[zaloguj się]

ARYTMETYKA (5) sb f

Oba a oraz e prawdopodobnie jasne; a nagłosowepisane dużą literą.

Fleksja
sg pl
G arytmetyki
A arytmetykę arytmetjkami
I arytmetyką

sg G arytmetyki (2).A arytmetykę (1).I arytmetyką (1).pl A arytmetjkami (1).

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Nauka liczenia i rachowania [arithmetica, numeralis scientiarechmistrska nauka, liczba Mącz 16b; rachmisterska, rachownicza nauka ‒ ῾η ᾽αριθμητική Arithmetice, ars calculatoria, numeralis scientia Cn] (5): ſpoſob około licżby/ ktory Arithmetiką ieſt nazwan KwiatKsiąż I3; Bo ácż tho zową wyzwolonemi náukámi/ Grámmátikę/ Logikę/ Retorikę/ Muzikę/ Aritmetikę/ Geometrią/ y Aſtronomią/ á ſą to náuki poważne á trudne. RejZwierc 13v, 12, 14.
a. Podręcznik do arytmetyki (1): Poſpolſtwo przewyſzſzáło inſze dwieſcie tyſiąc/ Autor Arytmetyki zmyliłby ich licżąc StryjWjaz B4.

TZ