[zaloguj się]

NIEJAŚNIE (4) av

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz jaśnie); a jasne.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu s.v. jaśnie.

Znaczenia
Niezrozumiale, zawile (4): Indiserte, Nieyáſnie/ niewymownie. Mącz 168d.
Szeregi: »niejaśnie ani dokładnie« (1): Bo choćiaż Lukaſz ná tym mieyſcu/ nie iáſnie áni dokłádnie/ o tych rozmowach/ iákieby były piſał: [...] NiemObr 78.

»krotko a niejaśnie« (4): Tám iż ſye był ſſczął przez Ariuſá kácyrzá błąd około boſtwá y národzenya wyecznego ſyná bożego: A w ſkłádźye albo háſle onym Apoſtolſkim bárzo krotko/ á nye yáſnye o tym dotknyono KromRozm III C4v.

»nieznacznie a niejaśnie« (4): yeno yz zenowycz nyeznacznie a nie yasnie woley Crolowey yey M. y vmiſlv Krolom ych M. roſpowiedziecz vmyal LibLeg 10/114v.

Synonimy: ciemno, niewyraźnie.

Cf JAŚNIE

MP