[zaloguj się]

DWOJ (695) nm

dwój, dwoj-.

Fleksja
sg
mNdwój fNdwoja nNdwoje
Gdwoj(e)go, dwojga Gdwojéj Gdwojga, dwoj(e)go
D Ddwoj(e)j Ddwoj(e)mu, dwojgu
Adwój Adwoję Adwoje
Idwoim, dwojem Idwoją Idwojgi(e)m, dwoim, dwoj(e)m
Ldwoim Ldwojéj Ldwojgu, dwoim
pl
N m pers dwoi
subst dwoje
G dwoich
L dwoich
inne formy
sg n N a. A - dwoje; pl A - dwoje; pl I - dwoj(e)mi, dwoimi

sg m N dwój (14) [w składni zgody].G dwoj(e)go (1) Leop [w składni zgody], dwojga (1) ModrzBaz [w składni zgody].A dwój (22) [w składni zgody].I dwoim (3) PatKaz III, BielKron, StryjKron, dwojem (1) MurzHist [w składni zgody].L dwoim (3) [w składni zgody].f N dwoja (29) [w składni zgody].G dwojéj (15) [w składni zgody]; -éj (2). -(e)j (13).D dwoj(e)j (2) [w składni zgody].A dwoję (68) [w tym: w składni zgody (23), w wyrażeniach przyimkowych (40)].I dwoją (2) [w składni zgody].L dwojéj (7); -éj (1), -(e)j (6) [w składni zgody].n N dwoje (136) [w tym: w składni zgody (41), w składni rządu (34)].G dwojga (43) [w tym: w składni zgody (8), w składni rządu (15)], dwoj(e)go (2) [w składni zgody] OpecŻyw, ArtKanc.D dwoj(e)mu (2) [w składni zgody] BielŻyw, SkarJedn, dwojgu (2) [w tym: w składni zgody (1) BibRadz], RybGęśli.A dwoje (203) [w tym: w składni zgody (53) w składni rządu (47), w wyrażeniach przyimkowych (46)].N a. A dwoje (36).I dwojgi(e)m (6) [w tym: w składni zgody (2) BielKron, SkarKaz; w składni rządu (2) SkarJedn, SkarKaz], MurzOrt, RejWiz, dwoim (3) [w składni zgody WróbŻołt, KromRozm III, KuczbKat], dwoj(e)m (2) [w tym: w składni zgody (1) Mącz], GórnRozm.L dwojgu (14) [w tym: w składni zgody (9) MurzNT, KromRozm II, Leop, BibRadz, RejPos, Strum, WujNT (2), SarnStat; w składni rządu (2) BibRadz, BudBib], GliczKsiąż, GostGosp, CzahTr, dwoim (4) [w składni zgody] FalZioł, KuczbKat (2), StryjKron.pl N m pers dwoi (4) [w składni zgody]. subst dwoje (19) [w składni zgody].G dwoich (6).A dwoje (43) [w składni zgody].I dwoj(e)mi (1) Mącz [w składni zgody], dwoimi (1) Strum [w składni zgody].L dwoich (3) [w składni zgody (2)].

Składnia orzeczenia: dwoje [kogo, czego] jest, było (18), dwoje [kogo, czego] , byli, były (8); dwoje [kogo, czego] jest, było OpecŻyw, MiechGlab, KromRozm III (2), BibRadz, GórnDworz, HistRzym (2), RejPos, RejZwierc, CzechEp (2), KochFr, KochWr, WujNT; dwoje [kogo, czego] , byli FalZioł, Leop, StryjWjaz, KarnNap; dwoje [kogo, czego] jest, było; dwoje [kogo, czego] , byli, były GliczKsiąż (1 : 1), BielKron (1 : 1), SkarŻyw (1 : 2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Liczebnik zbiorowy (698):
a. W funkcji liczebnika zbiorowego i głównego; binus, duo, duplex, geminus Mącz, Cn; geminatus Cn (498): Wſzakże tha iednoſć/ z cżymkolwie ſie złącży dwoie cżyni KłosAlg A2; gdy wezmę cżtyrzy kroć dwoie/ bedzie oſm KłosAlg A3v; Duo, Dwá/ dwie, dwoye. Mącz 97d.

W połączeniu z rzeczownikiem lub zaimkiem przedmiotu liczonego (czasem z jego elipsą) (327):

