[zaloguj się]

NIEDOSTATECZNOŚĆ (4) sb f

Oba e oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w nie-, dostateczny oraz -ość); a jasne.

Fleksja
sg
N niedostateczność
A niedostateczność

sg N niedostateczność (1).A niedostateczność (3).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
1. Ubóstwo [czyja] (1): ſpráwiłeś nas przez tho mężnieyſze/ ábyſmy złotá wáſzego mogli doſtáć/ á niedoſthátecżnoſć [paupertatem] náſzę (ktorą nam przypiſuieſz) moglibyſmy oddálić. HistAl C6.
2. Choroba, niedomaganie [czego] (1): Warzyć ie/ rutę/ ſzałwiią/ á to pić: otok wſzelki roſpądza Niedoſtatecżnoſć ocżu naprawia FalZioł I 141c.
3. Błąd, wada (1): Defectus ‒ Niedoſtatecznoſc. Calep 295b.
4. Niedoskonałość (1):

niedostateczność czego (1): uyznacz nyedoſtatecznoſzcz zaſlugy ſwey a ta trzeczya była ſpouyecz maryey panny bo tak ſyą ſpouyedala yſz (yego) thaką laſką wzyąla ktorey nygdy ſluſznye nye (z)ſzaſluzyla PatKaz III 138.

[niedostateczność ku czemu: AktaSynod II 54 cf Szereg.

Szereg: »niegodność a niedostateczność«: Dał mu odpowiedź, [...] iż ile na nich jest, aczkolwiek swoję niegodność a niedostateczność ku takim rzeczam znają, wszakże gdyby w tym wola Boża była, iżby się temu sprzeciwiać nie chcieli. AktaSynod II 54.]

Synonimy: 1. bieda, lichota, mizeryja, nędza, ubostwo; 2. choroba, niemoc; 3. defekt, niedoskonalstwo, niedoskonałość, skaza, ułomność, wada.

Cf DOSTATECZNOŚĆ