[zaloguj się]

ROBIĆ (776) vb impf

o jasne.

Fleksja
inf robić
indicativus
praes
sg pl
1 robię robimy, robi(e)my
2 robisz robicie
3 robi robią
praet
sg pl du
1 m robiłem, -m robił m pers -smy robili m pers robiłaswa
f -m robiła m an m an
2 m robiłeś, -eś robił m pers robiliście, -ście robili m pers
f -ś robiła m an m an
n subst -ście robiły subst
3 m robił, robi(e)ł m pers robili m pers
f robiła m an robili m an
n robiło subst robiły subst
plusq
pl
1 m pers -smy robili byli
fut
sg pl du
1 m będę robił m pers m pers będziewa robiła, będziewa robić
2 m będziesz robił, robić będziesz m pers będziecie robić m pers będzieta robiła, będzieta robić
3 m będzie robił, będzie robi(e)ł, będzie robić, robić będzie m pers będą robić, robić będą m pers
imperativus
sg pl du
1 r(o)wa
2 rób r(o)bcie r(o)ta
3 niech, niechåj robi niech, niechåj, niechåjże robią
conditionalis
sg pl du
1 m bych robił m pers bychmy robili, bysmy robili m pers byswa robiła
2 m byś robił, by robił m pers byście robili m pers bysta robiła
3 m robiłby, by, byle robił m pers by robili m pers
f by robiła, robiłaby m an m an
n by robiło subst by robiły subst
con praet
sg
3 m by był robił
impersonalis
ma być robiono
praes robi się
praet robi(o)no
con by robi(o)no
participia
part praes act robiąc
inne formy
pass inf - robić się

inf robić (249).praes 1 sg robię (13).2 sg robisz (6).3 sg robi (100).1 pl robimy (4) RejZwierc (4), robi(e)my (3) BielKom, RejAp, PowodPr.2 pl robicie (2).3 pl robią (103).praet 1 sg m robiłem, -m robił (7). f -m robiła (1).2 sg m robiłeś, -eś robił (5). f -ś robiła (1).3 sg m robił (44), robi(e)ł (4); robił : robi(e)ł LibMal (1:4). f robiła (15). n robiło (2).1 pl m pers -smy robili (1).2 pl m pers robiliście, -ście robili (5). subst -ście robiły (1).3 pl m pers robili (37). m an robili (cum sb: żorawie) (1). subst robiły (1).[1 du m pers robiłaswa.]plusq 1 pl m pers -smy robili byli (1).fut 1 sg m będę robił (1).2 sg m będziesz robił (4) Leop, BibRadz, BielKron (2), robić będziesz (3) BudBib, SkarŻyw (2).3 sg m będzie robił (5), będzie robi(e)ł (1) ZapKościer, będzie robić (1) OpecŻyw, robić będzie (1) SkarŻyw.2 pl m pers będziecie robić (2).3 pl m pers będą robić (4), robić będą (1); będą robić : robić będą BudBib (1:1).[1 du m pers będziewa robiła, będziewa robić.2 du m pers będzieta robiła, będzieta robić.]imp 2 sg rób (15); -ó- (2), -(o)- (13); -b (4), - (4), -(b) (7); -b Strum, KlonFlis; - SkarKazSej; -b : - BielKron (1:2), WujNT (1:1).3 sg niech, niechåj robi (4).2 pl r(o)bcie (1).3 pl niech, niechåj, niechåjże robią (3).[1 du r(o)wa.2 du r(o)ta.]con 1 sg m bych robił (1).2 sg m byś robił (4), by robił (1) SkarKaz.3 sg m robiłby, by, byle robił (17). f by robiła, [robiłaby] (2). n by robiło (1).1 pl m pers bychmy robili (1) BibRadz, bysmy robili (1) SkarŻyw.2 pl m pers byście robili (2).3 pl m pers by robili (24). subst by robiły (2).[1 du m pers byswa robiła.2 du m pers bysta robiła.]con praet 3 sg m by był robił (1).pass inf robić się (1).impers ma być robiono (1).praes robi się (1).praet robi(o)no (4).con by robi(o)no (3).part praes act robiąc (59).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVI (dziewięć z niżej notowanych przykładów) – XIX w.

1. Wykonywać jakąś czynność, zajmować się czymś; postępować jakoś; facere Vulg, Mącz, PolAnt, Modrz, JanStat, Cn; laborare Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calag, JanStat, Cn; operari Murm, Vulg, PolAnt, Modrz, Cn; moliri Mącz, Cn; agere Modrz (589):
a. Wykonywać jakąkolwiek bliżej nieokreśloną czynność (54): OpecŻyw 102; Labor diurnus Iednego dniá robotá albo/ która ſie tylko we dnie robić godźi. Mącz 88c; Laboro, Robię/ prácuyę/ czinię. Mącz 180d; Lucubro, Robię/ Ráno wſtanę. Przi ſwietle piſzę/ vczę ſie. Mącz 198c, 229c, 265a, 457a; RejAp 10v; vwierzył Abráhám BOgu/ y pocżytano mu to ku ſpráwiedliwośći. Lecż temu kto robi nie bywa zapłátá przycżytaná z łáſki/ ále z powinnośći. CzechRozm 211v, 211v; StryjKron 279; CzechEp 215 [2 r.]; Ná ten ſąd [ostateczny] y ćiáło zmartwychwſtánie/ y zapłátę ſwoię ábo dobrą ábo złą przy duſzy weźmie/ y ták ſię człowiek przy ſwym iáko robił zoſtoi/ gdźie iáwnie przed wſzytkim świátem káżdemu nagrodá będźie. SkarKaz 4a; [Robiłáſwá [...] Będziewá robiłá będziewá robić [...] Będzietá robiłá/ et robić [...] Rowá [...]. Rotá [...] Gdybyſwá robiłá/ Gdybyſtá robiłá. [...] Boday ábyſwá robiłá/ Abyſtá robiłá StatorGramm H6v-H7].

robić co (23): OpecŻyw 102; HistJóz E2; BielKron 34v; Mącz 342b; Wſzytko cokolwiek robimy/ Iż ma zginąć pewnie wiemy. RejZwierc 236, 236; HistHel C; Pátrzże ieno iáka tu praca/ kiedy ktho co robi á nie doźrzy ſtátecznie. Strum E4; niechay śię ſtáráią [dzieci]/ áby záwżdy co robiły/ á iżby licżbę roboty ich od nich wybieráli. ModrzBaz 10v; To też trzebá pilnie opátrzyć/ áby od proznowánia nie znikcżemnieli vbodzy/ ále káżdyby niech robił to co może y ile może ModrzBaz [38]v, 37v, 119v; SarnStat 237; Táć [tj. zima] co kto lećie robił (wierzćie mi) zprobuie/ Spałli/ cży ráno wſtawał źimie to pocżuie. RybGęśli B4; WujNT 1.Cor 9/6; CiekPotr 76. Cf Fraza, Zwroty.

robić komu (1): Rob ſobie nieſtátku [tj. człowieku niestateczny]/ á Páná Bogá proś o potrzeby ſwe/ á przeſtáy ná ſwym ſtanie/ á nie bądź vtrátnikiem y proznuiącym SkarKazSej 670a.

robić kogo z kogo czym (1): W tym gmáchu ſyrop chowáią/ Co iem ſzalone dziáłáią. To thu robią álchimią [I sg]/ Z mądrych ſzalone gdy piją. RejZwierc [238].

robić na kogo [= jak kto] (1): Wy, Oycowie ſzpitálni ze złymi do kuny/ Hámuyćie piiánice/ karzćie te bieguny. Niechay nie záwieráią ręki miłośierney Cnotliwym/ y cżeladźi Chriſtuſowey wierney. Bo żebracy obłudni ná Iudaſzá robią: A w liśią ſkorę płaſzcże y twarzy ſwe zdobią [tj. postępują podstępnie, udając żebraków i wyłudzając pieniądze od ludzi] KlonWor 51.

robić czym [= postępować jak] (4): [Mówi Bóg:] Kto fałſzem robi/ téy nádźieie Kłamcá niech będźie/ że z méy ſtrony Niéma być nigdy poważony. KochPs 150; Niech Kśięża mówią cáły dźiéń paćierze/ Ia iuż przeſtawam ná ſwéy proſtéy wierze. Iż rad żártámi/ gdy mam ſczęśćié/ robię PudłFr 5; wſtyd mię nieſzczerością Robić CiekPotr 60; CzahTr K; [StryjGoniec E2v; BielKron 1597 389 (Linde)].

robić gdzie (1): Niewiećie iż ći ktorzy w świątnicy robią/ rzeczy z świątnice pożywáią WujNT 1.Cor 9/13.

W połączeniu szeregowym (1): Czo tobie miło/ jnemu cżin/ á czo tobie niemiło tego ynemu niecżin/ Akazdemu/ dać/ placicz/ czinić/ robyć/ ſluzić/ mowyć/ czo naiego ſtan przyſluſze. SeklKat L2.

Fraza: »[co] jak chce robi« [= robić z czymś co się chce, tu: dowolnie przedstawiać] (1): Dość męki gdźie fałſz zdobią A kupną wárgą práwdę iák chcą robią. RybGęśli C2.
Zwroty: »darmo [co] robić« (1): Aquam cribro haurire, Dármo co robić. Mącz 13b.

»prożną robotę robić« = laborare frustra Calag (2): Aranearum telas texere. Wniwecz co czinić/ álbo Prożną robotę robić. Mącz 13d; Calag 500b.

»ręką robić« (1): A Pan tu przedſię áni zakonu nie złamał/ bo nic ręką nie robił [gdy w szabat uzdrowił chorego]/ iedno tylko ſłowem ſwoim roſkazał niemocnemu być zdrowym RejPos 227v.

»robić robotę [jaką]« (2): A z kápłanow/ Idáiá ſyn Ioiárib/ Iáchin [...]/ ſyn Achitob Kxiążę domu Bożego/ y bráćia ich ktorzy robili robotę kośćielną [facientes opera templi] Leop 2.Esdr 11/12; Szpetną ten robi robotę/ Kto w tym domu łupi cnotę. RejZwierc [238].

»[z kim] społ robić« = współdziałać (1): Tenże [Teodor Beza] vcży: Ze Pan Bog wſzechmocny nie ieſt/ ieſliże złych ludźi ná wſzelką złość y niecnotę niepoduſzcża/ y z nimi ſpoł nie robi: á nietylko dopuſzcża im źle cżynić. WujJud 218v.

Szereg: »robić i sprawować« (1): W którym ſzláchcectwie y té chcemy bydź poczytáné: którzy ácz z mátki proſtégo ſtanu/ wſzákże z oycá ſzláchćicá ſą vrodzeni: [...] y nie robili áni robią tákowych rzemióſł/ áni ſie báwią témi ſpráwámi/ któré poſpolićie mieſczánie/ y ći/ którzy w mieśćiéch mieſzkáią/ zwykli robić y ſpráwowáć [exercere solent JanStat 555]. SarnStat 237.
W przen (2): iáko długo [ludzie] robią w morzu tego ſwiátá/ táko długo ſie im dobrze wodzi HistRzym 50v; Nie ludzka to ſpráwá/ zátrzymáć po wſzytkim świećie iedność wiáry [...]. Ná tych tákich rzeczách poznáć rękę y śiłę Bożą [...]. Czego iż v heretykow nie máſz/ á ſámá v nich ręká ludzka robi SkarKaz 241b.
Przen (4):

robić co (2): Ieſli żywą wiárę mamy/ muśić ſię ruſzáć/ chodzić/ y co robić. SkarŻyw 28 marg. Cf Zwrot.

robić w kim (1): A ták śmierć przed ſię wnas robi/ á żywot w was. BudNT 2.Cor 4/12.

robić w czym (1): y miał [trędowaty uzdrowiony przez Jezusa] wiárę ktorá w miłośći robi/ á nie rozumiał ták iáko inni/ áby było doſyć ná wierze bez vcżynkow. SkarŻyw 337.

