[zaloguj się]

LICZENIE (9) sb n

Pierwsze e jasne; teksty nie oznaczają -é.

Fleksja
sg
N liczenie
G liczeniå
A liczenie
I liczenim
L liczeniu

sg N liczenie (3).G liczeniå (3).A liczenie (1).I liczenim (1).L liczeniu (1).

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

1. Rachowanie; numeratio Mącz, Cn (6): Numeratio, Lidżbá/ liczenie/ też zapłátá. Mącz 253c; Bo ten obycżay licżenia ich [wotów] [numerandi sententias]/ ácżkolwiek ieſt przyięty/ wſzákże iáko cżęſto ſzkodliwy bywa/ łácno śię to pokázáć może. ModrzBaz 29v; To znáć iż ſię nie ná lidzbie áni porządek w licżeniu/ ále ná dodoſtoyność [!] Piotrá S. y przodkowánie nád inne oglądáli/ gdy ná pir[w]ſzym mieyſcu Piotrá S. położyli. SkarJedn 75; Calep 708b.
Wyrażenie: »nauka liczenia« = arytmetyka (1): ACżkolwie o sławney zacznoſći nauki Licżenia rozmaići mędrczowie wiele piſali tak Pogańſzcży iako y Krzeſćiańſzcży. KłosAlg Av.
Szereg:»liczenie a spisowanie« (1): Trzeći wyſtępek [Dawida] o licżenie á ſpiſowánie ludu Izráelſkiego/ przećiw zakonowi Moiżeſzowemu dla poboru. BielKron 73.
2. Ilość, liczba [czego] (1): Bo ſthárość nie wielkiego wieku/ áni licżenim lat [annorum numero] policżona/ vććiwa ieſt Leop Sap 4/8.
3. praw. Kontrola ksiąg ziemskich [czego] (2): A liczenie Xiąg ziemſkich aby belo kladzione dlia ſpraw liudſkich pod szeimęm y Komorniczy z piſarzęm izeby ſądzili o vykvpno ymienia i zbieglego Kmieczia vedlia ſtatutv chocziabiſie trafilo pod seymem liczenie Xiąg. ComCrac 16.

Cf LICZBA, LICZBIENIE, LICZYĆ

MP