[zaloguj się]

RZECZONY (664) part praet pass pf

rzeczony (436), rzeczon (190), rzeczony a. rzeczon (38).

e jasne; w formach złożonych: -on- (91), -ón- (2); -on- : -ón- BiałKat (1:2); w formach niezłożonych: -on (11), -ón (4); -on OpecŻywList (2), KochProp; -ón GrzepGeom; -on : -ón OpecŻyw (5:1), Mącz (3:2); -on- (20), -ón- (6); -on- OpecŻyw (10), SarnStat (2); -ón- GrzepGeom (2), OrzQuin (2); -on- : -ón- MurzNT (4:1), Mącz (4:1).

Fleksja
sg
mNrzeczony, rzeczon fNrzeczona, rzeczonå, rzeczon(a) nNrzeczono, rzeczoné
Grzeczonégo Grzeczonéj, rzeczony Grzeczonégo
Drzeczonému Drzeczon(e)j Drzeczon(e)mu
Arzeczony, rzeczon(e)go Arzeczoną Arzeczoné
Irzeczonym, rzeczon(e)m Irzeczoną Irzeczonym, rzeczonem
Lrzeczonym, rzeczon(e)m Lrzeczonéj Lrzeczonym, rzeczon(e)m
pl
N m pers rzecz(e)ni, rzeczoni
G rzeczonych
D rzeczonym
A m pers rzeczoné
subst rzeczoné
I m rzeczonymi
f rzeczonémi
n rzeczonémi
L rzeczonych
inne formy
pl N subst m i f - ; pl N subst n -

sg m N rzeczony (152), rzeczon (89); ~ (attrib) -ony (109); ~ (praed) -on (89), -ony (43); -on OpecŻyw (6), OpecŻywList (2), PatKaz III (2), BielŻyw (2), WróbŻołt, SeklKat, HistAl (3), KrowObr, Leop, BibRadz (2), KochSat, GrzepGeom, HistRzym (8), RejPos (3), RejPosWiecz2, MWilkHist, ArtKanc, KochProp, WujNT (2); -ony GroicPorz, RejPosWstaw, SkarJedn, StryjKron, CzechEp, KochPhaen (2), KlonKr, KmitaSpit (2); -on : -ony FalZioł (11:5), BielKron (12:22), GrzegRóżn (20:1), Mącz (5:1), RejAp (1:4).G rzeczonégo (26); -égo (7), -ego (1) SarnStat (7:1), -(e)go (18).D rzeczonému (3); -ému (2), -(e)mu (1).A rzeczony (7), rzeczon(e)go (5).I rzeczonym (4) BielKron (3), SarnStat, rzeczon(e)m (1) ZapWar.L rzeczonym (2) BielKron, SarnStat, rzeczon(e)m (1) PaprUp.f N rzeczona (45), rzeczonå (35), rzeczon(a) (38); ~ (attrib) -å (19), -a (7); -å Mącz (4), RejPos, StryjKron, SarnStat, KlonFlis; -a Leop, PaxLiz (2); -å : -a OpecŻyw (1:2), BielKron (10:2); ~ (praed) -a (38), -å (16); -a KrowObr (2), GrzegRóżn, OrzQuin, GrzepGeom, RejPos (2), WujJudConf, ReszPrz (2), GrabowSet; -å BielSpr, RejPosWstaw; -a : -å OpecŻyw (6:3), HistAl (3:1), BielKron (14:8), Mącz (2:1), SarnStat (2:1).G rzeczonéj (17), rzeczony (1) ZapKościer; ~ -éj (2), -(e)j (15).D rzeczon(e)j (1).A rzeczoną (15).I rzeczoną (6).L rzeczonéj (4); -éj (1), -(e)j (3).n N rzeczono (53) [cf też RZEC impers], rzeczoné (19); -é (3), -(e) (16); ~ (attrib) -é (4); ~ (praed) -o (53), -é (15); -é HistAl, SienLek, BiałKat, WerKaz, SarnStat, KlonWor; -o : -é FalZioł (8:2), BielKron (6:4), Mącz (2:1), RejAp (1:1), RejPos (1:1).G rzeczonégo (14); -égo (6), -(e)go (8).D rzeczon(e)mu (4).A rzeczoné (18); -é (5), -(e) (13).I rzeczonym (3) BielKron, HistRzym, StryjKron, rzeczonem (1) MurzNT.L rzeczonym (7), rzeczon(e)m (1) ZapWar.pl N m pers rzecz(e)ni (29), rzeczoni (2); -oni KrowObr; -(e)ni : -oni Mącz (1:1). subst m i f rzeczoné (10); -é (2), -(e) (8). n rzeczoné (13), rzeczony (3); -é (1), -(e) (12); ~ (attrib) -é (2); ~ (praed) -é (11), -y (3); -é : -y RejPos (2:3).G rzeczonych (14).D rzeczonym (3).A m pers rzeczoné (5); -é (2), -(e) (3). subst rzeczoné (5); -é (3), -(e) (2).I m rzeczonymi (1). f rzeczonémi (1). n rzeczonémi (3); -émi (2), -(e)mi (1).L rzeczonych (3).

Składnia dopełnienia sprawcy: rzeczony od kogo (16), przez kogo (10); od kogo OpecŻywList, Leop, BielKron, GrzegRóżn, RejPos, BudNT (3), NiemObr, KochPhaen (2), GrabowSet, SarnStat; przez kogo BibRadz, SarnUzn, LatHar, WujNT (4); od kogo : przez kogo OpecŻyw (1:1), MurzNT (2:2).

stp s.v. rzec, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. s.v. rzec.

