[zaloguj się]

DZIWOWAĆ SIĘ (948) vb impf

sie (620), się (313), si(e) (15).

o oraz a jasne.

Fleksja
inf dziwować się
indicativus
praes
sg pl
1 dziwuję się dziwujemy się, dziwujem się
2 dziwujesz się dziwujecie się
3 dziwuje się dziwują się
praet
sg pl
1 m dziwowåłem się, -em się dziwowåł m pers
2 m -eś się dziwowåł m pers
3 m dziwowåł się m pers dziwowali się
f dziwowała się, się jest dziwowała m an
n dziwowało się subst dziwowały się, dziwowały się są
fut
sg
1 m będę się dziwowåł
2 m będziesz się dziwowåł, dziwować się będziesz
3 m będzie się dziwowåł, będzie się dziwować
imperativus
sg pl
1 dziwujmy się
2 dziwuj się dziwujcie się
3 niech się dziwuje niech się dziwują
conditionalis
sg pl
1 m dziwowåłbym się, bych się dziwowåł m pers bychmy się dziwowali
2 m byś się dziwowåł m pers byście się dziwowali
3 m by się dziwowåł, by się dziwow(a)ł m pers by się dziwowali, dziwowaliby się
impersonalis
praet dziwowåno się
con by się dziwowåno
participia
part praes act dziwując się
inne formy
praet 1 pl - dziwowalismy się; fut pl 3 - będą się dziwować, dziwować się będą

inf dziwować się (131).praes 1 sg dziwuję się (100).2 sg dziwujesz się (10).3 sg dziwuje się (43).1 pl dziwujemy się (18), dziwujem się (2) KochFrag, SkarKaz; ~ -emy (2), -ęmy (2) MurzHist, GórnDworz, -(e)my (14); -em (1), (e)m (1).2 pl dziwujecie się (12).3 pl dziwują się (48).praet 1 sg m dziwowåłem się, -em się dziwowåł (9); -em (1), -(e)m (3).2 sg m -eś się dziwowåł (2).3 sg m dziwowåł się (102). f dziwowała się (12), się jest dziwowała (1) BierEz. n dziwowało się (2).1 pl dziwowalismy się (1).3 pl m pers dziwowali się (141).subst dziwowały się (7), dziwowały się są (1) Leop.fut 1 sg m będę się dziwowåł (2).2 sg m będziesz się dziwowåł (4) RejJóz, KromRozm II, Leop, LatHar, dziwować się będziesz (1) CzechRozm.3 sg m będzie się dziwowåł (4) RejZwierc (2), Prot, KochMarsz, będzie się dziwować (1) CzechRozm.3 pl będą się dziwować (12), dziwować się będą (1) SkarŻyw.imp 2 sg dziwuj się (67)3 sg niech się dziwuje (7).1 pl dziwujmy się (4).2 pl dziwujcie się (23). 3 pl niech się dziwują (1).con 1 sg m dziwowåłbym się, bych się dziwowåł (3).2 sg m byś się dziwowåł (1).3 sg m by się dziwowåł (9), by się dziwow(a)ł (1).1 pl m pers bychmy się dziwowali (4).2 pl m pers byście się dziwowali (3).3 pl m pers by się dziwowali, dziwowaliby się (14).impers praet dziwowåno się (1).con by się dziwowåno (2).part praes act dziwując się (141).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Doznawać zdziwienia, zdumiewać się, mieć wrażenie, że ma się przed sobą coś niezwykłego; mirari Mącz, Calag, Calep, Cn; admirari Calep, Cn; demirari, emirare Cn; stupere Calag (837): BierEz A3v; OpecŻyw 24, 53, 66, 168v; ya ſzyą dzywvyą cztacz moglocz to bycz wyſzoky to doktor był avgvſtyn PatKaz II 52v, 60; HistJóz C3; Ogon [paw] ma długi/ ktori gdi nąń kto patrzy dziwuiącz ſiie [!]: roztacża FalZioł IV 21d, 21d, 58d; BielŻyw 161; MiechGlab 57; RejPs 154v; RejJóz N6; RejKup aa5v; HistAl B, F8v, L6, L7; MurzNT Mar 6/6, Luc 8/25; KromRozm III Mv; KrowObr 102; RejWiz 184; A gdy wyrzućił [Jezus] dyiabelſtwo/ przemowił ieſth niemy/ y dziwowały ſie ſą [admiratae sunt] tłuſſcże. Leop Luc 11/14, Ez 26/16, Matth 22/22, Mar 6/6, Act 3/11; RejFig Ee3v; [Likurgus] KIedy práwá vſtáwiał/ gdy ſie dziwowáli/ Ten kazał dwá pſy przywieść/ by ná nie pátrzáli. RejZwierz 41, 26v, 39, 41; BibRadz Luc 8/25, 24/41, Ioann 7/15; BielKron 64, 112v, 123, 188, 319 (9); Mącz 223c, 223d, 226b; Y zdziwiłem ſie dziwem wielkim/ kiedym ią vyrzał. Y rzekł mi Anyoł: Cżemu ſie dziwuieſz [Quae miraris Vulg Apoc 17/7] Chceſzći powiem táiemnicę tey niewiáſty RejAp 140, 125v, 126, 143; GórnDworz R6; HistRzym 38, 46, 68v, 70v, 81v (13); RejPos 38, 51, 203v, 250, 350; RejZwierc [238], 247v; KochMon 25; BudBib Gen 43/33, 2.Reg 23/21; BudNT c6, Matth 8/27, 15/31, Mar 15/5, Ioann 7/14 (7); CzechRozm 29v; PaprPan V2; Obácż/ Cżytelniku/ co ten Grecżyn nápiſał [...] By to ktory łáćinńik mowił/ mnieyby ſię dziwowáć mógł SkarJedn 222; Calag 515b; SkarŻyw 202, 208, 535; A gdy ieſzcże oni niewierzyli/ y dźiwowáli ſię od rádośći/ rzekł do nich [Adhuc autem illis non credentibus et mirantibus prae gaudio, dixit Vulg Luc 24/41]. MWilkHist K4v [tłumaczenie tego samego tekstu BibRadz, WujNT]; Gdyby prośći chłopi cżytáć vmieli Pſálmy Dawidowe właśnie przełożone/ nie podobna áby ſię dźiwowáć nie muśieli/ y nie mieli poznáć [...] náćiągánia ſłow Dawidowych CzechEp 161; NiemObr 107; WerGośc 245; GórnRozm Mv; PaprUp K4; ActReg 23; Admiror ‒ Dziwuie ſzię, ieſtem w wielkim podziwieniu. Calep 25a, 664b; GostGospSieb +3v; LatHar 697, 711; KołakCath B4; A widząc známioná y mocy wielkie ktore ſię dźiały/ zdumiewał ſię dźiwuiąc [stupens admirabatur]. WujNT Act 8/13, Matth 9/33, Mar 10/26, 15/5, Luc 8/25, Apoc 17/7 (21); WysKaz 11; SkarKaz 42a, 488a; Dźiwuie ſię ptaſzyſko widząc chłopá tego/ Na vlicy we błoćie ſię waláiącego. CzahTr K4v; SkarKazSej 679a; SkorWinsz A2v.

