[zaloguj się]

IDEA (4) sb f

Fleksja

(lat) N sg idea.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

fil. Wyobrażenie, wizerunek, postać (z gr. ᾽ιδέα) [ideaexemplar, forma, species, perpetua substantia, causa et principium, ut singularia talia sint, qualis est ipsawytworność BartBydg; ‒ Latine forma, species, prima et inchoata intelligentiapochop, początek kstałtu albo formy, albo wyobrażenia jakiego Mącz 164b; – kształt na umyśle pojęty Calep; kształt, forma, figura, wzór, foza; model (budowania); wizerunekidea Cn] [czego]: Modli ſię Páſterz/ modlą ſię też owiecżki [...] ná wſzyſtkie iego geſtus et habitus bacżenie máiąc/ do nich ſię áccomoduią/ áby iáko w Wierze/ ták y w tych obchodách do wiáry należących okazáli/ iż to ieſt idea oney coeleſtis Hieruſalem [tzn. Kościoła. bibl. Hebr 12/22] cuius participatio eius in idipsum. ReszList 186.

MK