1. Nazwany, noszący nazwę, określony jakimś wyrazem; vocatus PolAnt; dictus JanStat (537): PowUrb +4; A przeto dlá téy wielkié żądzé/ ſluſſnie panna Mariá tę koronę/ ktorá rzecżona ieſt zwycięſtwá/ w ſwym chwálebnym ij weſolym w niebo wzięciu byla koronowána. OpecŻyw 188v; Skądkolwiek rzecżeni ſą Ruſzacy álbo Moſkwá/ wſzyſcy ſą Słowieńſkiego ięzyká/ y Krześćijánie/ iedni obycżáiem Greckim/ drudzy Rzymſkim. BielKron 427; GrzegRóżn Kv; WujNT Hebr 7/11; SarnStat 1273.

rzeczon(y) jako(by) kto, co (2): rzeczona yeſt bouyem marya yako by gwyazda morſka ktora yeſt moczna yaſna nyezachodzącza PatKaz III 113; [słowa króla Dariusza do Aleksandra] lepiey by thobie było s twych złoſći pokutowáć/ nizliby od nas krziwdę wielką miał podiąć/ gdyż przez náſzego pánowánia ziemiá mogłáby iáko wdowá oſierociáła rzecżoná być [quasi vidua nuncupari]. HistAl C7.

rzeczony za kogo, za co (2): SPráwá Puſzkárſká/ ktora też może być rzecżona zá iednę dźielność Rycerſką/ gdyż przes nię cżáſow ninieyſzych więcżſzą moc y obronę ma káżde woyſko/ Zamek y Miáſto/ niżli kiedy ręką cżyniąc. BielSpr 72v; BudBib Bar 6/55.

rzeczony kim (1): CzechEp 295 cf »rzeczony i nazwany«.

rzeczon(y) czym [= jako co], jakim (2): Bog Oćiec záwſze ieſth miłoſierny y łáſkáwy ſwoim/ y zá Syny ma ſwoie/ Bog Iſtność nic thego nie ma/ áni może być tym rżecżony GrzegRóżn F3v; PAnie/ ktoż w gmáchách twoich/ ma mieſzkánie? [...] Ten [...] Kto wykorzenić złego/ ieſt chętliwy/ Bogoboynego vcżćić pożądliwy/ A co przyrzekł/ ná ſwey piecży ma ono/ Niechcąc/ by to fałſzem było rzecżono. GrabowSet H3v.

cum N cum inf (6): PatKaz I 14v; GrzegRóżn D, H3; Indui segetibus dicitur terra, Być przikrita zbożem bywa rzeczona ziemiá. Mącz [169]b; Nád tho ieſzcże/ bywamy rzecżeni mieſzkáć/ ábo być w Pánu Kryſtuſie/ iáko Krześćiánie w Pánu Kryſtuſie RejPosWiecz2 91v, 91.

Z nazwą w N [w tym: sb (104), ai (18), pron (1)] (123): OpecŻyw 45, 48 [2 r.], 177, 181, 186v [2 r.], 187 (14); Abowiém gdy ijch oyttzowie mieli obietnicę/ ijż bóg ich onym miál poſlatz z nieba ſwiętégo ſwégo/ ktoryby krol ijch ſluſſnie byl rzecżon. OpecŻywList Cv, C; PatKaz II 64; a przeto yako papyeſz rzeczon ſluga nad ſlugamy panna marya rzeczona kroloua nad krolownamy PatKaz III 140, 108, 115v, 116, 129, 129v (16); na thym zielu Piten rzecżonym liſth wąſki FalZioł I 140d, I 115b, III 7a, 15c, 40c, IV 18d (9); Taka [żona] iſcie może być rzecżona pocżciwa, ktora mogąc fryiować nie fryiuie BielŻyw 110, 53; WróbŻołt cc2v; SeklKat O2v; A cokolwiek náſze práwo o złych ludziach ſądzi/ to wy s przyrodzenia ćirpicie/ A ſtąd może być/ iż ktho v was rzecon ieſth mądry [a vobis sapiens dicitur]/ v nas winien może być wezwan. HistAl K5v; A dźiećię ma być rzeczono/ poki nie doydźie śiedḿ lat. GroicPorz 114v; KrowObr 206v; [Pitagoras] ktory w Atenach był Miſtrzem/ á záwołánym y dużym/ y ktorego náuką one Kollegia á ſkoły Acádemie rzecżone brzmiáły/ ſtał ſie pielgrzymem/ y vcżniem Leop *B2; [Diana] bábiłá mátce nad brátem Apollinem/ przeto rzecżoná byłá bogini brzemiennych niewiaſt. BielKron 20v, 47v, 79, 96v, 128v; Cżáſem też mowią Ieden Bog ſą Trzy Perſony/ gdyż Perſony nie ſą Iſtnośćią/ ábowiem coś inſzego ieſt Iſtność iáko Kálwin mowi. Poniekąd też rzeczon ieſt być Bog Troiáki/ gdyż Iſtność nie ieſt Troiáka GrzegRóżn D, D2, D4v, M4v; AEmulus. Ten który zayzrzy zawiśći/ álbo nienáwidźi/ też Náſladownik gorliwy bywa rzeczon. Mącz 4b; Tax, factitium nomen a sonitu idem quod percussio, Trzáskánie od biczá. [...] Iednym słowem biczowy trzask może być rzeczón. Mącz 441d, 9d, 17a, 48c, 209a, 214b, 276a; OrzQuin H3v; RejAp 101; Corpus, któré może być rzeczóno hrubość/ ieſt co ma y długość/ y ſzérokość/ y miążſzość. GrzepGeom C, C; Ceſarz then może być rzecżon káżdy dobry krześćijánin kthory ma pánowánie nád ćiáłem ſwym y nád duſzą rządźić ią. HistRzym 60, 47, 88v, [89]v, 91v, 100, 116v, 121v; RejPos [77]v; WerKaz 281; ArtKanc M4v; WujNT 681; SarnStat 524; KlonFlis E3v. Cf W połączeniu z etymologią nazwy, W połączeniu z określeniem języka, »imię rzeczone«.