dziwować się z czego (4): BielŻyw 46; vchwyćili go [męża dzikiego] y poſtáwili przed Alexandrá ná ktorego pátrząc dziwował ſie z oſoby iego HistAl K6v, G8v; ſie krol dziwował z wielkoſći onego widzenia HistRzym 100.

dziwować się komu, czemu (502): Lzam ſie nie trzebá dziwowáć Ani ná płácż wielki pátrzáć: Mnodzyć ten obycżay máią/ Lzámi zdrády przykrywáią. BierEz O3v, A3v, Cv, E2v, E3v, R4v (16); niebo ij ziemia/ dziwuycie ſie męce ſyna mégo OpecŻyw 149v, 28v, 72, 75, 119, 182v (21); OpecŻywPrzedm C3v; a tedy anyely yąly ſyą dzyuouacz naſylney vyelmoznoſzczy y doſtoynoſzczy tey myley panny PatKaz II 51v, 19, 32 [2 r.], 35 [2 r.], 36v, 53 [2 r.] (14); PatKaz III 271; HistJóz D2; FalZioł IV 23c, 40c; BielŻyw 23, 73, 88, 92, 106, 133, 134; MiechGlab [90]; WróbŻołt aa3; RejPs 69v, 72v, 73v, 88; LibLeg 11/39v, 65, 85v, 86, 90 (9); RejJóz G3v, N6v, O7, P6v; Sumnienie dzywuie ſię plotkam Plebanowim. RejKup 13v, h5v, v5v, v6v, v8; HistAl B3v, F6, F8v, H8v, L2v, M8; KromRozm I A4v, N; [świat] za mądrośc to wielką poczytá i dźiwuie śię tym ktorzy takié piekielné błędy wymyſlac vmieią MurzHist Rv, A2v, I, Q2v; MurzNT 103v; KromRozm II c2, d4; KromRozm III Mv; DiarDop 105, 117; Sſtałem ſye nierozumnym dziwuyąc ſye tey ſpráwie LubPs R2, ee5; KrowObr 116v, 117 [2 r.], 135, 215v, 241v (12); RejWiz A6v, 37v, 66, 71, 122v, 147v; kożdy ktory poydzie przez Bábilon/ [...] będzie pogwizdał dziwuiąc ſie wſſem plagam iego. Leop Ier 50/13, 3.Reg 10/5, Matth 22/32, Eccle 5/7, Mar 6/2, Sap 11/15 (11); RejFig Dd3v; RejZwierz 4; BibRadz Cant 1/5; OrzRozm A3v, I2, K3, N4, Rv; BielKron 109v, 124, 125v, 299v, 349v (41); GrzegRóżn [N3]v; KwiatKsiąż N2; Mącz 204d, 223c [3 r.], 319b, 473c; OrzQuin E, Kv, O4, Aa4v; Prot B, C, C4, D4v; SarnUzn D3, Gv; LeovPrzep F4, H; RejAp 31, 106v, 129v, 130, 153 (17); iż ma być Dworzánin/ áni názbyt wielki/ áni názbyt máły/ bo więc oboygu temu dziwuią ſie ludzie/ proſto iáko/ kiedy ſie co przećiwko przyrodzeniu dziwno urodzi GórnDworz E, Aa6v, F3v, M5, N3 [2 r.], Ov, P7 (12); HistRzym 17v, 93v, 119v, 130v, 134v (13); A ták nic ſie nie dziwuy táiemnicam á dziwnym ſpráwam Páná ſwego RejPos 322, 38v, 100, 105v, 242v, 288v (40); BielSat C3 [2 r.]; GrzegŚm 7; KuczbKat 45, 175, 265, 400; Nie dziwny ſie nie kámieniu/ Ani żadnemu známieniu/ Ale ſie dziwuy odmiánie/ Nacż też tobie prziydzie pánie. RejZwierc [238], 69v, 93, 15v, 176v, 179 (21); BielSpr 43v [2 r.], 56v; KochMon 27; WujJud 132v, 146, 174v, 180v; RejPosRozpr c4; BudBib b, Eccli 40/7, 2.Mach 7/12; MycPrz II D; Strum K4, Nv, P4v; BudNT przedm c2 [2 r.], c3, Ii, Ioann 5/28, Luc 2/18, Petr 4/12; StryjWjaz A4 [2 r.]; CzechRozm 2v, 29, 59v, 62, 140v (20); PaprPan A4; KarnNap B2; ModrzBaz 12, 37v, 39v, 43v, 125v (10); SkarJedn 22, 23, 275, 313; Oczko 8, 21v; Co zá miecż gárdło twoie przećinał? gárdło nácżynia Páńſkiego/ ktoremu ſię niebo dziwuie/ y we cżći ie ma. SkarŻyw 595, 29, 51, 68, 93, 195 (35); CzechEp 69, 131, 155, 192, 282 (8); CzechEpPOrz **3; NiemObr 9, 12, 24, 141; KochFr 51; KochMarsz 154; KochWz 141; PudłFr 42; BielRozm 20 [2 r.]; GórnRozm Kv; KochWr 29; ZawJeft 48; ActReg 58, 82, 96, 116, 158; GrochKal 21; LatHar 196, 284, 287, 577, 665; GrabowSet Kv; y będę mu [Turczynowi] ſie dźiwował/ iáko y drudzy/ by bogu iákiému niezwyćiężonému OrzJan 25, 44, 73; KochFrag 40, 47; KołakCath B3v; WujNT Luc 4/22, 9/43, Act 3/12, 7/31, s. 560 (15); WysKaz 45; SiebRozmyśl G2; Ale niewdźięcżnośći ſłuſznie ſie káżdy dziwowáć może/ iáko potworze iákiey przećiw przyrodzeniu ludzkiemu PowodPr 17, 17 [2 r.]; SkarKaz 38b [2 r.], 83a, 244b, 456a, 552a, 636a; CzahTr K3v; GosłCast 4 [2 r.]; SkarKazSej 669b; KlonWor 27, 29, 74. Cf dziwować się komu cum inf; »jest się czemu dziwować«, »nie masz się czemu dziwować«, »dziwować się sam sobie«.