Zwrot: »rzemięsło robić« (1): niech káżdy obacży/ iákiechmy rzęmięſło zácżęli/ y ná iákim ie wárſtácie robimy RejZwierc 194v.
b. Wykonywać czynność wymagającą wysiłku, pracować (535):
α. Pracować fizycznie (w tym: wykonywać rzemiosło, pracować na roli, pracować zarobkowo) (490): ZapWar 1511 nr 2096, [1526] nr 2454 [2 r.]; ListRzeź w. 30; A przeto kto chce bogáty być/ Oplwawſzy ręcże trzebáć robić BierEz I2; Mrowká śrzod látá robiłá/ Zyto do iámy nośiłá: Ná źimę ſie przycżyniáiąc BierEz Mv, L2 [2 r.], Mv, O, Q2, R2; Od trzecié godziny/ aż do dziewiąté [Maryja] robila: od dziwiąté [!] godziny/ zaſię na modlitwę ſſla OpecŻyw 2v, 29, [34]v, 50v, 74v; Convenire, targovacz, naymovacz, robicz BartBydg 35b, 83b; Przydawa ſie też odchodzenie [tj. poronienie] z wielkiego ruchania ciała, Iako gdi brzemienne/ albo barzo robiącz/ albo zbytnie ſkacżącz ruſzaią ſie. FalZioł V 31, V 2v, 37; Cięſzka pracza ieſt gdzie żadnego ziſku niemasz á lżey robić gdzie ieſt nadzieia zapłaty. BielŻyw 52; Vſzy wielkie á miąſſze, cżłowieka znamionuią ſmiałego [...]/ kthory rad małorobi á wiele ije. GlabGad O7v; BierRozm 25; March3 V4v; LibMal 1543/74v, 1550/156v; [Mówią apostołowie:] chlebaſmy nicżiego nigdi darmo nieiedli/ aleſmy robili wnoczy y we dnie/ abyſmy komu cieſkoſci nieuczinili SeklKat X3v, G3v; MurzNT Matth 6/28, k. 111, Luc 12/27; GliczKsiąż G6v, G7, H4; GroicPorz h4v; RejWiz 2v; Leop Ex 20/9, Ios 24/13; KOwal ieden vbogi/ wedla kupcá mieſzkał/ Robiąc ſobie był weſoł/ ni ocż ſie nie troſkał. RejFig Ee3; RejZwierz 138; Then ktory kradł/ niechay iuż nie krádnie/ ále ráczey niechay robi/ prácuiąc rękoma coby było dobrego BibRadz Eph 4/28, Ex 35/2, Deut 5/13, II 12b marg, Luc 13/14, 1.Thess 2/9, 2.Thess 3/12, 2.Tim 2/6; Pámiętay áby dzień ſwięty ſwięćił/ ſześć dni będzyeſz robił/ ſiodmy dzień Páná Bogá twego ieſt BielKron 32, 29, 108v, 262, 318v, 463v; Ergastulum, Mieyſce w którym niewolniki zámykáyą/ álbo pod ſtrożą máyą aby tám vſtáwicznie robili/ azwłaſzczá w ziemi gdzie ſól/ ołów/ ſrebro/ złoto y ynſze kruſzce kopáyą. Mącz 107d; Lassus opere faciendo, Sprácował ſie robiąc. Mącz 184d, 181a, 198c, 211b, 335a; GórnDworz P3v; HistRzym 48v, 49, 50, 107; Stárość ſtoi nád ſzyią gorſza niż kát ſrogi/ Owa niewie co s ſobą rzec ſtárzec vbogi. Robić trudno bo wſzytki śiły iuż vſtáią HistLan B, B; Poiedzieſz záſię ſobie s krogulaſzkiem do żniwá/ áno nadobnie żną/ dziewecżki ſobie ſpiewáią/ drudzy pokrzykawáią/ ſnopki w kopy znowu vkłádáią/ áno im y miley y ſporzey robić kiedy páná widzą. RejZwierc 109v, 158; BielSpr 2; WujJud 145; WujJudConf 144v; BudBib Gen 29/25, Ex 20/9, 4.Esdr 2/12, 16/46; A ponieważ to ſam baczyſz iż to nie pożyteczna rzecz pártániną robić/ dołożyſz zá raz á zbuduy co naprędzéy/ á grunthownie/ vźrzyſz we trzy álbo we cztéry láthá/ że ſye twóy nakład y praca nágrodźi. Strum H4, E4 [2 r.], F2, Mv [2 r.]; A wziąwſzy [zapłatę] ſzemráli ná goſpodarzá mowiąc/ Iż ći oſtatecżni iednę godzinę robili/ á rownymi nam vcżyniłeś ie coſmy nośili ćiężar dniá y znoy. BudNT Matth 20/12, Act 20/35, Eph 4/28; A kmiećie co inſzego ſą/ iedno wiecżni niewolnicy/ z dźiećmi y z cżeládźią ſwą? ázaż niedoſyć ná nie/ że vſtáwicżnie robią/ ná káżdy rok y Pánom cżyńſze y Plebanom dźieśięćiny dawáią? ModrzBaz 124, 34v, 37, 37v, [38], 123, 132; Calag 38b; A robiąc dzień cáły/ zá dzienną pracą brał dwánaśćie pieniędzy SkarŻyw 106, 28, 35, 107, 141, 241 (13); á przećiwko gdźie Nida w Wiſłę wpada/ począł się z woyskiem [Spytko z Melsztyna] obozem otoczywáć y okopywáć/ [...] y znáć tám iż dobrze wał ſypiąc robili StryjKron 587; CzechEp 83 [3 r.]; KochMRot A4v; Rozmáite prace [człowiek] znośi w tym wygnániu/ Robiąc do wiecżorá wſtawſzy o świtániu. WisznTr 32; Z lepſzym pożytkiem będzie gdy robi złocżyńca/ Niżliby go miecż zgłádził/ álbo ſzubienicá. BielSjem 18, 20; ArtKanc M6v; Calep 230b, 371a; W Poniedźiáłek pierwſzy dźień robić/ á nie pić. GostGosp 160, 90, 94; GrabowSet G; LatHar 122 marg; Sąć ſześć dni w ktorych ma być robiono WujNT Luc 13/14, Matth 20/12, Ioann 4/38, Act 18/3, 1.Thess 2/9, 2.Thess 3/8, 12, s. 718, 719 [2 r.]; VStáwiamy/ ták chcąc mieć: áby w oboiéy Zupie/ ták w Wielickiéy iáko w Bochenſkiéy tylko robili ſześćdźieśiąt tych/ którzy ſól wyćináią SarnStat 379; Téż vſtáwiamy: iż ći Stolnicy [tj. górnicy] máią robić vſtáwicznie od świętégo Marćiná/ áż do Swiątek SarnStat 379, 188, 200, 286, 379 [4 r.], 519 (14); [w antropomorficznym opisie wojen żurawi z Pigmejami] Tymże kſztałtem żorawie w niewoley robili/ A trzćinę z morzá w pęćiech Pigmeom nośili. KmitaSpit C6, C6; PowodPr 74; SkarKaz 383b; KlonFlis C3; KlonWor 49.

robić co (63): HistJóz A3v; GlabGad L; Leop Tob 4/15; OrzRozm M4; Opus faciam ut defatiger, Będę nieco robił áż ſie ſprácuyę. Mącz 264d; SienLek 10; RejPos 227; BielSat C3v; NVż gdy przydzie ono gorące Láto/ ázaſz nie roſkoſz gdy ono wſzytko coś ná wioſnę robił kopał nadobnieć doźrzeie á poroſcie RejZwierc 109; Trzebá tedy przyzwycżáić śię pocżćiwem robotam: á to trzebá robić/ coby śię ku pożywieniu przygodźić mogło. ModrzBaz 37; Vrzędnik ma to rządnie z wiecżorá rozrządźić y Włodárzom roſkazáć/ áby ſwych robot doglądáli/ káżdy w ſwey wśi w ktorey roſkázuie/ ktora ma co robić. GostGosp 10; Gdy rzemieślnik robi co w dworze/ Vrzędnik ma tego doyźrzeć/ áby robotá byłá lepſza niż nakład GostGosp 14; Vrzędnik ma tego ſtrzedz co ná dworſką cżeladź domową przyſtoi/ áby tego ze wśi/ áni męſka áni biała płeć/ nie robiłá. GostGosp 16, 10 [2 r.], 96, 106, 148. Cf »nic nie robić«, »robić rękoma«, »robotę robić«.

robić co [= wykonywać określony zawód] (24): Thamze inſtrumentem kthorym yedlcza skordow myeczniczthwo robyacz wiczyagall klothky vſkrzynye vkrączywſchi bulawą. LibMal 1552/166v; W tym mieśćie Impreſorią napierwey wymyſlił robić Ian Fauſtus/ Roku 1446. BielKron 284v; [Iuſtinus bydło páſł/ robił cieſielſtwo/ Wſzedł ná Ceſárſtwo. StryjGoniec I3 (Linde), I3]. Cf »rzemiosło robić«.

robić do czego (2): Ná oſtátek nas [mężowie swe żony] máią/ za pracżki/ kuchárki/ Dobrze że nam nie każą/ robić do grábárki. BielSat [I4]v [idem] BielSjem 14.

robić około kogo (1): ieſlyby był [Chrystus] w ſobotę lecżył ábo robił co rękámi ſwemi około niego/ iáko to poſpolicie około chorych bywa/ ſtąd go mogli vcżynić przeſtępcą zakonu. RejPos 225.

robić około czego (8): [W znaku Panny] Dobrze ieſth ſzcżepić/ ſiać/ okolo [!] ziemie robić/ dzyeći zoſtawiać/ w drogę iść/ kupować/ przedawać Goski *3v, *4; Vciekł potym do Włoch Niemrot álbo Sáturnus wzyąwſzy ſyná Kámeſá s ſobą/ záłożył miáſtecżko Chámeſá od ſyná ſwego gdzye dziś Rzym/ [...] á tám ludzi náucżył robić około roley. BielKron 7v; ModrzBaz 110; KlonŻal D3; Iaćiem was poſłał żąć to około czegośćie wy nie robili: inſzyć robili WujNT Ioann 4/38; á którzy około konopi nie robią/ od Dźieśięćiny konopnéy máią bydź wolni. SarnStat 191. Cf »nic nie robić«.

robić (o)koło czego [= o produkcie, obiekcie] [w tym: kim (1)] (6): Gáláád zá Iordanem odpocżywał y Dan robił koło okrętow Leop Iudic 5/17; Gdy chłop loźny przyidzie do miáſta á nie vrządźi ſię álbo nierobi rzemioſłá do trzećiego dniá/ táki przes vrząd mieyſki ma być poiman/ ktorem máią robić około grobley álbo przekopow. UstPraw D; BibRadz Lev 23/22; Mącz 116d; Roku 1575. był tu ieden Włoch w Wilnie/ ná imię Klaudyus: ktory robić pomagał około Cyboryum ołtarzá wielkiego Wileńſkiego v S. Ianá SkarŻyw 368, 62.

