[zaloguj się]

MISTRZYNI (7) sb f

mistrzyni (4), [mistrzynia], mistrzyni a. mistrzynia (3).

Fleksja
sg
N mistrzyni, mistrzyni(a)
I mistrzynią
L mistrzyni(e)j
V mistrzyni

sg N mistrzyni (3), [mistrzyni(a)].I mistrzynią (3).[L mistrzyni(e)j.]V mistrzyni (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Nauczycielka doskonała; tu w przen; magistra Cn (5): gdy cnotá miſtrzyni nigdy nie zdeptána/ Zywot więc nákieruie/ nigdy nie ſkálána GosłCast 44.

mistrzyni czego (1): poniewaſz oná [historyja] ieſt naprzod wſzelkiey dawnośći kluczem/ náuczycielką/ wiádomośći y wiáry o Bogu/ y Miſtrzinią nauk wyzwolonych/ y rękodzielnych/ ſpraw wſzelkich StryjKron A.

W połączeniach szeregowych (2): Hiſtoria iż ieſt naydoſkonálſzą Miſtrzinią/ náuczycielką/ zwierciádłem/ żywym wyobráżenim/ y nacelnieyſzym/ á naprzednieyſzym żywotá ludzkiego ſkárbem/ ktory nigdy z ręku mężow zacnych niema bydź ſpuſzczány StryjKron A, A.

W porównaniu (1): Azya ieſzcże więtſza ná wſchod ſłońcá cżęść świátá/ byłá iákoby kwiátem wſzego Chrześćiáńſtwá [...] ktemu iáko Miſtrzyni iáka/ z mnogośći y zacnośći Concilia y Doktorow SS. świát wſzyſtek náuką Chrześćiáńſką nápełniłá. PowodPr 31.

Wyrażenie: »namędrsza mistrzyni« (1): Sámá namędrſza miſtrzyni náturá/ Vcży rzemięſłá dowćipnego gburá KlonFlis E3.
a. [Ucząca nowicjuszki w klasztorze żeńskim: Capitulum dzieviate o Mistrziniey. Miſtrzinya na tho vyſſadzona aby panny mlode Novicziuſzki vczela vedla zachowanią zakonnego StatNorb 43.

mistrzyni czyja: ieſly by czo viſtapily wczim by bely godne karania. wkapitule ma ie [nowicyjuszki] ich miſtrzinia karacz. StatNorb 25.]

2. Posiadająca władzę, zwierzchniczka; tu przen (2):
a) O Kościele katolickim (1):
Szereg: »wszytkich Kościołow matka i mistrzyni« (1): Swięty Powſzechny y Apoſtolſki Kośćioł Rzymſki/ wſzytkich Kośćiołow mátką y miſtrzynią być wyznawam WujJud 27.
b) O Matce Boskiej (1):

mistrzyni czyja (1): Bądź pozdrowioná [Maryjo] miſtrzyni S. Ewángeliſtow naumieiętnieyſza. Bądź pozdrowioná náucżyćielko S. Apoſtołow narozumnieyſza. LatHar 39.

Cf MISTERKINI, MISTRZOWA

IM