[zaloguj się]

PRZODOWANIE (1) sb n

Oba o prawdopodobnie jasne (tak w przodować); a jasne.

Fleksja
sg
G przodowaniå
L przodowaniu

sg [G przodowaniå.]L przodowaniu.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. przodkować.

Zwierzchność, panowanie: [Iáko tho ći cżynili/ co y dziſia wiele okazáno bywa chciwoſcią przodowánia/ dla ſwoich pożytkow á właſnego zyſku GilPos 166v.]

W połączeniu szeregowym: Wſzákże też tho wiemy/ że s przodku miedzy Biſkupy á Stárſzemi byłá bárzo wielka pokorá/ miłość/ y zgodá/ nie były żadne zwády ábo roſterki o przodowániu/ tytulech/ y godnoſciach. RejPosRozpr c3.

Synonimy cf PRZODKOWANIE.

Cf PRZODOWAĆ

LW