[zaloguj się]

LŻYĆ (122) vb impf

Fleksja
inf lżyć
indicativus
praes
sg pl
1 lżę lżymy
2 lżysz lżycie
3 lży lżą
praet
sg pl
2 m -ś lżył m pers
3 m lżył m pers lżyli
n lżyło subst
imperativus
sg pl
2 lży lżycie
3 niech lżą
conditionalis
sg pl
1 m bym lżył m pers byśmy lżyli
f bych lżyła m an
2 m byś lżył m pers byście lżyli
3 m bylżył m pers
f by lżyła m an
impersonalis
con by się lżyło
participia
part praes act lżąc

inf lżyć (26).praes 1 sg lżę (10).2 sg lżysz (6).3 sg lży (24).1 pl lżymy (2).2 pl lżycie (5).3 pl lżą (9).praet 2 sg m -ś lżył (2).3 sg m lżył (3). n lżyło (1).3 pl m pers lżyli (5).imp 2 sg lży (1).2 pl lżycie (1).3 pl niech lżą (1).con 1 sg m bym lżył (1). f bych lżyła (1).2 sg m byś lżył (2).3 sg m bylżył (2). f by lżyła (1).1 pl m pers byśmy lżyli (2).2 pl m pers byście lżyli (1).impers con by się lżyło (1).part praes aci lżąc (16).

Stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Poniżać, hańbić; reprehendere Mącz, Calag, Calep; dedecorare Mącz, Calep; detrahere, deridere, imminuere, improperare, repreheudere, vituperare Mącz; dehonestere, ignominare, infamare, sugillare Calep; inhonorare Vulg; allatrare, contumeliare, foedare, inquinare, lacerare Cn [w tym: kogo, co (101)] (119): RejPs 207; Bo iz muſzę wzdy ſtrzedz tego Bych nie lzyła ſtanu ſwego RejJóz C8; RejKup k6; KromRozm I 14; Przez Bog mili Polacy/ oſtrzegaycieſz tego/ Byſcie ni w cżym nie lżyli/ rodu ták ſławnego. RejZwierz 90; BibRadz Lev 19/12, Prov 14/31, Mar 8 arg; BielKron 275v; Mącz 79d, 205a, 223b, 326b, 427d (8); Ale w.m. więczey tego ſzukaſz/ żebyś lżył dworzániná/ niż ábyá wyſtáwił dworną pánią GórnDworz Kk2, N; RejPos 27, 164v, 201 v; RejZwierc 237v, 272v; Zdánie cudze zgániwſzy trzebá ſwe pokázáć. [...] Tákże by iedno ſłuſznie á s pożytkiem było/ Ażeby bes potrzeby ſiebie ſie nie łżyło. WierKróc B3v; CzechRozm 228; pomni/ wieczny pánie/ Iáko imię twé lżyli nieſzczęſni pogánie. KochPs 110, 111; SkarŻyw 153, 444, 595, 600; CzechEp *4, 21, 84, 113, 126 (7); NiemObr 94, 152, 157; Dehoneſto – Lzę vimuię pocziwosczi. Calep 298b, 502a, 1028a; Lżyćieś mnie nie dał/ gdy fałſze wſtawáły GrabowSet R2v, G3v, Q2v, V3; O ſprośni ludźie ktorzy ták lżyćie dáry Bożé. SkarKaz 348b, 456b; SkarKazSej 681a.

lżyć komu (3): Nielżiż mi powagy moiey RejKup bb4v; naprzod mu lżono przednieyſzą rádę iego OrzRozm I2v; RejZwierc 265v.

lżyć przez co (1): ktory ſię z zakonu chlubiſz/ przez przeſtępowánie zakonu Bogá lżyſz [per praevaricationem legis Deum inhonoras]. WujNT Rom 2/23.

lżyć kim, czym (9): prętko zápomniawſſy wſſythkiego nárzekáiąc ná niedoſtátki ſwoie/ lżyli powieſćiámi ſwemi możnoſći boſtwá twego. RejPs 157; BibRadz Rom 2/23; RejPos 314v; przyiaćioły ſwe złemi vcżynkámi lżą [paréntes et amicos dedecorant flagitiis suis] ModrzBaz 42; SkarŻyw 509; CzechEp 88; NiemObr 23, 132; Tho zla barzo vnas/ zemi takowe wiedzac y znayac cierpiemi ie miedźi ſobą/ á barzo nimi wſzitek naſz Narod lzimi PaprUp G4v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [z zapowiednikiem: to (1); kto (1), że (1)] (2): WierKróc B3v; Ale ieſli go to nic nielży że teraz záwżdy mawia z námi przez ſłowo ſwe [...] tedy go to zelżyć nie mogło CzechEp 17v.

W połączeniach szeregowych (18): BielKom D6v; [tak czynić] nie inſzego nieieſt/ iedno ieſt háńbić ſromoćić/ lżyć y bluznić wietzne kápłáńſtwo Syná Bożego KrowObr 213, 209; á będzieć pokłádał [on omylny bóg ciemności] nędzne á mizerne nábycie ſwiátá tego przed ocży twoie/ przywodzącz cie ktemu ábyś dárł/ łupił/ niſzcżył/ á lżył bliźniego ſwego. RejPos 223, 74v, 164v, 202v, 227v, 305v; OrzRozm O4v; przetoż ſłowo Boże hydząc/ lżąc y tłumiąc/ ná wywody ſię Filozowſkie zdobywáią CzechEp 132, 15 [2 r.], 25, 26; NiemObr 5; OrzJan 121; SarnStat 1292.

