[zaloguj się]

MARCOWY (11) ai

a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNmarcowy nN
Dmarcowému D
Amarcowy, marcow(e)go Amarcow(e)
pl
N subst marcowé
G marcowych

sg m N marcowy (1).[D marcowému.]A marcowy (1), marcow(e)go (1).n A marcow(e) (1).pl N subst marcowé (6); -é (3), -(e) (3).G marcowych (1).

stp brak, stp nazw os: Marcowa, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) ‒ XVIII w.

Przymiotnik odmarzec” ‘miesiąc; Martius Cn (11):
a. Będący częścią miesiąca marca (4):
Wyrażenie: »dzień marcowy« [szyk 3:1] (4): RejZwierc 61v; iedno tych cżáſow Tátároẃie wtárgnęli do Ruśi dni Márcowych BielKron 424v; Cadit solutio ad Calendas Martias, Czás zapłáty/ álbo kłádzienia pieniędzy/ ydzie na pirwſzy dźień Márcowy Mącz 29a; LatHar ++2.
b. Charakterystyczny dla marca (2):
Przysłowie: A niewiernemu wſzytko iáwnie ták práwie iáko Márcowy ſnieg táie. RejPos 240.
W przen (1):
Wyrażenie: »marcowe odmienności« (1): Bo gdy możeſz Máyem być/ przecż ſie Márcem cżyniſz/ A nikt inſzy iedno ty/ ſam ſie ná tym myliſz. Abowiem ty Márcowe/ twoie odmiennośći/ Nie mogą być nieboże/ nigdy bez lekkośći. RejZwierz 133.
c. Mający swój początek w marcu; ten, który się urodził, który wyrósł w marcu (5): Zaiącżka marczowego thak czałkiem w garnczu/ włożywſzy do piecza vjuſzyć [...] á potym go na proch ſtłucz, Ten proch ieſt barzo vżytecżny FalZioł V 84v.

W porównaniu (1): pátrz ná oycá á ná mátkę tu ná ſwiecie/ ktorzy dziatki máią miedzy ſobą/ iáko ie rozno miłuią/ mátká kąpie/ pieśći/ miłuie/ karmi/ vpſtrzy/ vbryżuie iáko márcowe proſię [ = młode prosię pieczone na Wielkanoc] RejZwierc 178v.

Zestawienia: bot. »marcowe fijołki« = viola Martia a. nigra a. purpurea Cn [szyk 2:1] (3): Márcowe fijołki/ Viola purpurea, Mertzen feylichen. SienLek 230, Xv, X2v.

[bot. »marcowy kwiat« = Muscari Mill.; szafirek, bylina cebulkowa z rodziny liliowatych (Liliaceae); hyacinthus, hysginum, vaccinium Cn [szyk zmienny]: HYACINtus, Flos Martii. Márcowy kwiát. SLowo to Hiacintus ieſt poſpolité Kwiátu Koſzáycowému/ Leliiéy białéy/ y Kwiátu Márcowému. UrzędowHerb 168‒169.]

AL