dziwowáć się nad kim, nad czym (3): RejAp 20; gdyż tho ieſt nieomylna obietnicá iego káżdemu wiernemu ſwemu/ áby ſie tákież niewiernicy dźiwowáli nád námi/ mowiąc: Y coż to wżdy ſą zá ludzye/ iż ſą w tákiey obronie RejPos 295; Mężowie Izráelſcy/ co ſię dziwuiećie nád tym [quid miramini in hoc] BudNT Act 3/12.

dziwowáć się w kim, w czym (8): A ſthoyącz〚ony〛[anieli] przeth oblycznoſzczyą boſką czworakyey rzeczy ſyą dzyuoualy wtey myley pannye PatKaz II 52v; RejJóz M5v; KwiatKsiąż N2; wſzyſcy/ ná páná ſwego pátrząc/ y dziwuiąc ſie w nim/ tym thák wielkim Bożym dárom: [...] wzor z niego [...] bráli GórnDworz B7v; SkarŻyw 195; CzechRozm 159v; ActReg 82; WujNT Mar 6/51.

dziwowáć się komu cum inf (1): Napierwey dzywuiąc ſie tákim mężom zácnym cierpieć miedzy sobą tákie odmyennośći w náuce Piſmá Swyętego w ktorey przodkowye ich porodzili ſie BielKron 200.

