[zaloguj się]

[IDYJOMA sb n

Fleksja

N pl idyj(o)mata.

stp, Cn, Linde brak.

Właściwość, cecha charakterystyczna [idiomarzecz Mymer1 22; idioma, dicitur proprietas loquendi in qualibet lingua etc. ‒ rzecz, mowa BartBydg; idiomawłαsność języku Mącz 164c; ‒ włastność mowy Calep]:
Szereg: »idiomata a (albo) własności«: Idiomata a właſnoścy obudwu Natur/ iedyny cały oſobie Chriſ- tuſowey/ ażeby iednąſz zoſtała/ a roſtargniona niebyła/ mogą być przydane/ co łaćinnicy communicacionem Idiomatum zowią UstKościel 5v, 5.

Synonim: własność.]

WG