robić około czego [= o materiale, surowcu] (1): Ci ludzie kthorzy robią około Blaywaſu/ wpadaią w chorobę ktorą zową ruczawka/ y w chorobę ſwiętego walantego FalZioł III 36d.

robić u kogo (10): ſchli do pana Woycziecha Boyenſkiego pulthori mylie od Gnyezną y Robili vnyego zgroſcha aſch do s. Michala LibMal 1543/76v; wchudziczach Goſpodarzevi ſwemv v kthorego robyel wawrzynczevi Margorzathą zoną vwyodl LibMal 1545/104, 1545/99, 1548/139 [2 r.]; Leop Tob 4/15; BielSat C2v; [Mówi Rut do swej teściowej Noemi:] imię mężowi v ktoregom robiłá dziſia (ieſt) Bohaz. BudBib Ruth 2/19; BielRozm 18. Cf »ciężko robić«.

robić komu (7): Robił tedy Iozeff/ robila téż ij Maria paniám onego miaſta [Ipolis w Egipcie, gdzie święta rodzina przebywała w obawie przed Herodem]/ bo ſſytz/ tkatz/ prząſtz/ [...] nadobnie vmiala OpecŻyw 29; To mowi Pan/ Nákłońćie rámieniá wáſzego/ y ſſyie wáſſey/ á robćie Krolowi Bábilońſkiemu Leop Bar 2/21, Eccle 4/8, Bar 2/22, 24; RejPos 281; Więźniow cżtyry tyśiące rozmáitych było/ [...] Ktorzy w pęćiech chodzący/ robić im muśieli KmitaSpit C6.

robić na kogo, na co [= na utrzymanie kogo] (10): RejRozpr E2; GliczKsiąż G7; BibRadz 3.Esdr 4/22; BielKron 260; Na tego wy robićie [tu: na zbytek]/ ten was wdawa w długi/ Ten was z wioſek wyzuwa/ i obráca w ſługi. KochSat B; A wiele kráin y kroleſthw czo ná nie robią iáko zá dzień kmiotkowie RejZwierc 185, 183; BudBib 2.Reg 9/12; káżdy ná ſię pilniey y wierniey robi niżli ná drugiego. SkarKaz 383a; RybWit Cv.

robić na co [= aby coś pozyskać] (12): SeklKat G3; GliczKsiąż M2v; RejWiz 125v; Mniſzy [...] robią ſobie ná żywność iáko ini ludźie. BielKron 462; Pátrzcie ná lilie y ná ine kwiatki polne/ iáko pięknie roſtą/ á nie robią ná tho/ áni przędą. RejPos 217; SkarŻyw 504; Kmiotek tylko w Niedzielę piwá trochę ſkuśi/ Iuż ná to cáły tydzień ćięſzko robić muśi. BielRozm 11; bo to rádźi przepijáią [synowie] co oycowie zbiorą: zwłaſzcżá v zamożyſtych. Bo mu lekko przyſzło/ iż ná to nie robił: lekko też odbywa. GostGosp 38; Ieden bánkiet ábo vcżtá [wyprawiona przez szlachcica]/ mogłáby wielką gromádę poddánych áż iákmiarz do vmoru ogłodzonych/ ktorzy ná te zbytki robili/ ożywić. PowodPr 70; SkarKaz 552b. Cf »ciężko robić«, »rękoma robić«.

robić na co [= wynajmując się na jakiś okres czasu] (1): Chłopi, którzy ná dzién álbo ná tegodnie y ná godziny robią, y którzy przez świádecznych liſtów przychodzą: niech nie będą chowáni w mieśćiéch pod winą cztérnaśćie grzywien. SarnStat 519.

robić za kogo [= jako kto] (3): A kiedy iuż cżás przydzie mego záwołánia/ Daſz mi kwit poććiwego ná wſzem záchowánia. Bych beſpiecżnie wędrował do rzemięſłá ſwego/ A tám okazał ſztuki wárſtátu ſwoiego/ Aby mię w cech przyięto/ bych zá miſtrzá robił RejZwierc 271v; Iuż ćię wyzwolą/ y będą ćię zá tem/ Názywáć brátem. (marg) Frycż zá towárzyſz robi. (–) KlonFlis H, G4v marg.

robić czym [= jakim narzędziem] (2): HistAl K3; przycżyná thego [najmowania rzemieślników do wojska] ieſt/ dla zwycżáiu/ iż Kowal/ thákież Płátnerz/ álbo Sloſarz/ ćieſlá/ y ći wſzyſcy ktorzy ćięſzkim nacżyniem robią/ zwycżáili ſie ćięſzkie nacżynie podnośić BielSpr 2v.

robić czym [= trudnić się przetwarzaniem czegoś, wykonywać coś z czegoś] (6): Láádá oćiec Máreſá/ y pothomſtwo domu tych ktorzy robili lnem ſubtylnem w domu Asbea. BibRadz 1.Par 4/21; [Salomon prosił króla Hyra] áby mu poſłał rzemięśniká/ ktoryby vmiał robić złotem á ſrebrem BielKron 77; Ahenarius faber. Kotlarz ten który miedzią robi. Mącz 4c; Lanarius, Knap/ rzemięśnik który welną robi. Mącz 183c, 183c, 303b.

robić gdzie (14): WróbŻołt 106/23; LibMal 1547/126v; SeklKat A4v; Zá tego tho Kſiążęćiá [Krzesomysła] był ieden Háwerz imieniem Horimirz/ ktory wielkie ſkárby w źiemie nálazł/ tho ieſt kruſzce ſrebrny y złoty/ á ſtąd pocżął być hard pánu ſwemu. Kſiążę obacżywſzy tho wźiął mu ony gory/ á ſam ná nich ſwym nakłádem robił. BielKron 321v; SienLek 10; Podźcieſz do mnie wſzyſczy namileyſzy robotnicy moi/ ktorzyſcie ſie vprácowáli robiąc w tey winniczy moiey/ á ia łáſkáwie ochłodzę was. RejPos 60, 60, 250v; RejZwierc 41, 119v; Synu idź dziſia rob w winográdzie mym. BudNT Matth 21/29; WujNT Matth 21/28, Apoc 18/17. Cf »robić rękoma«.

robić gdzie [= być gdzieś zatrudnionym] (2): powyedzial yſz ſamaſch dworka yemu opyenyedzach tych gdi tamże robiel powiedziala LibMal 1544/81v, 1544/87v.

W połączeniach szeregowych (4):Kradną á greſſą poddany/ gdi nieſprawiedliwie/ albo niepobożnie przedaią/ kupuią/ placzą/ robyą/ ſlużą/ bierzą przełozonym ſwoym albo ynym SeklKat L2v; Kthorzy [więźniowie króla Kazimierza] z więźienia wyſzedſzy pocżęli robić/ ſiać/ oráć/ kopáć/ y goſpodárſthwem żywnośći nábywáć BielKron 371; SkarŻyw 399; CiekPotr 33.

W porównaniach (4): [Ty] Chámie ro [iáko] Chłop. BielKron 6, 260; RejZwierc 183; Otworz ocży duchowne/ o ślepoto polſka/ ná ſpráwę pobożną przodkow twoich/ ktorzy máło orząc/ y zgromadzáiąc/ ábo goſpodáruiąc [...] Bogu y kośćiołowi á vbogim powinnośći ſwe cáłe oddawáli [...] Teraz opák: robiemy gorzey niż bydło/ zbieramy/ záradzamy/ per fas per nefas, by iedno było PowodPr 25.

W przeciwstawieniach: »robić ... prożnować (4), leżeć, odpoczywać« (6): Czos też owy Byſkupowie Czynią/ maiaċ rozum wglowie. Gdy to ſwieczą proſte bydlo Zadny nieminie na ſkrzydlo. Iaky taky aczoz on krzyw Kazdi by rat był nazbyt zyw. Aby lezeċ a nie robyċ Iako tako powroza zbyċ. Ale by ſię wzdy vznali A przytem radzy zoſtali. RejKup Nv; multus est in opere, Vſtáwicznie robi/ nigdy nie prożnuye. Mącz 236a, 475c; WujJud 145v; [Bóg chciał, by człowiek] w ſześć [dni] robił, w śiodmy odpocżywał. ArtKanc M6v; RybGęśli C2v.

bibl. W nawiązaniu do przypowieści o winnicy (4):Tedy iáko od pocżátku [!] ſwiátá/ áż do przyſcia ſwego/ záwżdy wabił [Bóg] á námawiał káżdego wiernego/ obiecuiąc łáſkáwą á miłośćiwą zapłátę/ ktoby iedno chciał iść robić á prácowáć do tej winnice/ á záchowáć ſie w niej według woley iego. RejPos 59v, 59v; Iuż tu ieſliś zoſtał tym winarzem Páńſkim trzebá robić á kopáć w tey winnicy ſwięthey iego RejZwierc 41; Nie ſtoy prożno: podź robić do winnice Páńſkiey. KlonWor 45.

Przysłowia: Słuchay co Duch Swięty mowi. Ieſli ktho nie robi/ niechay nie ye. KrowObr 140; A przetoż y Páweł święty Zborowi Theſsálonicſkiemu to poſtánowił/ ieſliby kto robić niechćiał/ áby też y nieiadł. ModrzBaz 37; Záiſte głos Boży poſtánowił/ áby káżdy w pracy á w poćie chlebá pożywał: á ktoby nie robił/ áby też táki nie iadł. ModrzBaz 83, 13; Kto nie robi/ ten też niechay nie ie WujNT 719, 2.Thes 3/10, Bbbbbb 3v. [Ogółem 7 r.]

Ták wyćiąga ſpráwiedliwość Boża/ áby wedle roboty byłá zapłátá. Ieden robi więcey: będźie też miał więcey. ieden mniey: będźie też miał mniey. SkarKaz 549a.

Zwroty: »ciężko robić« [w tym: u kogo (1), na co (1)] (5): Oſieł v ogrodniká był/ Gdzie wiele iadł máło robił: A iżby ſobie polepſzył/ O przemiánę Boga proſił. Bog osłá w proźbie wysłuchał/ Do gárncarzá go w służbę dał: V ktorego ćięſzko robił/ Glinę cegłę záwżdy noſił. BierEz L2; BartBydg 235b; Ná Wśi/ máło ludźi cudnych/ dla grubych pokármow/ á ćięſzkiey prace. W mieśćiech/ Lud cudnieyſzy/ iż roſkoſzniey żywą/ á mniey/ álbo nieták cięſzko robią. SienLek 30v; BielRozm 11; Ergastulum – Mieſcze gdze zwiazany słudzi czieſzko robic muſzieli, łamiacz kamien albo kruſzcze kopiąc. Calep 371a.

»darmo (a. nadaremno), prożno (a. po prożnicy), wniwecz robić« = laborare frustra Vulg, Calag; laborare in vacuum PolAnt (5:3:1): Gdźye pan nye zbuduye domu/ nádáremno robyą ći/ ktorzy ij buduyą KromRozm III G2v; LubPs cc5v; Leop Is 65/23; ábowiem dni ludu moiego będą iáko dni drzewa/ á wybráni moi vżywáć będą pracey rąk ſwoich długo trwáiącey. Nie będą więcey dármo robić/ áni więcey z zátrwożeniem będą rodźić BibRadz Is 65/23; Lusisti omnem operam, Wniwecześ robił. Mącz 198c, 289c; BudBib 4.Esdr 16/46; Calag 500b; MOże kto ręką ſławy doſtáć w boiu/ Może wymową/ y rządem w pokoiu: Lecz ieſli żoná mężá nieozdobi/ Mąż prózno robi. KochPieś 42.