Ze zdaniem wyjaśniającym [w tym: komu, czemu (129); (e) (131), że (52), co (21), jak(o) (17), gdy (14), jesli(że) (12), czemu (4), kiedy (4), skąd (4), dlaczego (3), kto (3), przecz (3), gdzie (2), iżby (2), ktory (2), jaki (1), żeby (1); inne (1)] (277): Temu ſie ieſt [baba] dziwowáłá/ Iż w domu nic nie widziáłá. BierEz I3v, A3v, B3, E, O4v, R4v; OpecŻyw 12, 39v, 50v, 55v, 149 (11); PatKaz II 53v; HistJóz D2; FalZioł IV 40c; Laercius mowi że przeto ſobie, [Demokrytus] dał ocży wyiąć aby ſie niedziwouał iż zli mieſzcżanie dobro ſprawować maią. BielŻyw 65, 48, 88; MiechGlab [90]; WróbŻołt Y3; RejPs 72, 72v, 73v; LibLeg 11/39v, 65, 86v, 167v, 170v (9); RejRozpr G2v [2 r.]; RejJóz D6v, M7v, Q2; RejKup v3v, v8; HistAl F6, K6, L2v, M8; KromRozm I A2v; MurzHist I, Q2v; MurzNT 66; KromRozm II c2; LubPs P3, P3v; KrowObr B, B2v, 9, 22v, 132 (10); Iedno ſobye by Sokoł buia w beſpyecżeńſtwie/ Dziwuiąc ſie co ten ſwiát cżyni w ſwym ſzaleńſtwie. RejWiz 103, 66 [2 r]. 70v, 71, 75v, 85, 147v; Nie dziwuyćie ſie themu bráćia/ ieſliżeć was ſwiat nienawidzi [Nolite mirari, fratres, si odit vos mundus]. Leop 1.Ioann 3/13 [idem WujNT] , Luc 1/21, 1.Petr 4/12; RejFig B, Cc6v; BibRadz Is 59/16, k. 9c marg, Ioann 4/27; OrzRozm M2v, Ov; BielKron 78, 90v, 111, 120v, 429 (24); Mącz 223c, 223d; OrzQuin E, Ev, Aa4v; Prot C; SarnUzn B4, D3; LeovPrzep H; RejAp 56, 166, 180v; GórnDworz P7, Q4, Rv, Aa6v, Bb5v (8); GrzepGeom A4; Gwido [...] vyźrzawſzy gwiázdy ná niebie dźiwował ſie gdzieby był. HistRzym 81, 24v, 43v, 62, 72v, 92 (11); A ludzye oni cżekáli Zácháriaſzá/ dziwuiąc ſie przecżby ſie thák długo omieſzkawał. RejPos 295v, 46v, 67, 151v, 166, 334v (18); Niedźiwuyże ſie temu/ iż ći wſzyſcy łupią/ Káżdy zá loſem idźie prowádząc ſwą kupią. BielSat C3 [idem BielRozm 20], C3; RejZwierc 42v, 169v, 174, 176, 184v, [238]; BielSpr 43v, 56v; KochMon 24; WujJud 118, 174v; RejPosWstaw [1432]v, [1433]; Strum K4; BudBib Tob 11/13; MycPrz II A2v; BudNT przedm c2, c3, k. Ii [2 r.], Ioann 5/28; w cżym ſie też y Nátánáel powieśći iego dźiwował/ żeby z Názáreth miáło być co dobrego CzechRozm 159v, 31v, 57, 123v, 200v [2 r.]; ModrzBaz 98v, 112v, 116v; SkarJedn 108, 187, 216, 313, 342, 395; Oczko 19, 21v; Dziwował ſię dla cżego ony plagi ćierpiał. SkarŻyw 283, 97, 136, 208, 213, 511 (22); StryjKron 542; CzechEp 86, 266, 365; NiemObr 24, 97; KochFr 112; KochPam 80; IA ſye nic nie dźiwuię/ że mię śmierć pożyłá/ A wſzákći mi y nędzá doſyć duſzna byłá. PudłFr 38, 55, 66; BielRozm 20 [2 r.]; ále ią mowię o Szláchćie/ y dźiwuię ſię/ czemuśćie ná ſię ták głupie poſtánowili práwo. GórnRozm E4, H3v; Ale ſie prozno dziwowac ze tak belo PaprUp K3v; ActReg 73, 95, 116; GostGosp +2v, +4; Phil P; GórnTroas 3, 74; GrabowSet O2v; KochFrag 47; OrzJan 73; LatHar +4, 287, 714; KołakCath C3v; WujNT 121, 186, Luc 2/18, Ioann 3/7, s. 625 (18); SiebRozmyśl K3; SkarKaz 38b, 551a; CzahTr C2; Y myć ſie téż dźiwowáć ſnadz nie przeſtawamy/ A zwłaſczá gdy ná pámięć ſobie przytaczamy Młódźieńcá tego/ który oto przed wſzytkimi Kwitnął/ á vśidlon ieſt ſpráwámi tákimi. GosłCast 30; IAk ſie iey to przydáło bárzo ſię dźiwuię PaxLiz Bv, B2v; SkarKaz 676a, 687a; Dźiwuyże ſię tu ptakom z inſzymi źwierzęty/ Ze cżęſto gárdło dáią dla márney ponęty KlonWor 27, 74.

