[zaloguj się]

ISTY (270) ai

isty (170), ist (100); isty BierEz (4), OpecŻyw (10), PatKaz II (4), BartBydg, FalZioł (4), BielŻyw (2), GlabGad (5), MiechGlab, BierRozm, LibLeg (5), LibMal (2), RejRozpr, ZapWar (2), MurzHist (2), BielKom, KochZuz, OrzRozm, BielKron (2), Mącz (29), SarnUzn (2), GórnDworz (5), HistRzym (3), KuczbKat (2), BudBib, BudNT (2), PaprPan, KarnNap (2), SkarJedn (2), SkarŻyw, MWilkHist (3), StryjKron, CzechEp (4), KochPhaen, KochWz, ArtKanc (4), KochWr, Calep, KochCz, GrabowSet (2), KochFrag, WujNT (4), JanNKar, JanNKarKoch (4), SarnStat (7), KlonKr, KmitaSpit, PowodPr, CiekPotr, KlonFlis, KlonWor (6); ist RejJóz; isty : ist RejPs (1 : 6), RejKup (1 : 4), Leop (2 : 1), RejAp (7 : 2), RejPos (11 : 77), RejZwierc (2 : 9).

[comp istszy].

Fleksja
sg
mNisty, ist fNistå nNiste, isto
Gistégo Gistéj Gist(e)go
Dist(e)mu Dist(e)j D
Aist(e)go, isty Aistą Aisté
Iistym, istem Iistą I
List(e)m List(e)j L
pl
N m pers iści, istszy
m an ist(e)
subst iste
G istych
D ist(e)m
A subst isté
I m ist(e)mi
n ist(e)mi

sg m N isty (32), ist (100); (attrib) isty (31); (praed) ist (100), isty (1); ist: isty RejAp (2 : 1).G istégo (6); -égo (2), -(e)go (4).D ist(e)mu (1).A ist(e)go (1), isty (1).I istym (6), istem (1) MurzHist.L ist(e)m (1).f N istå (36); (attrib) istå (34); -å (25), -(a) (9); (praed) ist(a) (2).G istéj (9), isty (1); -(e)j : -y Mącz (2 : 1); -éj (1), -(e)j (8).D ist(e)j (1).A istą (15).I istą (4).L ist(e)j (2).n N iste (8), isto (1); (attrib) iste (7); -e (1) JanNKar, -(e) (6); (praed) isto (1), ist(e) (1); -o : -(e) Leop (1 : 1).G ist(e)go (3).A isté (4); -é (2), »(e) (2).pl N m pers iści (16), [istszy]; m an ist(e) (1), subst iste (6); -e (2) SarnStat, -é (1) OpecŻyw, -(e) (3).G istych (6).D ist(e)m (1).A subst isté (5); -é (2), -(e) (3).I m ist(e)mi (1). n ist(e)mi (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII(XVIII) w.