»z najmu robić« (1):Mereor, Slużę/ z naymu robię. Mącz 217d.

»nic nie robić« [w tym: około czego (1)] = non laborare, nihil operari Vulg; negotiis vacuum esse Modrz [szyk zmienny] (29): Ośieł konia niegdy widział/ Bogosłáwionym go mnimiał: Iże w wielkiey hoynośći był/ Cudnie chowan nic nie robił BierEz L2v, R2; PLautus poeta Comicſki Tullianow vcżen ten dla ſtaroſci wieku dał ſie do piekarza aby żarna rękoma zawżdi obraczał dla prożnowania. á gdi nic niemiał robić, komedie to ieſt rozprawy obycżaiow ludzſkich ſkładał á przedawał. BielŻyw 120; A gdyſz to iáwnie widziemy/ iż Mniſzy nic nierobią iedno proznuiąc w klaſſtorzech ſiedzą/ y dármo chleb iedzą KrowObr 140, 139v; RejWiz 161v; Ty żałuieſz bliuſzcżu/ około ktoregoś nic nierobił/ ániś vcżynił áby wzroſl Leop Ion 4/10, Prov 21/25; RejZwierz 117, 138; ſiedḿ dni nie kwáſzony chleb ieść będzyecie/ w ten cżás nic nie robiąc/ okrom tego co ku iedłu zależy. BielKron 30, 29, 32, 262; Mącz 91b; To wſzytká ſpráwá/ á to wſzythká nádzyeiá/ nie robić nic dniá onego/ á do koſciołá vbrawſzy ſie á vpſtrzywſzy ſie idź RejPos 225v; A wżdy [mnisi] iedzą y piją więcey niż co robią/ Aby im nic nie robić w Klaſztory ſie ſobią. BielSat C3v, B4v, C3v; CzechRozm 68v; ModrzBaz 132; Ale kto vſtáwicznie leży nád liczmany/ Tylko tego ſłucháiąc gdźie przedáyné łany: Ten równie iáko pſczołá plaſtry w vl vkłada/ A drugi/ nic nie robiąc/ miód gotowy iada. KochFr 20; BielSjem 25; BielRozm 14; GostGosp 162; Boſmy ſłyſzeli/ iż niektorzy miedzy wámi nieporządnie ſię ſpráwuią: nic nie robiąc/ ále ſię cudzemi ſpráwámi niepotrzebnie báwiąc. WujNT 719, 2.Thess 3/11; Lycurgus Práwotworcá/ dał práwá ſurowe Ná ludźi prożnuiące; ná páchołki owe Co záwſze chcą ſmácżno ieść/ vbiorem ſię zdobić/ Roſkoſzámi ſię báwić/ nigdy nic nie robić. KlonWor 44, 77.

»pilnie (a. z pilnością) robić« = instare operi Vulg (4): Iedney chwile rybitwowie/ Iuż byli zecknęli ſobie: Iże nic nie vłowili/ Choćia ták pilnie robili BierEz I2v; [Maryja] Nigdy nieproznowala/ ale albo ſie nábożnie modlila/ albo s pilnoſcią robila OpecŻyw 3; Leop Ex 36/3; Vigere opus, Ochotnie ſwą robotę wieść/ pilnie robić. Mącz 508c.

»robić w pracy« (1): Bo widziſz iż goſpodarz dobry robi czáły rok w wielkiey prácy ſwoiey/ iżeby też ſobie źimie odpocżywał/ á vżywał w roſkoſzy oney pracey ſwoiey. RejZwierc 136.

»[którą] ręką (a. obiema rękoma) robić« = manu operari Murm (10): Murm 58; Cżemu nie ktozei [!] ludzie bywaią oboiętni to ieſt tak iedną ręką robią iako y drugą. GlabGad D4; Ci ktorzy wtory Hierozolimſki Kośćioł budowáli/ [...] iedną ręką robili/ á w drugiey miecż trzymáli LatHar 250; Nie odmięniáć zwyczáiu: kto ſie náuczy lewą ręką robić/ áby do końcá tąſz robił. SarnStat 1306, 550 [3 r.], 1306 [3 r.]. [Cf β. BielKom E7v.]

»robić (swemi, własnemi) rękoma (rękami, ręką)« [w tym: co (6), na co (1), gdzie (1)] = operari suis manibus PolAnt, Vulg; propriis manibus laborare JanStat [szyk zmienny] (23): PatKaz III 142v, 143; czo pyrwey kradl pod przikricym nabożeńſtwa/ byerząc zaduſze luczkie maiętnoſci/ to iuż [niech] niekradnie/ ale lucżkie wrociwſzi ſwego vdziela potrzebuiączym á gdi niema/ niechai roby wlaſnimy rękamy abi był pożiteczny nie iedno ſam ſobie ale y bliznemu ſwemu SeklKat X3v; Tegoć dobrá [tj. mądrości] nigdy rzemyęsnicy/ áni znáyą áni mogą myeć/ gdy nye głową/ ále rękámi á nogámi robyą. GliczKsiąż H; Vbogiego/ śirotkę wſpomagay cżym możeſz/ S tych dármo dánych dárow/ wſzák ná to nie orzeſz. A byś dobrze y orał y rękámi robił/ Rátuy chceſzli by twoy ſtan Pan Bog náwſzem zdobił. RejWiz 51; BibRadz 1.Cor 4/12; BielKron 261; RejPos 225; Tám [w Nazarecie] w pokoiu iuſz nieco będąc/ wychowywał [Józef] namilſze pácholątko [małego Jezusa]/ rękomá ná iego żywność z miłą mátką robiąc SkarŻyw 244, 58, 245; Páweł S. robił rękomá/ áby nikogo nie obćiążył. WujNT Bbbbbb3v, 1.Cor 4/12, s. 708, 1.Thess 4/11, Eph 4/28, s. 718, 719 (10); A Cieśli Górnému ná mieyſcu tego/ który robi właſnémi rękámi ná górách/ ma bydź dano ná kożdy tydźién wiárdunk/ y żywność/ y odźienié SarnStat 380; [Maryja] Rękomá záwſze ſwémi świętémi robiłá/ Y tym śiebie ſámę/ y ſynaczká żywiłá. SiebRozmyśl G2.

»robotę(-y) robić« = facere opera Vulg [szyk zmienny] (10): BierEz A3v; Rozumu uyſokyego [była panna Maryja] y uyelkyego tak yſz wſzytkyey roboty nyeuyeſzczey ſyą robycz nauczyla PatKaz II 122v; Leop Ex 35/35; BibRadz I 313c marg; Przeto był wyrok Ceſárſki/ zwłaſzczá Dyoklecyaná y Máxencyuſa/ áby dáley nie byli zábijáni Krześćiánie/ ále áby káżdemu oko práwe było wyięto/ á lewy łyſt przepalono/ á robili wſzelkie roboty. BielKron 155; Spráwiedliwy Vrzędnik ma pátrzyć iáko ſobie dobry Kmiotek robi káżdą robotę GostGosp 20; Kmieć nie gorſzym ma ſprzężáiem Pánu robić/ iedno ták iáko ſobie: y nie mniey ma nábieráć robotę káżdą Pánu robiąc/ iedno iáko nábiera robiąc ſwą robotę. GostGosp 32, 76, 160; WujNT 719.

»rzemiosło(-a), rzemiosłem robić« = artem exercere Modrz, JanStat; officium gerere JanStat [szyk zmienny] (22:1): GliczKsiąż B4v; [Przysięgamy] iże Cech náſz wiernie á ſpráwiedliwie rzędźić chcemy/ Rzemięſłá náſze ſpráwnie robić GroicPorz g, f4v; UstPraw D; [Turcy] Kápłáńſtwo wygubią álbo ná śmiech zoſtháwią ku żebrániu/ bo rozumieią iż ći robić nieumieią rzemioſł áni żadney poſługi rycerſkiey. BielKron 261v, 449; iáko to ná Rzecżypoſpolitey należy/ áby w káżdem rzemieśle rzemieśnicy byli pewni y doświádcżeni/ ktorziby rzemiosło ſwoie robili ModrzBaz 91v, 6v, 46v, 107v; rzemioſło vmieć/ á rzemioſłem nie robić/ vboſtwá y głodu ieſt przycżyną. SkarŻyw 26, Pąn Iezus robił z Iozephem rzemiesło iego. SkarŻyw 244 marg, 244; CzechEp 65 [2 r.]; GórnRozm B2v, N2; WujNT Act 18 arg; [Ustawiamy] áby Mieſczánie náſzy/ y wſzytkich poddánych náſzych/ ktorégokolwiek ſtanu y záwołánia ſą/ nie chowáli w mieśćiéch álbo miáſteczkách ludźi tákowych/ którzyby nie mieli ſłużby dorocznéy/ álbo rzemięſłá iákiégo nie robili/ ſkądby żywność mieli SarnStat 920, 237 [2 r.]; KlonFlis A2v [2 r.]; KlonWor 50.

[»robić sobą« = pracować fizycznie: Robię ſobą. Ego meo corpore laboro. StatorGramm Mv, Mv.]

»wespoł(ek) (a. spolnie) robić« = collaborare Mącz, Calag [szyk zmienny] (3): Zgodlywie zyć wſtadle małzenſkim/ ieden drugiego nie oſzukać/ niezłorzeczić ieden drugiemu/ robyć ſpolnie á wiernie/ kazdy wedluk ſtanu ſwego. SeklKat K2; Collaboro, Pomagam robić/ weſpołek robię. Mącz 181a; Calag 351a.

[»robić wiatru« = na próżno: Vmárli/ płacey po ſwemu niemáią ſkonániu/ Bo ich pámięć/ podána ieſt zápámiętániu/ Coż pomoże praca iemu/ On robi wiátru prętkiemu. KmitaTreny B4v.

»robić ciałem« cf β. »rozumem robić« GórnDworz G7v.]

Szeregi: »robić i ciągnąć« (1): Vrzędnik bácżny/ ma też nie z mnieyſzą pracą tego doyźrzeć/ áby Kmiotká doſtátecżnego/ robotniká dobrego/ dla złego á vbogiego robotniká/ nie tárgał. [...] Rowno máią robić y ćiągnąć/ bo tym doſtátecżnego ſkáźi/ á łotrá nie nápráwi. GostGosp 36.

»robić i (ani) czynić« [szyk 1:1] (2): RejZwierc 107; o ktorych [sługach] Páweł ś. napiſał: Słyſzymy iż niektorzy miedzy wámi nierządnie ſie ſpráwuią/ ktorzy nic cżynić niechcą áni robić/ ále to cżynią cżego im nie porucżono. WujJudConf 145v.

»robić a (i) kopać« [szyk 2:1] (3): Bo Pan niechce mieć robotnikow proznuiących w winnicy ſwoiey/ ále coby robili y kopáli/ aż do wietzorá KrowObr 61; RejZwierc 41, 119v.

»(nie) robić, (abo, ani, et, i) pracować« [szyk 7:4] (11): Rádziły ręce z nogámi/ Co ten brzuch cżyni nád námi: Nie prácuie nic áni robi/ Wſzyſtki rzecży ſobie ſobi. A záwżdy leży w pokoiu/ Nie zna źimná áni znoiu. BierEz R2; GliczKsiąż E8; A z tąd poznáć możećie/ iáko nád wámi niewiáſty pánuią/ Izali nie ná nie robićie y prácuiećie? BibRadz 3.Esdr 4/22; Mącz 427a; Páná [Chrystusa] chczą podſtąpić/ ieſliże co będzye robił ábo prácował [uzdrawiając w sobotę]/ iákoż ták poſpolicie bywa około chorych/ á ieſli zgwałći ſobotę. RejPos 227, 59v, 60; Arbeiten. Robić/ et pracowáć. Laborare. Facere opus. Calag 31a; Laboro – Praczuię, robię. Calep 574b, 387a, [731]b.