Z nazwą w I [w tym: sb (27), ai (5)] (32): OpecŻyw 187v; Pyerue [Maryja jest] rzeczona przyaczyolką namyleyſchą PatKaz III 128, 126v, 131; Z tąd możeſz porozumyeć/ co yeſt poſpolity álbo powſſechny koſcyoł/ á iż żadne zgromádzenye/ ktore ſye od yego yednoſci odrywa/ nye yeſt/ áni może być rzeczono koſcyołem bożym álbo Kryſtuſowym KromRozm III E4; KrowObr 14, 162; Acżkoli Pan Bog rzecżon miłoſiernym ná thym ſwiećie dla grzeſſnych/ wſſákoſz więcey będzie potępionych niżli zbáwionych. Leop 4.Esdr 8 arg; BibRadz I 7d marg; BielKron 252v; Tymże obycżáiem gdy rzecżon ieſt Bog Oćiec ſtworzyćielem niebá y źiemie/ nie wyłącżon ieſt Syn/ przez ktorego ſię wſzytko ſtáło GrzegRóżn D2v; dla cżego też záwſze proſto zgołá rzecżon ieſt Bogiem ſámym dobrym/ ſámym nieśmiertelnym/ bo ty rzecży ſam od ſiebie/ á Syn wſzytko od Oycá ma. GrzegRóżn K2, Dv, D2v [2 r.], D3v, G3, Lv [5 r.], L2v, M3; Mącz 214b; RejPos 332; GrzegŚm 15; Popędliwość towárzyſzką ieſt Gniewowi/ ktora rzecżona być może/ gwałtownieyſzą y dłużey trwáiącą nád gniew/ máiąc w ſobie popędliwe wrzaſki/ zazdrość/ nienawiść/ y inſze tego rodzáiu ſpráwy. RejPosWstaw [1103]v; StryjKron 11; CzechEp 295; Pychá z twoią hárdośćią/ ácżby ſię podnioſłá/ Y nogi nád obłoki/ głowę wyżſzey wznioſłá/ Iednák śmiećiámi będźie/ od onych rzecżoná/ Ktorym/ by cżłek w proch ſię sſtał/ ſpráwá poleconá. GrabowSet D4v. Cf W połączeniu z etymologią nazwy.

Z nazwą w składni zgody (4): Iakom ya przesz mego szyna slachathnego marczyna nyezabilem oycza maczyeyovego rzeczonego alexego [...] Thako my bog pomosch ZapWar 1535 nr 2553, 1508 nr 2045, 1553 nr 2685; Ale Ieſus iuż ſię nie iáwnie przechadzał miedzy Iudmi/ ále poſzedł (z onąd) do kráiny bliſko puſtynie/ do Efráimá rzecżonego miáſtá/ y tám mieſzkał z vcżniámi ſwemi. BudNT Ioann 11/54.

W połączeniu z etymologią nazwy [w tym: (jakoby) od kogo, od czego (14), dla czego (3), (jakoby) z czego (2), ze zdaniem wyjaśniającym (32); z nazwą w N (27), z nazwą w I (1)] (51): OpecŻyw 189; PatKaz III 128, 128v, 141v, 247; A CZebula myſza ieſt ciepła y ſucha w trzecim ſtopniu/ Ieſth rzecżona Czebula myſza iże od niey myſzy zdychaią FalZioł I 133a; GUmi arabicum [...] ieſt podobne Dragantowi/ rzecżone Arabicum iż w Arabijey lepſze bywa naydowane. FalZioł III 26d; Miecż, ta riba ieſt rzecżona/ iże ma nos iako miecż oſtri FalZioł IV 35d, I 18a, 20c, 45a, c [2 r.], 48c (25); BielŻyw 168; y ſtąd że tá Swiątość ieſt rzetzoná Eucharyſtia/ to ieſt dziękowánie. KrowObr 179; WVlkanus kowal miſterny bogow/ [...] przeto rzecżon bog żelázá y ogniá. BielKron 24; [Nykostrata] Przyſzedſzy nád rzekę Tyber [...] ná gorze oſiádłá gdzye dziś zową Palatinus mons. [...] Widząc tám lud proſty y gruby/ wynálázłá im piſmo náſze Láćińſkie (od Láćiny kráiny ták rzecżone potym) według Greckich liter / y cżytáć náucżyłá BielKron 51v, 8v, 121, 132, 132v, 133, 440v, 441; SienLek Vuu2; v Grekow/ byli Vrzędnicy y Sprawce tym obycżáiem rozdźieleni w woyſcże/ áby s nich káżdy ſwego vrzędu był pilen. [...] Był Decurio, ktory pod ſwą ſpráwą miał 16. ludźi. [...] Był Centurio, od ſtá ludźi rzecżony Setnik BielSpr 29, 11; WujJudConf 256; RejPosWstaw [1432]v; SkarJedn 3; ReszPrz 99 marg, 100; Ale in mutuo pure mówiąc do vżywánia trwáłégo [coś pożyczonego] przywłaſczáią, ták iże może y inną podobną rzecz oddáć, by iedno tąſz liczbą, y tąſz miárą álbo wagą á dármo oddano było. Przeto mutuum rzeczoné iest, że ſie przywłaſcza iákoby meum tuum czyni ſie. SarnStat 1272; A proſtą rzecż Polacy ſtárzy/ Práwą zwáli: Y Práwo od Proſtośći rzecżone być ználi. KlonWor 66; [KmitaŁów D3].