1. Pewny, niewątpliwy; wiążący, obowiązujący; ściśle określony, zdecydowany, stwierdzony, niezawodny; ratus Mącz, certus Calep, Cn (160): Gdy go [wieprza] imą więc ſie wierći Nádziewa ſie iſtey śmierći. BierEz C3v, F3v; FalZioł V 6v; LibLeg 10/121, 11/41; BielKom B8v; Oycowie po rozmowie powiedzieli mu [mnichowi]: iż mu żadney teras odpowiedzy iſtey nie dadzą/ áż gdy ná drugim oſádzeniu oycow ná thym Koncilium. BielKron 235v; Ratus itaque significat, Pewny/ mocny/ trwáły/ ſtały/ yſty. Mącz 347c; RejPos 276; PaprPan R3v; GrabowSet T3.
Zwroty:»być (pewnie (28), nieomylnie (1)) ist(y) (a. istym)« [w tym: czego (17), od kogo (1), z czego (1), o czym (3), tego (91); ze zdaniem dopełnieniowym: (63), że (8), aby (1), gdy (1)] = być pewnym, przekonanym, nie mieć wątpliwości [szyk zmienny] (120): Ale áby go puśćili/ A pieniędzy iśći byli: Tyśiąc im złotych obiecał BierEz I2v; miła matko [...] gdyż omey ſmierci iſta będzieſz, [...] roſkaż ziemi Libiczkiey, Europſkiey, á Macedonſkiey na dzien pogrzebu mego na pamiątkę ſmierci moiey ſie zeyć. BielŻyw 163; BierRozm 9; a tego może bicz iſth pan woyewoda yz zadney trudnoſczy ſkorony polſkyey nyebedzie myal. LibLeg 10/122; A przeto ták beſpiecznie vćiekam ſie k tobie ábowiemem tego iſt iż nieopuſćiſz prozby moiey RejPs 22, 39, 45, 51, 59, 65, 83; RejRozpr C2; RejJóz I8; Wierzmi kyedy mas taky liſt Dobrey nadzieje już bącz jſt RejKup t8, aa6, aa7v, cc8v, dd5v; MurzHist H2v; Tedy tego pewnie możemy być iśći/ iż będziem nácechowáni piątnem Bogá Oycá náſzego RejAp 119, 45, 69, 73, 87, 120v, 157; Ieſli nie wierzyſz Pánu/ proś iákiego znáku [...] ábyś był iſt od Páná o wyſłuchániu ſwoim. RejPos 46; Będąc tego pewien á iſt/ iż nigdy nie będzye omylon w żadney ſpráwie ſwey od niego. RejPos 289v, 14 [2 r.], 30v, 46v, 51, 72 (83); thego záwżdy iſt będzieſz gdy będzieſz miał vpełną nádzieię o Pánu ſwoim. RejZwierc 128v, 5v, 134v, 151v, 156v, 167v, 174 (11); [wſſyćko odźyerżymy y vprośimy czego kolwyek będźyemy prośić od oycá [Boga] [...] A iżebyſmy tego tym iſtſſy byli dáye nam Kryſtus podobyeńſtwo od miłoſći oycowſkyey ku ſynom PańskModlWyłoż A5v.]

»być [w czym] istym« = być pewnym, niezawodnym, niezachwianym (1): Pan rzekł: kto iedno ieſt cżyſtym/ á w wierze prawdźiwey iſtym/ nie potrzebá mu inſzego/ iedno omyć nogi iego. ArtKanc E8.

Wyrażenia: »pewna ista« = rzecz jasna, to pewne (1): Pewna tedy iſta gdyby Gedimin álbo Gydzimin będąc Koniuſzym miał Páná ſwego Wielkiego Xiędzá Litewſkiego Wićienia zábić/ á po nim człowiekiem proſtym będąc á nierodowitym Xięſtwo Wielkie ták ſzerokie á możne páńſtwo ſwowolnie oſieść/ vtárliby mu záraz rogi inſzy Kniáziowie StryjKron 385. Cf »rzecz ista«.

»ista prawda« [szyk 4 : 3] (7): Nie ieſt to żaden żart ale iſta prawda, iż richley ſie ſkazi chlebem nie dopiekłym niżli mięſem GlabGad G6v; Delphis, unde ex tripode dictum proverbium, Gdy co zá iſtą prawdę chcemy mieć. Mącz 465c; HistRzym 87v; SkarJedn 340; CzechEp 293; ArtKanc H15v; Ieśli też fałſz: to ieſzcże obráźliwſza/ prawdę iſtą ktorą Bog ieſt/ do fałſzu przyſádzáć. PowodPr 48.