W składni zgody (liczebnik odmienia się według deklinacji zaimkowej) (168): ZapWar 1503 nr 1926, nr 1927, 1504 nr 1946; OpecŻyw 1v; HistJóz C4v [2 r.], E; FalZioł I 107c, IV 23c, 24c, V 100v; nam pożycżyło przyrodzenie dwoie tilko vſzy á iedny vſta BielŻyw 98, 50, 116; MiechGlab kt, *2v, 1 [2 r.], 76; zwali thę Licżbę [dwoje] ſtarzy mędrci zgodą towarzyſtwa/ y ſprawiedliwoſćią/ iż ſie w dwoich cżęſćiach kocha rowno rozważonych. KłosAlg A2, A2; LibMal 1545/96, 99v, 1554/183v; KromRozm I F3v; KromRozm III D; GliczKsiąż P5v; A ſtąd ſie waśń zácżęłá w tym dwoim narodzye/ Zaźrząc ieden drugyemu mieyſcá w onym grodzye. RejWiz 116v; I vcżynił Bog dwoie ſwiátłá wielkie [duo luminaria magna] Leop Gen 1/16, 1.Reg 25/18, 2.Reg 16/1, Ez 37/22, 2.Mach 12/16, Act 27/41, Eph 2/15; UstPraw G3v; RejZwierz 100v; WyprKr 109v; Dwoie pokolenie y połowicá trzećiego BibRadz Num 34/15, Ios 14/4, 1.Par arg, I 411 marg, 476 marg; Goski A16v; z dwoiey máteriey/ to ieſt/ ná ſpodku kámienne/ á ná wirzchu z drzewá Libáńſkiey gory BielKron 78, 119, 153v, 242v, 277, 291v (18); Tim ći Polſka uroſła/ a granice ſwoie Rozciągnęła ſzyroko miedzy morza dwoie. KochSat A2v; Binonimus, Który dwoye imię ma. Mącz 25b, 25b, 110c, 163c, 195d, 377a (14); Warz páſternak w dwoiey wodźie/ á dwoię odlawſzy w trzećią wodę przyłoż Sáłaty SienLek 110, 8v, 102v, 110, V; przynieſiono było dwoie wierſze/ iákoby miáły być iedne páná Reyowe/ á drugie páná Ianá Kochánowſkiego GórnDworz Nv; GrzepGeom L3v; HistRzym 14v; á chciałbyś ná dwoie gody/ ále podobno oboie tráćiſz RejPos 74v, 223v, 297; RejPosWiecz3 97, 99; Grékowie: [...] nie tylko Chryſtuſá ſtracili/ [...] ále ſtráćili y króleſtwá ſwé/ Céſárſtwo dwoie/ Kśięſtw y pańſtw bárzo wielé BiałKat 128v; GrzegŚm 35 [2 r.]; HistLan F3; tedy vkaże co ieſt zá rozność miedzy tym dwoim Przykazánim KuczbKat 345, 145, 325, 345; RejZwierc 126v [2 r.]; BielSpr c; WujJud 28, 52v; BudBib Gen 25/23, I 219, Ez 41/18, 23, 24 [3 r.]; Strum G2v; CzechRozm 154; ModrzBaz 78v [2 r.], 134v; Kto ſię temu dwoiemu iego byćiu w Rzymie y wyćiekániu Piotrá S. do inych kośćiołow poſługi [...] przypátrzy SkarJedn 98; Y poſłał mu dwoy libellus SkarJedn 213, 251, 271 [2 r.], 316; Oczko 24, [40], [42]; SkarŻyw 31 [2 r.], 352; czworo Blizniąt żywych iednym rázem porodziłá/ dwoie mężczyzny/ á dwie dziewce. StryjKron 345, 305, 350, 390, 702; NiemObr 142; ZapKościer 1584/50; ReszPrz 76, 78; KochPieś kt; PudłFr 68; ArtKanc M16v; PaprUp 13; Calep 130b; GostGosp 60; W tych dniach miałem dwoie pisanie wḿ ActReg 124, 128; GórnTroas 13; KochCz A4; byli [J. Kochanowski i A. Nidecki] in rei veritate dwoie lumina zacné Korony Polſkiéy. KochCzJan A2v; LatHar +++, 188, 332 marg; ále áby ſię obuli w trzewiki/ á nie obłoczyli dwu ſukien (marg) To ieſt, áby nie mieli dwoich ſzat, dla odmiány. (–) WujNT Mar 6/9, s. 17 marg, 27, 382, 386, 396; WysKaz 14; JanNKar A3v, G; W Polſkim ięzyku confunduią Mutuum á Commodatum, té dwoie ſłowá zowiąc pożyczániem. SarnStat 1272; Tranſlapſa citatio sſtawa ſie z ſtrony Actorá, gdy przeſtąpi Roki iedné álbo dwoie dla iákich przyczyn, tedy Potym ad Tranſlapſam citationem pozywa. SarnStat [1281], 550, 730; PowodPr 13; CiekPotr 29; Dwoie przednieyſze roſkazania/ vmieráiąc P. IEZVS [...] zoſtáwić [...] raczył: Iedno/ ábyſmy ſię ſpolnie miłowáli: drugie/ ábyſmy pokoy miedzy ſobą y zgodę świętą záchowáli. SkarKazSej 664b; Názbyteś go wyćiągnął: Przedałeś zá dwoie Pieniądze/ podłe rzecży y towáry ſwoie. KlonWor 66.

W składni zgody (liczebnik odmienia się według deklinacji rzeczownikowej) (zawsze w połączeniu z rzeczownikiem rodzaju nijakiego) (12): Na tęm dwoigu przykázaniu [in his duobus mandatis]/ wſzyſtek zakon i prorocy zawiſnęli. MurzNT Matth 22/40 [idem WujNT]; KromRozm II r3v; Leop Matth 22/40; Abowiem był Moiżeſz oddał dźiedźictwo dwoygu pokoleniu/ y połowicy pokolenia [duabus tribus et dimidiae] zá Iordanem BibRadz Ios 14/3, I 383v marg; RejPos 229v; Strum C4; SkarJedn 165; WujNT Matth 22/40, s. 93; Ieſcze o dwoygu ſądowym Stároſtwie. SarnStat 77; TYm dwoygiem ziáwieniem/ ktore tá Ewángelia przekłáda/ [...] P. IEZVS, wiele dobrego do vczniow ſwoich wnośi SkarKaz 203a.

