[zaloguj się]

HULTAJSTWO (6) sb n

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
N hultajstwo
G hultajstwa
A hultajstwo

sg N hultajstwo (1).G hultajstwa (1).A hultajstwo (4).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI(XVIII) – XVII (z Cn) – XVIII w.

1. Tryb życia hultaja (2):
a. Od znaczeniaczłowiek nieosiadły (1): ták iż kmiećie z ról/ zagrodnicy z zagród/ ſynowie kmiecy y córki ich od rodźiców ſwoich/ ſłudzy od Pánów vmyſlnie ná hultáyſtwo vćiekáią SarnStat 522.
b. Od znaczeniałajdak, szubrawiec (1): Ieſli raz wygra [próżniak]/ mniema by záwſze wygráwáć: Imie ſię zá wygráne hultáyſtwá nápawáć. Wodźi zá ſobą łotry/ wſzetecżnice/ fránty KlonWor 34.
2. coll. Ludzie nieosiadli, nie trudniący się żadną pracą; włóczęgi, tułacze, bezdomni; colluvies, (umbratica) turba Cn (4): Nuż poddáni/ ſłudzy/ cżeladź/ poſpolſtwo/ hultáyſtwo/ przeklętym naywięcey opilſtwem/ ieſt ták popſowáne/ iż go do cżego dobrego vżyć trudno. PowodPr 74; áby od przyſzłégo świętá Máłgorzáty S. to wſzyſtko hultáyſtwo/ którzyby nie ſłużyli dorocznie/ mężczyznę y białégłowy/ od miaſt exkludowáli/ y potym prziymowáć y przechowywáć zákazáli. SarnStat 522, 522.
Szereg: »zbiegi i hultajstwo« (1): áby tylko ná wſzelákié zbiegi y hultáyſtwo/ [...] którzyby z ról/ zagród/ od PP. ſwych/ álbo dźieći od rodźiców ſwych ſwowolnie/ tákże y ſłudzy od pánów ſwych odeſzli/ [...] vrzędóm [...] wolno było káżdégo poymáć SarnStat 522.

Synonim: 2. zbiegi.

BZ