[zaloguj się]

JENOWŁADECZ (1) sb m

Fleksja

G pl jenowłådecz.

stp, Cn, Linde brak.

Samowładca, monarcha absolutny: Iároſław miáſto y zamek nád brzegiem rzeki Wolhy/ też było Kſiążąt wtorych iáko y Roſtow/ ále przemożeni od Ienowładecż. BielKron 433.

Synonim: monarcha.

Cf JEDNOWŁAJDCA, JEDYNOWŁADECZ

LW