[zaloguj się]

GWAREK (1) sb m

a jasne.

Fleksja
sg pl
N gwarkowiè, gwarcy
G gwarka gwark(o)w
D gwark(o)m
A gwarki.

[sg G gwarka]pl N gwarkowiè, [gwarcy.G gwark(o)w.D gwark(o)m.A gwarki.]

stp notuje, Cn brak, Linde XVIXIX w.

Górnik; może też właściciel kopalni: Opátruiemy téż y to: áby mieſczánóm y kupcóm wſzelákim z Polſki wolno było do drugiégo bliſko przyſzłégo Séymu Koronnégo do cudzych Páńſtw po wſzelákié towáry ieźdźić/ y oné do Korony przywoźić: iedno żeby z Korony żadnych nie wywoźili/ kromia ołowu Gwárkowie: álbo ći/ którzy ołowem kupczą SarnStat 1234; [Okazano też robotę smelcowania w ucie jednego gwarka, że tak JMP rewizorowie jakmiarz wszytkę robotę oprócz ziemnego kopania widzieli. LustrKrak 52; Ukażono też JMP rewizorom u początku tej stali, gdzie woda wypada, co go po górnicku roznoszem zową, że do tego roznoszu wielką spaczyna stawu bolesławskiego p. Marcyjana Chełmskiego chorążego krakowskiego, którego od gwarkow żądamy, jakoż to powinien, spuścić żadną miarą nie chce; skąd tę szkodę gwarcy mają, że im robota nie tak spieszno idzie, woda odchodu nie ma LustrKrak 53, 54, 55.
Szeregi: »gwarek, to jest budarz«: przez Josta Ludwika Dicza żupnika natenczas, burmistrza, i radę, i gwarki, to jest budarze, którzy na góry nakładają, około spraw górnych tą jest sprawa dana. LustrKrak 50.

»gwarek abo gornik«: Naprzód p. Jost żupnik ilkuski JKM a przy nim miasto Ilkusz i wszytka gromada gwarków abo górników ukazowali i kładli przywileje królów polskich na postanowienie, budowanie i wolności gór ilkuskich LustrKrak 50.]

Synonimy: budarz, gornik.

ZZa