W składni rządu (rzeczownik przedmiotu liczonego w G pl) (72): OpecŻyw 28v; PatKaz III 131; FalZioł I 123d, 124b, V 99; MiechGlab *7, 42, 57, 68; wyedney wſſy za wągrowczem dwoye kony yednego szywego a drugiego plowego vkradl LibMal 1545/106, 1545/106, 1546/109v, 1554/183v; GliczKsiąż H8; RejWiz 39; Leop Gen 46/27, Lev 14/22, Num 6/10, 7/3; BibRadz Lev 15/14, 4.Reg 4/1, 4.Esdr 6/49, 2.Mach 12/16, Luc 18/10; Wnet Rebeká byłá brzemienna dwoygiem dzyeći. BielKron 14; Były przy Hisboſet dwoie kſiążąt z narodu Beniámin BielKron 69v, 14, 37v, 214v, 299, 328v, 329, 331v; SienLek V2; GórnDworz O5; Corko miła/ dwoie kſiążąt przyiácháło/ á káżdy prośi ćiebie zá małżonłę [!] ſobie HistRzym 13v, 13v; A ći vbozſzy/ tedy przynamniey był powinien dáć dwie śinogárlicżce ábo dwoie gołąbiątek młodych. RejPos 56, 55v, 149v, 296v; RejZwierc 28; KochMon 23, 28; ktore [jezioro] było wſzerzą ná dwoygu ſtáiań [stadia duo] BudBib 2.Mach 12/16, Lev 14/4, Cant 4/5; Tám k niemu dwoie Kſiążąt Rzeſkich przyiecháli StryjWjaz B; SkarŻyw 45, 46, 48, 193 [3 r.]; StryjKron A6, 260, 622; CzechEp 322; GórnRozm F4v; KochSz B4v; W Gáláćie dwoie Paniąt zacnych było KochWz 138; WyprPl C3; Dwoie ludźi wſtąpiło [duo homines ascenderunt] do kośćiołá áby ſię modlili: ieden Pháryzeuſz/ á drugi Celnik. WujNT Luc 18/10 [idem BibRadz], Luc 2/24, Ioann 8/17; JanNKar Bv; TO ieſt konterfekt krolá cnotliwego, Dwoygá pańſtw KlonKr E2v, E4; KmitaSpit A4 [2 r.]; PowodPr 35; SkarKaz Oooo3a.

W składni rządu (rzeczownik przedmiotu liczonego w G sg) (4): yednemv myąſſa wyąprzewego ſthuką y dwoye chlieba vkradl LibMal 1546/121; y dawano im ná káżdy dzień dwoie bydłá y dwie owce [et dabantur eis duo corpora quotidie et duae oves] Leop Dan 14/31; BibRadz Lev 23/17; BielKron 63v.

Z elipsą rzeczownika przedmiotu liczonego, z wyrazem nieodmiennym oraz ze składnią dwuznaczną (72): ZapWar 1508 nr 2042, 2043; BierEz M; przikázaniá ſie bożego ięla/ ij dwoie ſobie ku nawyſſemu wypelnieniju/ wybrala. OpecŻyw 1v; FalZioł IV 35c, V 17b [2 r.], 17c, 23c; iż go dwoie dzieci wołały BielŻyw 37; GlabGad D6v; WróbŻołt 67/14; RejJóz F6 marg; LibMal 1551/160v; Gdy zaś miedzy dwoigiem i/ takiem/ náidźieśię [!] ktory wokáliſz MurzOrt B2, B2; KromRozm III E6v; Iż Kryſtus ieſt pokoy náſz/ ktory zdwoich vtzynił iedno [qui fecit utraque unum Vulg Eph 2/14]/ y żydy y pogány w iednym ćiele Pánu Bogu przes krzyſz. KrowObr 181; RejWiz 56; RejFig Aaa5v, Bbb; BielKron 8v, 14, 27, 93, 192 (10); bo zá thą ſpráwą muſiáłoby vrość dwoie principium, iedno abſolutum/ á drugie principium principiatum SarnUzn E3; SienLek V; RejAp 81; GórnDworz O5, O5v; GrzepGeom L3v, N; BiałKat 1; BielSpr 32v; BudBib Ez 41/24; Strum Gv; BudNT Kk8; CzechRozm 79; SkarJedn 269; Nierádziłá dwoygá Beneficyum trzymáć SkarŻyw 582 marg, 119; KlonŻal B3v; Ziednego Staroſtwa dwoge y troie tzinil. PaprUp 14v; Calep 449a; GostGosp 108; GrochKal 10; JanNKar E2, E4v, F, Fv, F3; JanNKarGórn Hv [5 r.]; JanNKarKoch D4v; vſtáwuiemy/ áby żaden dwoygá ſtároſtwá ſądowégo dźierżeć niemógł. SarnStat 77; á niemogą záś dwoygá mieyſcá w Rádźie záśiádáć. SarnStat 78 [idem 335] 129 [2 r.], 133,335, 545; GosłCast 4, 36.

W zestawieniach liczebnikowych z liczebnikiem głównym (3): LibLeg 11/140v; Sádok też młodzieniec mężny rycerz/ y z domu oycá iego przednieyſzych było dwádźieſćiá y dwoie [principes vigintiet duo] BibRadz 1.Par 12/28; Przeto Niedźwiedzye przypadſzy/ záiedli ich cżterdzyeśći y dwoie. BielKron [852].