Ze zdaniem przyczynowym [w tym: komu, czemu (41); bo (29), gdyż (9), abowiem (7), abociem (2), boć (2), ponieważ (2)] (51): OpecŻyw [34]; dzyuoualy ſyą {anyolowye ſzwyączy} yey nayuyąthſzey czyſtoſzczy, aboczyem uydzyely yſz bog ſnyey ſyą myal narodzycz PatKaz II 52v, 53; PatKaz III 142v; RejPs 69v; RejKup v5v; Alexander [...] dziwował ſie bárzo onemu miſternemu budowániu/ Abowiem [...] byłá tam ziemiá położona po wſzytkim páłacu z rozmáitego kámienia koſztownego HistAl F8v, H8v; KromRozm I A4v; Zadziwowaliśmy się temu i teraz dziwujemy, bo to się nam zda przeciw rozumowi DiarDop 117; LubPs E2; I rozumiem dobrze temu/ iż ludzie mądrzy tego ſwiata/ [...] będą náprzećiwko mnie ſſemráć/ y wſzyſtko złe ná przećiwko mnie mowić [...] Ale ſię temu nie będę dziwował/ gdyż nie kożdy tzłowiek zna/ iakowy ieſt rozdział miedzy Bogiem/ á miedzy Dijábłem KrowObr C2; Leop 4.Esdr 4/26; BielKron 80, 254, 318; GrzegRóżn N3v; OrzQuin Kv, O4; SarnUzn Gv; RejAp 129v; GórnDworz Aa3v; RejPos 103v, 135v, 290v; GrzegŚm 7; dźiwowáć śie temu nietrzeba/ ponieważeſmy tho iuż nie raz pokázáli KuczbKat 45; RejZwierc 34, 175v; WujJud 132v, 146, 180; CzechRozm 9, 36v, 127v, 136v, 223; SkarŻyw A5; CzechEp 251; NiemObr 12; KochFr 51; PudłFr 58; KochWr 29; ActReg 96; LatHar 284; Dźiwuiem ſie y ſercu/ y vczynkóm twoim/ Cnotliwa Telezyllo: bo gdyś vſłyſzáłá O wielkiéy ſwych porażce/ wnetéś bróń porwáłá KochFrag 40; WujNT Mar 6/51, Ioann 5/38, Act 13/41; SkarKaz 122a; CzahTr L3.

W połączeniach szeregowych (21): Weſelcie ſie vbodzy [...] dziwuycie ſie bogaci lękáycie ſie pyſſni/ ijż pán buog wſſytkié chwály leży w grubé ſtayni OpecŻyw 20, 91 v; BielŻyw 156; MurzNT Matth 9/8; Niedziwuyćieſz ſie tedy/ áni ſie teſz ſtego ſmuććie/ y niegorſzćie gdy was będzie ſwiat przeſládował KrowObr 154v; [syn przejrzał] Matká iego ſzłá przynioſłá go miedzy godniące z dobremi ocżymá: wſzythcy ſie dźiwowáli y rádowáli. BielKron 343, 142, 356v; OrzQuin E; RejAp 184v; RejPos 135v, 234, 323v, 335v; święte ćiáło Bogá twego wiárą ogląday/ vmyſłem dośięgay/ ſercem przyymuy/ dźiwuy ſye/ w wielkiéy vczćiwośći miey. BiałKat 331; tymże obycżáiem łákomy cżłowiek chwałę dawa/ dziwuie ſie/ y miłnie pieniądze/ y mnima áby w onym doſtátkn á p<á>ńſtwie iego wſzytko podpomożenie żywotá iego położone było. RejPosWstaw [1103], [1103]; ModrzBaz 17; SkarŻyw 270; Y ktoż z ludźi pobożnych zádrżeć/ y dźiwowáć ſię nie muśi/ vważaiąc takie okrućieńſtwo tych świętych oycow przećiwko właſnym Pánom ſwym NiemObr 167; LatHar 196.

W charakterystycznych połączeniach: (nie) dziwować się barzo (barziej) (57), ciężko (2), czasem, często, dalej, mało, namniej (3), nie (24), niepomału, prożno, wielce (wielmi, więcej) (5).

Frazy: »jest (a. było), mieć się czemu dziwować« (7 : 4): Kiedyby ſię kto doſtátetznie tey ſpráwie wáſzey przypátrzyć chćiał konietznieby ſie miał tzemu dziwowáć KrowObr 124, 115v; Ieſtći ſye czemu dźiwowáć/ że Pan Bog onym hrubym żołnierzom táki dowćip dawał. OrzRozm M2v; Bo kto tám [...] widał ony wymyſlne vbiory iego/ [...] ony muły ony konie vbráne iego/ ieſt ſie cżemu dziwowáć. RejAp 153, 143; Było ſie tám ná wſzytki ſtrony cżemu dziwowáć GórnDworz P4; CzechRozm 9, 170v; SkarŻyw 573, 598; CzechEp 370.

»nie masz, nie mieć, nie było się czemu (a. temu, a. przecz) dziwować« (8 : 1 : 1): OpecŻyw [34]; Niebyłoby ſie więcey cżemu dziwowáć iedno gdibi ludzie dobrze żiui być żądali, á nauykli nieinak iedno rozumem żywi być BielŻyw 92; LibLeg 11/170v; GórnDworz Aa6v; RejZwierc 27; Prożno to, patrząc na twarz i taką urodę, Niemasz sie przecz dziwować, że tak wielką szkodę Dla niej Trojanie cierpią KochMon 24; tedy ſie niemáſz cżemu dźiwowáć gdyż ſie y ná inſzych mieyſcách także w licżbie omyłká tá pokázuie CzechRozm 136v, 127v; KochWr 29; KochFrag 47.

»(wszytek) świat dziwuje się« [szyk 3 : 2] (5): Ze choćbyſmy nie chćieli/ potknąć ſię muſimy. Wy/ ktorych ſię náuce wſzytek Swiát dźiwuie/ Wy ktorym złoty wieniec Apollo gotuie Prot D4v; RejAp 106v; RejPos 335v; KołakCath B4; wſzytko to cżemv ſię świát dźiwuie/ oto w dym ſię obroćiło. WysKaz 45.

