[zaloguj się]

INFLANTSKI (150) ai

inflantski (42), liflandski (33), inflantcki (24), inflancki (9), liwlancki (9), liflandcki (9), liflantski (8), liflancki (4), iflański (3), liwlantski (3), iflancki (1), iflandski (1), iflantski (1), inflandski (1), inflatcki (1), skrót. inflant. (1); inſlantski KlonKr, PaprUp, SiebRozmyśl; liflandski StryjWjaz; inflantcki KochCzJan; inflancki BibRadz, BielRozm, GórnRozm (2), VotSzl; liflandcki KwiatOpis (9); liflantski GrabPospR; liflancki Mącz (2); iflański BiałKaz (2), ZapKościer; inſlantski: inflantcki: inflancki: inſlandski: inflatcki: iſlandski ActReg (1 : 3 : 4 : – : ‒ : ‒), SarnStat (38 : 20 : ‒ : ‒ : 1 : ‒), MycPrz (– : – : – : 1 : – : 1); liwlancki : liflantski : liflancki : liwlantski : liſlandski : iſlancki: iflantski BielKron (9 : 4 : 2 : 3 : ‒ : 1 : 1), StryjKron (‒ : 6 : ‒ : ‒ : 32 : – : ‒).

-f- (146), -ff- (4).

-å- (107), -a- (31); -a- BibRadz, BiałKaz (2), StryjWjaz; -å- : -a- BielKron (1 : 16), Mącz (1:1), KwiatOpis (5 : 4), SarnStat (52 : 6).

Fleksja
sg
mNinflåntski fNinflåntskå nNinflåntskié
Ginflåntskiégo Ginflåntskiéj G
D Dinflåntskiéj Dinflåntski(e)mu
Aliflåndski(e)go Ainflåntską A
Iinflåntskim Iinflåntską Iinflantckim
L Linflåntskiéj Lliflånckim
pl
N m pers liflåndscy
subst inflåntskié
G inflåntskich
D inflåntskim
A m pers infl(a)ntcki(e)
subst inflåntski(e)
I m liflåndskimi, inflåntskiémi
L inflåntskich
inne formy
sg m L skrót - inflånt.

sg m N inflåntski (19).G inflåntskiégo (8); -égo (6), -(e)go (2).A liflåndski(e)go (2).I inflåntskim (3).L skrót: inflånt. (1).f N inflåntskå (16); -å (14), -(a) (2).G inflåntskiéj (18); -éj (10), -(e)j (8).D inflåntskiéj (1).A inflåntską (5).I inflåntską (2).L inflåntskiéj (12); -éj (4), -(e)j (8).n N inflåntskié (5); -é (1), -(e) (4).D inflåntski(e)mu (2).I inflantckim (1).L liflånckim (1).pl N m pers liflåndscy (1). subst inflåntskié (14); -é (10), -e (1), -(e) (3); -é : -e SarnStat (10 : 1).G inflåntskich (24).D inflåntskim (3).A m pers infl(a)ntcki(e) (1). subst inflåntski(e) (3).I m liflåndskimi StryjKron (3), inflåntskiémi (1) SarnStat.L inflåntskich (4).

stp brak, Cn s.v. inflanczyk, Linde XVIXVII(XVIII) – XVIII w.

1. Przymiotnik odInflantyn-loc (120): BielKron L111v; Mącz 475b; MycPrz II C2; StryjKron kt, A3v, 288 [3 r.], 308, 355 (19); BielRozm 6; PaprUp K2; ActReg 11, 12, 26; A Iż prowincia Inflántſka do tego czáſu práwá ſwégo nie miáłá/ y nie ma/ tedy tym czáſem vżywáć ma práwá Máydeburſkiégo/ álbo Sáſkiégo SarnStat 1203, 79, 105, 108, 114, 322 (32); GrabPospR M4v; VotSzl D.
Zestawienia: »biskup inflancki« = ordynariusz biskupstwa otworzonego w r. 1582 w Wenden (1): iżeś mu [Janowi Kochanowskiemu] ſie W. M. ſam dobrze przypátrzył/ ná ón czás gdy z Wuiem W. M. [...] Andrzeiem Pátricym Nideckim/ pámięci świętéy Biſkupem Inflantckim/ [...] wſzytkie ſecretá ingenij z ſobą communicowáli KochCzJan A2v.

»Dźwina liwlancka« = dolny bieg Dźwiny (1): [Paweł kupiec chciał jechać] Wolgą pothym do Moſkwy miáſtá/ wſzytko przećiw wodźie/ Potym Ziemią nieco do Dźwiny Liwlánckiey/ tą Dźwiną do morzá Niemieckiego niżey Rygi. BielKron 436v.

»(wielki) hetman inflantski« = administrator króla polskiego w Inflantach, będący jednocześnie naczelnym dowodcą wojska; od konstytucji 1589 r. funkcję pełnili na przemian hetman polski lub litewski [szyk 1 : 1] (2): KwiatOpis C3; O władzéy Hetmánſkiéy obu narodów, iáko y o Márſzałk. y o Inflant. Hetmánie. [...] Ludźie záś narodu Inflantckiégo/ przełożonégo ſwégo od obudwu Hetmanów mieć maią. SarnStat 425.

