[zaloguj się]

DRUGDY (121) av

[BierRozm 15 cf DRUŻBA]

stp, Cn notuje, Linde XVI w.

Niekiedy, czasem; kiedy indziej; interdum Calag, Cn, Vulg; quandoque Calag, Cn; nonnunquam Cn, JanStat; alias aliquando, interim, est quando, si quando, quondam Cn (121): Niewádzić drugdy przećierpieć/ Máłey krzywdy nizac nie mieć: Niżli dla vporney kaźni/ Mnogich nábyć nieprzyiáźni. BierEz O4v, P4: a my grzeſſni niechcemy rowné a drugdy żádné krzywdy znoſitz. OpecŻyw 48v, 40, 55v, 145v; MetrKor 57/114v, 59/271v; BierRozm 11, 22; Item thu wpoznanyv pod Jarmarkyem wthaſchach drugdi Noſch szwyderek, piſzczalką pyernyk kyedi ſzye mogl dorwacz vkradl LibMal 1547/126; RejKup g5; LubPs bb2v; Bywa drugdi [interdum] iż kto śćiemnice y z okow przychodzi ku kroleſtwu: á drugi rodząc ſie w kroleſtwie/ á wżdam w vboſthwie zginie. Leop Eccle 4/14; OrzRozm G4, R4; OrzQuin D, Y3, Z; SarnUzn C8v; Głowna żyłá idźie od głowy/ á przez nię druga żyłá przechodźi: ktorą drugdy nieopátrzny lekarz miáſto głowney záćina SienLek 36, 4, 23v, 24v, 26v, 27v (12); SkarJedn 345, 371; Calag 92b; raz tylo ná dzień iadł/ á drugdy cáły tydzień poſtámi ſię dręcżył. SkarŻyw 46; Y przeto drugdy do Páná Bogá mawiał/ gdy mu bárzo hoyne rozumienia y rozrywki przychodziły: pohámuy Pánie zrzodłá łáſki twoiey. SkarŻyw 117; Ták prorockim Duchem/ wiele zákrytych rzecży y drugdy rnyſli ludzkie z obiáwieniá Bożego wiedział. SkarŻyw 252, 14, 56, 57, 87, 107 (36); [niektórzy starostowie] opuśćiwſzy mieyſcá zwykłé ná Stároſtwie/ [...] drugdy [nonnunquam JanStat 431] ná mieyſcách vrzędowi ich nieprzyſtoynych Trybunał ſądów ſwych ſtánowią. SarnStat 527, 1275, 1284, 1298; nie gardźmy náuką kápłáńſką/ choć drugdy widźim/ iż to ſámi czynią o co ludźie karzą. SkarKaz 279b, 40b, 42a, 120a, 310a [2 r.], 311a (15); Młodſzy bráćia drugdy wſzytko roſporą y popſuią/ y powichlą: y odiáchawſzy drugie do niepoſłuſzeńſtwá poburzą. SkarKazSej 659b, 684b, 694a, 695a; SzarzRyt C3v.

Połączenia: »(z) czasem... drugdy« (2): Gdyż y widome rzecży s cżáſem nam wzrok mylą/ Nie dziw iż niewidome drugdy nas náchylą. RejWiz 112; A co ſye tycze piorá mego/ mnie doſyć ieſt ná tym/ że cżáſem piſzemy to/ co ku dobremu Rzeczypoſpolitey náſzey drugdy być rozumiemy OrzRozm P4v.

»(nie) czosto(kroć) ... (i) drugdy (też)« (6): Pán Iezus dziecię naſlicżnieyſſe okolo matki biegaiątz cżęſto chleba proſilo drugdy teéż plakalo tzo mu ſie ieſtz chcialo. OpecŻyw 29v; Aleś go pokryślił znáć że go nie częſto czytaſz. (‒) Drugdy: ále ták mowi (‒) OrzRozm P2; Cżęſto kroć ná ſamym chlebie przeſtawał/ drugdy nie co przez ogień przeſzło nie iedząc SkarŻyw 46, 496; SkarKaz 420a, 455b.

»drugdy ... drugdy ... (drugdy)« [w tym: trzykrotne (3)] (7): GlabGad L5; OrzRozm O2v; żadną ſye potráwą niebrzydźić kthorą ludźie iedzą: drugdy więcey ieść drugdy mniey. SienLek 10, 117; Włoſieńnicę ſkońſkich włoſow bárzo oſtrą zwęzełkámi/ ná gołym ćiele/ drugdy żelázną obręcż/ drugdy łáncuch/ drugdy ná włośieńnicy żelázny páncerz nośił. SkarŻyw 472, 290, 471.

»niekiedy ... a drugdy« (1): Ktory to pan Bog/ niekiedy poſyła fortunę cnotliwym/ áby ye z niebeſpiecżeńſtwá wyrwáłá: á drugdy theż poſyła nieſzcżęſcie/ áby w dobrym bycie cżłowiek nie záſnął GórnDworz Hh6v.

Synonimy: niekiedy, podczas.

Cf DRUGDZIE

SB