[zaloguj się]

ROZMYŚLNY (28) ai

-myſl- (19), -myśl- (3), -myzl- (1).

o jasne.

Fleksja
sg
mNrozmyślny fNrozmyślnå nNrozmyśln(e)
G Grozmyśln(e)j Grozmyśln(e)go
Arozmyśln(e)go Arozmyślną Arozmyśln(e)
Irozmyślnym Irozmyślną Irozmyślnym
Lrozmyślnym L L
pl
D rozmyślnym
A subst rozmyśln(e)
I f rozmyśln(e)mi

sg m N rozmyślny (8).A rozmyśln(e)go (1).I rozmyślnym (1).L rozmyślnym (1).f N rozmyślnå (2).G rozmyśln(e)j (2).A rozmyślną (1).I rozmyślną (2).n N rozmyśln(e) (2).G rozmyśln(e)go (1).A rozmyśln(e) (1).I rozmyślnym (1).pl D rozmyślnym (3).A subst rozmyśln(e) (1).I f rozmyśln(e)mi (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

1. Rozważny, rozsądny (5):
Wyrażenia: »słusznie rozmyślny« (1): Ale ludziom mądrym á ſłuſznie rozmyſlnym nic to ſtráſzno być nie może. RejZwierc 169.

»na wszem rozmyślny« (1):Iáko ſie ſwiát kołyſze w ſwoich obłędnoſciach/ Iáko ſie ludzie broią w dziwnych omylnoſciach/ Zeby mogł beſpiecżnie rzec/ vkáż mi ktorego/ Będziem go wſzyſcy chwalić ná wſzem rozmyſlnego. RejZwierc 269.

Szereg: »mądry a rozmyślny« (1): RejZwierc 169cf »słusznie rozmyślny«.
α. W funkcji rzeczownika (3): Pensitator, Ten który vważá á rozbiera rzecz/ Rozmyślny. Pensor, idem. Mącz 288c.

W przeciwstawieniu: »nierozmyślny ... rozmyślny« (2): Nierozmyſlnym śmierć ſtrách/ rozmyſlnym krotofilá. RejZwierc 169 [idem] B2v.

2. Poprzedzony namysłem, przemyślany; meditatus Mącz, Cn; deliberatus Modrz, JanStat; conceptus, consultus, cunctatus Cn (22):
a. Dokonany z rozwagą, wynikły z rozwagi (17): Iáko znać z owocu opráwę drzewá ták ſerce znác człowiecze z rozmyſlney powieſći [locutio cogitationis in corde hominis]. BibRadz Eccli 27/6; Trzecia cżęść ieſt gdy iuż przydzie do wieku oſtátecżnieyſzego á do poććiwych á ſzedziwych lat ſwoich/ iáko też thám iuż ma w rozmyſlnym żywocie ſwoim á w poććiwey powinnośći ſwoiey á w boiáźni Bożey ſtánowić ony wdzięcżne/ ſpokoyne/ á ſzedziwe cżáſy ſwoie RejZwierc A3v; Toć iuż ieſt nie gniew ále ſpráwiedliwość: á ieſli gniew/ tedy pobożny á rozmyſlny. RejZwierc 76v, Aaa4, 77 [2 r.].
Wyrażenia: »rozmyślne postanowienie« (1): Iż prożná ieſt walká ná polu/ ieſli pirwey nie będzye rozmyſlne á rozważne poſtanowienie w domu. RejPos 334.

»rozmyślna rada« (2): BibRadz Eccli 22/19; á ták im [Senat] dał ieſzcże ná rozmyſlną rádę BielKron 205v.

»rozsądek rozmyślny« (1): A nie thylko ma być thym pielgrzymem iż ſie tám záwlokł/ dáleko mu to pilnieyſza/ áby vſtáwicżnie wędrował po głowie á po rozmyſle ſwoim/ á rozſądki ſobye w niey powoli rozmyſlne cżynił y rozmierzał RejZwierc 21.

