[zaloguj się]

OKŁAMAĆ SIĘ (1) vb pf

Fleksja

2 sg m con byś się okłamał.

stp, Cn, Linde brak.

Okazać się kłamcą, oszustem [przed oblicznością czyją = przed kim]: A ták rádzęć oſtrzegay tego pilnie ábys ſie thák nie okłámał przed oblicżnoſcią Páná twego. [...] gdyż iuż wieſz iáko ieſt ſrogie dokońcżenie káżdego tákiego/ ktory ſie odłącżywſzy od Páná ſwego/ ſzuka ſobie páná inego. RejPos [219]v.

Synonim: oszukać się.

Formacje współrdzenne cf KŁAMAĆ.

LWil