W charakterystycznych połączeniach:

W składni zgody (liczebnik odmienia się według deklinacji zaimkowej) z rzeczownikiem w. nijakiego: dwoje bycie, cesarstwo, ciało, cięcie, cudo (2), drzewo (5), jajce, kazanie (4), krolestwo (3), księstwo, lekarstwo (2), mężobojstwo (2), miejsce, mniemanie (2), morze (2), naczynie (2), napominanie, narodzenie, oblicze (2), odzienie, pisanie, pokolenie (3), poselstwo, prawo, przedmieście, przykazanie (5), męskie przyrodzenie, przyrzeczenie, purgowanie, rozkazanie, słowo (2), stajanie, starostwo, stąpienie, strzelbiszcze, święcenie, święto, tchnienie, winoowocewniebowstąpienie (2), zaczęcie, zaćmienie (2), zakazanie, zawieszenie, zjednoczenie; z rzeczownikiem r. nijakiego na -ę: dwoje imię (7); z rzeczownikiem zbiorowym lub oznaczającym zbiorowość: dwoje liście, lud (2), narod (3), pacierze koralowe, tłuszcza, wojska (3); z rzeczownikiem łacińskim lub pochodzenia łacińskiego zakończonym w l. mn. na -a: dwoje compatibilia, corosiva, lumina; z rzeczownikiem r. żeńskiego: dwoja burda, część, farba, jedyność, konstytucyja, kraina (2), nadzieja, owca, szata, twarz, wina, woda (4), wola; z nazwą miejscową: dwoj (-a): Antyjocha, Galilea, Indyja, Oldenburg, Sarmacyja (2), Sarmatska kraina, Tatarska ziemia; z rzer. męskiego: dwoj dar, dział, głos, karakter, libellus, (3), mężczyzna, pieniądz (2), początek, postrzał, rejestr, rozdział; z rzeczownikiem używanym tylko w l. mn. lub oznaczającym przedmiot używany zawsze w parze: dwoje boty, drzwi (3), forbotki, gody, księgi, książki (9), ludzie, poroczki, roki (2), światłaksiężyc i słońce’ (2), taczki, trzewiki, uszy, wiersze, wrota (4).

W składni zgody (liczebnik odmienia się według deklinacji rzeczownikowej [tylko z rzeczownikiem r. nijakiego]): dwoje pismo, pokolenie (2), przykazanie (4), rozkazanie, stajanie, starostwo, zjawienie.

W składni rządu (z G pl) z rzeczownikiem r. nijakiego: dwoje krolestw, państw, stajań (3), świadectw, zioł (2); z rzeczownikiem r. nijakiego na : dwoje bliźniąt, charciąt, chłopiąt (2), gołąbiąt (5), gołąbiątek (2), imion, koźląt, książąt (11), kurcząt, małpiąt, pachołąt (4), paniąt, ptasząt, synogarląt, zwierząt (3); z rzeczownikiem oznaczającym osoby niedorosłe: dwoje dziatek (6), dzieci, dzieweczek; z rzeczownikiem r. żenskiego: dwoje gęsi, owiec (2); z rzeczownikiem r. męskiego: dwoje karakterów, koczkodanow, koni (2), pieszkow, razow; z rzeczownikiem używanym tylko w l. mnogiej; dwoje drzwi, ksiąg (książek) (4), ludzi (6).

W składni rządu [z G sg]: bydła, chleba (3).

W składni dwuznacznej: w formie G sg: dwojga czoła, dziedzictwa, miejsca (2), pisania, pokolenia, przyrodzenia [męskiego], starostwa; z rzeczownikiem używanym tylko w pl: dwoje dzieci (17), drzwi (2), wici (3); z wyrazem łacińskim lub pochodzenia łacińskiego na -um: dwoje beneficyjum, iugerum, principium, remedium; z różnymi literami (15).

Przysłowie: Z dwoyga złego mnieyſze obieray RejJóz F6 marg; GosłCast 36.
α. O dwu osobach różnej płci, parze [w tym 4 r. o parze zwierzęcej (4)] (48): GliczKsiąż A2v; KrowObr 221 [2 r.], Leop Mar 10/8; BibRadz 4.Ezdr 12/20; BielKron 1v, 3v, 4; RejPos 100v; gdy [Finees] dwoie záſtawſzy ná ſwowolnym grzechu/ oboie miecżem ku ziemi przebił. RejZwierc 33 [idem WerKaz 296], 46v; WerKaz 282, 296; Z zacnych/ zacni/ zacnémi po wſzé látá będą/ To dwoie/ gdy ná łáwie małżeńſkiéy vśiędą. OstrEpit A2v, A3; y będą dwoie w iednym ćiele. A ták iuż nie ſą dwoie/ ále iedno ćiáło [et erunt duo in carne una. Itaque iam non sunt duo, sed una caro.] WujNT Matth 19/5‒6 [przekład tego samego tekstu KrowObr 221 [2 r.], Leop Mar 10/8, BielKron 1v, 3v, WerKaz 282, WujNT Mar 10/8 [2 r.], Eph 5/31], Mar 10/8 [2 r.], Eph 5/31.