W połączeniu z określeniem języka [w tym: po jakiemu (6), słowem [jakim] (1), [jakim] językiem (1), z [jakiego] imiona (1), z [jakiego] słowa (1); zawsze z nazwą w N] (10): TEn kamień ieſt rzecżon greczkiem ięzykiem Ematites, iakoby kamień krwie powciągaiączy FalZioł IV 53a, I 110a, 140a, 147c, IV 1c; Sędźia [...] rzeczony ięſt [!] z Láćinſkiego ſłowá Iudex, iákoby dawáiący/ á powiádáiący práwo ludźiom/ ſpráwiedliwie. GroicPorz b; SYbillá rzecżoná ieſt tym ſłowem Greckim/ prorokini/ bo to nie ieſt właſne imię niewieſcie/ iedno od táiemnośći Bożey rzecżone ták. BielKron 132; Mącz 21d; OrzQuin L2v; Circulus, który po Polſku może być rzeczón Koło/ ieſt Figurá ná równi iedną Linią okrążóná GrzepGeom D3.

Fraza: »rzeczon jest (a. bywa)« = znaczy [szyk zmienny] (3): BAranek albo Owiecżka/ z greczkiego imiona rzecżon ieſt ſkromny. FalZioł IV 1c; MurzNT 248v marg; Obroćiwſzy ſię oná [Maria]/ rzekłá mu [Jezusowi]. Rábboni/ co rzecżono ieſt. Miſtrzu [quod dicitur magister Vulg Ioann 20/16] MWilkHist H3.
Wyrażenia: »imię rzeczone [z nazwą w N]« (1): Simphicum roſcie na thwardych mieſthczach, gałąſzki ma podobne Lebiodcze/ [...] Ieſt też drugie Simphicum rozne od tego pirwſzego/ á tak też y imię ma Pithen rzecżone FalZioł I 140d.

»tak(o) rzeczony« [szyk 11:2] (13): Seldanella ieſt ziele podobne wſzy ſwiniey/ tak rzecżonemu zielu FalZioł I 141b; Zywe ſrebro tzcżemi ſlinami ſamemi bywa gaſzono/ y theże ſlinami z koſcią Serapije tak rzecżoną FalZioł III 35c, IV 30c, 48d, 58d, V 6v; Hus Czech/ á przed nim Wiklew [...] też Donat w Afryce wźyęli doworę błędu ktorego Montenſes/ Rogátiani/ Circumcelliones/ y Valdenſes álbo Pikárći/ kácyrzowye ták rzeczeni/ náſládowáli KromRozm III C6v; Biłe ieźioro zamek y miáſto nád Ieźiorem ták rzecżonym BielKron 433, 51v, 132, 133, 352, 434.

»tym imieniem, [czego] przezwiskiem rzeczony« [szyk 1:1] (1:1): Wſzelka rzecż taka ktora wybawia od iakieykolwie niemoczy, bywa rzecżona Bezaar tego kamienia przezwiſkiem. FalZioł IV 49b, I 110a.

Szeregi: »rzeczony i mnimany« (1): Bo ieſli ſię gdzie ogień werwie w dom tych złotych śrebrnych y drzewiánych bogow/ [...] iáko bierzmá pogoráią. Ani ſię przećiwią krolowi y nieprzyiaćielom/ iákoſz tedy mogą być rzecżeni y mnimáni [existimandum est, aut recipiendum] zá Bogi? BudBib Bar 6/55.

»rzeczony i nazwany« (1): Bo gdyby nie cżłowiek zwyćiężył nieprzyiaćielá cżłowiecżego/ nieſłuſznieby áni ſpráwiedliwie mogł być rzecżony y názwány ſzátan cżłowiecżym nieprzyiaćielem. CzechEp 295.

a. W połączeniu z imieniem własnym [w tym: n-pers (177), n-loc (121), n-ethn (16), n-pr (11), tytuł księgi biblijnej (2)] (327):

