[zaloguj się]

ILKO (7) pron

ilko (7), [jelko].

o jasne; tekst nie oznacza é.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Zaimek liczebny względny (7):
1. W zdaniu złożonym wprowadza zdanie podrzędne (7):
A. Wprowadza zdanie okolicznikowe (5):
a. Stopnia i miary: ile, na ile (3):

Połączenia: »ilko ... tylko, tylko ... ilko« (2 : 1): To czyniſz co chceſz/ tylko wierzyſz ilko chceſz OrzList c3v; ilko ono męſtwo zda ſie więtſze kiedy ſkromność ieſt przy nim: tylko też záſię ſkromność przy oney ſierdziſtośći [...] dobrze ſie więtſza widzi GórnDworz I5v, H8.

b. Wprowadza zdanie okolicznikowe względu, uściślające zakres zdania głównego: co do, jeśli chodzi o (1):
Fraza: »ilko się tycze« (1): to ſye nigdy nie naydźie/ áżeby kiedy Polſká zdraycę przećiwko Królowi ſwemu Polſkiému vrodźiłá: mowię to/ ilko ſye oſoby tycze królewſkiéy OrzQuin Q3.
c. Wprowadza zdanie okolicznikowe przyczyny, uzasadniające wypowiedź zawartą w zdaniu głównym: jako że, ponieważ (1): Król ieſt ten przełożóny/ przez ktorégo Pan Bóg rozliczné dáry ludu ſwemu [...] rozdáie/ y ty rozliczné dáry Król/ ilko wſzyſtko opátruie/ w ſobie iednym zamyka. OrzQuin Fv.
B. Wprowadza zdanie przydawkowe miary (2):

Połączenie: »ilko ... tylko« (2): ilko widźiſz Polaków/ tylko widźiſz ſwobodnych Pánów OrzQuin Q4v, Q4v.

2. [W zdaniu pojedynczym:
A. Wprowadza okolicznik względu: co do, pod względem:

ilko ku czemu; jelko k komu: bo aczkolwÿe ten ortel bÿl barzo przewrothnÿ na czÿe wÿdan [...] ale ÿelko k nam bÿlczÿ barzo vzÿtecznÿ ModlKonst 110, 139.

B. Wprowadza przydawkę porównawczą co do miary: jak: Weźmi Ormieńſkiei glinki/ ilko włoſki orzech/ Cukru bieluchnego ilo groch SienHerb 586b.]

Cf ILE, ILKOKROĆ, ILKOLE, ILKOŻ, ILO

MK