W składni rządu (rzeczownik przedmiotu liczonego w G pl) (19): KromRozm III E6v; GliczKsiąż Q2; A gdy było wiecżor/ odeſzli ich ſłudzy ſámych dwoygá/ vkładł ſie Holofernes/ będąc opiły vſnął. BielKron 113v; GórnDworz X7v; iż ich dwoie było Adam y Ewa. RejZwierc 10; CzechEp 321; KochFr 16; Wiárá Rzymſkiey ſtolice was dwoie złącżyłá. SapEpit. B4v. Cf »dwoje ludzi«.

W konstrukcji przyimkowej: z + G sg (4): Leop Gen 7/9, 15; Y z káżdego zwięrzęćia y z káżdego ćiáłá/ dwoie z każdego (rodu) [bina ex omnibus] w wiedźieſz do ſkrzynie [...] ſámiec y ſámicá będą. BudBib Gen 6/19, Gen 6/20.

Wyrażenia: »dwoje a dwoje« = po parze (2): weſzło do Noego w Korab/ dwoie á dwoie [bina et bina]/ ze wſzelkiego ćiáłá w ktorym był duch ożywiáiący. Leop Gen 7/15, Gen 7/9.

»dwoje ludzi« = mężczyzna i kobieta (11): A ty wſſyſtkye nyedoſtátki y zakáły [...] ono dwoye pirwſſych ludźi ná wſſyſtko potomſtwo ſwoye/ [...] wláło. KromRozm III A7v; MrowPieś A3v; GliczKsiąż D2v; KochZuz A5; GórnDworz S4v, Cc5v; HistRzym 115v; że tho dwoie ludzi/ brát y śioſtrá náſzá/ zácżęli then ſtan małżeńſtwá świętego KarnNap G2v; SkarŻyw 259; ArtKanc N11v; OstrEpit A2v.

»oboje dwoje« (2): a Ieſlibi Pán bog Raczel oboyę dwoyę Raſzem wſzącz ſtego swata ZapKościer 1583/40; y ſzyeſznal Andrzy Gvlyk y smalſzonką swoyą Anną yſz nyewſzely oboye dwoyę slubanya przedaczy ZapKościer 1584/42v.

»pierwszy dwoje« = Adam i Ewa [szyk 1 : 1] (2): KromRozm III A7v; Tegoć nas chytre iábłko nábáwiło/ Ktore ták ſmácżne pierwſzym dwoygu było RybGęśli D.

β. O dwu rzeczach, kwestiach, częściach itp. [w tym 34 r. z zaimkiem to] (117): FalZioł I 94a, II 16b, V 98, 102v, 114v, 115, 116v; KromRozm II q4v; RejWiz 50, 80v, 174v; BibRadz I 3 marg, Iob 13/20; BielKron 69v, 107v; SarnUzn E6; á korzeń tego dwojgá złego/ iny nie ieſt GórnDworz Ee3v, X7v [2 r.]; Superficies tylko tho dwoie ma/ że ieſt długa y ſzéroka. GrzepGeom Cv; HistRzym [39]v, 66; RejPosWiecz2 91; RejZwierc 147; By rozum był przy młodośći/ [...] Mniey by ná świećie troſk było/ By ſię to dwoie łącżyło KochOdpr A4v, Bv; Oczko 33; ReszPrz 48; Ze co w głowie miał/ to mógł y wymówić ſnádnie: Nie káżdému to dwoie zárázem przypádnie. KochTarn 74; PudłFr 76; á krol náſz tylko nam to dwoie powinien/ ſpráwiedliwość/ á obronę. GórnRozm C2; á wolnośćią ktora ieſt poſrżodkiem miedzy tym dwoiem [pokorą a tyranią]/ áni vmie pomiernie w zgárdźić/ áni iey vmie ták vżyć iáko potrżebá. GórnRozm M3v; GrabowSet E; SarnStat 105; CzahTr H2.
Przysłowie: iż lepſze iedno dziś niż dwoie iutro RejZwierc 37v.
Zwrot:»obierać sobie jedno z tego dwojga« = utrum libet eligere Cn (2): obieray ſobie iedno s tego dwoygá/ álbo gárdło muſiſz dáć [...] álbo mnie poymi s kroleſtwem BielKron 100v, 106v.
Wyrażenie: »jedno z(e) dwojga, ze dwojga rzeczy jedna« = utrumlibet Cn (5 : 1): RejJóz E8v; To oboye błąd/ álbo ya nyerozumyem. (‒) Yedno z tego dwoygá. KromRozm II b4; HistRzym 23v; OrzJan 86. Cf »obierać sobie jedno z tego dwojga«.
Wyrażenia przyimkowe: »na dwoje« (37): OpecŻyw 149; LubPs gg2v; Przetnićie to dziećię żywe ná dwoie [in duas partes]/ dayćież iedney iednę połowicę/ á drugiey drugą Leop 3.Reg 3/25; Potym kazał go [...] koły ná dwoie roſtárgnąć BielKron 102, 235; RejAp 102, Ee2v; BielSpr b3v; Dichotomos ‒ Na dwoie rozerzniony. Calep 319a; LatHar 714; WujNT Mar 15/38; JanNKarKoch E4; Metiuſá ná dwoie iák śledźiá rozdárto. KlonWor 32, 32.
~ Zwrot: »na dwoje (roz)dzielić (się), być rozdzielony« [szyk zmienny] (15 : 2): ale iż ich było wielkie woyſko przeto przijechawſzy do Sędomirza rozdzielili ſie na dwoie. MiechGlab 7, 17; LibLeg 11/45; LubPs dd5; BielKron 38v, 46, 99; RejPos 343; RejZwierc 48v; BielSpr 11; WujJudConf 100; SkarJedn 208; ActReg 6; Calep 131b; LatHar 282 marg; JanNKarKoch Ev, G2.