»wszyscy się dziwują itp.« [szyk 41 : 10] (51): Ci co Ezopá ſłucháli/ Wſzyſcy mu ſie dziwowáli: Chwaląc iego rozum lity/ Y dowćip niepoſpolity. BierEz E2v, R4v; Iedenem vcżynek vcżynil/ a wſſytcy ſie dziwuiecie [Unum opus feci, et omnes miramini Vulg Ioann 7/21] OpecŻyw 66v, 5, 20, 33, 178v; RejPs 69v; MurzHist A2v; LubPs P3v; A iż ſie iey [Wenus] vrodzye wſzyſcy dziwowáli/ Boginią ią miłośći potym názywáli. RejWiz 37v; Leop Mar 5/20; BibRadz Luc 1/59, Ioann 7/20; OrzRozm Rv; gdy mu [lwy Danielowi] nic nie vcżynili/ dziwowáli ſie wſzyſcy/ dla cżego krol kazał go wypuśćić od nich. BielKron 111, 41v, 109v, 299v, 324, 383 (12); RejAp 140v; Krolu wielmożny/ wſzyſcy ſie goduiący dźiwuią tákowemv ſmutku twey miłośći HistRzym 93v, 107, 130v; RejPos 283; RejPosWstaw [1433]; MycPrz II A2v; BudNT Ioann 7/21 [2 r.], Luc 2/18; CzechRozm 140v; SkarŻyw 209, 332; WujNT Mar 5/20, Luc 1/63, 2/18, 4/22, 9/43 (8); SiebRozmyśl G2; SkarKaz 83a; GosłCast 4.

»dziwowała się wszytka ziemia« (3): Y dziwowáłá ſie wſſyſtká źiemiá oney beſtyiey [Et admirata est universa terra post bestiam]. Leop Apoc 13/3; BudNT Apoc 13/3; WujNT Apoc 13/3.

Zwroty: »dziwować się wielkim dziwem, podziwieniem, zdumieniem« [szyk zmienny] (3 : 1 : 1): RejPs 88; y zassie potim poſlalyſczie niemale woyſko swe konne a ſtroyne, y dzywvye ſſye temv barzo wyelkym dzywem czo temv za prziczina yeſt. LibLeg 11/85v, 90; przez obiáwienie Boſkie [Daniel] tráfiſ Krolowi Nábchodnozorowi ſen álbo widzenie/ dla cżego krol zdumienim wielkim dziwował ſie iego roſtropnośći w thák młodym wieku BielKron 93; A widząc ią dźiwowałem ſię podźiwieniem wielkim [et miratus sum, cum vidissem illam admiratione magna]. WujNT Apoc 17/6.

»dziwować się sam w sobie, u siebie« = secum mirari, iritra se stupere Vulg [szyk zmienny] (2 : 1) (3): Iozeph odſzedſzy na ſtronę dzywuiącz ſie a płacżącz ſam w ſobie mowi RejJóz M5v; Lecz Piotr [...] náchyliwſzy ſię [nad grobem] vyźrzał ſáme prześćierádłá leżące/ y odſzedł dźiwuiąc ſię ſam v śiebie temu co ſię sſtáło. WujNT Luc 24/12, Mar 6/51.

»dziwować się sam sobie« [szyk zmienny] (2): On nieboraczek i ſám ſie ſobie dźiwowáł/ że choc by był rad aby mógł ſerdecznié pana wzywać przédsię nie mógł by namniei MurzHist I; Miratur sese, Dźiwuye ſie ſam ſobie/ kocha ſie ſam w ſobie. Mącz 223c.

»dziwować się w sercu« (1): gdy cżytał [Anastazyjus] męcżennikow S. woyny y ćierpliwośći/ iuſz w ſercu ich ſię cnoćie dziwuiąc/ tákiego ich ſzcżęśćia vcżeśnikiem być prágnął. SkarŻyw 74.

Szereg: »zdumie(wa)ć się i (a) dziwować się« = stupere et mirari Vulg [szyk 3 : 1] (4): iż Aaronowá rozgá z narodu Lewi zákwitłá/ [...] gdzye ſie wſzyſcy zdumieli y dziwowáli/ opuśćiwſzy nienawiść przećiw iemu BielKron 41v; Dziwuy ſię á zdumieway/ iż ſię z tobą prochem/ y błotem zrownał Pan chwały/ á ták wielki ziemie y niebá tworcá SkarŻyw 2; WujNT Act 2/7, 12.
W przen (9): Niech ſię ſmyſł/ niech ſię wſzytkie śiły me dźiwuią GrabowSet X2v.

dziwować się komu, czemu (6): OpecŻyw 3v; nycz tak uyſoko nyeuczynyl [...] bog yako panną matką bozą ktorey ſloncze y myeſyącz ſyą dzywuyą PatKaz III 117; RejJóz N6v; Gory iák woſk ták ſpłynęły/ od Páńſkiey oblicżnośći/ Zyemiá drżáłá dziwuiąc ſie/ iego wielkiey możnośći. LubPs V6; á iákożby thu nie miáło zádrżeć káżde ſerce/ dziwuiąc ſie tym ſpráwam á tym możnoſciam thwoim. RejPos 283v; Co wiednymże roku Bog zemścił gdy puśćił máłe woyſko Syryiſkie/ ktore iednák (cżemu ſie tám piſmo dźiwuie) wielkość ludu żydowſkiego poráźiło/ y w niewolą zábráło. PowodPr 30.