»proznować i nie robić« (1): A nákoniec [bierzecie na urząd kapłański] ludzi nietzyſte/ y tákowe ktorzy niewiedzą/ dla tzego ten vrząd prziymuią. Iedni dla tego/ áby proznowáli/ y nierobili/ iedli/ pili/ y łotrowáli. KrowObr 124v.

»służyć i robić« (1): Tak tez o inych przelozonich mamy rozumieć w vczicielach/ goſpodarzach/ paniech/ y ynych/ nie naoko ale wiernie ym ſlużić y robyć SeklKat H2.

W przen (3): Vſtá yedzą/ yęzyk mowi/ nogi chodzą/ ręce robyą/ bronyą/ y podawáyą nye tylko ſobye/ ále y wſſem inym członkom y wſſyſtkyemu ćyáłu KromRozm III F7; Ządośći theż porażáią leniwego: bo nic niechćiáły ręce iego robić: Cáły dzień źąda [!] á chce Leop Prov 21/25; RejPos 281.
Przen (5): Izali wieſz rozbiegánia obłokow/ (y) cudá doſkonáłego w náukách? [...] Robiłeś (li) z nim [Bogiem] gdy roſpośćierał niebioſá BudBib Iob 37/18; RejRozpr B4v; Tákże ty nędzny vbogi rybitwie ſwiátá tego/ chocia robiſz cáłą noc á przez wſzytek cżás márnego żywotá w ciemnoſciach obłędliwych twoich/ rućże [!] ſieć twoię ná ſłowo Páńſkie á ná ſwięte obietnice iego RejPos 176.

robić około czego (1): Niechayże zginie wielkość kthorá ieſt prożno ſtworzoná/ á niechay zoſtánie grono y moy ſzcżep około ktoregom z wielką pracą robił. BibRadz 4.Esdr 9/22.

Zwrot: »robić rzemiosło« (1): [...] robiąc s twych młodych lat ieſzcże tho rzemioſło [tj. walcząc z poganami]/ Ktore cie [Mikołaju Mielecki] po wſzem ſwiecie ták dawno roznioſło PaprPan A4.
αα. O zwierzętach (17): WOł miedzi inemi zwierzęty ieſt towarzyſzny á przijazny/ tak iż ieden drugiego z ktorim w Iarzmie chodzi rycżącz ſzuka, á gdy ieden robiącz vſtanie/ on drugi rycżącz nad nim żałobę vkazuie FalZioł IV 5a; Mola Asinaria, Oslowy mlyn/ w którym oſlowie robią Mącz 17d; Biga, Kárá. Wós. Kolaſa/ w którey dwá koniá robią Mącz 25a, 25a, 229a, 236a, 323c; Wſzytek kóń ktory ieſt wronéy śiérśći/ álbo gdy wſzytek rydzy/ álbo téż biały/ tákowéy śiérśći konie dobrze robić mogą. SienLek 186v; KuczbKat 300.

robić komu (1): á káżde ſtworzenie nie ſobie robi/ nie ſobie zbiera/ iedno wſzytko themu cżłowiekowi nędznemu. RejPos 222.

robić dla kogo [= na utrzymanie kogo] (1): Et ſic nos non nobis. Ták nie dla ſiebie w Iárzmie robią woły/ Nie ſobie biedne miod zbieráią pſczoły/ Nie ſobie ptaſzek miłych dziatek rodźi/ Y owcá w wełnie nie dla ſiebie chodzi StryjKron 279.

ααα. O pszczołach (6): Przydawa ſie cżęſtokroć iż wiele pcżoł czudzych prylatuie [!] domowe wyganiaiąc, tak iż wieſniaci broniąc ſwych, muſzą opce topić y zadławiać abi tak ony domowe dobrowolno robiły MiechGlab 77.

robić co (2): W robocie tak ſie [pszczoły] ſprawuią: iż nie wſzythki iednę rzecż robią/ ale nie ktore kwiatki noſzą wązę zakładaią/ drugie materiją na woſk ſprawuią, drugie plaſtri buduią, drugie wody dodawaią. FalZioł IV 27d. Cf »nic nie robić«.

Zwroty: »na miod robić« (2): Emeritae apes, Pſzczoły które więcey ná miód nie robią. Mącz 218b, 138c.

»nic nie robić« (1): Fucus, genus apis sine aculeo, sed maior ape, Trąd to yeſt/ rodzay pſzczół niedoskonáłych/ które nie mayą żądłá á ná miod też nyc nie robią. Mącz 138c.

»pilnie robić« (2): Pcżołká też to máły koſzt/ iedno iey dáć pniacżek/ Záwżdy też ten ná miſtrzá pilnie robi żacżek. RejWiz 56; Mellificant apes erit magna copia mellis, Pilnie pſzczoły robią będzie miedźno/ álbo miodowo. Mącz 214a.

ββ. Odrabiać pańszczyznę (47): ZapWar [1526] nr 2454; Vſtáwiliſmy iż kmiećie náſzy y poddánych náſzych máią robić dzyeń wtydzień UstPraw F2v; ModrzBaz 122v; Vrzędnik ma záwżdy ludźie licżyć/ álbo namieſtnik vrzędnikow/ gdy ná robotę wychodzą/ áby wiedźiał wiele ich w tegodniu nie robiło GostGosp 10, 12 [2 r.], 20, 28, 42 (11); tedy tákowé tylko [wsie, które płacą większy czynsz] z przywileiów weſelić ſie máią: [...] á inné wśi [...] robić ſą powinné. SarnStat 656, 655; GrabPospR M3v; Robi [poddany] dźień y noc/ y konny y pieſzy/ Przedśię ſię z tego chćiwy Pan nie ćieſzy KlonFlis C4.

robić do czego [= na czyją rzecz] (2): [LustrMaz II 7, 50; (nagł) Wieś Ląnk [...] robi do Kossobud LustrPom 17; LustrRus I 121]. Cf »robić do dwora«.

robić z czego (3): Ktemu vſtáwá, co dźiéń w tydźień kmieć winien robić z łanu SarnStat 283, GrabPospR M3v. Cf »panu robić«.

robić komu (15): Dźieśięćin nie płáćićie/ dobrá kośćielne ná wielu mieścách ſobie przywłaſzcżaćie/ poddáne niemiłośiernie łupićie/ robić im ſobie/ y w Swiętá/ á niektorzy w Niedźielę każećie. WujJud 209; wſzákby to nie wielka byłá [krzywda dla gospodarza] boby ſię iedno ieden tydźień ná cáłe láto/ z iedney włoki álbo cżęśći iedney przyſzło temu goſpodarzowi robić/ á tymby ſię dogodźiło temu z cżyiego domu wybráncá wezmą GrabPospR M3v. Cf »panu robić«.

Zwroty: »robić do dwora« (2): Kmiećiá vbogiego proznuiącego gdy záſtánie Vrzędnik/ ma mu kázáć robić do dworá GostGosp 30; KlonWor 77.

»dzień, za dzień robić« (2:1): A iż to niebo nie ma ktoby im obrácał/ To tu záſię rozumu będzyeſz znowu mácał. Bo ieſliby Anyeli/ nędznieyſzyby byli/ By wſzytko iáko chłopi/ ták zá dzyeń robili. RejWiz 148v; RejZwierc 65; Wiem tych wiele ktorży powinne ſwoie/ bráćią/ ſtryie/ kupiwſzy od nich máietnośći/ zá chłopy iuſz maią/ y dźień im robić káżą. GórnRozm I.

[»robić osobami, personami swemi«: [We wsi Hoscza] jest zagrodników drugich kilka, którzy nic nie dawają, chocia mają domki i ogrody swe, tylko robią w dworze 2 dni w tydzień osobami swemi LustrRus I 107; W tej wsi [Chronow] niemasz ludzi pocięgłych alias kmieci, tylko zagrodników kilka, którzy nic nie dawają, tylko robią tamże do folwarku, co im każą, personami swemi. LustrRus I 121.»robić na pańskie«: Gdyby tá wies Miáſtem byłá: [...] nierobiłaby ná Pańſkie HerbOdpow Y5v.]

»panu robić« [w tym: z czego (1)] = domino laborare Modrz, JanStat (13): Káżdy bacżyć może że żywot kmiecy nie ieſt od niewolnicżego rozny: do źiemie á do pługá vſtáwicżnie ſą przywiązáni: ná káżdy dźień ábo ſobie ábo Pánu robią. ModrzBaz 124; Kmieć ták ſie ma ieden z drugim doględáć z pilnośćią/ żeby wſzyſcy Pánu robili GostGosp 28, 30, 32 [2 r.], 34, 167; VStáwiamy/ y rozrządzamy: áby wſzyſcy kmiećie wſzyſtkich wśi náſzych Królewſkich [...] byli powinni pánóm ſwym robić ieden dźiéń w tegodniu SarnStat 656, 655, 656 [2 r.]; GrabPospR M4 [2 r.].

»pilno robić« (1): [Mówi chłop:] Iż iuż dawno pánu ſłużę/ dzień pilno robię/ nigdym nicżego y nie zámieſzkał/ á wżdym żadnego vrzędu nie wyſłużył. RejZwierc 65.

»potrzeby robić« (1): Kmiotkowie ty okolicżne potrzeby Pánu robić máią w Ieśieni/ Zimie/ y ná Wioſnę/ poki polna robotá nie zaydźie GostGosp 34.

»robotę robić« [szyk zmienny] (5): Wsi nowo nasiadłe, ktore jeno czynsz panom swojem płacą albo robotę robią, mają powinni być pobor tenże dać Diar 79; Vrzędnik y Włodarz bácżny/ ma dobremu Kmiotkowi robotnikowi mnieyſzą robotę kazáć robić/ á złemu więtſzą GostGosp 162, 10, 32, 162.

»sobą robić« [szyk zmienny] (3): GostGosp 28, 42; Bo Kmiotaſzek vbogi/ vſtáwnie do dworá: Robi ſobą y bydłem áże do wiecżorá. KlonWor 77; [Robią sobą w dworze osieckiem, co im każą, dzień w tydzień. LustrMaz I 74, 65; Poddani w tej wsi nic nie płacą, ani czynszu ani dani, tylko robią do zamku tak sobą, jako i sprzężajem LustrMaz II 50, 7].

»na tłokę robić« (1): Vrzędnik/ woyth ſſołtys/ pleban Stych káżdy chce być nád nim [chłopem] pan Temu day gęś/ temu kokoſz Zać więc ſnimi máła roſkoſz A przedſie ná tłokę robić Czáſem proſſą czáſem chcą bić Spráwnie ią názwáli tłoką Bo tám czáſem y grzbiet ſſluką RejRozpr D4v.