»jenerał liflandski« = namiestnik króla polskiego w Inflantach, będący jednocześnie naczelnym dowódcą wojska (1): Ian Chodkiewic Generał Zmodzki y Liflándſki/ Márſzałek wielki Kſięſtwá/ wiodł też ſwoy dwor páńſki. StryjWjaz B2v.

»język iſlancki [= liwski]« (1): W they źiemi cżterzy ięzyki/ Ifláncki/ Eſtońſki/ Lettońſki/ Kuronow: Po wśiách temi ięzyki poſpolićie mowią/ w mieśćiech á ná zamkách Sáſkim ięzykiem. BielKron 291v.

»liwlancka kraina« (1): LIwonia to ieſt Liwláncka Kráiná/ leży nád Morzem Bálteum/ tymi kráinámi ze wſzech ſtron zámknioná: Litwą álbo Zmodźią/ Ruſią álbo Moſkwą BielKron 437.

»wielki(e) książę (a. ksiądz) inflåntski(e)« (8): Zygmuntowi Auguſtowi/ z Bożey łáski Krolowi Polskiemu/ Wielkiemu Kſiążęćiu Litewskiemu/ Ruskiemu/ Pruskiemu/ Zmoydzkiemu/ Mázowieckiemu/ Inflánckiemu BibRadz *2; ZapKościer 1582/32v; ActReg 143; SarnStat 3, 19, 851, 1021, 1155.

»wielka księżna inflantska« (1): NAIASNIEYSZEY PANIEY, PANIEY ANNIE, Z LASKI BOZEY, KROLOWEY Polskiéy, Wielkiéy Xięznie Litewskiéy, Ruskiéy, Pruskiéy, Mázoweckiéy, Zmudzkiéy, Inflantskiéy, etc. SiebRozmyśl A.

»liwlancka mowa [= język liwski]« (1): Liwláncka mowá mieſzána z Ruską y Litewską BielKron 438.

»liflandckie państwo« (1): Liflándckie tedy Páńſtwo ty wſzyſtki Ziemice/ Powiáty/ Contorſtwá/ Landfoitowſtwá/ klucże/ Miáſtá/ Zamki/ Arcybiſkupſtwá/ Biſkupſtwá/ Dwory wyſzſzey opiſáne zámykáło w ſobie. KwiatOpis Dv.

»ziemia inflantska« [Livonialiwska ziemia Murm 34, Mymer1 33; ‒ Inflanty, inflantska ziemia Cn] [szyk 23 : 18] (41): BielKron 430, 432, 437 [2 r.], 437v [3 r.]; Mącz 368d; KwiatOpis kt, A2v [2 r.], B4, C; MycPrz II C2; Od tych cżáſow Krol Pan naſz/ w źiemi Ifláńſkiey vcżynił ſobie/ y Coronie poſłuſzne Xiąże w Semigáliey/ y w Curlándiey. BiałKaz K4; StryjKron 308, 406, 782; GórnRozm Dv; ActReg 39, 41 [3 r.]; SarnStat 108, 109, 115, 319, 1051 (13).

2. Przymiotnik odInflant” ‘członek niemieckiego zakonu rycerskiego, osiedlonego w Inflantach (30): BielKron 387; Potym gdy Liflanći z Niemieckim woyſkiem do Litwy náiácháli/ zwiodł z nimi bitwę Dowmant na polu dziedzicznym Widziniſkim/ [...] gdzie wſzyſtkę moc Liflandską ná głowę poráził StryjKron 355, 582, 737.
Zestawienia: »marszałek liflandski« = zastępca mistrza zakonu i naczelny dowódca wojska (1): W tenże czás Márſzałek Liſlandski był wypuſzczony z więzienia StryjKron 577.

»mistrz inflancki« [szyk 21 : 3] (24): kośćioł Chełmieńſki ku Gnieznieńſkiemu od tego cżáſu przyſłuſzeie/ [...] ktory ná dwie śćie lat był pod ſpráwą Liwlantſkich Miſtrzow z Rygi. BielKron 395, 382, 429v, 437v; KwiatOpis B2, B4v; BiałKaz K3v; KlonKr F2v; StryjKron 300, 308, 487 [4 r.], 502, 537 (12); GórnRozm Dv; SarnStat 1079, 1103, 1105.

»zakon inflantski« (1): PRRZYWILEY POKOIV Y ZGODY: [...] między námi Włádyſłáwem Królem Polſkim y Zygmuntem Wielkim Kśiążęćiem Litewſkim [...] z iednéy ſtrony/ y [między] wielmożnym y nabożnym pánem Páwłem z Ruzdorffu Zakonu błogoſłáwionéy Pánny Máriiéy [...] y między iego Zakonem y źiemiámi tegóż Zakonu Pruſkiégo/ Niemieckiégo/ Inflantſkiégo [ordinis Livoniae JanStat 843]/ y innémi wſzyſtkiémi z drugiéy ſtrony SarnStat 1068.

AKtt, TZ