[zaloguj się]

MISTRZOW (8) ai

mistrzow (7) mistrzew (1); mistrzow BielŻyw, KwiatKsiąż, Mącz, StryjKron, SarnStat (3); mistrzew LibMal.

-ow-.

Fleksja
sg
fNmistrzowa nN
Gmistrzow(e)j Gmistrzow(e)go
A Amistrzow(e)
L Lmistrzowym
pl
D mistrzowym
A subst mistrzow(e)
I f mistrzowemi

sg f N mistrzowa (1).G mistrzow(e)j (1).n G mistrzow(e)go (1).A mistrzow(e) (1).L mistrzowym (1).pl D mistrzowym (1).A subst mistrzow(e) (1).I f mistrzowemi (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI(XVII) w.

Przymiotnik odmistrz:
1. Od znacz. ‘nauczyciel’; przez mistrza dokonywany (2):
Wyrażenia: »karanie mistrzowe« (2): Nie ieſt godzien nauki ten ktory karania á naucżania miſtrzowego nieprziymuie cirpliwie. BielŻyw 169; KwiatKsiąż C3.

»nauczanie mistrzowe« (1): BielŻyw 165 cf »karanie mistrzowe«.

2. Od znacz. ‘majster’; tu o żonie mistrza; magistra Mącz (2): thą [myckę czamletową] v waczlawowey myſtrzewey zony zaſtawył wpyączi groſchi LibMal 1548/140; Magistra, Miſtrzowá żoná Mącz 204b; [Który by wdowę mistrzową albo córkę mistrzowską pojął, ten będzie mógł mistrzem zostać WilkPozn III 1589 nr 85].
3. Od znacz. ‘najwyższy zwierzchnik Zakonu Krzyżackiego (4):
a. Należący do mistrza; tu o jego organizmie fizycznym (1): Zá tym ciáło Miſtrzowe ná Malborg wieziono/ Y pobitych Kontorow gdzie ich pogrzebiono. StryjKron 532.
b. Należący do mistrza; będący jego własnością (2): Arendy łowieniá Ryb máią bydź pod pieczęćiámi Krolewſkiemi y Miſtrzowemi. SarnStat 1093 marg.
Szereg: »mistrzow i zakonny« (1): któré [listy] ták my/ iáko przerzeczony Miſtrz y Zakon oboim poddánym náſzym dáć obiecuiemy/ [...] y fámiſz poddáni náſzy/ poddánym Miſtrzowym y Zakonnym [subditas magistri et ordinis JanStat 858]/ y także poddáni Zakonni poddánym króleſtwá náſzego dáć y ofiárowáć będą powinni SarnStat 1081.
c. Uczyniony przez mistrza (1):
Szereg: »mistrzow i zakonu« (1): my po obwieſczeniu tákim Miſtrzowym y Zakonu [post intimationem magistri et ordinis JanStat 895] będźiemy powinni na roku ſłuſznym przy gránicách z ſtrony náſzéy dwu Pánów [...] poſtáwić. SarnStat 1112.

Cf MISTRZOWA, MISTRZOWSKI, MISTRZSKI

IM