W przeciwstawieniach: »czcić, zalecać [coś] (2) ... lżyć« (3): prozno goſpodarzá cżći/ kto małżonkę iego lży. SkarJedn 249; Ze też przedśię pod cżás ſłowo Boże záleca/ y onym obiecuie rzecży ſwey dowodźić: á indźie ielży [!]/ iáko ſię znáć dáło. CzechEp 109, 136.

W charakterystycznych połączeniach: lżyć biskupy, bliźniego, (Pana) Boga (4), Chryst(us)a (Pana) (3), chrzest św., chwałę, dary boże, dworzanina, imię (Boga) (5), kapłany, kapłaństwo, kościoły, krola, majestat, małżonkę, moc (boską), myśli (2), narod (3), Pismo św., prawo, słowo boże, stan (5), wiarę, wierne, występek; lżyć językiem, powieściami, przestępowaniem zakonu, słowy nieprzystojnymi, złemi uczynkmi, wymysłami; lżyć barzo, beśpicznie, (prawie) jawnie (2), srodzey zawżdy.

Przysłowie: Bo cnotá nielży Kto ſie iey dźierży. WierKróc B3v.
Fraza: »jeden lży drugiego« (1): Milċ nie yeſt tu mieſcze tego Aby yeden lził drugego RejKup cc8v.
Szeregi: »deptać a lżyć« (1): wiele krolow y kſiążąt [...] wzgárdziwſzy onego ſwego Báránká ſwiętego/ á práwie depcą á lżą y moc y błogoſławieńſtwo y wielmożność y dobrodzieyſtwo iego. RejAp 145.

»lżyć, (a) ganić« (4): RejAp 42v; bo ten kto lży/ á gáni im to z więtſzą furią cżyni/ tym go ludzie zá złoſliwſzego/ á onemu o kim zle mowi/ więtſzego nieprzyiacielá rozumieią GórnDworz Dd7; Calag 475b; Calep 355b.

»lżyć i gardzić« (1): A Iż teſz powiádaſz/ ábym Biſkupy y Kapłany lżył/ y przełożonemi gárdził KrowObr 118.

»lżyć a (i) hańbić« (10): niech iáko chcą źli lżą y háńbią wierne/ á wſzákoż Pan błogoſłáwić im racży. LubPs Z2 marg; KrowObr 217; OrzRozm K2v; OrzQuin G4; RejZwierc 77v; Nie lżę ia tedy áni háńbię świętych pomárłych CzechEp 84, *3, 340, [387]; NiemObr 68. [Ponadto w połączeniach szeregowych 10 r.].

»kłamać i lżyć« (1): tego záś wyznáć niechcę áni przećiw Bogu/ ktory wſzytko wie y zna/ áni przećiw ſumnieniu y prawdźie nie mogę: bobym kłámáć muśiał y lżyć imię Boże CzechEp 73.

»lżyć i prześladować« (1): Ktory záwżdy wierne dla prawdy ma w nienawiáci: y ſrodze ie lży y prześláduie. CzechEp *2.

»szczypać i lżyć« (1): X. K. omawiał ſię P. Chyckiemu/ iż z Miniſtrem náſzym rozmowy mieć niechćiał/ iáko z cżłowiekiem v niego podeyźrzánym/ ktorego ſzcżypał/ y ſłowy nieprzyſtoynymi lzył NiemObr 23.

»lżyć, (i, a) sromocić« (8): KromRozm I Ev; Cżemu krzeſt Swięty pierwſzy ich lżyćie y ſromoćićie? KrowObr 148, 118v, 155v; dwie godzinie go iáko w więzieniu trzymał/ lżąc go á ſromocąc SkarŻyw 455; Calep 293b, 531b; WujNT 607.

»szkalować i lżyć« (1): Iezuſá Páná nieſłuſznie ſzkáluią: y nas wſzyſthkich co przy nim ſtoimy lzą. CzechRozm 102v.

»nie lżyć ani wzgardzać« (1): á to dał co komu należy/ żadney perſony nie lżąc áni wzgardzáiąc. RejPos 46v.

»lżyć i znieważać« (1): y ſámi śiebie tu oſądzaćie: ponieważ y wy lżyćie y znieważaćie pobożność Krześćiáńſką WujJud 109v.

W przen (1): Bo co ſię kśiąg dotycże/ prawdá to iż ony ſámy przez ſię ſą niemą twarzą/ nikogo nie biją/ áni lżą y nań fołdruią CzechEp 94.
2. Czynić lżejszym, ulżyć, umniejszać; diluere, extenuare Mącz [co] (3): [każde książę] może prauo {v}lzycz {y} ſz nyego kogo chcze vyyącz PatKaz I 4.
Szeregi: »lżyć a umniejszać« (1): Diluere et extenuare moleſtias, Lżić á vmnieyſzáć trudnośći Mącz 199d.

»lżyć, skromić« (1): Prośmy [Boga]/ by lżył teſknice/ A krewkości potężne/ Skromił/ przez łáſki ſwoie przezwyćiężne. GrabowSet T3v.

Synonimy: 1. deptać, gardzić, hańbić, prześladować, sromocić, szczypać, szkalować, uwłaczać, wzgardzać, znieważać; 2. skromić, umniejszać.

Formacje współrdzenne: lżyć się, obelżyć, obelżyć się, odelżyć, odelżyć się, ulżyć, ulżyć się, zelżyć, zelżyć się; ulżywać, ulżywać się, zelżywać; ulżać, ulżewać.

Cf LŻENIE, LŻON

JW