W przen (6):

Fraza: »rozumki na dwoje się dzielą« = ktoś jest obłudny, chytry, wykrętny (1): Ale iż ty rozumki na dwoie ſie dzielą/ [...]. Tám iedno ná chytroſtki wiechę wyſtáwiono/ A ná wykrętne kſtałty ten narod [Włochów] ſpráwiono. Tám iedno co wykręćić to iuż mądra głowá/ A opák wyſtáwowáć pozłoćiſte ſłowá. RejZwierc 240v.
Zwroty: »na dwoje bywać, iść« = mieć niepewny rezultat (1 : 1): ázaś nie ſłychał iż walká ná dwoie bywa BielKron 55v; iż lepiey ſie nieprzyiáćielowi otrząſnąć niżli mu w ręce wleść/ bo ieſzcże ná dwoie grá idzie. BielKron 355.

»dzielić na dwoje [od kogo] serce« = dwom panom służyć (1): ábyś nigdy nie dzyelił ná dwoie od niego ſerczá ſwoiego/ gdyż ſłyſzyſz [...] iż on niechce nigdy ſługi thákyego/ ktory dwiemá pánom ſłużyć chce RejPos 240.

»mieć na dwoje« = mieć do wyboru (1): A ty ſobie obieray ſmácżnieyſze potráwy. A to iuż maſz ná dwoie/ á wſzytko s korzeniem/ Stárayże ſie ábyś był pocżćiwym ſtworzeniem. RejWiz 158.

»na dwoje się rozumieć« = dwojako rozumieć (1): Láćinſki ſtáry przekład ná dwoie ſię rozumieć może BudNT Ii. ~

»na dwoję« = bifariam Cn (32): Máthyaſz [...] poſłał ná dwoię woyſká ſwoie [...] iedno do wielkiey Polſki/ drugie do Wieluńſkiey źiemie BielKron 395v, 351; Discindo, Ná dwoyę álbo yedno od drugiego odrzezuyę. Mącz 372a.

~ Zwrot: »na dwoję (roz)dzielić (się), rozedrzeć się, rozerwać, rozciąć, rozerżnąć; być rozdzielony« = scissum esse in duas partes Vulg [szyk zmienny] (18) : 2 : 1 : 1; 2): GlabGad O7; MurzHist B2; GroicPorz ffv; KrowObr 130v; BibRadz 1.Par arg; Przyćiągnęli do Krákowá ná dwoię woyſko rozdzieliwſzy BielKron 367, 226, 289v, 327 [2 r.], 327v, 352v; SienLek 111; GrzegŚm 33; GrzepGeom C3v, G4v; ModrzBaz 89v; StryjKron 632; NiemObr 61, 169; rozerwáli Kroleſtwo ſwoie ná dwoię GórnRozm A2; LatHar 701; WujNT Matth 27/51; JanNKarKoch Gv; SarnStat 777.

W przen (4):

Zwroty: »na dwoję myśl broić« = wahać się, być w rozterce (1): A coż ty maſz vcżynić gdy w tym śrzodku ſtoiſz/ Rozumiem iż w tym ſobie ná dwoię myſl broiſz. Iużći wolno do złego k dobremu nie możeſz RejWiz 134v.

»na dwoję (bywać)« = mieć niepewny rezultat (2): Bitwá też káżda ná dwoię bywa/ álbo wygrána álbo ſtrácona BielKron 406v, 309v.

»rozdwoić się na dwoję« (1): ták iż ſye byłá rozdwoiłá ná dwoię wſzythká Szwáycerſka źiemiá/ y bitwę domá wielką zwiodſzy/ iednego dniá máło ſye wſzythká źiemiá niewyśiekłá do gruntu. OrzList f. ~

»we dwoje« (5): Leop Ez 21/14; wneth z náſzych przepráwiło ſie kilká tyſięcy we dwoie dáleko od ſiebie/ iedni ná dole drudzy ná gorze. BielKron 406.

~ Zwrot: »we dwoje złożyć, zagiąć, skrzywic się« [szyk zmienny] (1 : 1 : 1): ták iż ſzoſtą kołdrę ná przodku Przybytku we dwoie [duplices] zagnież [!]. Leop Ex 26/9; RejFig Cc2; záwiną w ſurowe płotno we dwoie złożywſzy mocne BielSpr 73v. ~

»we dwoję« (2): Záſádzili pothym we dwoię dziáłá pod miáſtem/ Pereni z Cżechy miedzy Horſzakiem á broną Schábácką/ á Rogiendorf od Zydowſkiey forthy BielKron 312.

