[zaloguj się]

IDOLATRYJA (2) sb f

idolatryja (1), idololatryja (1) OrzList (1 : 1).

o prawdopodobnie jasne; pierwsze a jasne.

Fleksja
sg
G idololatryj(e)j
A idolatryją

sg G idololatryj(e)j (1).A idolatryją (1).

stp, Cn, Linde brak.

Oddawanie czci Bożej wszystkiemu, co nie jest Bogiem, kult bożkow, bałwochwalstwo [idololatriabałwochwalstwo Mącz 164c; Calep; bałwochwalstwoidololatria Cn] (2): Powiedz mi gdźie ten przybytek miedzy námi dźiś ieſt? ná ktory pátrząc ábyſmy ſye grzechu/ tho ieſt Idololátryey vwiárowáli? Był pan Kryſtus widomym przybytkiem tákim/ poki widomy miedzy ludźmi był/ [...] ále teraz gdy nam pan Kryſtus zniknął/ vkáż że mi Tabernaculum widome ná mieyſcu iego/ ku ktoremu bych ia oko y wiárę ſwą/ iáko ku Celowi ſkłádáiąc/ niezbłądźił áni na lewo áni ná práwo? OrzList c2v.
Zwroty: [»stroić idolatryją«: y temu też wierzćie; że ći wáſzy Miniſtrzy/ niepoświęceni od Biſkupow Koſ- ciołá Powſzechnego [...] wielką u was ſtroią Idolátrią. ktorego Bałwochwálſtwa trzebá ſie y przy tych bać: ktorzy/ od Biſkupow będąc poświącáni/ iną ucżą y cżynią; niżli im ucżyć y cżynić kazano. (marg) Kácerze porządnie poſwi[ą]ceni y ći Bałwochwálſtuo ſtroią. (‒). HerbOdpow Aa.]

»w idolatryją wpaść« (1): gdy ſye [Adam] po Ráiu iáko ſlepy błąkał/ áby w Idolátrią niewpadł/ á kogo innego ku chwaleniu miáſto Bogá nie námácał [Pan Bóg mu obiecał] OrzList cv.

Synonim: bałwochwalstwo.

IM