[zaloguj się]

KONKLUZYJA (34) sb f

c- (20), k- (13); -c- (23), -k- (10); -zy- (11), -zi- (9), -si-, -ſi- (9), -zii- (2) [w G sg], -zyi- (1); najczęstszy i jednocześnie najbardziej spolszczony zapis: konkluzya (6).

Oba o jasne, a pochylone.

Fleksja
sg pl
N konkluzyjå konkluzyje
G konkluzyjéj konkluzyj
A konkluzyją konkluzyj(e)
I konklułzyją
L konkluzyjach

sg N konkluzyjå (13); -å (10), -(a) (3).G konkluzyjéj (3); -éj (2), -(e)j (1).A konkluzyją (7).I konklułzyją (2).pl N konkluzyje (2) [zapis: -ę].G konkluzyj (1) [zapis: -iy].A konkluzyj(e) (1).L konkluzyjach (5); -ach (3), -(a)ch (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Decyzja, rozstrzygnięcie [conclusiokoniec, zamknienie Mącz 56c; ‒ zamknienie, koniec Calep; dowód, dowodzenie, dowodem nacieranie; zamknienie dowodu abo dowodem czego; zamykanie, zawarcieconclusio Cn] (31):

konkluzyja czemu (1): O Maximilianie rozne mowy były na wiele interrogatyi zamilczawano mi to tylko narazono [!] zetrzeba po Zonę tam iachac, anie do Okna vstempowac, tuszy y temu ze nierychło conclusia tym rzeczom bydz moze ActReg 98.

konkluzyja de aliqua re (1): y de Pactis explendis chce koncluzyią Krol vczynic. ActReg 4.

konkluzyja czyja (2): A ieſlibyſmy do iednéy á zgodnéy ſententiiéy przywiéźć niemogli/ tedy przy tych [senatorach] konkluzya náſzá zoſtáwáć ma/ którzyby ſie nabliżéy ku wolnośćióm [...] ſkłániáli SarnStat 46 [idem] 47.

Ze zdaniem przydawkowym (1): OPogrzeb krolewski kiedy by miał bydz, ale natei ſeſsiey nic nie concludowąno. Na inszey stała się Conclusia priuatim wKomorze przy Krolu y kilku Paniech, zeby był pięć niedziel powielkiey nocy ynatym stanęło. ActReg 68.

Iron. (1):

Wyrażenie: »ostatnia konkluzyja« (1): Baczę z kim mówię/ bym z onemi teraz mówił/ którzy rozum w nożnách/ á rádę w rękách/ nie w głowie chowáią: których oná oſtátnia bywa przy Wotowániu Concluſia/ Boday zábit kto przećiwko temu/ vtopię Kórd w niem ſwóy do iedlec. OrzQuin F2v.

a. praw. Uchwała wieloosobowego organu władzy, postanowienie, ustawa, uchwała zjazdu, zwłaszcza sejmu lub sejmiku (18): To przydawáiąc mocą przyśięgi/ ktorąſmy przy Koronáciiéy vczynili/ wſzyſtkié przerzeczoné wolnośći we wſzyſtkich zwyczáiach/ wypiſániu/ punktćiéch/ członkach/ konkluziách [conditionibus JanPrzyw 49]/ rozumieniu/ mocnie y niezgwałcenié dźierżeć SarnStat 163 [idem 948] 46 [2 r.], 47 żp, 948.

konkluzyja na co (1): Do tego Dzierzawcy dobr Krolewskich aby drugą Quartę dali w takiey potrzebie RP. ale nate dwierzeczy nie było concluzyei bo milczeli wnich wszyscy Krom Marszałka ActReg 10.

konkluzyja o czym (1): odłożyli téż ná tenże Séym ſpólny przyſzły rozmowy ſzérſzé y koncluzią/ naprzód o mieyſcách Pánow Litewſkich SarnStat 1013.

konkluzyja czyja (1): iż chcą áby ſzláchtá ábo lud poſpolity przez poſły ſwe rządźił/ á bez nich Krol z Rádą ſwoią nie nie cżynił/ á na ich konkluzyą pátrzył. SkarKazSej 694b.

W charakterystycznych połączeniach: konkluzyja stała się (2); do konkluzyjej przywieść; konkluzyją odłożyć, czynić; spisowanie konkluzyjej; księgi o konkluzyjej.

Wyrażenia: »konkluzyja sejmu, sejmowa, na sejmie, zjazdu« (3 : 2 : 1 : 1): Z tym się stała conclusia sejmu. Diar 90; ActReg 50; SarnStat 86 [2 r.], 1200, 1307, 1314.

»zgodna konkluzyja« (1): ktore wywody Ryczerstwo vsłyszawszy mile y wdzięcznie przyięli [... ], zaczym zgodna Concluzyą stała się Srzedzkiego ziazdu ActReg 50.

Szeregi: »dekret i konkluzyja« (1): iż w niey [rzeczypospolitej pogańskiej] mądrzy rádzą/ á głupi dekretá y konkluzye czynią. SkarKazSej 695a.

»koniec i konkluzyja« (1): tákieſmy niżéy opiſáne Tráktaty y namowy między ſobą vczynili: któréſmy zá áſką bożą do tego końcá y do téy koncluziiéy zá zgodnym y iednoſtáynym oboiéy ſtrony zezwoleniém [...] przywiedli, SarnStat 1019.

»konkluzyja a konstytucyja« (1): á przeto wedle concluziiéy á Conſtituciiéy Séymu Parcowſkiégo przy tych páńſtwách/ iáko iuż przy iednéy Rzeczypoſ. onę zupełnie záchowywamy SarnStat 1200.

»wotowanie, konkluzyja« (1): iáka wſpráwách Rycérſkich dźielność/ ná Sadźiéch [!] rzeczy rozbiéránié/ w Rádźie pilné á vważnó wotowánia Concluſie/ chęć do ſławy nieśmiertelnéy [...] wniém [królu] ieſt/ wſpomináć ia niechcę Oczko A2v.

b. praw. Rozstrzygnięcie sprawy sądowej, wyrok (7): A Gdźieby ſie tráfiłá rózność/ álbo też paritas votorum, máią [sędziowie] raz/ dwá/ trzy znowu per votá puśćić/ y przy téy ſtronie konkluzya zoſtáwáć ma/ która zá ſobą dowodów práwnych więcéy będźie miáłá SarnStat 47 [idem 854], 47, 151, 854.

W charakterystycznym połączeniu: konkluzyja zostawać ma [przy kim] (4).

Zwrot: »konkluzyją uczynić« (3): mawziąc dosiebie zRady szesc katolikow aſzescEwangelikow zktoremi tylko takie sprawy sądzic ma y Koncluzyą przy więtszey częsci vczynic. ActReg 17; SarnStat 153, 854.
2. Podsumowanie, wniosek końcowy, wyodrębniona część końcowa (3): Concluſia, y Párácleſis do zgody y iednośći. SarnStat 121.
Szereg: »konkluzyja abo zawiązanie« (1): Vcżyń konkluſią/ ábo záwiązánie. PowodPr 86.
a. Wniosek wypływający z czyjegoś rozumowania [conclusioistna prawda BartBydg] [z czego] (1): S ktorych przykładów Concluſia tá ieſt/ że káżdy bácżny cżłowiek nie ma być żalem zbytnie wzruſzony/ ále rácżey ſmierći miłych ſwych przyiaciół ſkromnie żáłowáć ma Phil N2.

Synonimy: 1.b. koniec, postanowienie, skutek, wyrok; 2. koniec.

ZCh