~ Zwrot: »we dwoję się potykać« (1): Signa bipartito conferre, We dwoyę ſie potykać. Mącz 25b. ~

b. W funkcji liczebnika wielorakiego: dwojaki [zawsze w składni zgody; liczebnik odmienia się według deklinacji zaimkowej (106), według deklinacji rzeczownikowej (1) dwojga rodzaju ModrzBaz 71] (107): BierEz S3; OpecŻyw 130v, [192]v; PatKaz I 3v; OSet ieſt dwoy/ ieden ſuchy drugi wilgotny FalZioł I 147d, III 41a, IV 20a, 27d, V 26; Dziwował ſie Ariſtoteles dwoiemu pokoleniu ludzſkiemu, że iedni ludzie ſą zli [...], Drudzi lepak ſą dobrzy BielŻyw 88; potim przed nimi dwoie wino pił, á oboie chwalił ale wſzak ſie lepiey podobało z wyſpu Lezbieſkiego BielŻyw 90, 31, 84; GlabGad C, F3, F5v, Gv, G2, H7v; WróbŻołt V8; RejPs 189; RejJóz D4v; RejKup o3; KromRozm I 04; GliczKsiąż C5, Ev; LubPs V5v; GroicPorz o2v; KrowObr 182v; Leop Eccli 50 arg; RejZwierz 40; BibRadz I 2v, 7v; MEdrcy dwoi byli/ Greccy y Włoſcy. BielKron 121v, 2, 3 marg, 36v, 100, 333v, 471v; Stárzy mieli dwoye lóſy/ álbo/ kámienie/ białe y czarne. Białemi wolno puſzczáli/ Czarnemi przekázowali. Mącz 31c; ſą miedzy wámi dwoi ſłuchácże SarnUzn Bv, F3v, F6; SienLek 16v, 64v, T4v; RejAp 24v; GórnDworz X7v; HistRzym 3; RejPos 53 [2 r.], 82, 126v [2 r.], 227v, 337v; KuczbKat 335; RejZwierc 26, 128v, 141v, 230; ſzli pieſzy y iezdni do rzeki Tybru vcżyli ſie pływáć/ gdzie dwoy pożytek otrzymał/ y pot s ſiebie omył y pływáć náwykł dla przygody BielSpr 5; WujJud 152; CzechRozm 207 [2 r.]; Iedná głowá w ćiele ludzkim dwoy ma rząd w cżłonkách: Ieden niewidomy/ przez żyły/ [...] drugi widomy przez ocży SkarJedn 58, 58, 315; KochPs 89; SkarŻyw 46, 243, 268; CzechEp 160; KochFr 99; KochPieś 54; LatHar 399; Ma [język włoski] dwoie, a, iedno Láćińſkié proſtè, [...] Drugiè Włoſkié ſwoie z áccentem wyſokiè JanNKar C4, C4 [3 r.], E2; JanNKarKoch Ev, F, Fv [3 r.], F2, F4v; DLA vwiárowánià ſie tego wyſtępku, dwoie lékárſtwo dáie ná to práwo SarnStat 754; SkarKaz 155b; GosłCast 27.

W charakterystycznych połączeniach: dwoj (-a, -e) baczność, ćwiczenie, droga, 'sposób', drzewo żywotne, dziedzictwo, dzielność, forma, istność, jajca, kapłaństwo, krolestwo (2), kwiecie, lekarstwo 'sposób', lekkość, losy, lud, męczeństwo, mędrcy, miasto (2), miłość (2), mnimanie, moc, narod, nasienie, nauka, nieczystość, ofiara, omieszkanie, oset, patricii, plaga, pokolenie, potomstwo, przestrzeżenie, przyczyna (6), rada, rząd (2), rzecz (11), saletra, słuchacze, sprawiedliwość, stan, światłość, urząd, usprawiedliwienie (2), wada, wesele, wilgość, wina, władza, złączenie, zwierzchność.

Wyrażenia: »dwoim obyczajem« = dwojako (1): yſz rzecz moze bycz poſzwyączona dwoym obyczayem PatKaz III 94v.

teol. »dwoje (-a) przyrodzenie, natura« [szyk 2 : 1] (2 : 1): Złącżenie dwoich nátur Páná Chriſt. w iedney perſonie. KuczbKat 30 marg; CzechRozm 22v; Perſoná Syná Bożego/ przyrodzenia dwoiego ArtKanc A12v.

»dwoj rodzaj« (8): FalZioł I 9d, 147a; á ẃſzákoż ich [wrzodów] dwoy rodzay ieſt/ iż ieden ieſt ćiekący/ á drugi ſuchy SienLek 130v; Izali/ dla Bogá/ tą ſpráwá nie ieſt tákowa/ ktora dwu Rzecżypoſpolitych potrzebuie/ dla tych dwoygá rodzáiu ludźi [huic duplici hominum generi] ModrzBaz 71, 129; SkarKaz 483a [2 r.], Ooooa.

»dwoim sposobem« = dwojako (1): i tákże przećiwko panu naſzemu/ dwoiem ſpoſobem potępiony bói wiedźiemy MurzHist B2.

