[zaloguj się]

MATEMATYKA (4) sb f

matema- (2) Strum, Oczko, måtemå- (1) StryjKron; e jasne.

Fleksja
sg
G måtemåtyki
D matematyce
I matematyką
L matematyce

sg G måtemåtyki (1).D matematyce (1).I matematyką (1).L matematyce (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Znaczenia
Nauki ścisłe [mathesis et mathema, Latine disciplinanauka pewne a malem oczywiste dowody albo okazanie mająca, jako jest geometria, arithmetica, musica, astronomia sive astrologia Mącz 211c] (4): zá ſtárániém Pij Quinti Papiéżá náſzych czáſów świętégo/ wyſádźili ná to [reformę kalendarza] ludźi w Máthemátyce vczónych doſyć Oczko 30.
Szereg: »matematyka i metafizyka« (1): á oni ku Matematice/ y ku Boskiey Metaphiſice ſkłonnieyſzy y ſpoſobnieyſzy ſą. KwiatKsiąż K2v.
a. Geometria (2): w Miernickiéy náuce/ która/ iáko ia ſłyſzę y ludźie vczeni/ Mátemátyką ią przezywáiąc/ nie lekce ſobie kłádą/ biegłoſci [...] przyłożyć muśiſz Strum A3; przewykłem/ y do riſowánia ſztuk zwłaſzczá do Matematiki/ Geographiey y perſpectiwy należących StryjKron A3v.