Z nazwą w N [w tym: sb (213), ai (8)] (221): yakom ya nyeposzyekl ląki rzeczonei Golaschewo nagolaschewye ZapWar 1517 nr 2230, 1508 nr 2054, 2055, 2056, 1518 nr 2231, 1522 nr 2287 (9); OpecŻyw 44, 50; ForCnR A2; PatKaz III 133; Iednego też cżaſu Alexander w oſſobie Antiocha rycerza wiechał nadwor krola Indiyſkiego rzecżonego Porrus BielŻyw 157, 160; LibMal 1553/176v; Potym z onąd ruſzywſzy zaſtępy przyſzedł na mieyſce ktore ieſt rzecżone Tragacintes HistAl D2v, Dv, E2, L4; MurzNT Ioann 6/1; Leop Hebr 11/8, A4 żp, HHh4 żp; OrzList a4v; Piſmo nam nie oznaymuie czáſu ktorego był żyw Iob/ [...] Zyd ieden Filo rzeczony/ powieda że był zá czáſu Iakobowego BibRadz I 274; A imię gwiázdy ieſt rzecżono Piołyn/ Obroćiłá ſię thedy trzećia cżęść wod w piołyn/ á wiele ludźi pomárło od wod/ iż ſię były gorzkiemi zſtáły. BibRadz Apoc 8/11, Ioann 4/25; bogowie wiátry puścili á wieżę przewroćili/ y głos káżdemu inákſzy rozdzielili/ przeto Babel rzecżoná. BielKron 7v; [Kadmus wytłukł zęby Hydrze i rozmiotał po polu] Rozumieią to przez ty zęby litery Greckie/ ktore ten Kádmus wynálazł rozmyſláiąc ſiedząc nád wzdroiem rzecżonym Hyppokron w Greciey BielKron 48v; CEleſtynus piąty/ przed tym Petrus rzecżony. BielKron 184v; [Luter] wezwan był od Kſiążąt Mánsfeldyńſkich/ pod ktorych poddanośćią vrodzon był w Miáſtecżku Iſleben rzecżonym/ ná iednánie BielKron 224v; Tegoż też cżáſu klaſztor w Lendzie nád Wárthą rzeką y drugi w Wągrowcu záłożony od Miecſłáwá ſthárego/ gdy z bráćią zwyćięſtwo nád Włádziſłáwem otrzymał/ á do Landzkiego przewiodł bráćią z Niemiec z klaſztorá rzecżonego Vetus mons/ to ieſt z ſtárey gory BielKron 355; [Pudikus] we wſi mniſzey rzeczoney Boiehehin/ tám rozgromił y poráźił wſzytki przećiwniki ſwoie BielKron 363v; [król Kazimierz] Też w Krákowſkim rynku ſukiennice poſtáwić dał/ y ogrod nád Wiſłą rzecżony Zwierzyniec BielKron 376; Ceſarz [Oktawianus] wiedząc [które królestwo się burzyło przeciw niemu]/ wcżás wypráwił woyſká do they źiemie/ [...]. Przeto był zá iednego wieſzcżká rzecżon Auguſtus. BielKron 418v; Potym ruſzyliſmy ſie od kroleſtwá Gámbre ku południu dáley/ przyſzliſmy do drugiey rzeki rzecżoney Káſámánſe BielKron 452, 6v, 20v, 21 [2 r.], 25, 26 (114); GrzegRóżn Lv; Mącz 19a, 20d, 26d, 37d, 60d (10); A tu ſie iuż pocżnie ſzoſte poſelſtwo do ſzoſtego zboru ktorj rzecżon był Philádelphińſki RejAp 37v; Apoſtoł powiáda: Iż ciáłá ich [prześladowców nauki Pańskiej] leżeć będą po vlicach miáſtá wielkiego/ ktore duchowne [lege: duchownie] rzecżone ieſt Sodomá á Egipt/ á nie będą pogrzebione RejAp 92v, 10, 23, 41v, 91v, 114; HistRzym 10v, 17v, 22; RejPos 220v, 302, 353; KochMon 28; BudNT Matth 2/23, 27/33, Act 5/1[4/36]; SkarJedn 197, 256; ZapKościer 1580/10v, 11, 12v; [Annas mówi do stróżów:] pilno ſtrzeżćie [...] By nieprzyſzli zwolennicy Y nie vkrádli go w nocy. (–) Bá y niewiáſty też one Z miáſtá Márie rzecżone. By o nim niepomyśláły Bo go bárzo miłowáły. MWilkHist B4; Giedrus álbo Giedros/ [...] zbudował Zámek nád Ieziorem Kiemont rzeczonym StryjKron 355, 10, 11, 16, 209, 300 (9); KochPhaen 4, 6; GrochKal 20; WujNT Matth 27/33; [Prokopowi Pieniążkowi, staroście wendeńskiemu] pod pieczęćiámi oboygá narodu/ dwie Wáce álbo włośći/ leżące w Inflantćiéch/ iedná w Rugienſkim Vlder rzeczoná/ á druga w Helmetſkim/ którą zową Wáwenkul powiećiech [...] ſą dáné SarnStat 1207, 112, 185, 211, 986, 1110; KlonKr A3 marg, A4 marg, E4; KmitaSpit B; Byłá Pánna Lyzydá rzecżoná/ Cnotámi záś vrodą vcżconá. PaxLiz A4v, D4v; [WŁADYSŁAW I. Monárchá Polſki, Herman rzeczony. BielKron 1597 86 (Linde s.v. rzec)]. Cf W połączeniu z etymologią nazwy, W połączeniu z określeniem języka; »rzeczony tym imieniem«, »słowem rzeczony«.

Z nazwą w I [zawsze sb] (2): [Iwan] poiął drugą [żonę] z domu Páleologow Ceſárzow Greckich imieniem Zofią/ s ktorą miał ty ſyny/ Gábryel kthory potym Bázylim rzecżony/ Iurgi/ Symon/ Andrzey BielKron 428v; StryjKron 61.

Z nazwą w składni zgody [w tym: lat. (1)] (5): ZapWar [1526] nr 2454; [Perseusz] iádąc do oycżyzny/ nádiechał pánnę nadobną wrzuconą w morze s kámieniem Andromedę rzecżoną BielKron 21; BElerofon tego cżáſu ná koniu rzecżonym Pegazo/ Chimerę piekielną cżárownicę zábił BielKron 26v; ZapKościer 1581/17v; Z tego też Seymu Iacob Seneńſki Proboſzcz Gnieznieńſki do Papieżá Piuſá wtorego AEneáſá Syluiuſá przed tym rzeczonego/ był poſłan StryjKron 637.

