[zaloguj się]

REWIZOR (54) sb m

e oraz o jasne.

Fleksja
sg pl
N rewizor rewizorowie
G rewizorów
D rewizorowi rewizorom
A rewizora rewizory
I rewizor(e)m rewizormi, rewizory
L rewizorze

sg N rewizor (8).rewizorowi (1).A rewizora (1).I rewizor(e)m (1).L rewizorze (2).pl N rewizorowie (15).G rewizorów (8); -ów (7), -(o)w (1).D rewizorom (2); -om (1) -óm (1) SarnStat (1:1).A rewizory (13).I rewizormi (2), rewizory (1); -mi UstPraw; -mi : -y SarnStat (1:1).

Sł stp brak, Cn notuje, Linde brak.

1. Urzędnik dokonujący kontroli czegoś, inspektor, kontroler; celnik; urzędnik zajmujący się szacowaniem, spisywaniem dochodówinspector Cn [revisor Łac śr] (43)UstPraw I2; RejZwierc 195v; y będą ći poſzkodzeni té ſzkody ſwoie pokázáć powinni przed Rewizory wysſzéy opiſánémi/ żeby téż záś Rewizorowie o tym nam y wſzytkim Stanóm Koronnym ná przyſzłym Séymie doſtáteczną ſpráwę dáć mogli. SarnStat 88; tedy piérwéy máią bydź Rewizorowie z Séymu wyſłáni/ á potym zá ich doſtáteczną ſpráwą y opiſániém pożytków przyległośći rć. ná Séymie Wálnym omnium ordinum conſenſu kończyć ſie máią. SarnStat 90; FRymárki żadné/ któréby nie były rewidowáné przez deuptowáné Rewizory z Séymu/ [...] nie będą żadnéy ważnośći SarnStat 92; TAk iáko Poſłowie źiemſcy proſzą/ áby im wolny plác był zoſtáwión/ námáwiáć o ſzáfunku [...] Czwartéy częśći ná obronę potoczną pozwolonéy/ [...] á Inwentarze Rewizorowie znioſą y pokażą: pozwalamy im tego. SarnStat 360; wſzákóż gdźieby któré [cła i myta] potrzebné były/ tedy ćiż Rewizorowie którzy ná rewizią dóbr poiádą/ rewidowáć y oględáć ie máią SarnStat 399; TYmże téż Rewizorom poruczyliſmy/ [...] áby Káncellárią Ziemſką w Lomźie koſztem właſnym Szláchty téyże źiemie Lomźienſkiéy zmurowáną [...] oglądáli. SarnStat 1153, 88 [2 r.], 89, 90, 92, 93 (33); [który [Jakub Ciepłowski] przy rewizyjej tej wsi [...] przed pany rewizormi produkował list od Kazimierza króla LustrRus I 224; I 221; [car Bałakłaj] Vpomináiąc ſię v niego [księcia Skirmunta] posłuſzeńſtwa/ dani y hołdu/ tudzieſz do niego záraz z posłámi Báſkaki álbo Poborce y Rewizory ſwoie przysłał StryjKron 281; Opisy Pozn 1593 nr 20].

rewizor czyj [= przez kogo wyznaczony] (3): NAznáczemy Rewizory náſzé do Ruśi y Podola/ ná oznáczenié mieyſc/ po któréby wiecznośći miáły bydź dawáné SarnStat 1046, 1040, 1154.

W połączeniu szeregowym (1): A my náznáczywſzy Kommiſsarze náſzé/ [...] ich ſądów żadnémi liſty zábrániáiącémi nie mamy przekázowáć/ y innych knim Aſseſſorów ábo drugich Kommiſſarzów/ áni Rewizorów po vczynieniu gránic/ będźiem náznáczáć SarnStat 841.

Szeregi: »kommissarz i rewizor« (1): iż [...] zá czáſu ſczęſnégo pánowánia naiáſnieyſzégo Królá Zygmuntá [...] wielkié odmiány w wielu częśći gruntu Szláchty dźiedźicznégo y náſzégo á potym przez pewné Kommiſsarze y Rewizory náſzé sſtáły ſie [...] SarnStat 1040. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»rewizor albo (i) lustrator« (2): któré prowenty/ dochody/ wſzyſtkich zamków przez Rewizory álbo Luſtrátory będą oſzácowáné/ y ná trzy częśći podźieloné SarnStat 1203, 1198.

Przen (2): O ſwą krżywdę [Rzeczpospolita] nie mowi/ to wſzytkim rzecz iáwna/ Zgáſłá w nas ku ſwey mátce miłosć ſtárodawna. Trzebáby iey iákiego wżdy Prokuratorá/ I tegoby poruczyć Bogu Rewizorá. Prot Dv.
a) Ten, kto krytykuje [czego] (1): TObie Węgierſka źiemio ſłużąc ſwą vbogą Krwią [...] Nie żáłowałem zdrowia áni koſztow moich. A zá to iáką wdźięcżność znam od twych tutorow/ Y też ſłużb moych pocżćiwych pewnych rewiſorow. CzahTr I.
2. Pisarz zajmujący się sprawami rachunkowymi w majątku ziemskim (11): Miárá záwżdy iednáka ma bydź/ ták przy Pánie iáko przy Rewizorze/ ktoryby od Páná był. GostGosp 48; Dla licżby [zboża] verificacya táka bydź ma z káżdey kopy: przyśiężnicy dwá przy Rewizorze/ przy cżym ma bydź Kárbarz gumienny/ y Vrzędnik doyźrzeć tego ma GostGosp 52; Dworká potym iáko ſámá oddawáłá/ z tąż niewiáſtą ma wagi odbieráć/ á Rewizorowi prządźioná oddáć/ onę wagę co iey przędźiwá oddał GostGosp 114, 50, 52, 66, 108, 150 [2 r.].

rewizor czyj (1): Vrzędniká pożytecżnego y pilnego Pan Reuizor páńſki pozna/ gdy wyiedźie w pole przed żniwy GostGosp 20.

W połączeniu szeregowym (1): Wieprzow według folwárku/ z Pánem/ z Pánią/ z Vrzędnikiem/ z Rewizorem ma o tym Dworká rádźić/ wiele ich kármić GostGosp 120.

LWil