[zaloguj się]

KOKOSZKA (7) sb f

f (6), m (1) [funkcji n-pers].

Oba o oraz a jasne.

Fleksja
sg pl
N kokoszka kokoszki
G kokoszek
A Kokoszkę

sg N kokoszka (4).A Kokoszkę (1).pl N kokoszki (1).G kokoszek (1).

stp w innych znaczeniach, Cn notuje, Linde XVII (z Cn) – XVIII w. w innym znaczeniu.

1. Dem. odkokosz” ‘samica ptaka domowegoczasem z neutralizacją funkcji deminutywnej; pullastra Mącz, Cn; gallina pumilio, gallinula, pumila gallina Cn (5): Kokoſzká ſkoro zlęże bá wnet [gospodyni] ią náwiedzi. RejWiz 98; Mącz 330d.

W porównaniach (2): Páthrzże záſię ná owy winarze iáko chodzą iáko kokoſzki z zádrobionemi twarzycżkámi RejZwierc 7; A miałby ſobie ony poważne ſłowká wygrzebáć po iednemu/ iáko kokoſzká po ziarnku pſzeniczę wygrzeba s kąkolu. RejZwierc 91v.

Szereg: »kur, także też kokoszka« (1): zoſtáwiwſzy w káżdym folwárku przynamniey 30 kurow/ dla kápłunienia: tákże też kokoſzek GostGosp 110.
2. bot. Thlaspi arvense L.; tobołki polne, roślina polna z rodziny krzyżowych (Ciuciferae) używana w lecznictwie (1): Thlaspi sive thlaspidior sive thlaspe – Kokoſzka, tobołki, minimum vocatur zak. Calep 1065b.
3. n-pers (1): Przy którym [testamencie] miał Exekutory/ Kokoſzkę ślepégo dźiádá/ y iego drugiégo towárzyſzá. PudłFr 77.

Synonim: 2. tobołki.