[zaloguj się]

REWIZYJA (32) sb f

e jasne, a pochylone.

Fleksja
sg pl
N rewizyjå rewizyje
G rewizyjéj rewizyj
A rewizyją rewizyje
I rewizyją
L rewizyjéj

sg N rewizyjå (6).G rewizyjéj (8).A rewizyją (5).I rewizyją (4).L rewizyjéj (6).pl N rewizyje (1).G rewizyj (1).A rewizyje (1) [zapis -ȩ].

Sł stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Sprawdzanie, przegląd, kontrola; inspectio, recognitio Cn [revisio Łac śr] (32): wſzákże [...] wyſyłamy Rewizory/ [...] ku oglądániu wſzytkich Zup náſzych [...]. A ieſliby który prze śmierć álbo chorobę z miánowánych nie mógł bydź ná téy Rewiziiéy/ inſzégo ná to mieyſce deputuiemy. SarnStat 402; CLá wſzyſtkié poddánych náſzych/ áby były przez Vrzędniki [...] rewidowáné [...]. A tych rewiziy dopuśćić ći którzy cłá máią/ ſub priuatione onégo cłá powinni ſą. SarnStat 403; NAznáczemy Rewizory náſzé do Ruśi y Podola/ ná oznáczenié mieyſc/ po któréby wiecznośći miáły bydź dawáné/ którzyby ná bliſko przyſzły Séym relácią Rewiziiéy nam przyſłáć będą powinni. SarnStat 1047, 89, 392, 403, 1131; A żeby ten ſkarb Rzeczypoſp⟨olitej⟩ co raz przymnażan był/ tedy zdáłobymi ſię/ áby wſzytkie [...] dobrá Rzeczypoſp⟨olitej⟩ [...] rewidowáne/ y ſłuſznie táxowáne były [...]. ktora rewizya miáłáby być co narychley odpráwiona. VotSzl D, D; [Tej wsi granice, kościół i onera, także i prowenty, których się więcej znaleźć nie mogło, najdują się wedla opisania rewizyjej. LustrMalb II 61].

rewizyja czego (3): REWIZIĄ cel záśię znowu włożono ná Vrzędniki Ziemſkié SarnStat 404. Cf Wyrażenie.

rewizyja czego [= jakich ziem] (1): (nagł) Rewizia kráiów Podolſkich y Ruſkich. (–) NAznáczemy Rewizory náſzé do Ruśi y Podola/ ná oznáczenié mieyſc/ po któréby wiecznośći miáły bydź dawáné SarnStat 1046.

rewizyja około czego (1): iákóż frymárku Blizánowſkiégo Thykádłowa/ [...] zá wśi w Mázowſzu/ który iáko przedtym nie był/ y Rewizya ſie około niego żadna nie dźiałá/ ták go téż áprobowáć nie możemy SarnStat 92.

rewizyja czyja (2): IZ do wiádomośći náſzéy przychodźi/ żeby ſie ruiny záczynáć miáły w górách Zup Wielickich y Bocheńſkich/ tedy z Séymu tego wyſzlemi Komiſsarze/ áby zá ich rewizią opátrzono to było SarnStat 393; plác ná zbudowánié Káncelláriiéy Ziemſkiéy [...] wedle rewiziiéy Rewizorów náſzych/ z tegóż Séymu Koronáciiéy náſzéy do Podláſza wyſłánych/ dáiemy y náznáczamy SarnStat 1154.

W połączeniu z przymiotnikiem od nazwy krainy (1): (nagł) Rewizia Podláſka. (–) A Iż w Podláſkim Woiewództwie Rewizia doſtáteczna dóbr náſzych [...] ieſzcze dotąd niedoſzłá/ [...] Dla tego [...] SarnStat 1197.

Wyrażenie: »rewizyja dobr« (2): wſzákóż gdźieby któré [cła] potrzebné były/ tedy ćiż Rewizorowie którzy ná rewizią dóbr poiádą / rewidowáć y oględáć ie máią SarnStat 399, 1197.
Szereg: »rewizyja i lustracyja« (2): A ieſliby kto Stároſtę álbo Dźierżawcę pozwał o grunty náſzé/ z których Dźierżawcá álbo Stároſtá Quártę dawa/ ábo pod rewizią y luſtrácią podpádły/ [...] o tákié dobrá ma ſąd odeſłáć ná Séym pro cognitione nostra. SarnStat 138 [idem] 856.
[Żart.: Folwark przyjechał pan rewidować Z gospodynią wnet pocznie rokować; [...] A urzędnik sie w ten czas nagodził, Rewizyą tę panu przeszkodził. Smolik 30.]
a. O aktach prawnych, dokumentach: przeglądanie, zmienianie, poprawianie (11): około których liſtów ná przeſzłym Séymie Wárſzáwſkim przy Rewiziiéy nieiáka róznicá byłá/ y tu ſie ná ten Séym odłożyłá SarnStat 94; Któré to Artykuły/ excipowáné dla ſkrócenia czáſu niemogły bydź rewidowáné/ Przeto ná Séymie przyſzłym rewidowáné bydź máią. Wſzákóż y do téy rewiziiéy/ tychto zwyczáiów excipowánych vżywáć máią. SarnStat 1147.

rewizyja czego (5): té wſzyſtki rzeczy ná drugi Séym do rewiziiéy Liſtów odkłádamy. SarnStat 399; iáko o tym ſzerzéy [...] opiſánié náſzé świádczy: któréſmy oſobnie zá rewizyią przywileiów ich wydáć roſkazáli SarnStat 1230, 740; [BielKron 1597 615]. Cf Wyrażenie.

rewizyja z czego (1): tę czwartą część ktoraby miáłá przyść z Arend dożywotnych/ [...] bierzemy ná ſwé trzy częśći/ że z nich ią odpráwowáć mamy/ [...] ták iáko ſie pokaże z Rewiziiéy z tych nowych Inwentarzów SarnStat 103.

rewizyja na co (1): A Iż to bydź może/ że ſie nie wſzyſcy z liſty ſwémi ná dániny/ záſtáwy [...] okazáli/ [...] przeto my wſzyſtkié Rewiziȩ y Dekrétá náſzé/ któréſmy ná tym Séymie ná liſty tákowé czynili/ do Powiátów [...] oddáć roſkażemy SarnStat 1130.

Wyrażenie: »rewizyja prawa« (2): o tákowé dobrá będźiemy powinni ná Séymie Wálnym vznánié vczynić przy Rewiziiéy iego Práwá. SarnStat 94, 94.
b. Tekst rewizji (3): Ani drzewiey poſseſsiéy bráć w imioná/ ná tym Séymie poſądzoné/ y Rewizyą tą declárowáné [...] mamy SarnStat 93; z tych wſzyſtkich dóbr qwártá R.P. według rewiziiéy/ y piérwſzéy Conſtituciiéy oddawána bydź ma SarnStat 105, 103.
c. Sprawa sądowa odesłana do ponownego rozpatrzenia (1): ROki Ziemſkié/ Grodzkié/ Akty grániczné/ [...] Rewiziie/ y inſzé wſzytkié ſubſellia, tákże iudicia vltimae inſtantiae Tribunálſkié/ iść máią obyczáiem zwykłym SarnStat 6.

LWil