Ze zdaniem wyjaśniającym (1): Ktorych kiedy ſię dowie/ będźie ſię dźiwował/ Przyſzły wiek/ że ták długo Pan mię tu záchował. Prot B2.

Ze zdaniem przyczynowym (1): A barzo ſie moia głowa też temu [pieniądzom w workach z żytem] dżywuie Bo gdy nám żyto oddawał ſam zapieczętował RejJóz N6v.

2. Przypatrywać się, przyglądać się z zaciekawieniem, ze zdumieniem; gapić się; hiscere Mącz; spectare Calag (101): spectacula, dzyvovacz syą BartBydg 147b; RejJóz G6v, O2v; Oliwne drzewká wſzędy przy brzegoch zyelone/ Stoią pięknym porządkiem/ iáko rozſádzone. Zábáwił ſie dziwuiąc/ áż go ciemność záſzłá RejWiz 176v, 125v, 167v; RejFig Cc3; Przychodźili do nas Nigrythe [...] ná brzeg rzeki z rozmáitymi rzecżámi/ drudzy też dźiwowáć ſie. BielKron 451v, 84v, 451; Hisco, [...] Dźywowáć ſie/ zápátrzyć ſie nieco. Mącz 156b; GórnDworz T2v [2 r.]; RejPos 237; V nas więtſza cżęść ludźi/ ábo do ogniá przychodźi tylko dźiwowáć śię [spectatum ... veniunt]/ ábo zániedbawſzy domu ſąśieckiego/ rzecży Xwe wynoſzą. ModrzBaz 35v; Calag 595b; [Bonifacyjus] bieżał tám, gdzie mordowano sługi Chryſtuſowe. y miedzy wielkośćią ludzi/ ktorzy ſię dziwowáli/ vyrzał rozmaite á nieznośne męki wyznawcow Chryſtuſowych. SkarŻyw 440; StryjKron 51; Pánie/ godnoli/ niech tę roſkoſz z tobą cznię/ Niech drudzy zá łby chodzą/ á ią ſię dźiwuię. KochFr 40; ActReg 98; GostGosp 142; SkarKaz 242b; KlonWor 33.

dziwować się komu, czemu (69): Więc ći ktorzy przychadzáli. Ezopowi ſie dziwowáli: Tákoćiem ſzkárádą twarz miał BierEz Bv, B, R4v; OpecŻyw 125; RejPs 68; A my ſie iedno chodzącz wſzędy dzywuiemy Tym ſprawam czo ich indzie tak nie widuiemy RejJóz O3; RejWiz A6v, 43, 138v, 177v, 179v; KochZuz A2v; TV ſie dziwuy tym wieprzom [o opatach]/ co ták dármo ſtyli/ Y iáko ſie nie wſtydzą/ co ie potucżyli. RejZwierz 104v, 6v, 109; BibRadz Gen 24/21; [Nektanabo] Vkazał iey tedy tablice Płanet złote/ [...] Krolowa przymknęłá ſie bliżey/ dziwuiąc ſie onym rzecżam nigdy nie widánym BielKron 122v, 55v, 78, 319, 442v, 460 (10); RejAp 143v; Y coſcie ſie wyſzli dźiwowáć trzćinie kthora ſie od wiátru chwieie RejPos 10v, 49, 76v, 107, 126, 209v (22); A nie doſyć ná tym ábyś ſie tám iechał dźiwowáć wyſtáwionym páłacom [...] ále ſie przypátruy ludziom y ich kſtałtom á obycżáiom/ á zwłaſzcżá tákim/ [...] s ktorychbyś miał ſłuſzne przykłády bráć RejZwierc 23v; Iż gdzie iuż tháką wſzethecżnicę przeſwiádcżono/ tedy ią ná oſlicę ocżymá do ogoná wſádzono y przywiązano/ y ná rynek przywiedziono/ záwoławſzy áby ſie wſzyſcy zeſzli á temu ſie dziwowáli. RejZwierc 33v; A mądrzy ſtárzy ludzie [...] ná máyeſtaty ktore ná to ſpráwowano áby ſie z nich ſtáteczni ludzie krotofilam dziwowáli/ bárzo rádzi ſie ſchodzili RejZwierc 165, 17v, 45v, 75v, [238] (14); Hánnibál [...] kázał przywięzowáć Wołom do rogow pochodnie [...] Gdy to widzieli Rzymiánie/ dziwowáłi [!] ſie temu z boiáźnią BielSpr 38v; ModrzBaz 14, 135v; KochFr 57; KochMRot B; WerKaz 305; GrabowSet Y.

Zwroty: »z daleka dziwować się« [szyk zmienny] (9): A iż [Zacheusz] był vrodą nie wielki/ [...] wſtąpił ná drzewo [...] zwano Sykomorum/ á z dáleká ſie dziwował á przypátrował onemu dziwnemu cżłowiecżeńſtwu Páná náſzego. RejPos 347v, 76v, 160 [2 r.], 174v; Iuż cżárt z dáleká dyſząc á dziwuiąc ſie záglądáć muśi/ á pomyſláiąc ſobie co to ieſt zá pan/ iż go thák pilnie ſtrzegą RejZwierc 173v; A ták cżęść ze zwycżáiu cżęść też z wiádomośći/ Z dálekám ſie dziwował ſwieckiey przypádłośći. RejZwierc 240v, 32v; A oná záś pará ludźi/ ktorzy ſię [...] poniewolnie zeymuią/ [...] á iáko wilcy zdáleká ná ſię záglądáią: też ſię im ludźie iáko wilkom zdáleká dźiwuią WerKaz 305.