Przen (1):
Zwrot: »[komu] za dzień robić« (1): [Mówi pan do plebana:] Aleć tym trzebá zápieprzyć Wiarą wſſytkiego podeprzeć A to iſćie ná pieczy mieć Dobrowolnie wſſytko czynić Bo zać bogu zá dzień robić Dobrowolną chce ſlużbę mieć RejRozpr B3v.
γγ. Uprawiać ziemię; colere Modrz, JanStat, JanPrzyw; excolere JanStat [co] (16): [W znaku Koziorożca] Ro(b) winnicze/ ogrody: kopay. Dziedzicztwa rozdzialay. FalZioł V 56; A ieſli więcéy włók zechcą robić niż cztérzy/ álbo przerzeczoné cztérzy przedádzą/ naymą/ álbo dádzą ku robieniu: z tych máią dáć táką dźieśięćiną ſnopową ná polu/ iáką inni kmiećie ich ſąśiedźi zwykli płáćić. SarnStat 187, 187.
Zwroty: »robić własną robotą« = colere laboribus JanStat (2): A Wóytowie/ Sołtyśi z nowin przerzeczonych ze cztéréch włók [...]/ któréby robili właſnémi robotámi/ [...] z káżdéy włóki przerzeczonéy ſześć groſzy płáćić máią SarnStat 187, 187.

»robić rolę« = agrum colere Modrz, JanPrzyw; excolere agros JanStat [szyk zmienny] (7): ModrzBaz 48; ták vſtáwiamy: iż ten Mieſczánin/ który w mieśćie z żóną/ z dźiećmi y czeládźią mieſzka/ á rolą ſam álbo przez ſwégo Zagrodniká álbo oraczá robi [nie będzie płacić poradlnego] SarnStat 893, 350, 351, 677 [2 r.], 892.

»ziemię robić« = colere terram PolAnt, Modrz [szyk zmienny] (3): A (ták) robić będzieſz ziemie iego/ ty y ſynowie twoi/ y niewolnicy twoi BudBib 2.Reg 9/10; w tych że domiech co y pirwey mieſzkáć będźiećie/ tęż źiemię robić/ ztemiż żonámi mieſzkáć ModrzBaz 48, 48.

Przen (1): Iám wás poſlál żątz cżegoſcie nierobili anij ſiali. OpecŻyw 50v.
β. Pracować umysłowo (7):

robić na co (1): Miedzy inſzym vććiwym á potrzebnym pracy á ſpráwy iákiey zábáwieniem/ ktorym poſpolicie ludzie dobrzy zwykli z rozumu ſwego á z náuki ſwey pilny ná pożytek rzecży poſpolitey robić/ [...] niemáſz záiſte potrzebnieyſzego á dołożnieyſzego zábáwienia [...]/ iáko [pisanie ksiąg] GliczKsiąż A2.

robić o czym (1): RejZwierc 15v cf W przen.

Zwroty: »robić głową« = fatigare a. occupare animum Cn (2): Nie robyemy cięſzko głową/ Ani ręką áni mową BielKom E7v; GliczKsiąż H4.

»rozumem robić« (3): ſpanie dawa poſilenie, bo gdy ſie duſza rozumem robiąc vpraczuie w cżuynoſci tedi w ſpaniu bierze odpocżynienie. GlabGad Lv, K5v; kto ſie ryczerſkiem rzemięſłem pęta/ potrzebá áby thák wiele rozumem robił/ iáko y ciáłem. GórnDworz G7v.

W przen (1): Bo ták mądrzy powiedáią/ iż to ieſt ſtáránie nalepſze/ ktore też wżdy cżáſem iáką krotofilą bywa przeſádzone. Bo by theż wſzytko głowá miáłá robić o wielkich/ o trudnych/ á o poważnych rzecżach/ á nigdyby ſie cżym wżdy nie vcieſzyłá/ pewnieby trudno wytrwáć mogłá. RejZwierc 15v.
γ. Podejmować trud ze względów religijnych, służyć Bogu, starać się o swoje zbawienie (38): HistRzym 51; Poznánie iż ś[wię]ći robiąc do [nie]bá przyſzli. SkarŻyw A4 marg; Tá ćię łáſká iego [Boga] gdy z ſercá dobry á Chrześćiáńſki żywot zácżnieſz/ ponieśie: robić będzieſz/ á pracey nie vcżuieſz SkarŻyw 4; A rob nigdy nieprzeſtáiąc/ áby ſię budowánie zbáwienia twego záwżdy podnośiło SkarŻyw 32, A5, 3 [2 r.], 47, 537; Ieſliż Apoſtoł vſtáwicznie robił/ iáko nie będąc pewien/ ieſliżeby do kreſu dobieżeć miał: iákoż my grzeſzni pewni być możemy łáſki y zbáwienia WujNT 690; Robotá náſzá bez błogoſłáwieńſtwá Bożego nieſpora/ byś też y cáłą noc robił. WujNT Bbbbbb3v; Zapłátę Pan vkazał tym co robią. SkarKaz 121b marg, 3b, 352a, 421a.

robić około kogo, około czego (3): vżyway á nie zákopyway dárow Bożych: dał ći Pan Bog náukę/ wymowę/ więtſzą ſobie łáſkę v Páná Bogá z iednaſz około duſz krwią iego odkupionych robiąc. SkarŻyw 235, 528. Cf »pospołu robić«.

robić komu (1): Lżey będźie Turkom y Tátárom y wſzytkim Pogánom: bo nie vználi tey łáſki co my: [...] áni tákimi obietnicámi do czynienia cnot wſzelkich náięći y zmowieni nie ſą/ ták iáko my/ cośmy ſię robić Pánu obiecáli. SkarKaz 312b.

robić na co (4): ábyſmy wiedzieli iáko mowi S. Ambroży: iſz ſię święći nierodzili z cnotámi/ ále na nie tákże robili: á złe ſkłonnośći ſwe pilnośćią y pracą z śiebie pełli SkarŻyw 121; Pokazanoć to [chwałę królestwa niebieskiego]/ nie iżby iuż teraz [człowiek] miał/ ále żeby ná to robił. SkarKaz 123a. Cf »ciężko robić«.

robić w czym (11): Proſzę też y ćiebie rodzony álbo prawdziwy towárzyſſu/ pomágay tym ktorzy ſemną robili w Ewángeliey z Klimuntem y z drugimi pomocniki memi Leop Philipp 4/3; obacżyſz z tych żywotow co święći przy wierze cżynili/ á iáko w dobrych vcżynkách y wpokućie robili. SkarŻyw A4; á tym cżáſem cżyńmy ſobie koronę męcżeńſką/ w ćierpliwośći S. robiąc: miłuymy nieprzyiacioły náſze SkarŻyw 22; Przypátrz ſię namileyſzy Chrześćiáninie/ iáko oni [trzej królowie] powołánie ſwoie vcżćili/ y wziąwſzy wiárę/ iáko wniey robili SkarŻyw 26; Iedni mowili/ iſz wiele w piſmie dla Chryſtuſa/ piſząc S. kśięgi/ robiłá [ręka św. Lucjana] SkarŻyw 47; Zył [św. Bonifacjusz] Biſkupem lat 36. robił w kazániu miedzy pogáńſtwem lat 40. SkarŻyw 520, 26, 82; SkarKaz 519a [2 r.].

W połączeniach szeregowych (2): RejAp 178; On [św. Bernardyn] káżdego doyrzał/ opátrzył/ ieść cżynił/ plugáſtwá wynośił/ kápłany iednał/ grzebł/ y bez odpocżnienia/ wednie y wnocy robił/ ćieſzył/ płákał/ śpiewał przy chorych SkarŻyw 461.

Zwroty: »ciężko [na co] robić« (2): Drogi ſkarb/ drogo święći kupowáli/ ná wielką zaplátę [!] ćięſzko robili. SkarŻyw 21, 22.

»pospołu robić [około czego]« (1): Nie wſtydayże ſię tedy świádectwá Páná náſzego/ áni mnie więźniá iego/ ále poſpołu rob [collabora] około Ewángeliey WujNT 2.Tim 1/8.

»[czyją] robotę robić« (1): A ieſliby przyſzedł Tymotheuſz/ pátrzćie áby bez boiáźni mieſzkał z wámi. bo Páńſką robotę robi [opus enim Domini operatur]/ iáko y ia. WujNT 1.Cor 16/10.

Szeregi: »robić i czynić« (1): pocżynay robić y dobrze cżynić/ á trway w wierze/ ábyś nie był wyrzucon iáko głupie pánny oley kupuiące. SkarŻyw 279.

»pracować i (a) robić« (2): W ktorey łáſce powołánia náſzego/ y w wierze nam dáney/ ábyſmy prácowáli á robili/ y nie darmo iey (iáko Apoſtoł mowi) bráli (marg) w Wierze prácować y robić winniſmy ſą. (–) SkarŻyw 26.

Przen (1):Y owſzem zakon Duchá Chryſtuſowego/ y miłośći iego/ więcey dáleko robić/ niżłi [!] on ſtáry winien ieſt: poniewaſz do roboty/ ma więtſzą łáſki pomoc SkarŻyw 3.
2. Tworzyć coś; operari Vulg, PolAnt; laborare HistAl (111):

robić co (1): Głádką głowkę Pánienko maſz ſwoię ozdobić/ Nie day ſobie ná głowie tákich dźiwow robić/ Ale kſztałtną tkaneczkę niechći matká wdźieie/ Z rożey ábo fiiołkow wianeczek vwiie. ZbylPrzyg B3v.

a. Wyrabiać, produkować (95):
α. Sporządzać przedmioty lub produkty użytkowe (79): HistAl K3; LibMal 1551/164; Maią też Woiewodowie rzeczy rzemieſlnicze vſtáwić/ po czemu máią być przedawáne: A wſzákże ktoby ſobie dał robić nád zwyczay/ ten niech płáći iáko ſię z rzemieſlnikiem może vtárgowáć. UstPraw A2; Thá (Marg) Wieżá koſztowna. (–) od roku národzenia Kryſtuſá záłożona 1277. vſtáwicżnie robiąc przez dwádzieśćiá y ośm lat ledwie dokonána BielKron 284; To téż miéy ná bácznośći kiedy będźieſz miał Groblą zmáwiáć z robotniki/ álbo iákóżkolwiek byś robić chćiał/ Kárámi álbo ludźmi: pámiętay ábyś zoſtáwił przed Groblą Próg Strum E3v; ZapKościer 1588/77.