»rozmyślny umysł« (1): Pan Káźimiérz Król z pewnéy y iákowéy wiádomośći ſobie y potomkom ſwym Królom/ y Króleſtwu Polſkiému dobrowolnie y z rozmyſlnym vmyſłem [deliberato animo JanStat 871] nam Miſtrzowi [...] zſtępuie/ y wyrzéka ſie. SarnStat 1092.

»rozmyślne uważenie, obaczenie« (2:1): Iákoż tych wiele znaydzieſz co to lekkoſcią zową kiedy ſie rázem nie pomśći. A iabych to záſię zwał poććiwą ſławą á rozmyſlnym obacżeniem/ bo złe nigdy nie vciecże. RejZwierc 80v, 13v; ActReg 136.

Szeregi: »dobry i rozmyślny« (1): yporządku powinnego w Rptey wiele natym nalezeć rozumieią, aby Seim był co narychley, ktore zobustron ratye, my godne bydz dobrego, y rozmyslnego vwazęnia rozumieiąc chcielismy topodac, doPanow rad naszych ActReg 136.

»nagotowany i rozmyślny« (1): Paratus et meditatus venit, Z nágotowáną y s roſmyſlną rzeczą przichodźi. Mącz 213a.

»rozmyślny a poćciwy« (1): IVżechmy ſie doſyć náſłucháli o powinnośći poććiwego cżłowieká/ [...] iáko żywot ſwoy poććiwy ſtánowić y w nim ſie pobożnie záchowáć ma/ y iáko wſzythki przypadki cieleſne w ſobie ſkromić ma/ y iáko ſie cnothámi y ſpráwámi rozmyſlnemi á poććiwemi zdobić ma RejZwierc 106.

»rozmyślny a poradny« (1): nie gniewa ſie myſliwiec ná ieleniá á wżdj go zábije. Tákże y z nieprzyiacielem gniew muśi być/ ále rozmyſlny á porádny gniew. RejZwierc 76v.

»rozmyślny a rozważny« (1): RejPos 334 cf »rozmyślne postanowienie«.

W przen (1): thák ſerce vmocnione rozmyſlną rádą [cor firmatum in cogitatione consilii] żadnego czáſu ſię nie vlęknie. BibRadz Eccli 22/19.
b. Przewidziany, na który jest się przygotowanym (2): A ſzcżęſliwe to miáſto/ ták powiádáią/ ktore cżáſu pokoiu boi ſie burdy/ á wcżás do tego gotuie potrzeby ſobie. (marg) Rzecż rozmyſlna nie ták ſzkodzi. (–) RejZwierc 171, Bbb2.
c. Umyślny, dokonany z premedytacją, wynikły ze złej woli (3): Ale kto vſkromiwſzy á ochłodziwſzy w ſobie pirwſze wzruſzenie ſwe/ przedſię ſie ſroży/ przedſię iádowitośći ſwey vſkromić nie może/ toć iuż ieſth vporny á rozmyſlny gniew/ á nigdy ná dobre wyniść nie może. RejZwierc 77v; Co ſię ták rozumie: kto z wielkiego iádu y doſtałey á rozmyślney nienawiśći/ ktora ſię mężoboyſtwu rowna [...]: gdy w tym wyrzecze zelżywe ſłowo ná bliźniego/ iuż go ná ſercu zábił SkarKaz 313a.
Szereg: »rozmyślny i umyślny« (1): Pirwſze mężoboyſtwo názowmy rozmyślne y vmyślne [deliberatum et cogitatum]/ drugie nagłe/ trzećie potrzebne/ cżwarte niebácżne á przygodne. Dwoie pirwſze gárdło zásługuie/ ále dwoie poślednie nie ModrzBaz 78v.
3. Umysłowy, abstrakcyjny (1): Cogitabilis – Rozmizlny, miſliąci. Calep 212a.

Synonimy: 1. rozsądny, roztropny.

Cf NIEROZMYŚLNY

RS, KW