»(jest) rzecz ista« [w tym: ze zdaniem dopełnieniowym (3)] = suppositum BartBydg, axioma, enuntiatio Mącz [szyk 5 : 4] (9): BartBydg 154; Toc iſta rzecz ieſt/ iżeć ia daleko okrutnieiſzego dręczęnia czekám MurzHist P4v; BielKron 295; Hinc folium sibillae proverbium, Iſta pewna y zupełney wiáry rzecz. Mącz 391a, 254b; RejAp 109; GórnDworz Ff4; RejPos 261v; pewna iſta rzecż ieſt/ kto práwego y ſzcżerego ſłowá Bożego prágnie/ pierwey dom ten w ktorym znáią Bogá poznáć muśi. SkarJedn 8; ArtKanc A7v.

Szeregi:»ist a bezpieczen« (1): A pewnie thego bądź iſt á beſpiecżen/ iż domek twoy y wſzythko zebránie twoie záwżdy będzye ná wielkim bacżeniu v Páná twego RejPos 296v.

»pewien (a. pewny), (a) ist(y)« [szyk 17 : 10] (27): nic tak iſtego á pewnego niemaſz aby nad ſobą iakiego niebezpiecżenſtwa niemiało BielŻyw 105; Bo coſmy kolwiek poſtánowili ſwámi/ to pewno á iſto bądź [Quaecumque enim constituimus vobis constant]. Leop 1.Mach 13/38; Mącz 108d, 391a; RejAp 109, 120v, 157; A tákie ſercá iedno on dopuśćił rozwięzowáć/ á opowiedáć im to ſwięte miłoſierdzie iego/ á iśćić ie pewnemi á iſtemi ſłowy od niego/ iż ſą rozwiązáne á przyięte w ſwiętą opiekę iego/ y w miłoſierdzie iego. RejPos 119, 115, 141v, 197, 211, 222v [2 r.] (15); RejZwierc 151v, 167v, 206; SkarJedn 8; Certus ‒ Pewonij [!], iſtij. Calep 183b. Cf »pewna ista«.

»isty a pewny« = dobrze, skutecznie działający (1): Et praesentaneum venenum, Iſty á pewny yad. Mącz 431b.

»isty, prawy« (1): Enunciatio [...] est quod Graeci Axioma vocant, Iſta práwa rzecz/ którey ſie żaden przećiwić nie może. Mącz 254b.

»wierny a isty« (1): Toć ieſt wierna á iſta Prawdá/ y náuká/ y Wiárá Kośćiołá Bożego. SkarJedn 340.

Wyrażenie przyimkowe: »za istą prawdę« (1): Bo tho wam zá iſthą prawdę powiádam [Amen, quippe dico vobis] Leop Matth 5/18.
a. praw. Zabezpieczony, zapewniony (1):
Szereg:»pewny a isty« (1): Cautum debitum, Pewny á yſty dług. Mącz 42a.
2. Prawdziwy, rzeczywisty, oczywisty, naturalny, niesfałszowany; certus, iustus, merus, verus Cn (34): MIloſciwy pán Iezus/ wierny buog ij cżlowiek ijſty wezwál vcżenniki ſwe oſobliwie na górę Tábor OpecŻyw 41v, 163, 190v; PatKaz II 44; FalZioł V 10; Item zeznala [...] Iſch dziączią tho kthore yeſzcze roku nyema yeſth myala Zyanem drumlikyem, dlia thegoſz proſzila abi yą wzyall a chowall yako oczyecz iſthi LibMal 1551/164v; Iżbychmy wąm pokazáli Y wierſzámi powiádáli. Iſtą práwie Hiſtorią S piſmá świętego zebráną. MWilkHist A4; CzechEp 275; ArtKanc M10v; GrabowSet O3; WujNT 32, 763; ANNA, czorká ZYGmuntá/ iſta IAGIELLowná/ S STEFANEM Małżonkiem ſwym/ Przodkom będźie rowná. KlonKr A4v.
Zwroty:»mieć za rzecz istą« [szyk zmienny] (2): miedzi Turki nie ieſt to żaden dziw, iż ſie kto z dziewki beż męża narodzi, bowiem ſie to miedzi nimi cżęſto przygadza y maią to za iſtą rzecż. MiechGlab 70; SarnStat 1057.