»oczyma dziwować się« (1): Bo nie doſyćći ná tym/ iż ſie tylko ocżymá dziwuieſz/ á vſzymá ſłyſzyſz o Boſtwie RejPos 209.

»stać dziwując się« (4): Mężowie Galileyſcy tzo tu ſtoijcie dziwuiątz ſie [...] wrotzcie ſie do miaſta/ ocżekáwáycież tam daru niebieſkiego OpecŻyw 174v; RejAp 152v; A pan ſie przed nimi pyſzni iż chroſcielá vgonił/ á oni ſtoią dziwuiąc ſie śirpy porzućiwſzy. RejZwierc 109v [2 r.].

Szereg: »dziwować się, (i, a itp.) przypatrować się (a. przypatrzać, a. patrzyć)« [szyk 20 : 4] (24): BierEz R4v; RejPs 187; Potym wſzyſcy rzućili ſie [...] z wielkim pędem przećiw miáſtu Kánonor. [...] a Krolowi Kanonorſkiemu kazaliſmy z Miáſtá pátrzyć/ á dźiwowáć ſie náſzey krotofili. BielKron 460; Ale wierni Páńſcy nie ſie tym beſtiam nie dziwuią/ nie ſie ich wſzetecżnym ſpráwam nie przypátruią/ iedno idą zá Báránkiem ſwoim RejAp 143v; oto maſz Mieſiąc/ Słońce/ gwiazdy/ polne kwiecie/ gory [...] tu ſie dziwuy/ tu ſie przypátruy á rozmyſlay ſobie/ kto to ieſt á iáki to ieſt co to ſpráwiłá ſwięta wielmożność iego. RejAp 180v; przy ſwiętym Máieſtacie [...] ſie iuż będą dziwować á przypátrowáć onym ſrogim dekretom iego/ ktore będzye wydáć racżył ná ony niewierniki ſwoie. RejPos 319, 37v [2 r.], 107, 126, 204, 245 (11); RejZwierc 17v, 169v, 184v, 195; Zadney rzecży więcey niema prágnąć cżlowiek [!] Chrześćijáńſki/ iedno mieć onego coby ſię dźiwował ábo przypatrzał iego ſpráwam á chwalił ie [guam talem habere spectatorem et approbatorem suarum actionum] ModrzBaz 135v, 14; Wolno iéy w niebie gwiazdom ſię dźiwowáć/ Y ſpórnym biegom zbliſká przypátrowáć. KochFr 57; ActReg 96.
3. Mieć za złe; gniewać się (10): Wſzákoż wſzyſcy zá złe mieli/ Ptacy gdy dutká widzieli: Pocżeśniey poſádzonego/ Ptaká barzo plugáwego. Aż im śiedząc wroná rzecże/ Cżemu się to dziwuiećie: Pánowieć cnoty nie bacżą/ Po odzieniu gośćie racżą BierEz O4v.

dziwować się komu (9): BierEz L4; ktorzy [maszkarownicy] biegáiąc po vlicach zwonki brząkáią/ iż ſie im ludzie dźiwuią/ y ſnich náśmiewáią. KrowObr 120, 242v; bo nie záwżdy mamy gardźić vboſtwem/ ani ſię mamy dźiwowáć bogacżowi ktory nie ma rozumu [neque mirabilis dives mentem non habens]. BibRadz Eceli 22/27 [29]; Ddziwuiemy [!] ſie ták bogátemu pánu/ od nas vbogich ſkárbow chce nábywáć/ gdzie ich nigdy nie bywa/ ſłuſzniey by nam vbogim od wielkiego páná ich nábyć BielKron 296v; HistRzym 13; Máłoby nie lepiey ábyś nic nie wzyąwſzy domá ſiedział/ bo doſyć iżći ſie tu ludzie dźiwuią/ nie trzebáć do cudzych kráiow ieździć. RejZwierc 17v; CzechRozm A5v; Tobie ktoryś mię niedoſwiádomego kuśił/ rozumiejąc mię być podobnym ſobie/ nie dziwuię ſie/ y odpuſzcżamći/ ále wychodź ſthąd záraz/ żebyś inſzych nie zwodził gdyś mię nie mógł. Phil F2.

Ze zdaniem wyjaśniającym [iże (2), że (1)] (3): Mowił táko [dąb] nárzekáiąc/ [...] Nie dziwuię ſie śiekierze/ Iże me ćiáło táko dzièrze: Bo to cżyni poniewoli BierEz L4; KrowObr 242v; CzechRozm Av.

Ze zdaniem przyczynowym (1): Corko miła/ nie dźiwuy ſie temu [Apollonowi] bo żadny tego nie żąda cżego doſyć domá ma. HistRzym 13.

Szereg: »nie mieć za złe ani dziwować się« (2): Mnie teſz niemiey zá złe/ áni ſie dziwuy/ iżem ták piſał KrowObr 242v; CzechRozm A5v.

Synonimy: 1. zdumiewać się; 2. przypatrować się.

Formacje współrdzenne cf DZIWIĆ SIĘ.

Cf DZIWOWANIE, DZIWUJĄCY SIĘ

KCh