[zaloguj się]

GWIAZDOMĘDRELLA (1) sb m

Fleksja

N pl gwiåzdomędr(e)lle.

stp, Cn, Linde brak.

Ironiczne określenie uczonego zajmującego się badaniem ciał niebieskich, a także przepowiadającego przyszłość z gwiazd (może kalka z łac. astrologus): á iuż przirzekli daley do krakowa niechodzić na żadną poradkę ani prandikę do kxiędza Koleiey/ ani do wyſmienitego doktora Gnidi iedno telko do miłoſci twej / bo tak miedzi ſobą gwarzili bracia naſzi/ iżci Krakowſci gwiazdomędrelle barzo pochybiaią/ ani o wielkim morze ani o Szarańczach nam niepowiadaią/ przeco nas w wielkie ſzkody domieſzcżaią. LudWieś A2.

Cf GWIAZDARZ, [GWIAZDMISTRZ], GWIAZDOWNIK, GWIAZDOZORCA

ŻZa