»twierdzić za rzecz istą« (1): Więc on niezbedny oſzuſt twierdźi zá rzecż iſtą/ Ze widźiał właſnym okiem Dźiewicę przecżyſtą; Ktora mu roſkazáłá chwałę Bożą mnożyć KlonWor 47.

»wiedzieć za istą rzecz« (1): Wiedz záiſtą rzecż/ że niektorego klaſztoru opát ktory przy morzu leży/ ten mie wychował HistRzym 36v.

Wyrażenia w funkcji przysłówka: »istą prawdą« = realnie, rzeczywiście (1): ieden tylko ieſt ktory ſię ſtał cżłowiekiem/ á to nie oćiec/ áni poćieſzyćiel/ ále ſam ſyn: nie mnimánym ſpoſobem/ áni pod obłudą ále iſtą prawdą. CzechEp 248.

»rzecz ista« = oczywiście (2): Skazał iż głádſzą Krolowa/ rzecż iſta/ Niżli ſłużbiſtá. KlonFlis G4v; KlonWor 27.

Szeregi: »isty a jedyny« (1): Iam ieſt prawdá y żywot. Nie ládá prawdá y żywot/ ále iáko ſię znáczy z Graeckich ártykułow/ oná iſta á iedyna prawdá/ y on práwy á iedyny żywot/ ktory ieſt Pan Bog ſam. WujNT 364.

»isty a prawdziwy« (1): Tuć iuż nie przez Anyołá/ áni przez żadny głos iáko ſłyſzyſz tho iemu [apostołowi] oznáymiono było/ ále mu to iuż iawnie á iáſnie okazano w otworzonym niebie/ áby nam thę iſtą á prawdziwą rzecż y oznaymić y nápiſáć vmiał. RejAp 161.

»prawy, isty« (1): Lecż gdybych ſię Bogá mego záprzał/ dopiero bych/ w práwe/ iſte/ y wiecżne á więtſze męki wpadł. SkarŻyw 41.

»isty, wierny« [szyk 2 : 1] (3): A tam yuſch odpoczątkow ſzwyata ſtala ſyą uyerna yſthą matką boſthwa PatKaz II 32, 36v, 72.

Wyrażenie przyimkowe: »w istej prawdzie« (2): á to w iſtej prawdzie inácżey ſie ma GórnDworz H6, Eev.
a. Istniejący realnie, rzeczywiście (6):
Wyrażenie: »ista rzecz« [szyk 3 : 2] (5): ktorim [ludziom bojaźliwym, chorym] ſie widzi iakoby zumarłymi mowili, duſze widali [...] á tho wſzithko duſza ſprawuie boiazna gdzie rozum chorobą zniſzcżony nie rozeznawa obłudy od yſtey rzecży. GlabGad L5v, B7, L5v, L7; MWilkHist I2v.
Szeregi: »jawny a isty« (1): Bowiem w nich [u dzieci] nie panuie ieſzcże rozum ktoriby mogł rozeznać ſen od iawney á iſtey rzecży GlabGad L5v.

»isty, żywy« (1): Páx vobis/ vcżniowie moi Niech ſię z was żaden nieboi. Iam ieſt Syn Boży prawdźiwy [...] Zmartwychwſtáły/ iſty/ żywy. MWilkHist K3v.