robić co (61): Reticularius, eyn haubenſtricker Co czepce roby. Murm 184; BartBydg 131b; zeznawa yſch Anna ſzlyoſſarza kthori Ruſſnyczą Roby na Waliſchewye malzonka Naprawvye [tj. przywołuje] dzyewkam mąze czaramy LibMal 1552/172, 1551/159; DA ktho do Kráwcá robić ſuknię/ á przytráfi ſye iż złodźiey vkrádnie ſukno/ y będźie poiman s ſuknem/ ktho ma fołdrowáć ná złodźieiá/ Kráwiec czyli Pan onego ſukná/ álbo przećiw komu ma pan czynić? GroicPorz ee2v; Leop Ex 36/1; UstPraw E; RejZwierz 47v; BibRadz Ex 5/16, Act 19/24; [W znaku Ryb] Dobrze kreẃ puſzcżać/ [...] pyeniądze odmieniać z welną ſie obierać/ młyny robić/ piwo y robothy wodne Goski *4v; Tám [w Memingen] płotná ćienkie rozmáite robią BielKron 286v, 9v, 280, 286v; Mącz 31b; Powiem wam/ Goſpodarze/ co tego nie wiećie/ Trudno krom Goſpodyniey wam robić Gomołki/ Ale záſię mieć trzebá w groźie ſwe Páchołki. Prot C4; SienLek 194; Doſyć ná tym/ iż iáko dobry żołnierz vmie kowalewi roſkázáć/ iákim kſtałtem ten teſak/ y iáko dobry ma być/ ktory robić dáie GórnDworz E5v, E5v; KochList 2; Bo ieſli onego ſłuſznie papiernikiem zowiemy/ kto papir robi á cżemu też onego offiarnikiem nie nazwać/ kto offiary ſprawował? BudBib b4, 1.Reg 8/12, 4.Reg 12/13, Is 44/12; Strum C3v; CzechRozm 7; Bogi pogáńſkié ze śrébrá ze złotá Nic nie ſą/ iedno ludzkich rąk robotá. Vſtá ich niemé/ oczy nie pátrzáią/ Vſzy nie ſłyſzą/ nozdrá tchu nie máią. Boday ták y ći/ którzy ie roblili/ A owſzem/ co w nich vfność położyli. KochPs 198; Pátrz ná wyſoką mądrość Boſką: Piotrá obrał z rybołowſtwá/ á Páwła z tych co namioty robią. SkarŻyw 595; KlonŻal D3; Od powiedział PPodskarbi inSenatu odwu Poimanych przyktorych signa naleziono. ze monetę robili fałszywą ypytał coby znimi czynic ActReg 25; Anularius – Ten ktori robi pierſzczenie. Calep 78b, 122b, 604a, 958b, 988b, 1011b; Cegłę gdy palą/ gonty kiedy robią/ máią to ták w ſtoſy vkłádáć: Cegłę tyśiącámi/ Gonty kopámi GostGosp 162, 82, 90 [2 r.]; WujNT Act 18/3, 19/24, s. 479; A ktoby ſie tego ważyć chćiał/ węzſzé álbo krótſzé [sukna] robić/ álbo przedawáć/ temu máią bydź bráné oné ſukná SarnStat 280; KTórzy to Woiewodowie/ iáko/ y ná iáką formę ma kto co robić/ y iáko drogo który rzemieſłnik ma którą robotę wypuśćić od rąk/ oſzácowáć máią. SarnStat 287; GrabPospR L; Z tych rozmáitych ladrow ten trzos vrobiono: Y frámzą około ſtron cudnie ozdobiono. Robiłá go Lauerna przemyślna Bogini KlonWor **v; [iż za nieboszczyka sławnej pamięci p. Jana z Thenczina [...] począł z ojcem swym robić towary lesne LustrRus I 53]. Cf robić co do czego; z czego; komu.

robić co [= z jakiego surowca] (1): Złothnik gdy komu złoto álbo ſrebro robi/ tedy iemu dobrze iż pieniądze bierze/ á owemu też dobrze iż złoto álbo ſrebro do domu odnieſie. RejZwierc 94v.

robić co do czego (1): Aż potym gdy Pan racżył z miłoſierdzya Boſtwá ſwego/ Wyyąć lud ſwoy z nyewoley á z brzemieniá ták ſrogyego/ Ktore ná grzbyeciech ſwoich tám vſtáwicżnie nośili/ A rękámi ſwoyemi cegły do murow robili. LubPs S4v.

robić z czego [w tym: co z czego (7)] (9): LibLeg 11/138v; GliczKsiąż H2v; Dayćie robić miecze z lemieſzow wáſzych BibRadz Ioel 3/10; W tey Vlmie bárchan z báwełny robią rozmáithym dziáłem BielKron 287v; Ieſzcżeć nie tho miſtrz czo robi z nowego/ Więtſzy co dobre vcżyni ze złego. RejZwierc 214; ModrzBaz 103; [Gospodarz] Zboże świeże y gotowe ma mieć záwżdy: [...] A nie ma leżeć długo młocone zboże ná ſłody: bo ſporzey robić z świeżego zboża ſłody. GostGosp 136, 164; Ia/ ktorego Bog ſławą y páńſtwem ozdobił/ Pomnię iże moy oćiec z gliny gárnce robił. SzarzRyt D3.

robić komu [w tym: co komu (4)] (7): Robyell yey theſz then szlioſſarczik drugi klyuczik mali LibMal 1551/164, 1554/188v; [Przysięgamy mistrzów doglądać] áby wſzytkim poſpolićie/ iáko Bogátemu táko vbogiemu iednáko á pobożnie robiono y przedawano GriocPorz g; RejZwierc 94v; Po modlitwie ſzły do roboty/ káżda do ſwey/ ábo ſobie ſzáty/ abo innym robiąc. SkarŻyw 141; Atenenſowie záś/ ktorzy nauk wyzwolonych w Greciey biegłością słynęli/ Mineruę chwalili. Grekowie drudzy ná Samos wyſpie Iunonę/ [...] w Lemnie Wolkaná chromego/ wſzytkich Bogow zmyſlonego kowalá/ ktorym zbroie przećiw obrzymom/ á Eneaſowi przećiw Turnoſowi robił. StryjKron 145; WujNT Act 9/39.

robić na co [= produkować coś przeznaczonego na coś] (1): A przeto ocyec káżdy nyechay ſie ſtára zá młodu/ áby ſyn yego do vcżonych ludzi był przykazan/ á nye do rzemyęſnikow/ gdy lepiey żeby go cżłowyeká doſtał ludzyom do wſſytkyego cyáłá godnego/ á nye tylko do ſámych nog yáko ſſewcy/ kthorzy yedno ná nogi robyą. GliczKsiąż H4v.

robić na co [= umawiając się na zapłatę liczoną od czego] (3): Abowiém kiedy óni ná Pręty [tj. jednostki miary powierzchni]/ tedy nic nie dba/ ledá kędy źiemię roſypuie [...] Ale ktoby nie rozumiał/ niechay robi ná ſztuki Strum F3, N4.

[robić na co [= dla kogo]: Ktemu pozwalÿamÿ ÿm [...] Salietre na mÿaſto robicz dlia potrzebÿ ÿ obronÿ mieÿſczkieÿ. MetrKor 129/129.]

robić na czym [= wykonywać rzemiosło przetwarzania czegoś] (1):A ták poſli mi teraz cżłowieká zmyſlnego coby vmiał robić ná złoćie y ná śrebrze/ ná miedzi BudBib 2.Par 2/7.

Przen (4):

robić co (3): BudBib Is 44/12; iż ieſli/ on [Bóg] zákłádał fundámentá źiemie/ y niebioſá ręką ſwą robił/ tedy iuż przedtym był CzechRozm 35v; [przenośnia dotyczy przekładu utworu na język polski] Száty drogié koſztowné, y tákié, iákié od żadnégo przed tym nie były dźiané: y którym ſie wſzyſcy, co poſtronnych robót świádomi, dziwowáć muſzą y dźiwuią, nie bez ſławy Polſkiéy. Iedno záś bywſzy w Polſcze, á Polſkich ſzat nie vżywáć y po Polſku nieumieć: álbo więc cudzoźiemſkié vbiory robić, á polſkich zániedbáć, iáko nie grzeczy, ták y nieprzyſtoi. GosłCast 5.

robić z czego (1): Bo ieſli w ſobie obacży gniew roſthropne á ſłuſznie vpomiárkowáne ciáło/ iuż go ſnádnie vſkromić może onemi miotłámi duſznemi co s cnoty á s powſcięgliwośći robią. RejZwierc 73.

β. Budować (7): BielKron 270v, 273; Raz gdy budowáli bráćia/ vkazał ſię ſzátan S. Benedictowi mowiąc: idę do bráćiey pomágáć im robić. SkarŻyw 251.

robić co (5): Ten też rozmáite rzemieſniki przywiodł z Greciey/ kthorzy kośćioły koſztownie á ozdobnie w Kijowie robili. BielKron 344; dayże iuż rázem robić wſzyſtko wespół/ to ieſt śćiány w Izbie i Policzki [tj. boczne belki w grobli] Strum L3, I4v. [Cf też 3. »robić jako bydłem« BielKron 391v]. Cf robić co za co.

robić co za co [= za wynagrodzeniem] (1): A ták zá máłe pieniądze ludziom zboża po troſze przedawano/ przez zły cżás ie chcęcy záchowáć/ á ktorzy pieniędzy nie mieli/ tym nowym oddáć pożycżano/ álbo odrobić. A thák robili zá zboże zamki/ mury/ groble/ przekopy wodzie/ y rozmáite inne roboty co roſkazano. BielKron 375.

γ. Tworzyć kopiąc, wykopywać, wykonywać roboty ziemne [co] (9): A w ten cżás ow przekop pámięći godny robiono około Káźimierzá Krákowſkiego/ w ktory poł Wiſły wpuſzcżono/ á po nim płáwiono ſol y drwá ná doł. BielKron 375; A ieſliby miał budowáć Sadzáwki pod Stáwem/ Dayże ié robić bliſko kóńcá Grobléy/ ná twárdéy źiemi Strum N3v, D2, D4v [2 r.], E3v, G4v.
Zwrot: »robić robotę« (1): A ták kiedy ſye przyda robić robotę [tu: groblę] Dwu łoktową/ ná wzwyſz/ Zakład y Zawiérkę/ [wykonaj] iákóm piſał [wyżej]. Strum D4v.
Szereg: »suć albo robić« (1): Y ták z Robotniki czyń zmowę/ ábyć piérwéy vkazał Grundfeſt/ niźli pocznie ſuć Groblą álbo robić/ abowiém ná tym śiłá náleży. Strum E3.
b. Powodować, sprawiać, wywoływać (14):

robić co (4): RejZwierc 113v; Mieycieſz ná ſławie doſyć ktorą oni [walczący z poganami] robią/ Chociaż was w tych potrzebach nie miewáią s ſobą PaprPan B4; PaprUp K3; Niezgodá to robi roſtyrki domowe Phil O.

robić na co [= zasługiwać, „zarabiaćna coś] (1): Lepyey tedy by to było gdyby go [ojciec syna] młodo ożenił/ niżeliby mu byegáć zá byałemi głowámi dopuśćił/ s kthorychby ſie káźił y ná gnyew Boży robił. GliczKsiąż P4.

Przen (9):

robić na co (1): Aż do tego przydzie/ kiedy iuż białagłowá ſzalona ná oko to vźrzy/ że on iey miły niemogącz dłużey okrucieńſtwá wytrwáć/ chcze wſzytko dáć we dyabły: dopiro oná miłość zbythnią pokázowáć/ dopiero wolą wſzytkę wypełnić/ y tho co roſkaże vcżynić będzie chciáłá/ áby ono żniwo/ ná ktore miłość robiłá (gdy iuż cżłowiek poniekąd oziębnie) tym mniey wdzięcżne było/ y cżłowiek iey nie ták wiele był zá to powinien. GórnDworz Dd4v.

robić z kim, z czym [= współdziałać] (7): SkarŻyw 544; Poniżáć ſię bárzo mamy/ gdy co dobrego w ſobie czuiem/ nic ſobie nie przypiſuiąc áni śile ſwey/ iedno łáſce Bożey ktora z námi robi. SkarKaz 352a. Cf »pospołu robić«.

Zwroty: »na głowę robić« = zabijać, unicestwiać (1): Iák wdźięcżnie kwiát rożány wſchod ſłońcá rozbija/ Y gdy w Ocean wchodźi/ liſtecżki záwija/ Ták twa łáſká/ cżłowieká/ tu ná świećie zdobi/ A w niwecż gniew obraca/ y ná głowę robi. GrabowSet Ev.

»pospołu (a. spolnie, a. społ, a. społecznie) [z kim, z czym] robić« = współdziałać (5): Pośli Pánie mądrość z niebios S. twoich/ y z ſtolice wielmożnośći twoiey: áby zemną byłá/ y ſpołecżnie zemną robiłá: ábym wiedział/ co ſię tobie podoba. LatHar +3; Stąd ſię vczymy/ iż człowiek może poświęćić ſam śiebie/ dobrą wolą ſwoię/ ſpoł robiąc z łáſką Bożą. WujNT 822; Wolność ludzka poſpołu z łáſką Bożą robi. WujNT Cccccc4, 530, Iac 2/22.

