[zaloguj się]

PODLEGŁOŚĆ (1) sb f

Oba o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w podległy oraz -ość).

Fleksja
sg pl
N podległość
A podległości

sg N podległość.[pl A podległości.]

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Znajdowanie się pod czyjąś zwierzchnością [komu]: Servitus Ipsa serviendi necessitas, aut servorum Conditio: huius contrarium est libertas - Słuzba, podliegłoſcz inſzemu. Calep 974a.
2. [Podporządkowanie się jakimś warunkom prawnym:
Szereg: »kondycyje albo podległości«: Drugie kupowánie máiętnośći ieſt nie do końcá doſkonáłe/ [...] gdy kto w kupowániu przyimuie ná ſię pewne Condicie/ álbo podległośći/ zá ktoremi nie może iedno pewnym obyczaiem włádáć oną máiętnośćią. ŚmiglLichwa 32.]

Synonimy: 1. poddanie, poddaność, poddaństwo, posłuszeństwo, służba.

Cf PODLEGANIE

AK, AL