W połączeniu z etymologią nazwy [w tym: od kogo, od czego (38), dla czego (1), z czego (1), jakoby [kto] (1), skąd (1); z nazwą w N (16)] (42): Ale zá cżáſu Abráámá pánowáli w Egipcie Thebei od miáſtá Thebe/ álbo Heliopolis rzecżeni. BielKron 8v; Vlixes ſyn Láerthá Krolá z Antiochiey Itakus/ rzecżony/ od tego wyſpu/ iż tám po oycu pánował. BielKron 25v; Cekrops [...] Miał corę imieniem Frigia/ od ktorey kroleſtwo albo kſięſtwo rzecżone ieſt Frigia/ w ktorey Frigiey Troia byłá BielKron 27; Kroleſtwo drugie rzecżone Iudá/ dla vcżćiwośći krolow/ iż s tego narodu poſzli/ s tego też y Pan Kryſtus [...] poſzedł. BielKron 82v; Niekthorzy Kronikarze piſáli Wándálity od they Wándy Krolewny co ſie vthopiłá być rzecżone/ ále to nie mogło być/ bo pierwey byli Wándálitowie niż Wándá. BielKron 341, 23, 118v, 122, 122v, 130 (37); KochSat A4; Mącz 6b; Ná drugim mieścu Chryſtuſowé imię od pomázánia rzeczoné ieſt: bo Chryſtus przetłumacza ſye ná náſz ięzyk pomázániec BiałKat 243v; StryjKron 61; Z tego gniazdá waleczny naród wſtał zá láty/ Graekowie ſtárodawni zwáli Sáuromáty. [...] To Wineći/ zkąd morze Wineckie názwano/ To Roſsáni/ zkąd Ruſki naród miánowano. To Láxi/ zkąd Lách rzeczon KochProp 13; [Scipio Aziaticus/ rzeczony Aziaticus od Azyey BielKron 1551 19v, 28, 156].

W połączeniu z określeniem języka [po jakiemu; zawsze z nazwą w N] (4): Zebráli ie [książęta] tedy ná mieyſce/ kthore ieſt rzecżono po Zydowſku Armágedon. BibRadz Apoc 16/16 [przekład tego samego tekstu RejAp]; Zá tymi Gorámi/ ieſth Ziemiá rzecżona po Niemiecku Engroneland BielKron 434; RejAp 134; StryjKron 395.

Wyrażenia: »rzeczony tym (a. [jakim], a. własnym) imieniem, przezwiskiem« [w tym: z nazwą w N (3)] [szyk 3:3] (5:1):Aż iego [Ezopa] ieden znáiomy/ Imieniem Demás rzecżony: Wſzedſzy k niemu do więźienia. [...] Táko go ſłowy poćieſzał: [...] BierEz G4; A ták Moſkwá/ nie od rodzáiu ieſt rzecżona thym przezwiſkiem/ ále od Rzeki y Miáſtá/ ktore z dawná zową Moſkwą. BielKron 427; Máią też y obrzeſzkę/ ktorą na pierwey vſtáwiłá Krolowa onego kroleſtwá Sabá/ Máquedá imieniem właſnym rzecżona BielKron 462, 159, 278; Spráwowáli dwáy wodze woyſko z káżdey ſtrony/ Ieden TRIPS á drugi IPS imieniem rzecżony. KmitaSpit Cv.

»[jakim] słowem rzeczony [z nazwą w N]« (1): Pigmeowie Zorawiow domá nie cżekáli/ Ale w pole do nich ſzli [...] Krol ſam mąż w piąći lećiech IPS ſłowem rzecżony/ W złotey zbroi/ y złotem wſzędźie záſłoniony. KmitaSpit A4.

»tak rzeczony« (5): Item drugy szeym ma bywacz nakolaczynye thak rzeczonemu myesczv po przerzeczonym szeymye wedwye nyedzyely MetrKor 34/134; Academia. Mieiſce ták rzeczone od Athen nie daleko Mącz 1d; Arcturus, Gwyazdá zá ogonem niebieskiego wozu/ tak rzeczona. Mącz 15a, 20a, 30a.

α. W połączeniu z przydomkiem (65):

Z nazwą w N [w tym: sb (40), ai (24)] (64): a ten to ſymeon rzeczon ſprauyedlyuy y boga boyączy y yąl czczycz ony kſyągy (zacharyaſſa) PatKaz II 60; LibMal 1544/77v, 87; HistAl D4 [2 r.]; KrowObr 34; KArolus rzecżony łyſy/ zá pomocą Ianá Papieżá ná Ceſárſtwo koronowan BielKron 172; HEnrykus rzecżony Auceps álbo ptaſznik/ Sáſkie kſiążę/ był wybran zá Ceſárzá w Niemcech BielKron 173v, 118, 128, 149v, 153, 168 (13); SkarJedn 92; A Tomaſz ieden ze dwunaśći/ ktory rzecżon Niedowiárek/ nie był z nimi kiedy przyſzedł Iezus. MWilkHist Lv; StryjKron 447, 662; PaprUp L; (nagł) Władyſław IIII. rzeczony Loktek. (–) NAtura Loktkow wzroſt vpośledziłá, Lecz mu to męznym ſercem nágrodziłá. KlonKr Ev, A2v marg, A3 marg [3 r.], A3v marg [4 r.]. Cf W połączeniu z etymologią nazwy, W połączeniu z określeniem języka.

Z nazwą w składni zgody (3): ZapWar 1510 nr 2070; BielKron 357v; A też ſię to działo roku 140. od Chriſtuſá zá Antoniná 13. Ceſſárzá Piuſſá rzeczonego StryjKron 275.