3. Podkreśla, potęguje cechy (zazwyczaj ujemne) zawarte w rzeczowniku; typowy, wierutny (5): Ale miáł z nas obu mocy ten iſty niecnotá/ Wydárł ſie nam y wyſkocżył/ odemknąwſzy wrotá. KochZuz A4; KlonWor 19, 21, 48.
Przysłowie: Wilk wełniſty/ złodziey iſty. BierEz R4.
4. praw. Główny, podstawowy; w połączeniu z rzeczownikiem typu: pieniądze, suma, dług itp. oznacza sumę pieniężną główną (ij. nie obejmującą dodatkowych świadczen pieniężnych, jak odsetki, kary umowne itp.) należną z różnych tytułów (2): obwiezviemy się [...] othpowiedacz pod thym ze zakladem wyssey vypissanym a s prawa nie wystęmpvyącz zaplaczicz tyle skody ylie ysthych pienyedzi pod thym ze zakladem ZapWar 1549 nr 2657, 1548 nr 2667.
5. W połączeniu z zaimkiem wskazującym oznacza: wspomniany, rzeczony, wiadomy, właśnie ten (69):
Wyrażenia: »on isty« [w tym: w odniesieniu do osób (3)]: (5): OrzRozm O3v; W on iſty dzień [in corpore diei ipsius] obrzezan Abráhám y Iſzmáhel ſyn iego. BudBib Gen 17/26; Niepotrzebnie przeto on iſty woła ná Laćinſkie kśięgi/ y nie sluſznie nád nie Słowieńſkie wywyſza BudNT C6; KarnNap D2v; KlonWor 51.

»sam isty« (1): Pobudowáni ná fundámenćie Apoſtołow y prorokow/ ná ſamem iſtem [ipso] podwęgielnem (kámieniu na) Chriſtu Ieſuśie. BudNT Eph 2/20.

»ten isty« = ipse Mącz, JanStat, Vulg, Cn; ille Vulg, Cn; is, is ipse Mącz; talis modi JanStat [w tym: w odniesieniu do osób (32)] (63): ſkoro iedno [Józef] wſſedl do koſciola natychmiáſt tą ijſtá ſuchá láſka w iego ręku puſciwſſy odroſle zakwitla OpecŻyw 5, 54v, 118, 118v, 125v, [127]v, 128; FalZioł V 10, 41; yſch bi ych mcz thego doyrzely y thego tho yſthego kthori ſzye myenvye bicz Hoſpodarſkym ſſinem yſch bi on Vidan bil nam LibLeg 11/165, 11/165; LibMal 1545/96v; Leop 2.Cor 7/11; Isce, pro is ipse, Teniſty. Mącz 175a; Istuc ipsum Toż yſte. Mącz 175b; Palilia vel Parilia, Swiętá tey yſtey boginiey. Mącz 273c; Quatuorviratus, Vrząd á doſtoynośc tych iſtych. Mącz 339c, 3a, 77d, 116d, 175a [2 r.], 213d (22); SarnUzn C7, E8; GórnDworz Cc8, Kk6v; Y sſtáło ſie że tá iſta Kſiężná imieniem Lucyná przyprawiwſzy ſie/ przyſzłá przed oycá HistRzym 12v; KuczbKat 285, 430; KarnNap D4; Iż ieſli ſłowo to/ ktore też ieſt Bogiem/ iáko y Bog oćiec/ tworzyło/ tedy koniecżnie będźie muśiáło być drugim/ á nie tymże iſtym/ Bogiem. CzechEp 198; KochPhaen 16; KochWz 142; KochWr 23; KochCz Bv; KochFrag 22; Y rzekli mu: Gdźież ten iſty ieſt [Ubi est ille]? Powiedźiał; Niewiem. WujNT Ioann 9/12; JanNKar F4v; JanNKarKoch D4v, G2 [2 r.], G2v; Iákóż to y przed tákowéy Vſtáwy dekrétem tá to iſta [talis modi JanStat 1018] Conſtitucia zá czáſu ſczęśliwégo náſzégo pánowánia z potwiérdzenia náſzégo byłá dźierżáná SarnStat 952, 563, 678, 895, 959, 1297; KmitaSpit Av; CiekPotr 66.

Synonimy: 1. mocny, oczywisty, pewny, stały, trwały; 2. jasny, oczywisty, pewny, prawdziwy, prawy, rzeczywisty; 3. czysty, wierutny; 4. głowny; 5. rzeczony, wspomniany.

Cf ISTNY, ISTOTNY, NIEISTY, ZAISTE

TG