[zaloguj się]

LACKI (4) ai

lacki (2), latski (2); lacki KlonŻal, JanNKar; latski KochCz (2).

a jasne.

Fleksja
sg
mNlacki fNlackå
G Glatskiej
Dlackiemu D

sg m N lacki (1).[D lackiemu.]f N lackå (1).G latskiej (2).

stp, Cn brak, Linde XVI(XVIII) – XVIII w.

1. Polski (z strus. лядьскъйь) (1): Náſz záśię Pòèta Lácki/ Pòéta ze wſzytkim/ Nie báwił ſię w piſmie ſwoim báłwochwálſtwem brzydkim KlonŻal B3v.
2. Błędna etymologia wyrazułacińskiw odniesieniu do wiary chrześcijańskiej (3): [Popu grosz, Lackiemu drugi: To są nasze wszystkie pługi Za zdradne posługi. RozprKsiędza C4v.]
Wyrażenie: »wiara lacka« [szyk 2 : 1] (3): iáko od Czeſkiéy Czech/ od Włoſkiéy Włoch/ ták od Látſkiéy wiáry/ Lách wiedźion być może KochCz B2, Bv; JanNKar C2.
Szeregi: »krześcijański albo lacki« (1): iż iáko wiárá krześćiáńſka áłbo Lácka, od któréy nas Grékowie teráznieyſzy, Ruś y Moſkwá, Latinos álbo Láchy zowie, nie z inąd, nie od inſzych téż, iedno z Rzymu, y od Rzymian, do wielu páńſtw krześćiáńſkich poſzłá JanNKar C2.

»latski, to jest łaciński« (1): Czyli nas [Rusini] od wiáry Látſkiey/ to ieſt Lácinſkiey/ (bo ſámi ſą Greckiéy) Láchy zową/ á to wedle etymologiéy KochCz Bv.

Cf LATYŃSKI, 1. ŁACIŃSKI, [ŁACKI], [ŁATAŃSKI]

KN