[zaloguj się]

RAKOWY (7) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNrakowy nNrakow(e)
Grakow(e)go G
Arakowy A
L Lrakowym
pl
G rakowych

sg m N rakowy (1).[G rakow(e)go.]A rakowy (1).n A rakow(e) (1).[L rakowym.]pl G rakowych (4).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.

Przymiotnik odrak (7):
1. Od znacz.skorupiak; cancrinus Cn (7): Ostrearius – Rakowi. Calep 742b.
a. Będący częścią raka (3): Gdy ſie kto zakole tarnem/ vwarz mięſo Rakowe z miodem/ y ſkorę ktoraby prziſchła ku ciału: odwilża ią. FalZioł IV 31a; Wezmi prochu z młynicze dwa funty, mąki bobowey, [...] łuſzcżyn rakowych/ [...] ty wſzytki rzecży zetrzy dobrze á zmieſzay z klarum FalZioł V 106v, V 101v.
b. Zrobiony z raka; ex cancro factum a. confectum Cn (1): poki rány niegoiſz/ proch rákowy/ [...] chorému go w pićiu daway/ ták długo/ áż pocznieſz ránę goić SienLek 152.
c. Wytworzony przez raka (2):
Zestawienie: »rakowe kamyki, oczy« = gastrolity, kuliste skupienia wapienne występujące w ścianie żołądka żującego dziesięcionogów (Decapoda), służące do utwardzania nowego pancerza po linieniu; w XVI wieku używano ich do sporządzania leków jako tzw. lapides cancrorum; carcinias, gemma, cancro marino colore similis Cn [szyk 1:1] (1:1): FalZioł V 111; Weźmi wody w iáki dzbánek ćiáſnogęby/ náſyṕ w nię prochu z rákowych kámyków/ álbo możeli być z ráków ſuchych SienLek 151v.
d. [Płacony od złowionych raków:
Wyrażenie: »czynsz rakowy«: Tamże ludzie, którzy stawiają wirsze na rzece Bugu, dają czynszu doroczniego gr 36; rakowego gr 12 LustrRus II 152.]
2. [Od znacz.nazwa konstelacji:
Wyrażenie: »znamię rakowe«: A narychley páproć y inſza chrápęć może być wykorzenioná w Cżerwcu/ álbo we pśie dni/ gdy bywa nawiętſza gorącość/ á ſłońce w známieniu Rákowym. Cresc 1571 106.]

Cf RACZNY, 1. RACZY, RAKOWATY

MN