[zaloguj się]

LUTERYJAN (70) sb m

e jasne, a pochylone (w tym w a 3 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N luteryjån luteryyåni, Literyjånowie
G luteryjån(o)w
D luteryjån(o)m
A luteryjåny, luteryjån(o)w
I luteryjåny
L luteryjåni(e)ch

sg N luteryjån (1).pl N luteryyåni (19), Literyjånowie (2); -i CzechEp (2); -owie ReszPrz; -i : -owie BielKron (17 : 1).G luteryjån(o)w (12).D luteryjån(o)m (10).A luteryjåny (16), luteryjån(o)w (1); -y : -ow BielKron (16 : 1).I luteryjåny (8).L luteryjåni(e)ch (1).

stp, Cn, Linde brak,

Wyznawca nauki Marcina Lutra, protestant (70): przed nieiakim Ianem s Káſy/ Legatem na ten czas v Wenetow pápieſkiem/ [Franciszek Spiera] ielt od nich okrutnie oskarżon iako ieden wielki Luterján. MurzHist C2; Turek tylko ćiáło zábijá/ ále Luteryani y ćiáło y duſzę BielKron 218; Papież poſłał do Niemiec trzech Biſkupow z Indultem/ áby námawiáli Luteryany kápłany ná Rzymſką wiárę BielKron 234, 209v, 218, 224, 232v, 238v (62); SkarŻyw 369; CzechEp 342; ktorąby [naukę] Lutheryanowie złotem w iákiey przepáśći rádźi záſypá1i/ by to vożynić mogli ReszPrz 69.

W połączeniu szeregowym (1): Ktore oto ten Kátholik zowie przed Wáſzą K. M. Luteryany/ Kálwiniany/ Wáldenſes. WujJudConf 12.

Szeregi: »luteryjani abo ewanjelikowie« (1): Myli ſię też ná tym X. K. żeby to Luteriani ábo Ewánielikowie/ o Bożym ſłowie ſámi z śiebie zmyálili CzechEp 343.

»luteryjani abo odszczepieńoy« (1): Gdyby to kto inſzy przedtym ábo y teraz z pocżtu Luterianow/ ábo inſzych odſzcżepieńcow od Rzymſkiey Kátoliki piſał [...] nigdyby mi tákiego ſercá y tákiey vfnośći nie dodał CzechEp 364.

»protestantes albo kuteryjani« (1): Proteſtántes álbo Luteryani/ przeććiwſzy ten ſpiſek Legathá Papieſkiego Kontárená/ odpiſáli przećiw temu BielKron 219.

Cf LUTER, LUTERAN, LUTERYSTA

KCh