W połączeniu z etymologią nazwy [w tym: od czego (15), z czego (1), ab aliqua re (1), ze zdaniem wyjaśniającym (16); z nazwą w N (30)] (33): MInerwá Tritonia [...] nálezyoná v iezyorá Tritoná/ przeto rzecżoná Tritonia/ rzecżoná też Pállás od wyſpu Pálántu/ bo tám byłá wychowaná/ rzecżoná też Bellona/ iż zábiłá Gigántá okrutnego. BielKron 23; [Tullus Hostylius] przez odpocżynienia walcżył/ przeto rzecżon Hoſtylius/ iż nieprzyiacielom był nieprzyiacielem. BielKron 101; Ceſarz záſię Iulius był rzecżony á Ceſárie/ ábowiem miał przedzyał włoſow ná głowie/ ktory był wdzyęcżny pátrzącym nań. BielKron 131v; KArolus álbo Kárzeł/ rzecżony Kráſſus álbo Groſſus/ to ieſt/ tłuſty álbo miąſzſzy/ ná Ceſárſtwo koronowan BielKron 172; OTho trzeći/ rzecżony Mirabilia mundi/ to ieſt/ dziw ſwiátá/ iż ták rad mowił. BielKron 175; FRederyk rzecżony Bárbároſá od brody liſowátey/ [...] ná Ceſárſtwo od Elektorow wybran BielKron 181v, 20v, 27, 117, 119v [2 r.], 128v (30); Grzegórz święty Papiéż rzeczóny Wielki/ od wielkiey náuki y święthobliwośći/ [...] odpuſty w kośćieléch rozdawał BiałKat 173v; Boleſlaw Sin iego [Mieczysława] rzetzoni Chrabri iakobi ſtraſzni á ſrogi PaprUp Bv; MIESKO Trzeći/ á Stáry rzecżony z dźielnośći: Ale gdy zleniał/ wygnan z páńſtwá/ dla chćiwośći. KlonKr A3v.

W połączeniu z określeniem języka [z nazwą w N] (1): KOnſtántynus piąty Leonow ſyn/ rzecżony Kopronius po Grecku od plugawośći/ bo był náplugáwił w wodę gdy go krzcżono BielKron 168.

2. Wzmiankowany, przytoczony, wyżej wymieniony; dictus PolAnt, JanStat, JanPrzyw; expressus Modrz; allegatus, praedictus JanStat (81): Iakom ya nyenaseth [!] domu slyachethnego Iacuba Raschinskiego [...] anym vczynyl trzynasczie karbow w vyerzeyach y w slupyech rzeczonego domu thako my bog pomoschi ZapWar 1532 nr 2579, 1508 nr 2041, 2045, 1550 nr 2666; OpecŻyw 47; PatKaz II 58v; Odpowiedz mi? kto wam ty rzetzone Obrázy roſkazał tzynić/ y do kośćiołow krześćijáńſkich ſtháwiáć na nawyſſſze mieyſcá? KrowObr 110; Wiem że to ſą Apoſtolſkie ſlowá/ kthore nie dotych rzetzonych Akolitow/ álbo Swiecnoſſow/ ále do wſzytkich wiernych piſze KrowObr 122, 35, 35v [2 r.], 36, 40, 115 (13); BielKron 185, 205, 398; Mącz 77d; BudNT Matth 10/2; GrabowSet P3v; [skazujemy] áby ſtátutów y práwá ſądownégo forma, przez rzeczoné ſześć mężów popráwioná ná wiele exemplarzów rozpiſáná/ y ná powiátowé ſéymy znieśioná byłá SarnStat 56; [jeśli u szlachcica] ſól zákazána w domu álbo we dworze będźie ználeźioná: tákowy [...] rzeczoną winą Królewſką cztérnaśćia grzywien niech będźie karan SarnStat 385; ieſli niektórzy poddáni náſzy w rzeczonych źiemiách od ſwych kmieći zá czynſze ich groſze Práſkié będą bráć/ [...] ku płáceniu nam tákowychże groſzów [...] niech będą przyćiśnieni. SarnStat 407; Grzegórz ſpokoynie przez cztérzy látá nie vczyniwſzy doſtátecznéy zapłáty dźierżał y opánował rzeczoné dźiedźictwo. SarnStat 689; á potym przyśięże ſámotrzeć rzeczony pozwány ná Rocéch bliſko przyſzłych z drugiémi dwiemá równémi ſobie w ſtanie: iż [...] SarnStat 825; A gdźieby tákowy odkłádáiący prząc tákowégo Roku záwitégo odłożenia ná ſwą rzeczoną chorobę obyczáiem przerzeczonym nie przyśiągł/ [...] tákowy zárázem niech ſwą rzecz ſtráći SarnStat 826; Wſzákże My wolność rzeczoną niepłácenia tylko Woiewodóm y Káſztelanom [...] dáiemy y pozwalamy. SarnStat 947; A iżby przerzeczony Wóyt náſz/ y śiedm Láwników rzeczonégo ſądu náſzégo nawysſzégo tym mocniéy y pilniéy ſądowi przerzeczonému naiwysſzému y w wydawániu ſkazánia przypilnowáli/ y oné odpráwowáli: tedy Wóytá y Láwniki [...] wyymuiemy od wſzyſtkich podatków SarnStat 956; Między Inflanty záśię Zmudźią á Ruśią gránice máią bydź poczęté od rzéki Helge/ gdźie rzeczona rzéká wpada w morze SarnStat 1110, 130, 135, 144, 221, 353 [2 r.] (54); KlonFlis G.

rzeczony gdzie (1): Pán Kryſtus ktory ieſt podobien źiárnu pſzenicżnemu/ w Ewánieliey rzecżonemu/ był ſwym vmartwieniem przypodoban k niemu. ArtKanc D16v.

[Wyrażenia: »rzeczone słowa«: vysshey rzeczone slova superiores dictiones ReuchlinBartBydg H3v.

»wyszej rzeczony«: ReuchlinBartBydg H3v cf wyżej.]

