych wywodow y ſwyádectw/ ktorem ya do tych myaſt wyliczał. KromRozm III O7v, A4, L3, N3v, N8v, O6 [2 r.]; to [ziele złego nasienia] iáko wiele nie pobożnośći zrodziło do tych miaſth [usque nunc]/ y będzie rodzić niż [usque cum] prziydzie żniwo? Leop 4.Esdr 4/30, 4.Esdr 12/5; OrzRozm K4v; GrzegRóżn E4v; SarnUzn F3v, G8v; LeovPrzep A4, B4v, D; GrzegŚm A4, 13, 37; KuczbKat 120, 175; WujJud 251; Y wdárłem ſye ná ſkáłę pięknéy Kálliopy/ Gdźie do tychmiaſt niebyło znáku Polſkiéy ſtopy. KochPs 2, 17; KochWz 139; KochWr 21; Dotychmiaſt [Usque modo] ni ocześćie nie prośili w imię moie. WujNT Ioann 16/24, 1.Cor 8/7; SarnStat *4, *8v, 108, 314 [2 r.], 479, 1283; CiekPotr 27.

Połączenia: »aż dotychmiast« (8): ZapWar 1521 nr 2266; OpecŻyw 125v, 144; HistAl N5; y thymze ſzye przeſz the dwye lyeczye ziwyl aſch do tychmyaſth LibMal 1554/184v; Leop 1.Cor 15/6, ZZ; KarnNap A4.

»jeszcze dotychmiast« (2): Bo ieſzcże do tychmiaſt [Neque enim usque in praesens tempus] nie przyſzliśćie ku odpocżynieniu Leop Deut 12/9; KochPhaen 15.

»teraz jeszcze dotychmiast« (1): á iż ſie dla tego omylić mogli: iákoſz ſie y teraz ieſzcże dotychmiaſt mylą. CzechRozm 69v.

»dotychmiast jeszcze« (4): Leop 4.Esdr 4/28; GrzegRóżn H3; OrzQuin N3v; A on do tych miaſt ieſzcże leży w źiemi? GrzegŚm 42.

»od... (aż) dotychmiast« (8): MiechGlab 50; WróbŻołt T8; KromRozm I K2, N; KromRozm II f3v; KromRozm III Kv; Leop 3.Esdr 6/20; y iáko then porządek od ſtworzenia świátá áż dotychmiaſt/ [...] trwa LeovPrzep F2v.

»z [= od] ... aż dotychmiast« (2): ieſteſmy paſtirze ſludzý twoý zmłodośćy naſſey aż dotichmiaſt HistJóz E2; Leop Gen 46/34.

»jako dotychmiast... tak i potym« (1): iákom dotychmiaſt zwyciążał/ ták y potim s pomocą bogow zwycięſtwo otrzimam HistAl G6v.

Szereg: »do tych czasow, dotychmiast jeszcze« (1): ták iákoby Króleſtwo POLſkié do tych czáſów áni Bogá znáło/ [... ] áni w Kośćiele Bożym do tychmiaſt ieſzcze nie było OrzQuin N3v.
a. Jako zapowiednik zespolenia zdania nadrzędnego ze zdaniem okolicznikowym czasowym (2):

Połączenia: »dotychmiast... aż (e)« = dopóty... dopóki nie (2): Y przynieiem do tychmiaſt był: Aże wſzyſtek kołacż śniádłá BierEz C3; tedy Aktią záwieſzáią dotychmiaſt, áż ſie ſtrony rozeprą piérwéy o właſność dźiedźicztwá SarnStat 1284.

2. Prawdopodobnie: Do tego miejsca, dotąd (1):

Połączenie: »już dotychmiast« (1): Iuż dotychmyaſt to wiem [pleban] kluſe [lege: kłusze] Ku mnie na me roſkazanie RejKup h3v.

Synonimy: 1. dotąd, poty; 2. dotąd.

Cf DOSICHMIAST

BC