[zaloguj się]

KOSTERSTWO (7) sb n

kosterstwo (6), kostyrstwo (1); kosterstwo SeklWyzn, GliczKsiąż, RejPos (2), RejPosWstaw, SkarŻyw; kostyrstwo KlonWor.

Oba o prawdopodobnie jasne, e pochylone (tak w kostera oraz w -stwo).

Fleksja
sg pl
N kostérstwo
G kostérstwa
A kostérstwa
I kostertw(e)m
L kostérstwie

sg N kostérstwo (1).G kostérstwa (1).I kostertw(e)m (2).L kostérstwie (1).pl A kostérstwa (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) ‒ XVIII w.

Nałogowe uprawianie gier hazardowych; talarius ludus, tessararia ars Cn (7): [gracz] Iákby iákim rzemięſłem koſtyrſtwem ſię báwi: W nádźieię ſwey chytrośći deſperácko ſtáwi. KlonWor 72.

W połączeniach szeregowych (6): SeklKat G3; nyeobycżáynosć zámyka wſobye inſſe wyſtępki á ſproſnosći/ yáko piyańſtwá/ zuchwálſtwá/ koſterſtwá/ friyerſtwá GliczKsiąż L8v; przywodząc ie w dziwne ſwowolnośći á prożnośći ſwiátá tego/ w opilſtwá/ w koſterſtwá/ w łotroſthwá/ w cudzołoſtwá RejPos 78v, 114v; RejPosWstaw [413]v; W ktorym mieśćie pomieſzkał/ tám długi cżás bluznienia/ złey mowy/ koſterſtwá y innych grzechow było nieſłycháć. SkarŻyw 310.

TZ