3. Powiedziany, przekazany, oznajmiony; dictus Vulg, PolAnt; expressus Modrz (46): A to ſie wſſytko ſtalo/ aby ſie piſmo popelnilo/ ktoré bylo przez Zachariáſſa rzecżono OpecŻyw 71v; MurzNT Matth 2/17, 23; A o zmartwych wſtániu niecżytáliśćie/ co ieſt rzecżono od Bogá/ kthory do was mowi: [...] Leop Matth 22/31; BibRadz Matth 13/35; SarnUzn C3; Thedy nieſli go [Jezusa] do Ieruzalem/ áby go poſtáwili á ofiárowáli przed Pánem. [...] A przy tym/ áby oddáli ofiárę według tego czo było rzecżono w zakonie Páńſkim/ parę śinogárlić á dwoie gołąbiątek młodich. RejPos 55v, 32; BudNT Matth 2/17; Teraz ſłowá dálſze/ ktore támże od Chriſtuſá rzecżone ſą: Tobie dam klucże kroleſtwá niebieſkiego: vpátrowáć y rozbieráć będę. NiemObr 37, 49; LatHar 697; WujNT Matth 2/17, 8/17, 13/35, 27/35; Proteſtácia téż ieſt od świádków rzeczoná, gdy vrzędnie y przed vrzędem obwiedźiemy zá świéżá krzywdę vczynioną SarnStat 709.

rzeczony do kogo (3): A ieſli ták vcżyniſz [tj. upadniesz przed nogi Pana]/ pewnie á nieomylnie tákież będą rzecżone tobie ony pocieſzliwe ſłowá/ ktore były rzecżone do nędzney niewiáſty oney: Iż idź iuż nędzniku w pokoiu twoim RejPos 309v; A tu záś [Jezus] przećiw temu tám ſtáremu/ do ſtárych też rzecżonemu roſkazániu: mowę też ſwoię wyſtáwia/ gdy ták mowi: A ia wam powiedam etc. CzechEp 280; WujNT 180.

rzeczon(y) komu (5): MurzNT 101; Iużći ſie wroćiłá oná wdzięcżna obietnicá Páná twoiego/ ktora byłá rzecżoná przodkom twoim/ poki byli nie vpádli á nie ſtráćili tego práwá ſwego RejPos [77]v, 309v; BudNT Matth 22/31; Sámi Papieżnicy kiedy chcą eminencyey Piotrowey między ápoſtoły dowieść/ tedy ſię chwytáią zá ſłowká oſobliwe. Napierwey zá to/ w poiedynkowey licżbie rzecżone/ Tobie dam [...] A cżemuż zápámiętawſzy tey oſobliwośći/ chcą pod tymi ſłowy/ Piotrowi rzecżonemi/ inkludowáć wſzytkie Biſkupy Rzymſkie NiemObr 49.

rzeczon ku komu (2): A pewnie będą rzecżony ty słowá ku tobie od niego: Effatá/ iuż niechay będą otworzone y vſzy y ocży twoie y ięzyk twoy RejPos 205. Cf rzeczon ku komu w osobie [czyjej].

rzeczon ku komu w osobie [czyjej] [= przez kogo] (1): Aleby ſnadź kto rzekł przećiwko tym ſłowom ktore tu w oſobie Abráámowej ſą rzecżony ku bogacżowi temu/ odpowiedáiąc mu/ iż iuż żadny vmárły nie poydzie ná ſwiát żiwego przeſtrzegáć RejPos 164.

rzeczon(y) o kim, o czym (10): iuż oto ſpelnilo ſie ieſt wſſytko/ tzo rzecżono ieſt o tobie od pana przez aniola. OpecŻyw 184v; MurzNT 8v; BibRadz II 135c marg; Pan Kryſtus ták mowi/ Qui maior eſt inter vos, fiat ſicut minor. á to nie tylko o Kápłaniech/ ále y o Kroloch Krześćijáńſkich ieſt rzeczono. OrzRozm L2v; GrzegRóżn B2v, Lv; Genus [...] quod dicitur de pluribus differentibus specie. [...] Ut animal, Zwierzę/ może być rzeczono/ o człowieku/ koniu/ wołu. Mącz 143c; RejPosRozpr b3v; ModrzBaz 135; WujNT 533.

Wyrażenia: »jaśniej rzeczon« (2): KromRozm II r3; Nie ieſt/ powiáda [Cyryllus]/ od ſynowſkiey iſtnośći Duch oddalony/ ále zniey przyrodzenno pochodzi. A coż może być iáśniey rzecżono? SkarJedn 280.

»jawnie rzeczony« (1): Scomma. Latine cavillum, Vſzczipliwe słowo/ nieyáwnie ále pod przikriwką rzeczone/ zwłaſzczá gdy yne mowiemy á yne dawamy znáć. Mącz 373d.

»pod przykrywką rzeczony« (1): Mącz 373d cf »jawnie rzeczony«.

»słowa (a. słowo) rzeczone(-y)« [szyk 9:3] (12): GrzegRóżn B2v; Mącz 373d; RejPos 164, 205, 217v, 309v [2 r.]; Przećiwko tákim [którzy mówią, że po śmierci nie ma nic] tedy/ [...] Ty ſłowá Ewányeliéy ſą rzeczóné: [...] Będźie wielé proroków fałſzywych [Vulg Matth 24/11] BiałKat 298v; WujJudConf 253v; Tegoſz Bázylego Ceſarzá ſłowá ná tymże zborze rzecżone/ cżytáią ſię tákie: [...] SkarJedn 222; NiemObr 49; WujNT 180.

»właśnie(j) rzeczony« (3): káżdego wieku (zwłaſzczá miedzy Zydy) było wiele świętych y ſpráwiedliwych ludzi/ ktorych te ſłowá namniey nie tykáią: gdyż one właśnie ſą rzeczone o gromádzie złych á niezbożnych ludzi WujNT 533; SarnStat 147, 712.

Synonimy: 1. dan, mianowany, nazwany; 2. dotkniony, mianowany, namieniony, omieniony, pomieniony, przypomniały, przypomniony; 3. objawiony, obwieszczony, obwołany, okazany, opowiedziany, oznajmiony, podany.

Cf NIERZECZON, RZEC

JR, MN