[zaloguj się]

LABRUSKA (3) sb f

labruska (3), [labruszki pl t].

Oba a jasne.

Fleksja
sg pl
N labruska
A labruszki

sg N labruska (3).[pl A labruszki.]

stp, Cn brak, Linde XVI w.

bot. Vitis vinifera L. (Rost); Vitis vinifera ssp sylvestris Berger; winorośl leśna [labruscadzika macica Mymer1 20v; – agrest Murm 106, BartBydg; – płonne albo dzikie wino Mącz 181a; ‒ leśna macica winna Calep; macica, agrestlabrusca Cn] (3): Szcżepił Noe wino przydawſzy k niemu krwie Lwiey/ Wieprzowey/ Bárániey y Małpiey/ potym Lábruſká w dobrą ſie winnice obroćiłá y owoc doſkonáły s ſiebie dáłá BielKron 6.
a. Jagoda wmorośli leśnej (2): nálazł tám Kozyeł iágody zową Lábruſká/ iadł ie y vpił ſie imi BielKron 6, 6 marg.
[Szereg: »labruszki, to jest leśne wino«: Drzewá też ná ktorych wino rośćie nie káżde bywáią obrzázowáne/ iako te ktore dawáią lábruſzki to ieſt leśne wino/ tych nie trzebá obrzázowáć. Cresc 1571 318, 362 (Linde).]

Synonimy: agrest, »dzika macica«, »dzikie wino«, »leśna macica«, »leśne wino«, »płone wino«, »winna macica«, winograd.

KN