Wyrażenie przyimkowe: »we dwoję« (1): dupliciter, duobus modis ‒ Dwoiako, wedwoię. Calep [344]b.
W przen (1):
Zwrot: »być dwojego umysłu« = być obłudnym, dwulicowym (1): Grzeſſnikowie [...] wychędażayćie ſercá/ (wy coſćie) dwoiego vmyſlu [duplices animo] Leop Iac 4/8.
c. W funkcji liczebnika mnożnego; podwójny, dwa razy; bifidatus, duplaris, duplex, geminatus Mącz (90): BierEz G; KlerPow 9; FalZioł IV 37c; RejRozpr Cv, G3; MurzNT 131; Bo dwoyeć to bywa karánie/ y bić y łáyáć GliczKsiąż G4, N5; Dwoie fugowánie [binae incastraturae] było w káżdym Forśćie Leop Ex 36/22, Eccli 50/2; RejZwierz 121v; Szata z zlotoglowu Altambaſu s brunatnem Axamitem. V niei rekawi dwoie WyprKr 60, 108v; Było tho miáſtho wielkie dwoim murem opáſáne BielKron 266v, 297; Duplarii milites, Zołnierze dwóy zółd mayący. Mącz 98a, 9b, 24d [2 r.], 143b, 510b; dał mu dwoię zapłátę RejPos 210, 210v; GrzegŚm ktv; Iáko ieſt wdzięcżne małżeńſtwo zgodne. Iuż záwżdy dwoiá rádość y żáłość dwoiá poſpołu s ſobą chodzi. RejZwierc 32 [idem WerKaz]; BielSpr 51; Strum F3v, N; SkarJedn 402; Z czego zárázem dwoiá podkáłá mię ſzkodá: Iedná iżem domá iadł. druga że ſię boię Byś nie rzékł/ żem wzgárdźił chęć/ y wieczerzą twoię. KochFr 114; WerKaz 304 [2 r.]; ActReg 135; GostGosp 10; GosłCast 34.

W charakterystycznych połączeniach: dwoj (-a, -e) broda, budowanie, drzwi, fugowanie, karanie (2), koszt, Krystus, mur, myto, nadzieja, pieniądze, podniesienie, pożytek (4), prawo, radość (2), rękawy (2), robota, szkoda, ucisk, wiara, wojna, zapłata (2), zwycięstwo (2), żałość (3), żniwo, żołd.

W połączeniu z liezebnikiem głównym (w mnożeniu); dwa razy (9): PatKaz III 140v; UstPraw Kv, K2; we dwu niedźieł (ktore ſą ze dwoygá śiedmi ſłożone) LeovPrzep H4v; Siedmkroć dźieśięć właſny kres ludzkiego żywotá/ [...] Oprocż w kim przyrodzenie cżyrſtwe y ochotá Do tego/ nád dwoię pięć/ ieſli co przybędźie/ To boleść/ á śidłá śmierć ſtáwiáiąca wſzędźie GrabowSet Ev; będźie winien káżdému z oſobná támże dwoie cztérnaśćie [bis quatuordecim JanStat 411] grzywien zá winę dáć SarnStat 469 [idem 843], 469, 500, 843.

Wyrażenie: »tyle dwoje« [w tym: z rzeczownikiem przedmiotu liczonego z G 9 r.] (36): Dopieroż więc kur zápoie/ Głośniey niż przod tyle dwoie BierEz S4; Wezmi ziela ſwięthego Iana/ [...] 1. częſć kwiecia chebdowego tyle dwoie FalZioł II 23; RejKup p8v; LubPs Qv; KochZuz A3; BielKron 248v; Tantundem significat aeque tantum, Málem ták wiele/ álbo tyle drugie/ tyle dwoye. Mącz 441a; biorą wto tyle dwoie miodu czyśćie odſzymowánego SienLek 65v, 57v, 64, 70, 99v, 111, 124v, 131; bo Quadratum Iugerum tylé dwoie ieſt więtſzé. GrzepGeom Nv, F3y, Nv [2 r.], N2; BielSpr 29, 34v [5 r.]; BudBib I 202v marg; StryjKron 105; ReszList 169; ActReg 162; názáiutrz po ś. Marćinie tyle dwoie ma oddáć/ pod winą GostGosp 42; Iż ieſli ná czás zámierzony nie odda, tedy tyle dwoie przepada. SarnStat 1272; Ieſli extra regnum przychodźi Munimentá ſzukáć, tedy tyle dwoie, to iest, ná trzećié Roki vżyczáią czáſu SarnStat 1286, 627, 1272; woyſko ptakow legło/ Choćiay im tyle dwoie ná pomoc przybiegło. KmitaSpit B2v.
Wyrażenia przyimkowe: »we dwoje« = duplicato Calep (4): A możeli być ſowito/ tedy ieſzcże lepiey wozy ſtáwiáć/ to ieſt we dwoie/ y źiemią oſypáć. BielSpr 63v; Calep [344]b.
~ Zwrot: »we dwoje płacić, wrocić« (1 : 1): tedy we dwoie [duplum JanStat 715] tym/ którym ſzkodá ieſt vczynioná/ płáćić máią SarnStat 302; we dwoie co wźiął niech wróći [duplum eius quod recepit restituat JanPrzyw 43]. SarnStat 943. ~

»we dwoję« (5): BibRadz Ex 28/16; Zwinie ſnopek by kądźiel/ we dwoię przepáſze BielSat B4v [idem] BielRozm 15; SarnStat 1274.

~ Zwrot: »we dwoję zapłacić« (1): A ktoby gwałtem co wźiął/ ma ſtronie we dwoię zápłáćić SarnStat 17. ~

Cf DWOJBOŻANIN, DWOJDROGI, [DWOJENASTY], DWOJGŁOWY, DWOJJĘZYCZNY, [DWOJLIST], DWOJLISTNY, DWOJMOWCA, DWOJMOWNY, DWOJNASOB, DWOJNASOBNY, [DWOJNAŚCIE], [DWOJODNY], DWOJOŻENIA, DWOJUSZNY, DWOJZAWIESISTY, DWOJZĘBY, DWOJŻENIEC, DWOJŻEŃSTWO, DWOJŻON, [DWOJŻONATY], TYLEDWOJ

ZZie