3. Posługiwać się, stosować, używać, wykorzystywać; facere PolAnt; laborare Modrz (61):

robić kim [= posyłać, zmuszać do pracy] (12): Zbieg wſzeláki ktoryby do miáſtá przyſzedł ma być poiman/ ktorym mogą robić UstPraw F4; Zákazał też záſię Pan Bog wiele rzecży ludu Izráelſkiemu. Napirwey áby ſług nie obciążáli wielkimi pracámi/ á ieſlić ſie przeda zá pieniądze twoy brát/ nie rob nim iáko niewolnikiem/ ále iáko naiemnikiem BielKron 36; RejZwierc 66v, 248; Kmiotkiem ſprzężáiem [lege: z sprzężajem]/ w Ieśieni á Zimie ma Pan álbo Vrzędnik nawięcey robić GostGosp 38, 10, 96; GrabPosR M3v. Cf »robić jako bydłem«.

robić czym (54): gdy by pierze Drozdowe z prawego ſkrzidła poſrzod domu zawieſił na nici cżyrwoney, ktorą by ieſzcże nicz nie robiono/ thedy w onym domu żadny nie będzie mogł ſpać. FalZioł IV 25d; Magneſia ieſt kamień cżarny/ á cżęſthokroć niem robią Hutniczy w hutach. FalZioł IV 56b; RejWiz 150; Mącz 498a; GórnDworz Hh; Y żelázo chociay rzecż mocna/ ktorym nie pomiernie robią/ pewnie y tego nie długo będzie. RejZwierc 156v, 156v; BielSpr 2v; Y [Samson] rzekł kniey [Dalili]/ ieſliby mię wiążąc związano drotowemi poſtronkámi nowemi/ ktoremi nie robiono/ tedy zemdleię/ y będę iáko ieden cżłowiek. BudBib Iudic 16/11; ModrzBaz 34; SkarJedn A5v; GostGosp 28, 76; zdrády y fałſze y oſzukánia/ wywody Philozophſkie/ y ſmyſłow á rozumu ludzkiego ſpráwy/ tym oni [heretycy] robią. SkarKaz 242a; GosłCast 25; Ktorzy [złodzieje] gdy chytrze krádną/ zowią ie SKRYTYMI: A ći robią ſztukámi ták známienitymi/ Ze ſię by też namędrſzy nie domyśli ná nie KlonWor 8, 53; [Chłop iednym Wołem robi. StatorGramm N4v; BielawMyśl D (Linde)]. Cf robić o kim czym; Zwroty; W przen.

robić o kim czym (1): Gdybym ia chciał o tobie robić podeyźrzeniem, Ześ onegda z kościołá porwał kielych złoty, choćbyś ty dobrze nigdy niebył winien tego, A mnie ſię tak zwidziáło o tobie rozumieć, Iáko mi tego zbroniſz bym ták nie pomyślał? CiekPotr 7.

Zwroty: »bydłem robić« (3): Iumentum. [...] Kluśye/ álbo wſſelkye bydło ktorym robyą. Murm 37; KuczbKat 300; A tego bydłá co nim táki robi/ Dwornik/ Páſterz/ Włodarz ma doyźrzeć GostGosp 76.

»robić [kim] jako (a. gorzej niż) bydłem, dobytkiem« [szyk zmienny] (2:1): [Krzyżacy] w niewolą proſty lud bráli/ á robili mury/ przekopy iáko dobytkiem. BielKron 391v, 346; to w Polſzcże wſzyſcy iákmiarz proznuiąc/ iedno trochą vbogiego gburſtwá gorzey niż bydłem robiąc/ iednák w doſtátkách wſzelákiey żywnośći ták opływáią/ iż [...] PowodPr 18.

»ewazyjami robić« = odpierać zarzuty, oskarżenia (2): Poſtępek práwny przed dekrétem ná dwoię ſie dzieli: bo teraz naprzód Ewáziámi robią: potym do defenſiiéy rei principalis przychodzą. SarnStat 777, 758.

»koniem robić« [szyk zmienny] (3): My w tákowey rzeczy ſkázuiem Marćinowi koniá chowáć/ nierobiąc gim do dwu niedzyel UstPraw I2v; SienLek 168v; Boś tu przećię bráćie w tym pokazał niecnotę; Ześ cudzym koniem robił/ vkradłeś robotę. KlonWor 4; [StatorGramm E3].

»młotem robić« [szyk zmienny] (3): ábowiem iáko kowal/ chocia w cżym inym ſłáby/ tedy rękę/ dla onego zwycżáiu iż robi młotem/ dużſzą/ y cżerſtwieyſzą nierowno ma niż drugi cżłowiek GórnDworz K2v; KochFr 17; Malleator – Ten ktori młoten [!] robi. Calep 631b.

»ogniem, przez ogień robić« [szyk zmienny] (11:1): FalZioł V 51; [W znaku Barana] Dobrze ieſt w drogę iść y na kupiectwo/ nową ſzatę oblec/ poſły ſłać/ kruſzec zlewac/ ogniem robić Goski *2v, *3 [3 r.], *3v [3 r.], *4 [2 r.], *4v; Wiele ieſt tákich rzemioſł/ ktore ludźmi ſzalą/ Zwłaſzcżá co ogniem robią/ Alchimiją palą. BielSat Cv.

W przen (1):
Zwrot: »robić ciemnym ruszem« = oszukiwać (1): A przećię ſię źli ludźie złodźieyſtwá nie liſzą. Przećię tyka cudzego/ robi ćiemnym ruſzem: Choć nie ieden v prągi zoſtánie Máłkuſzem [tj. obetną mu ucho] KlonWor 37.
Przen (2):
Zwrot: »robić [kim, czym] jako karwem« [szyk zmienny] (2): RejPos 27; A nie dba żadny áby ſie o to ſtárał/ áby temu żiwotowi w cżym folgował/ áby mu ſie przedłużył. Iedno iáko iákim kárwem álbo grubym oſłem ták im vſtáwicżnie robi/ á przedſię chce áby długo żyw był. RejZwierc 157.
a. O pieniądzach: obracać pieniędzmi, inwestować; operari PolAnt, Vulg (5): KlonWor 77 cf niżej.

robić czym (4): Iednemu dał [pan] pięć tálentow/ drugiemu dwá/ trzećiemu ieden/ káżdemu wedle godnośći iego/ y wnet odiechał precz. Potym ſzedſzy on kthory był wźiął pięć talentow/ robił imi/ y zyſkał drugie pięć talentow. BibRadz Matth 25/16; WujNT Matth 25/16. Cf Zwrot.

Zwrot: »pieniędzmi, groszem robić« (1:1): [Mówi Piotr Mytnik do swego sługi:] Bo chcę ábyś mię do Hieruzálem záwioſł/ y tám mię przedaſz ktoremu Chrześćiáninowi/ y tymi pieniędzmi robić y zyſkowáć będzieſz. SkarŻyw 98; Groſzem ieſli nie robiſz/ zyſku nie vgoniſz: Gdy nań trawiſz/ nie robiąc/ iśćiznę vroniſz. KlonWor 77; [áby miał prawdźiwą wolą y poſtánowienie/ pieniądzmi robić/ pierwey niż ich pożycza ŚmiglLichwa 29, 29, 60].
Przen [czym] (1): Ten ma dáry Boże/ ktory imi [talentami] robi y rozmnaża ie ku czći Pánu Bogu. WujNT 108.
4. Poruszać, też: wprawiać w ruch; laborare Vulg [czym] (14): [W opowieściach mitycznych czytamy] Iáko tu Obrzymowie po ſwiátu buiáli/ A iáko też Hárpije zá nimi latáły. Iáko Atlás ſwą mocą wſzytkim niebem robił/ Iáko Herkules Hidrę álbo Smoki pobił. RejWiz 82; Quadremis – Skata lodz, w ktori czterzerna [!] rzedoma robia. Calep 883a.
Zwroty: [»piersiami, wnątrzym robić« = ciężko oddychać: To [tj. dychawicę] poznáć gdy koń bárzo ćięſzko á cżęſto dyſzy/ á wnątrzym bárzo y cżęſto robi. Cresc 1571 535 (Linde); á mówiąc z strony zdrowiá ociężał [obżerca], osłabiał, moc do pracéy [...] vtráćił: nie kona, á záwżdy pierśiámi robi OczkoPrzymiot 23.]

»szablą robić« (1): Co mam oyce wſpomináć? Ktorych ſpólnéy chęći/ Lubo Belloná ſzablą robi lubo swięći/ Wſzytek ten świát północny dobrze ieſt świádomy KochEpitCat A3v.

»wiosły(-ami) (a. wiosłem), pojazdami robić« = laborare in remigando Vulg [szyk zmienny] (8:1): Leop Ez 27/8; Potym wſzyſcy rzućili ſie w nawach ktore wioſły robili ná Krześćijány BielKron 459v; Portisculus. Stárſzy nád żeglowniki/ którzi wiosłámi robią Mącz 313b; Transtra, Náwy álbo przętry ná których ſiedzą żeglarze wioſły robiąc. Mącz 462d, 351d; Prot C4v; Interscalmium – Szerzą od kołka do kołka, wktorei poiazdami robią. Calep 544b; Gdy ſie morze wzburzy/ y nawáłność wielka przypádnie/ á okręt ná morzu cáły/ tedy y ſzyper/ y robotnicy co wioſłem robią/ y ći co płyną/ wſzyſcy pilnie tego ſtrzédz máią/ by [...] OrzJan 68; WujNT Mar 6/48.

»wiosły robić« = poruszać się za pomocą wioseł (1): A ták z roſkazánia Hetmáńſkiego/ byli wſzyſcy pogotowiu: przyſzli podeń [pod miasto Pannaniorum] w máłych łodźiach bo wielkie nie mogły przyſtąpić/ iedno ty kthore wioſły robią. BielKron 460v.

5. O winie: fermentować; fervere Cn (1): Tákże też y Seneká dał właſne podobieńſtwo o opilcy: Iż iáko wino/ albo mocne pićie/ poki robi/ wſzytko co w ſobie cudzego ma wyrzući/ á ieſli mu oddechu nie zoſtáwiſz/ tedy y ſtátek namocnieyſzy rozwáli. WerGośc 260.
6. Fraza: »na którą [godzinę] robi« (bezpodmiotowo) = zaczął się odcinek czasowy kolejnej godziny (1): Iáko gdy vderzy Zegar cżtery godźiny/ iuż ná piątą mierzy. Y iuż mowią/ o piątey/ bo ná piątą robi KlonWor 80.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): ć (Tak) ćichy/ pić/ bić/ robić/ nić MurzOrt Bv.

Synonimy: 1. czynić, działać; b. pracować, trudzić się; 2. czynić, tworzyć; 3. używać; 4. poruszać, ruszać.

Formacje współrdzenne: dorobić, dorobić się, narobić, narobić się, odrobić, porobić, przerobić, przerobić się, przyrobić, społrobić, urobić, urobić się, wrobić, wyrobić, zarobić, zrobić, zrobić się; rabiać, dorabiać się, narabiać, odrabiać, porabiać, przerabiać, przerabiać się, przyrabiać, rozrabiać, urabiać, wyrabiać, zarabiać, zarabiać się.

Cf ROBIĄCY, ROBIENIE, ROBIONY, ROBOTOWAĆ

ECB